Άρθρο 15 – Προμήθειες – Αναθέσεις έργων

1.Για τις προμήθειες ή αναθέσεις έργων και υπηρεσιών εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις περί σύναψης δημοσίων συμβάσεων που ισχύουν για τους δήμους ανεξαρτήτως της νομικής μορφής που έχει το νομικό πρόσωπο.
2.Κάθε προμήθεια, εκτέλεση έργου και κάθε συναφής δραστηριότητα διεξάγεται και κάθε παραλαβή διενεργείται από Επιτροπή Προμηθειών, η οποία συγκροτείται με απόφαση του Δοικητικού Συμβουλίου του ΔΙΣΑ. Η Επιτροπή Προμηθειών συγκροτείται στην αρχή κάθε οικονομικού έτους και αποτελείται από τρεις υπαλλήλους του ΔΙΣΑ.

 • 16 Μαΐου 2016, 10:43 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

  ΄Αρθρο 15: Προμήθειες – Αναθέσεις έργων
  Νομίζει ο συντάξας ότι με τις διαδικασίες των Δήμων, και γενικά του Δημοσίου μπορείς να κάνεις αποτελεσματική διαχείριση γι’ αυτό υποχρεώνει τη τήρηση της ίδιας διαδικασίας με τους Δήμους.
  Είναι φανερό ότι ο συντάξας και πάλι κρύβεται πίσω από το δάκτυλό του μιλώντας για ΔΙΣΑ ΝΠΙΔ κοροϊδεύοντας και μη θέλοντας να ορίσει ξεκάθαρα ότι επιβάλλει υποχρεωτικά ΝΠΔΔ, τη στιγμή που καθορίζει τον παρόντα τρόπο για τις προμήθειες-αναθέσεις έργων..

 • 5 Μαΐου 2016, 13:47 | Γιώργος

  Στην παράγραφο 2βα του άρθρου 16, προβλέπεται ότι ως προς τους καταργούμενους ΦοΔΣΑ ΑΕ, μετά την σύσταση του ΔΙΣΑ μεταφέρεται σε αυτόν το 50% του προσωπικού και ως εισφορά των Δήμων το 50% των μηχανημάτων του καταργούμενου ΦοΔΣΑ. Επίσης προβλέπεται ότι μέχρι τη λύση των καταργούμενων ΦοΔΣΑ, ο ΔΙΣΑ θα χρησιμοποιεί τις εγκαταστάσεις που διαχειρίζονται οι συγκεκριμένες ανώνυμες εταιρείες. Από τη διάταξη αυτή προκύπτουν τα παρακάτω ερωτήματα: Πώς καθορίζεται το 50% του εξοπλισμού; Δηλαδή ένας ΦοΔΣΑ ΑΕ που έχει για παράδειγμα ένα συμπιεστή και δύο οχήματα μεταφοράς χώματος τι θα παραχωρήσει στον ΔΙΣΑ. και πως προκύπτει ότι εφαρμόζεται ο ποσοστιαίος περιορισμός του 50%. Σε περίπτωση ατυχήματος σε μια εγκατάσταση, ποιος θα φέρει την ευθύνη, ο ΦοΔΣΑ ή ο ΔΙΣΑ; Από πού κρίνεται ότι από τη συγκεκριμένη παραχώρηση δεν θα προκληθούν προβλήματα στην στοιχειώδη λειτουργία του ΔΙΣΑ, ενώ παράλληλα επιτρέπεται να λειτουργεί για τρείς μήνες ο ΦοΔΣΑ ΑΕ; Και αν παραχωρήσει θεωρητικά ο ΦοΔΣΑ ΑΕ το συμπιεστή στο ΔΙΣΑ πώς θα κάνει διαχείριση απορριμμάτων για τους τρείς μήνες που θα λειτουργεί; Αν ο ΔΙΣΑ χρησιμοποιεί τις εγκαταστάσεις της ΑΕ των ΟΤΑ για περίπου τρείς μήνες θα πληρώνει ο ΦοΔΣΑ ΑΕ το κόστος λειτουργίας των εγκαταστάσεων, για το διάστημα αυτό;

 • 5 Μαΐου 2016, 13:05 | Γιώργος

  Στο άρθρο 15 παράγραφος 2, αναφέρεται ότι η επιτροπή προμήθειας του ΔΙΣΑ αποτελείται από τρείς υπαλλήλους του. Γνωρίζει ο συντάκτης του νομοσχεδίου, ότι στους περισσότερους φορείς διαχείρισης απορριμμάτων δεν υπάρχει ούτε ένα άτομο με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου, και, δεδομένου ότι προσλήψεις δεν προβλέπονται, το αποτέλεσμα είναι ότι δεν θα οριστούν ποτέ επιτροπές σε αυτούς τους ΔΙΣΑ, οι οποίοι δεν θα προβούν ποτέ σε προμήθειες;;;

 • 28 Απριλίου 2016, 10:56 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

  Για τις προμήθειες ή αναθέσεις έργων και υπηρεσιών και των Α.Ε. να εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις περί σύναψης δημοσίων συμβάσεων που ισχύουν για τους δήμους