Άρθρο 16 – Τελικές – Μεταβατικές Διατάξεις

1.Από την έναρξη ισχύος του παρόντος φορείς διαχείρισης στερεών αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) που έχουν συσταθεί και λειτουργούν ως νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου δυνάμει της κείμενης νομοθεσίας σε περιφέρειες της χώρας, πλην της Περιφέρειας Αττικής και του νομού Θεσσαλονίκης, μετατρέπονται σε ΔΙΣΑ με τη νομική μορφή που έχουν, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 1. Για τη συνδρομή των προϋποθέσεων αυτών εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης μέσα σε προθεσμία δύο μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος. Μετά την έκδοση της πράξης του προηγουμένου εδαφίου, ο Συντονιστής διαπιστώνει τη νομιμότητα της απόφασης του νομικού προσώπου για τη μετατροπή του και εκδίδει απόφαση περί της μετατροπής, η οποία δημοσιεύται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με την ίδια απόφαση ορίζονται η επωνυμία, οι δήμοι- μέλη, ο σκοπός, οι πόροι και η περιουσία του νομικού προσώπου. Με όμοια απόφαση συγκροτείται το νέο διοικητικό συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 5, η δε θητεία του ορίζεται μέχρι τη λήξη της τρέχουσας δημοτικής περιόδου. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται και σε αυτά τα νομικά πρόσωπα όλες οι διατάξεις του παρόντος νόμου, καθώς και οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας που διέπουν τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου των δήμων για όποιο ζήτημα δεν ρυθμίζεται από τον παρόντα νόμο.
2. α. Οι διατάξεις του παρόντος νόμου δεν εφαρμόζονται στις ανώνυμες εταιρίες που είχαν συσταθεί ως φορείς διαχείρισης στερεών αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) μέχρι την έναρξη ισχύος του ν. 3852/2010 και λειτουργούν έκτοτε, εφόσον πρόκειται για εταιρίες που διαχειρίζονται τα στερεά απόβλητα του συνόλου μιας περιφέρειας ή του συνόλου ενός νομού. Για τις εταιρίες αυτές εξακολουθούν να ισχύουν οι κείμενες για αυτές διατάξεις, εντός όμως αποκλειστικής προθεσμίας τριών μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος πρέπει να τροποποιηθεί το καταστατικό τους, ώστε να ανταποκρίνεται στους σκοπούς του άρθρου 3, οι δε αρμοδιότητες, λειτουργία, ασυμβίβαστα και ευθύνες των οργάνων τους να ορίζονται κατά ανάλογη εφαρμογή των άρθρων 6 έως 10. Παράβαση της υποχρέωσης αυτής επισύρει πρόστιμο 5.000 ευρώ ημερησίως, το οποίο επιβάλλεται με απόφαση του Συντονιστή, στην τοπική αρμοδιότητα του οποίου βρίσκεται η έδρα της ανώνυμης εταιρίας. Το πρόστιμο αυτό εισπράττεται υπέρ του Δημοσίου σύμφωνα με τις διαδικασίες του Κώδικα είσπραξης Δημοσίων Εσόδων. Από τη δημοσίευση του νόμου αυτού οι πράξεις των οργάνων των εταιριών της παραγράφου αυτής υπόκεινται στην εποπτεία του άρθου 11. Με απόφαση των Υπουρών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας-Ανάπτυξης και Τουρισμού και Οικονομικών καθορίζονται όλες οι αναγκαίες λεπτομέρειες για την επιβολή και την είσπραξη του προστίμου αυτού.
β. Για όλες τις λοιπές ανώνυμες εταιρίες που λειτουργούν ως φορείς διαχείρισης στερεών αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) ισχύουν τα ακόλουθα:
βα.Μετά τη σύσταση του ΔΙΣΑ μεταφέρεται σε αυτόν το 50% του προσωπικού των ως άνω ανωνύμων εταιριών που λειτουργούν στην τοπική αρμοδιότητα του ΔΙΣΑ και ως εισφορά των δήμων το 50% των μηχανημάτων και του εν γένει εξοπλισμού τους, ώστε να καταστεί δυνατή η στοιχειώδης λειτουργία του ΔΙΣΑ. Παράλληλα εξακολουθούν να λειτουργούν και οι ως άνω ανώνυμες εταιρίες για χρονικό διάστημα που δεν θα ξεπερνά σε καμμία περίπτωση του τρεις μήνες. Για το χρονικό αυτό δάστημα μέχρι τη λύση της ανώνυμης εταιρίας ο ΔΙΣΑ χρησιμοποιεί υποχρεωτικά τις εγκαταστάσεις στερεών αποβλήτων που διαχειρίζονται οι ως άνω ανώνυμες εταιρίες.
ββ. Μετά την παρέλευση τριών μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου οι ως άνω ανώνυμες εταιρίες λύονται αυτοδικαίως και τίθενται σε εκκαθάριση, το δε εναπομείναν προσωπικό τους μεταφέρεται στο ΔΙΣΑ κατά τη διαδικασία της περίπτωσης γ.
βγ. Εάν παρόλα αυτά η ανώνυμη εταιρία δε λυθεί εντός των τριών μηνών και εξακολουθεί να λειτουργεί, κάθε δήμος μέτοχος σε αυτήν βαρύνεται με ημερήσιο πρόστιμο πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ και για όσο διάστημα η εταιρία βρίσκεται σε λειτουργία. Το πρόστιμο επιβάλλεται με απόφαση του Συντονιστή και εισπράττεται υπέρ του Δημοσίου σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων. Με απόφαση των Υπουρών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας-Ανάπτυξης και Τουρισμού και Οικονομικών καθορίζονται όλες οι αναγκαίες λεπτομέρειες για την επιβολή και την είσπραξη του προστίμου αυτού.
γ. Το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ή δικηγόροι με πάγια έμμισθη εντολή των νομικών προσώπων της περίπτωσης β αυτής της παραγράφου, που λύονται, μεταφέρονται στους ΔΙΣΑ και κατατάσσονται σε αντίστοιχες προσωποπαγείς θέσεις της ίδιας εκπαιδευτικής βαθμίδας και αντίστοιχης ή παρεμφερούς ειδικότητας. Η κατάταξη του προσωπικού γίνεται σε συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις με απόφαση του Προέδρου του διοικητικού συμβουλίου του ΔΙΣΑ που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Για τη μισθοδοσία του προσωπικού αυτού εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 7επ του ν. 4353/2015 (Α΄176). Ο χρόνος της προϋπηρεσίας του προσωπικού που μεταφέρεται λαμβάνεται υπόψη για όλες τις μισθολογικές και ασφαλιστικές συνέπειες. Συμβάσεις μίσθωσης έργου και ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου που έχουν συναφθεί από τις επιχειρήσεις που καταργούνται συνεχίζονται από τους ΔΙΣΑ μέχρι τη λήξη τους.
δ. Οι διατάξεις της περίπτωσης γ εφαρμόζονται αναλογικά και για το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ή δικηγόρους με πάγια έμμισθη εντολή των επιχειρήσεων της περίπτωσης β που μεταφέρεται στους ΔΙΣΑ πριν τη λύση τους. Ομοίως συμβάσεις μίσθωσης έργου και ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου που έχουν συναφθεί από τις επιχειρήσεις μπορούν να συνεχιστούν με αντισυμβαλλόμενους τους ΔΙΣΑ μέχρι τη λήξη τους.
3. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος κάθε άλλο νομικό πρόσωπο πέραν των αναφερομένων στις παρ. 1 και 2 που λειτουργεί ως ΦΟΔΣΑ σε οποιαδήποτε περιφέρεια, πλην της Περιφέρειας Αττικής και του νομού Θεσσαλονίκης, λύεται και τίθεται σε εκκαθάριση.
4.Το προσωπικό των νομικών προσώπων δημοσίων δικαίου που καταργούνται με βάση τις διατάξεις του παρόντος άρθρου μεταφέρεται αυτοδικαίως και κατανέμεται με την ίδια σχέση εργασίας σε αντίστοιχες κατά κατηγορία, κλάδο ή ειδικότητα, θέσεις, με απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, στους ΟΤΑ που αποτελούσαν το νπδδ, ανάλογα με τον πληθυσμό τους ή τις οικονομικές τους δυνατότητες, με βάση τους προϋπολογισμούς των τριών τελευταίων ετών. Αν στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του δήμου δεν υφίστανται κενές θέσεις αντίστοιχες προς τις κατά κατηγορία, κλάδο ή ειδικότητα θέσεις του καταργούμενου νπδδ, το προσωπικό κατανέμεται σε αντίστοιχες συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις της αντίστοιχης κατηγορίας, κλάδου ή ειδικότητας
5. Συγχρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή ένωση προγράμματα , που υλοποιούνται από τα καταργούμενα νομικά πρόσωπα και τις επιχειρήσεις της παρ. 2 περ. β, συνεχίζουν να υλοποιούνται από τους ΔΙΣΑ, οι οποίοι θεωρούνται καθολικοί διάδοχοι ως προς τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτά. Στις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα αυτά συμπεριλαμβάνονται όσες απορρέουν από συμβάσεις έργου μέχρι τη λήξη τους. Οι συμβάσεις του πρoσωπικού ορισμένου χρόνου που απασχολείται στο πλαίσιο των προγραμμάτων αυτών, ανανεώνονται από το ΔΙΣΑ που προκύπτει ως διάδοχο σχήμα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 21 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει.
6. Τα νομικά πρόσωπα που συστήνονται δυνάμει του άρθρου 1είναι καθολικοί διάδοχοι των καταργούμενων νομικών προσώπων από το χρόνο της κατάργησής τους σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους. Οι εκκρεμείς δίκες, στις οποίες διάδικα μέρη είναι νομικά πρόσωπα που καταργήθηκαν, συνεχίζονται αυτοδικαίως από το νέο νομικό πρόσωπο, χωρίς να απαιτείται ειδική διαδικαστική πράξη συνέχισης για καθένα από τα νομικά πρόσωπα που καταργήθηκαν.
7.α. Θεωρούνται νόμιμες οι δαπάνες που διενεργήθηκαν, ή και πληρώθηκαν από τις καταργούμενες με το παρόντα νόμο ανώνυμες εταιρίες, σε βάρος των προϋπολογισμών τους, και μέχρι τη λύση τους, εφόσον: α) το είδος της δαπάνης προβλέπεται από τις οικείες διατάξεις, ή συνάδει με τις αρμοδιότητες και την εν γένει αποστολή τους, όπως αυτή απορρέει από την κείμενη νομοθεσία, β) έχουν εγκριθεί και βεβαιωθεί από τα αρμόδια όργανά τους και γ) διενεργήθηκαν , ή και πληρώθηκαν για σκοπούς που έχουν επιτελεστεί.
β. Στην προηγούμενη περίπτωση δεν υπάγονται δαπάνες που έχουν κριθεί παράνομες με τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις, ή για τις οποίες ασκήθηκε σχετική ποινική δίωξη, ή και δεν περατώθηκε η σχετική διαδικασία μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος. Στις περιπτώσεις αυτές, οι γενόμενες δαπάνες θα κριθούν ως νόμιμες ή μη, αποκλειστικά και μόνο μετά την έκδοση των τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων, ή την περάτωση των σχετικών διαδικασιών.
8. Κατά την πρώτη εφαρμογή του νόμου αυτού η θητεία του διοικητικού συμβουλίου του ΔΙΣΑ ορίζεται μέχρι τη λήξη της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, η δε εκλογή από τα δημοτικά συμβούλια των δήμων των αντιπροσώπων τους στο διοικητικό συμβούλιο του ΔΙΣΑ γίνεται εντός της προθεσμίας της περ. α, της παρ. 5, του άρθρου 1. Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της προθεσμίας αυτής, ο ορισμός των αντιπροσώπων γίνεται κατά αναλογική εφαρμογή της παρ. 3, του άρθρου 5.
9.Μέχρι την ανάληψη καθηκόντων από τους Συντονιστές των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, όπου στον παρόντα νόμο αναφέρεται η λέξη “Συντονιστής” νοείται ο ασκών χρέη Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

 • 15 Ιουνίου 2016, 15:55 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ (Φο.Δ.Σ.Α) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

  Ο Περιφερειακός Σύνδεσμος Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α.) Κεντρικής Μακεδονίας συστάθηκε με το υπ’αρ. ΦΕΚ 1908/Β’/15.07.2012 και σε αυτόν συγχωνεύθηκαν 14 φορείς διαχείρισης στερεών αποβλήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΚΜ) (ΦΕΚ 3426/Β’/31.12.2013). Είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) των ΟΤΑ Α’ βαθμού. Μέλη του αποτελούν οι 38 Δήμοι των 7 Νομών της ΠΚΜ.
  Σκοπός του είναι η ολοκληρωμένη διαχείριση των στερεών αποβλήτων της περιοχής γεωγραφικής του αρμοδιότητας, ενώ στις αρμοδιότητές του εμπίπτει και η σύνταξη και εφαρμογή του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ), με βάση τους στόχους και τις επιταγές του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ).
  Οι εργαζόμενοι του Φορέα με πρωτοβουλία τους ζήτησαν και συνεισέφεραν στην εφαρμογή του Ν. 4071/2012 και τη δημιουργία του Περιφερειακού ΦοΔΣΑ.
  Μετά από δυόμισι χρόνια λειτουργίας του Φορέα με τη σημερινή του μορφή και μετά από τεράστιες και κοπιώδεις προσπάθειες του συνόλου των εργαζομένων, η τεχνική, λειτουργική, περιβαλλοντική και διαχειριστική κατάσταση στις υποδομές και εγκαταστάσεις διαχείρισης στερεών αποβλήτων της ΠΚΜ έχει βελτιωθεί αισθητά.
  Η Υπηρεσία έχει ολοκληρώσει τις απαραίτητες ενέργειες για τη μεταβίβαση και ενσωμάτωση όλων των υποδομών και του κινητού εξοπλισμού στο νέο Φορέα. Έχει ολοκληρώσει τη μελέτη επικαιροποίησης του ΠΕΣΔΑ, ενώ υλοποιούνται μελέτες για την αναβάθμιση και επέκταση όλων των υφιστάμενων υποδομών. Επιπλέον, το προσωπικό του Φορέα από την πρώτη μέρα λειτουργίας του, συνεισφέρει με την αποκτηθείσα τεχνογνωσία και την καθημερινή παρουσία στη βελτίωση της λειτουργίας όλων των εγκαταστάσεων διαχείρισης της ΠΚΜ.
  Η ενδεχόμενη μεταβολή της υπόστασης του ΦοΔΣΑ ΚΜ προκαλεί ανησυχία στους εργαζομένους για το μέλλον τους.
  Για τους παραπάνω λόγους και με γνώμονα τη διατήρηση του Δημόσιου χαρακτήρα της Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, λειτουργία κρίσιμη για το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία, ο Σύλλογος Εργαζομένων του ΦοΔΣΑ ΚΜ θεωρεί τη διατήρηση της σημερινής μορφής του Φορέα, όπως και του ΕΔΣΝΑ για την περιφέρεια Αττικής αδήριτη αναγκαιότητα.

 • Ο Περιφερειακός Σύνδεσμος Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) Κεντρικής Μακεδονίας» συστάθηκε στις 15.06.2012, συγκροτήθηκε με την συγχώνευση 14 ΦΟΔΣΑ, ως επί το πλείστο προβληματικών και μη λειτουργικών, των 7 Νομών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
  Ο επισπεύδων φορέας της συγχώνευσης ήταν ο Σύνδεσμος ΟΤΑ Νομού Θεσσαλονίκης (ΣΟΤΑΝΘ) ο οποίος ήταν ο μεγαλύτερος και ο μοναδικός που κάλυπτε επαρκώς όλες τις λειτουργίες ενός ΦΟΔΣΑ (Διοικητικές, Οικονομικές, Τεχνικές, Νομικές). Χρησιμοποιήθηκε δε ως πλατφόρμα, για την επιτυχημένη σήμερα λειτουργία του Περιφερειακού ΦΟΔΣΑ ΚΜ. Η διάρθρωση του Φορέα περιλαμβάνει Υπηρεσίες όπως προβλέπεται από τη λειτουργία ενός ΝΠΔΔ ΟΤΑ Α’ βαθμού (Διοικητική, Τεχνική, Οικονομική υπηρεσία κλπ), όπως άλλωστε φαίνεται και στον εγκεκριμένο Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας που διέπει τον ΦΟΔΣΑ ΚΜ (ΦΕΚ 707Β, 20.03.2014).
  Ο Περιφερειακός Σύνδεσμος ΦΟΔΣΑ ΚΜ κατάφερε σήμερα μετά από 2,5 ουσιαστικά έτη λειτουργίας με τη σημερινή μορφή των υπηρεσιών του, να λειτουργεί με μέλη 38 Δήμους της ΠΚΜ, με κατακτημένη την συλλογικότητα και την ομοφωνία στην λήψη όλων των αποφάσεων.

  Από τη στιγμή της επίσημης συγκρότησης του Φορέα, τόσο η Διοίκηση όσο και οι Υπηρεσίες του, ανέλαβαν ένα άνευ προηγουμένου και εξ ορισμού δύσκολο έργο για τον εξορθολογισμό και την ομαλή λειτουργία των υφιστάμενων εγκαταστάσεων διάθεσης (11 ΧΥΤΑ) που αρκετοί εξ αυτών τότε αντιμετώπιζαν διαχειριστικά, λειτουργικά, περιβαλλοντικά , τεχνικά και οικονομικά προβλήματα. Μαζί με τους χώρους διάθεσης της Περιφέρειας περιλαμβάνεται και το δίκτυο των ΣΜΑ της Περιφέρειας, το ΚΔΑΥ του Νομού Θεσσαλονίκης και τα περιβαλλοντικά πάρκα (αποκατεστημένοι ΧΑΔΑ), έχοντας παραλάβει, στη συντριπτική πλειοψηφία, εγκαταστάσεις υποστελεχωμένες με τεχνικά προβλήματα και έλλειψη αδειοδοτήσεων.
  Στο διάστημα που μεσολάβησε, δρομολογήθηκαν όλες οι αναγκαίες αναβαθμίσεις – επεκτάσεις των ΧΥΤΥ, ολοκληρώνοντας πολύπλοκες μελέτες με ίδιους πόρους του Φορέα, προκειμένου να υλοποιήσει ένα ολοκληρωμένο σύστημα ασφαλούς διάθεσης σε όλη την Περιφέρεια. Έτσι εξασφαλίζονται οι βασικές υποδομές διάθεσης για την επόμενη 20ετία και εκμηδενίζεται ο κίνδυνος αναβίωσης των ΧΑΔΑ που έχουν κλείσει και αποκατασταθεί εδώ και καιρό, απαλλάσσοντας την χώρα από το βαρύ ευρωπαϊκό πρόστιμο.
  Επίσης κατόρθωσε να συμμορφώσει περιβαλλοντικά τις εγκαταστάσεις, ακολουθώντας τις επιταγές της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, προσθέτοντας τριτοβάθμια επεξεργασία σε όλες τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων των υφισταμένων ΧΥΤΥ, δίνοντας μόνιμες λύσεις στο πρόβλημα της διάθεσης επεξεργασμένων στραγγισμάτων.
  Υλοποίησε με συγχρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ τη σύμβαση για την αναθεώρηση του ΠΕΣΔΑ Κεντρικής Μακεδονίας, που έχει λάβει θετικές γνωμοδοτήσεις από τα αρμόδια Υπουργεία, με την μέγιστη συναίνεση και αποδοχή και ρεαλιστικές χωροθετήσεις καθώς το 90% των προτεινόμενων νέων έργων αρμοδιότητας ΦΟΔΣΑ έχουν δεδομένες χωροθετήσεις.
  Έχει ολοκληρώσει και εφαρμόζει ήδη το επιχειρησιακό του σχέδιο, που παρόλη την μεγάλη γεωγραφική διασπορά του οδηγεί σε λειτουργικό κόστος (εισφορές Δήμων Μελών), το οποίο είναι πολύ μικρότερο από άλλους μεγάλους ΦΟΔΣΑ που δεν έχουν και το μειονέκτημα της γεωγραφικής διασποράς (όπως της Αττικής) κάτι που τον καθιστά βιώσιμο τόσο για τα μέλη του Δήμους όσο και για τον ίδιο.
  Έχει απαλλάξει τους Δήμους από το βάρος διοίκησης μικρών και αδύναμων σχημάτων συνδέσμων, όπως στο παρελθόν με αποτέλεσμα να μπορούν να αφιερωθούν σε σημαντικές δημοτικές δράσεις αποκομιδής, ανακύκλωσης , επαναχρησιμοποίησης, κλπ.

  Με βάση τα παραπάνω οποιαδήποτε μεταβολή του μεγέθους του που εκ των διαδικασιών θα απαιτήσει μήνες, θα οδηγήσει νομοτελειακά σε:
  1. Αδυναμία ολοκλήρωσης προτάσεων για τη χρηματοδότηση νέων επενδύσεων και υποδομών στο νέο ΕΣΠΑ εντός του 2016 (βλ. πρόσκληση ΥΜΕΠΠΕΡΑΑ), καθώς θα παρέλθει άπρακτο ένα κρίσιμο διάστημα δύο ετών, στο οποίο θα είναι αδύνατο να ενταχθούν πράξεις. Τούτο δε θα είναι μόνο δυσμενές για την Περιφέρεια, αλλά και για τη χώρα καθώς οι υποδομές θα πρέπει να υλοποιηθούν με δαπάνες που θα βαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό.
  2. Αδυναμία λειτουργίας μικρότερων σχημάτων λόγω μη ύπαρξης προσωπικού προς στελέχωση, καθώς τεράστιο θέμα ήδη αντιμετωπίζουν οι Δήμοι με έλλειψη στελεχιακού δυναμικού. Με δεδομένο ότι οι όλες αυτές οι υποδομές αυτές είναι εξειδικευμένες και εξεζητημένες, απαιτείται έμπειρο προσωπικό, ικανό για την ορθή διαχείριση τους.
  3. Αδυναμία χρηματοδότησης και άμεσης δημοπράτησης των ώριμων μελετητικά έργων επέκτασης – αναβάθμισης των 11 ΧΥΤΑ. Ορισμένες από τις επενδύσεις αυτές είναι ιδιαιτέρως επείγουσες καθώς υπάρχει κίνδυνος κορεσμού των υφιστάμενων εγκαταστάσεων με συνέπεια την απευκταία δημιουργία νέων ΧΑΔΑ ή μη αποκομιδής των απορριμμάτων από τις πόλεις (Δημόσια Υγεία).

  Με βάση το παραπάνω σκεπτικό αλλά και δεδομένου ότι το γράμμα και πνεύμα της προτεινόμενης νομοθετικής ρύθμισης είναι να διασφαλίσει ότι στους μεγαλύτερους ΦΟΔΣΑ της Ελλάδος (Περ. Αττικης – ΕΔΣΝΑ Περ.ΚΜ – ΦΟΔΣΑ ΚΜ ) δεν θα δημιουργηθούν λειτουργικοί κίνδυνοι, θεωρούμε προφανές ότι η διατήρηση των φορέων αυτών (συνεπώς και του ΦΟΔΣΑ ΚΜ) είναι επιβεβλημένη.

  ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΦΟΔΣΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
  ΓΕΡΑΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. Δ.ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ
  ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
  ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
  ΣΤΑΜΚΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
  ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Δ.ΒΕΡΟΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
  ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Δ.ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ
  ΝΤΟΥΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Δ.ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ

 • Επί του άρθρου 16 του σχεδίου νόμου υποβάλλονται οι εξής παρατηρήσεις:
  1. Με την παρ. 2 περ. α του άρθρου 16 ορίζεται ότι διατηρούνται από τις υπάρχουσες σήμερα ανώνυμες εταιρείες ΦοΔΣΑ εκείνες που είχαν συσταθεί πριν τη θέση σε ισχύ του Καλλικράτη (ν. 3852/2010, όπως ισχύει) και βρίσκονται σε λειτουργία, εφόσον διαχειρίζονται τα στερεά απόβλητα του συνόλου ενός νομού.
  Η ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ) εμπίπτει στην ως άνω διάταξη, καθώς αφενός προέρχεται από μετατροπή της ομώνυμης διαδημοτικής επιχείρησης που συντελέστηκε δυνάμει της υπ’ αριθ. 32716/23.09.2009 συμβολαιογραφικής πράξης της Συμβ/φου Χανίων Γρηγορίας Μαλεφάκη – Αποστολάκη, δημοσιευθείσα στο ΦΕΚ τ. Α.Ε. & Ε.Π.Ε. 11809/1.10.2009, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 1 και 2 του Κ.Ν. 2190/1920, των άρθρων 265 και 269 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Κ.Δ.Κ. – Ν. 3463/2006), του άρθρου 30 του Ν. 3536/2007 και της ΚΥΑ υπ’ αριθ. 2527/2009. Αφετέρου διαχειρίζεται, εν τοις πράγμασι και σύμφωνα με τον υφιστάμενο Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Κρήτης (ΠΕΣΔΑΚ) (όπως η τελευταία Αναθεώρηση – Επικαιροποίηση αυτού εγκρίθηκε δυνάμει της υπ’ αριθ. 89/2013 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης – ΑΔΑ: ΒΛ4Τ7ΛΚ-ΛΙΩ), τα Σ.Α. του συνόλου των Δήμων της Π.Ε. Χανίων, στις εγκαταστάσεις που διατηρεί στο Ακρωτήρι Χανίων, ήτοι στο Εργοστάσιο Μηχανικής Ανακύκλωσης και Κομποστοποίησης (ΕΜΑΚ) και στο Χώρο Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ) Χανίων.
  Επομένως, βάσει των παραπάνω η ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ) διατηρείται και παραμένει αρμόδια για τη διαχείριση των Σ.Α. όλων των Δήμων του Νομού Χανίων, ήτοι στην 1η Διαχειριστική Ενότητα της Περιφέρειας Κρήτης σύμφωνα με τον ισχύοντα ΠΕΣΔΑΚ.
  Ωστόσο, εκ των επτά Δήμων της Π.Ε. Χανίων, μόνο δύο είναι μέτοχοι – μέλη της ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ), παρ’ όλο που, ως προαναφέρθηκε, όλοι εξυπηρετούνται ως προς τη διαχείριση των Σ.Α. από τις εγκαταστάσεις της. Συγκεκριμένα, το μετοχικό κεφάλαιο της ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ) ανήκει εξ ολοκλήρου στους μεγαλύτερους Δήμους της Π.Ε. Χανίων, ήτοι στο Δήμο Χανίων κατά ποσοστό περίπου 97 % και στο Δήμο Πλατανιά κατά ποσοστό περίπου 3%.
  Περαιτέρω, επισημαίνεται ότι σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 340/2012 γνωμοδότηση του ΝΣΚ, μετά την τροποποίηση των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 107 του ν. 3852/2010, από τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 18 του ν. 3870/2010, είναι πλέον αδύνατη η σύσταση ή συμμετοχή των Δήμων σε οιασδήποτε μορφής ανώνυμες εταιρείες, εκτός εάν οι πράξεις αυτές (σύσταση ή έναρξη συμμετοχής) είχαν ήδη λάβει χώρα πριν από την έναρξη ισχύος της διατάξεως (1-1-2011). Επομένως, για να είναι νόμιμη μετά την ημερομηνία αυτή η συμμετοχή Ο.Τ.Α. σε ανώνυμη εταιρεία (εκτός από τη συμμετοχή στις αναπτυξιακές ανώνυμες εταιρείες του άρθρου 194 του Ν. 3852/2010), θα πρέπει να προβλέπεται από ειδική διάταξη, μεταγενέστερη του Ν. 3870/2010. (ομοφ.).
  Ενόψει των παραπάνω και της αρχής της εγγύτητας που διαπνέει τις ρυθμίσεις του εν λόγω νομοσχεδίου, θα πρέπει να δοθεί η δυνατότητα σ΄ όλους τους εξυπηρετούμενους από τη ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ) Δήμους της Π.Ε. Χανίων να συμμετέχουν σ’ αυτήν.
  Για τους λόγους αυτούς προτείνεται στην παρ. 2α του άρθρου 16 του νομοσχεδίου να προβλεφθεί ότι οι διατηρούμενες Α.Ε. που διαχειρίζονται τα στερεά απόβλητα του συνόλου ενός νομού, θα πρέπει, σε περίπτωση που δεν έχουν όλους τους εξυπηρετούμενους Δήμους μέλη τους, να τροποποιήσουν το καταστατικό τους ώστε να συμμετέχουν σ’ αυτές όλοι οι Δήμοι του νομού.
  2. Για λόγους ίσης μεταχείρισης με τους ΔΙΣΑ (των οποίων η εποπτεία τους από το Συντονιστή κατ’ άρθρο 11 του νομοσχεδίου, άρχεται από τη σύστασή τους, ήτοι μετά 3μηνο από τη δημοσίευση του νόμου), καθώς και προκειμένου να διενεργηθούν εντός σύντομου χρόνου οι διαδικασίες συμμετοχής των Δήμων στην Α.Ε. ΦοΔΣΑ όπου αυτό απαιτείται, λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι ο έλεγχος νομιμότητας που εισάγεται με το νομοσχέδιο απαιτεί την κατάλληλη διοικητική προετοιμασία των Α.Ε. ΦοΔΣΑ, είναι προτιμότερο η εποπτεία του άρθρου 11 στην περίπτωση των Α.Ε. που διατηρούνται να αρχίσει μετά 3 μηνο από τη δημοσίευση του νόμου.
  Για τους λόγους αυτούς προτείνεται να τροποποιηθεί το πέμπτο εδάφιο της παρ. 2 α του άρθρου 16 του νομοσχεδίου, όπου ορίζεται ότι: «Από τη δημοσίευση του νόμου αυτού οι πράξεις των οργάνων των εταιριών της παραγράφου αυτής υπόκεινται στην εποπτεία του άρθρου 11», ώστε η εποπτεία να αρχίζει μετά 3μηνο από τη δημοσίευση του νόμου.

 • 18 Μαΐου 2016, 11:31 | Ντίνα

  Στην παράγραφο 5 του σχεδίου νόμου ρυθμίζονται τα ζητήματα συγχρηματοδοτούμενων έργων που υλοποιούν ή που πρόκειται να υλοποιήσουν οι υφιστάμενοι σήμερα ΦοΔΣΑ. Από το σχετική διάταξη, δεν λαμβάνεται υπόψη η πραγματική εξέλιξη των διαδικασιών υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων πράξεων που υλοποιούν οι ΦΟΔΣΑ. Στο πλαίσιο των υποχρεώσεων της χώρας για την εκπλήρωση των δεσμεύσεων που προκύπτουν από τον ΕΣΔΑ, έχει δρομολογηθεί σειρά έργων από τους ΦΟΔΣΑ που βρίσκονται σε στάδιο ωρίμανσης ή και υλοποίησης. Η συνολική διοικητική αλλαγή που προτείνεται με το σχέδιο νόμου, επιφέρει αλλαγές που τροποποιούν ουσιαστικά τις σε εξέλιξη χρηματοδοτήσεις από τα Διαρθρωτικά Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πιο συγκεκριμένα, η αλλαγή της διαδικασίας καθορισμού της τιμολογιακής πολιτικής μπορεί να καταστήσει τα έργα μη βιώσιμα ή ακόμα και να τροποποιήσει τα ποσοστά συγχρηματοδότησης με αντίστοιχη επιβάρυνση των Δήμων. Επιπλέον, η δυνατότητα διαφοροποίησης των συνεργασιών μεταξύ των ΟΤΑ μπορεί να καταστήσει τον αρχικό σχεδιασμό για την υλοποίηση των έργων ανεφάρμοστο. Τέλος, για τη σύσταση και τη λειτουργία των ΔΙΣΑ απαιτείται σειρά από χρονοβόρες ενέργειες (αποφάσεις δημοτικών συμβουλίων, αποφάσεις Υπουργών κλπ), που ουσιαστικά θα αδρανοποιήσουν οποιαδήποτε εξέλιξη στις χρηματοδοτήσεις από τα Διαρθρωτικά Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αποτέλεσμα της κατάστασης που θα δημιουργηθεί θα είναι η αδυναμία υλοποίησης των απαιτούμενων έργων και κατά συνέπεια η επίτευξη των στόχων του ΕΣΔΑ. Επομένως στη νέα προγραμματική περίοδο ΕΣΠΑ 2014-2020, η άντληση και ουσιαστική αξιοποίηση πόρων από τα Διαρθρωτικά Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθίσταται εξαιρετικά αμφίβολη.

 • 18 Μαΐου 2016, 11:44 | Ντίνα

  Στην παράγραφο 2βα, προβλέπεται ότι ως προς τους καταργούμενους ΦοΔΣΑ ΑΕ, μετά την σύσταση του ΔΙΣΑ μεταφέρεται σε αυτόν το 50% του προσωπικού και ως εισφορά των Δήμων το 50% των μηχανημάτων του καταργούμενου ΦοΔΣΑ. Επίσης προβλέπεται ότι μέχρι τη λύση των καταργούμενων ΦοΔΣΑ, ο ΔΙΣΑ θα χρησιμοποιεί τις εγκαταστάσεις που διαχειρίζονται οι συγκεκριμένες ανώνυμες εταιρείες. Τι θα συμβεί αν ένας ΦοΔΣΑ που έχει στην κυριότητά του σχεδόν όλο τον εξοπλισμό και τις εγκαταστάσεις διαχείρισης απορριμμάτων της Περιφέρειας καταργηθεί και δημιουργηθούν δύο ή τρεις ΔΙΣΑ;
  Σε ποιους από τους τρείς θα παραχωρήσει τον εξοπλισμό το προσωπικό και τις εγκαταστάσεις και με ποιά κριτήρια; Δεδομένου ότι η παραχώρηση αυτή του εξοπλισμού θεωρείται από το νομοσχέδιο ότι αντιστοιχεί σε εισφορά σε είδος εκ μέρους των Δήμων, με ποια κριτήρια θα κατανεμηθεί σε κάθε Δήμο μέτοχο η εισφορά αυτή; Πόσο συμβατή είναι η διάταξη αυτή με το άρθρο 17 του Συντάγματος, περί προστασίας της περιουσίας των φυσικών και νομικών προσώπων; Είναι εφικτή η δήμευση περιουσιακού στοιχείου ενός νομικού προσώπου;

 • ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
  Ο ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας με την επωνυμία «Περιφερειακός Σύνδεσμος Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) Κεντρικής Μακεδονίας» συστάθηκε στις 15.06.2012, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 45037/07.06.2012 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης (ΦΕΚ Β 1908/2012), με σκοπό, όπως αναφέρεται στο άρθρο 1 αυτής, την ολοκληρωμένη διαχείριση των στερεών αποβλήτων, σύμφωνα με το Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ), και ειδικότερα η εξειδίκευση και η υλοποίηση των στόχων και των δράσεων αυτού για την προσωρινή αποθήκευση, μεταφόρτωση, θαλάσσια μεταφορά ΑΣΑ, επεξεργασία, ανάκτηση και διάθεση των στερεών αποβλήτων της χωρικής τους αρμοδιότητας, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 2527/2009 (ΦΕΚ 83/Α’/2009) κοινή υπουργική απόφαση. Κατόπιν, στις 31.12.2013 συγχωνεύθηκαν στον νεοσυσταθέντα Σύνδεσμο όλοι οι φορείς διαχείρισης των στερεών αποβλήτων Κεντρικής Μακεδονίας, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 70259/23.12.2013 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης (ΦΕΚ Β 3426/31.12.2013), ωστόσο πραγματική κυκλοφορία του εν λόγω ΦΕΚ υπήρξε η 14.01.2014.
  Με την ανωτέρω πράξη συγχώνευσης ο Περιφερειακός Σύνδεσμος ανέλαβε την λειτουργία και τη διαχείριση 11 ΧΥΤΑ της Κεντρικής Μακεδονίας, είτε αφού υπεισήλθε ως καθολικός διάδοχος στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις μερικών από αυτών, είτε αφού παρέλαβε άλλους από αυτούς κατά χρήση, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4071/2012.
  Μετά, από την σχετική διαπιστωτική πράξη συγχώνευσης, εφόσον κατέστη καθολικός διάδοχος, ανέλαβε τις υποχρεώσεις των συγχωνευθέντων φορέων.
  Από την διαπιστωτική πράξη συγχώνευσης όμως, εκτός των υποχρεώσεων των συγχωνευθέντων φορέων που ανέλαβε να τακτοποιήσει, ο Περιφερειακός Σύνδεσμος προχώρησε στις απαραίτητες ενέργειες και φρόντισε για την αναβάθμιση της λειτουργίας των υφιστάμενων ΧΥΤΑ μέσω της καταγραφής των ελλείψεων των χώρων, της εκπόνησης των αναγκαίων μελετών προς αναβάθμιση της λειτουργίας αυτών και της υλοποίησης των στόχων των μελετών, κατασκευάζοντας πολλαπλά έργα και ανευρίσκοντας ταυτόχρονα τις πιο ενδεδειγμένες υπηρεσίες προς εκπλήρωση των ανωτέρω σκοπών.
  Δεδομένου λοιπόν πως όπως αναφέρθηκε παραπάνω ο ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας επιτελεί στο έπακρον το έργο που του ανετέθη με τη διαπιστωτική πράξη συγχώνευσης περί διαχείρισης της λειτουργίας όλων των ΧΥΤΑ Κεντρικής Μακεδονίας και υλοποιεί τους σκοπούς για τους οποίους συστάθηκε. Έχω δε τη δυνατότητα να το γνωρίζω αφού παρακολουθώ τη λειτουργία του και με την ιδιότητα του μέλους του Δ.Σ.
  Ειδικότερα, έχει εκπονήσει-υλοποιήσει, ως αρμόδιος φορέας, το νέο ΠΕΣΔΑ της Κεντρικής Μακεδονίας, ο οποίος είναι σύμφωνος με τους όρους, τις προϋποθέσεις και τους στόχους που θέτει ο ΕΣΔΑ και εκκρεμεί η έγκρισή του. Συνεπώς, ο φορέας από την έναρξη της λειτουργίας του έως σήμερα, ως αρμόδιος φορέας στην Κεντρική Μακεδονία για τη διαχείριση των στερεών αστικών αποβλήτων είναι στην κατεύθυνση προς την υλοποίηση των στόχων που έχει θέσει ο Εθνικός Σχεδιασμός για τη διαχείριση των απορριμμάτων, με απώτερο σκοπό την προστασία του περιβάλλοντος και κατ’ επέκταση την προστασία του υπέρτατου δικαιώματος της δημόσιας υγείας και έτσι πρέπει να παραμείνει.
  Επομένως, ως προς τον Περιφερειακό Σύνδεσμο ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας, ενόψει του Σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης με θέμα «Σύσταση και οργάνωση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων της χώρας», θα πρέπει στο άρθρο 16, παρ.1 και παρ. 3 αυτού με τίτλο Μεταβατικές Διατάξεις, να αναφερθεί ρητά ότι εξαιρείται του ανωτέρω νόμου και δεν ισχύουν οι διατάξεις του, συνεχίζει δε να λειτουργεί με την νομική μορφή που έχει ως σήμερα, δεδομένου ότι είναι ο μοναδικός φορέας στην Ελλάδα, ο οποίος συστάθηκε και λειτουργεί επί δυόμισι έτη περίπου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 13 και επόμενα του Ν. 4071/2012. Συνεπώς θα πρέπει να αναγράφεται στο άνω αναφερόμενο άρθρο ότι ως Περιφερειακός ΦοΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας εξαιρείται του νόμου και δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του σε αυτόν και όχι ως ΦΟΔΣΑ νομού Θεσσαλονίκης.

 • Στην Περιφέρεια Α.Μ.Θ. η οποία αποτελεί «ενιαία διαχειριστική ενότητα», κατά τις προβλέψεις του ήδη εγκεκριμένου από 26-07-2002 Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων Αν. Μακεδονίας – Θράκης, (ΠΕΣΔΑ), όπως αυτό αναθεωρήθηκε με τις υπ’ αριθμ. 4292/14-11-2006 και 9424/03-09-2009 αποφάσεις του Γ.Γ. Περιφέρειας Α.Μ.Θ., υφίσταται και λειτουργεί ήδη Περιφερειακός Φορέας Διαχείρισης Απορριμμάτων (Π. ΦΟΔΣΑ) ήτοι η «Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Απορριμμάτων Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης A.Α.Ε.» με τον διακριτικό τίτλο «ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε.», με αρμοδιότητα τη λειτουργία όλων των υφιστάμενων εγκαταστάσεων διαχείρισης αποβλήτων και την υλοποίηση των έργων ή δραστηριοτήτων που καθορίζονται από το εγκεκριμένο ΠΕΣΔΑ Α.Μ.Θ και το «Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Απορριμμάτων σε επίπεδο Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης» (Ο.Σ.Δ.Α. Α.Μ.Θ.) και σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους, μέτρα, περιορισμούς και προϋποθέσεις που έχουν τεθεί προς τούτο.

  Ειδικότερα, η εταιρία μας, στο μετοχικό κεφάλαιο της οποίας συμμετέχουν όλοι οι πρωτοβάθμιοι ΟΤΑ της Περιφέρειας Α.Μ.Θ., εναρμόνισε, εγκαίρως, εντός της τασσόμενης από τον νόμο τριετούς προθεσμίας στο υφιστάμενο νομικό πλαίσιο που θέτει το άρθρ. 30 του Ν. 3536/2007, το άρθρο 15 του Ν. 3688/2008 και η σχετική υπ’αριθμ. 38/13-8-2008 εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, τη συστατική της πράξη και κατήρτισε Κανονισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΚΕΥ) και Κανονισμό Προσωπικού, ενημερώνοντας σχετικά και τη Δ/νση Οργάνωσης και Λειτουργίας των ΟΤΑ του Τμήματος ΝΠ και Επιχειρήσεων ΟΤΑ της Περιφέρειας ΑΜΘ, ενώ συγκρότησε το Διοικητικό της Συμβούλιο σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 64 του Ν. 4042/ 2012 (ΦΕΚ 24Α/13-02-2012). Έχοντας, τους ανωτέρω καταστατικούς σκοπούς και προσαρμοζόμενη πλήρως στο υφιστάμενο νομικό πλαίσιο της Κ.Υ.Α. 2527/09 και σε συναφείς νομικές ρυθμίσεις και διατάγματα, η «ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε.», διαχειρίζεται, εξάλλου, όλες τις υποδομές που της έχουν παραχωρηθεί από την Περιφέρεια ΑΜΘ στα πλαίσια λειτουργίας του ΠΕΣΔΑ σε όλους ανεξαιρέτως τους νομούς της Περιφέρειας (Κέντρα Διαχείρισης Ανακυκλώσιμων Υλικών, Σταθμούς Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων, μηχανολογικό εξοπλισμό (οχήματα, συρμούς μεταφόρτωσης απορριμμάτων, κάδους μηχανικής αποκομιδής κ.α.), οργανώνει σε συνεργασία με τους Δήμους -μετόχους της και συμμετέχει σε συστήματα συλλογικής εναλλα-κτικής διαχείρισης συσκευασιών και άλλων προϊόντων κατά την έννοια του Νόμου 2939/2001, υλοποιεί μέσω Επιχειρησιακών Προγραμμάτων ποικίλα έργα με σκοπό τη συμπλήρωση των ήδη υφιστάμενων υποδομών του ΠΕΣΔΑ (όπως π.χ. το έργο της προμήθειας μηχανολογικού εξοπλισμού προεπεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων και Κομποστοποίησης των αδειοδοτημένων ΧΥΤΑ της Περιφέρειας ΑΜΘ (Κομοτηνής, Ξάνθης και Καβάλας), το έργο της κατασκευής Μονάδας Προεπεξεργασίας Απορριμμάτων στην ΠΕ Δράμας, την προμήθεια συμπληρωματικού εξοπλισμού για την ομαλή λειτουργία των ΚΔΑΥ Δράμας, Ξάνθης, Κομοτηνής και Διδυμοτείχου κ.λπ.), διαθέτοντας προς τούτο τεχνικά μέσα αλλά και εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό με τεχνογνωσία σε θέματα τεχνολογίας και διαχείρισης περιβάλλοντος. Υποστηρίζοντας άλλωστε ένθερμα όλοι οι Ο.Τ.Α. της Περιφέρειάς μας τη λειτουργία της ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Ε. ως Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, τις ανάγκες των οποίων άλλωστε υπηρετεί, συνεργάζονται μαζί της σε διάφορα άλλα περιβαλλοντικά σχέδια που αφορούν τη βιώσιμη εφαρμογή μεθόδων Επεξεργασίας και Αξιοποίησης των αστικών τους απορριμμάτων.

  Έτσι η ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε. ως μοναδικός Φορέας Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΦΟΔΣΑ) στη Περιφέρεια Α.Μ.Θ. και ήδη Περιφερειακός Φορέας Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΦΟΔΣΑ) αυτής όπως επιβεβαιώθηκε και με την αριθμ. πρωτ. 20875/22-01-2013 Διαπιστωτική Πράξη του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης, επιτελεί στο ακέραιο τις υποχρεώσεις της που πηγάζουν από τον καταστατικό της σκοπό, ασκώντας τις δραστηριότητες που αναφέρονται στο άρθρο 7 παρ. 2 της ΚΥΑ 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909Β/23-12-2003) και της ΚΥΑ 2527/23-01-2009 (ΦΕΚ 83 Β/23-1-2009) «Ειδικότερα ζητήματα και θέματα αναφορικά με τη λειτουργία, την άσκηση των δραστηριοτήτων και την άσκηση τιμολογιακής πολιτικής των Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δι.Σ.Α.)», με τη μορφή της Ανωνύμου Εταιρίας του αρ. 30 του Ν. 3635/2007 (ΦΕΚ 42Α/23-02-07), όντας ο μοναδικός εταίρος των εμπλεκόμενων Φορέων της Πολιτείας στο έργο της Διαχείρισης του ΠΕΣΔΑ ΑΜΘ και για την οργάνωση και εφαρμογή του διαχειριστικού σχεδίου του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΟΣΔΑ) σε επίπεδο Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, με σκοπό να καθορισθούν κατευθύνσεις, μέτρα, όροι και διαδικασίες με γνώμονα την πρόληψη, κατά το δυνατό, αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας των πολιτών.

  Κατόπιν των ανωτέρω, δεν τίθεται στην Περιφέρειά μας ζήτημα εφαρμογής του νομοσχεδίου περί Σύστασης Διαχειριστή Στερεών Αποβλήτων (ΔΙΣΑ) καθώς υφίσταται ήδη σε αυτήν Περιφερειακός Φορέας Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε.), με τις ανωτέρω αρμοδιότητες που προβλέπει αυτό στο άρθρο 3 για τον «Διαχειριστή Στερεών Αποβλήτων (ΔΙΣΑ)», χωρίς να απαιτείται στην περίπτωση του Φορέα μας οποιαδήποτε διαφοροποίηση ως προς τον τρόπο διοίκησης, οργάνωσης και λειτουργίας του, τούτο δε θα πρέπει να προβλέπε-ται ειδικώς και σαφώς και στο τιθέμενο υπόψη μας νομοσχέδιο.

  Περαιτέρω έχοντας υπόψη ότι το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο ιδίως η διάταξη του εδ. β της παρ. 1 του άρθρου 16 Ν. 4071/12 σύμφωνα με το οποίο «οι δήμοι (ή οι Σύνδεσμοι που ασκούν αντ’ αυτών αρμοδιότητες πρωτοβάθμιων ΟΤΑ) παραχωρούν, υποχρεωτικά, στον Περιφερειακό ΦΟΔΣΑ (και ήδη ΔΙΣΑ κατά τις προβλέψεις του νομοσχεδίου), κατά χρήση, τις εγκαταστάσεις στερεών αποβλήτων που διαχειρίζονται και όλα τα περιουσιακά στοιχεία που εξυπηρετούν τις εν λόγω εγκαταστάσεις, αλλά και τις συναφείς προβλέψεις της αριθμ. οικ. 4194/27-05-2015 απόφασης του ασκούντος καθήκοντα Γεν. Γραμ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης (ΦΕΚ 1-49/04-06-2015) και προκειμένου να αρθούν τυχόν υφιστάμενες γραφειοκρατικές δυσκολίες στην εφαρμογή του θα πρέπει να συμπεριληφθεί ρητά στο εν λόγω νομοσχέδιο ότι όλες οι ανωτέρω υποδομές και εγκαταστάσεις διαχείρισης αποβλήτων που εξυπηρετούν τις ανάγκες λειτουργίας του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων (συμπεριλαμβανομένων ιδίως των ΧΥΤΑ κ.λπ.) θα περιέρχονται αυτοδίκαια στη διαχείριση και λειτουργία του ΔΙΣΑ (όπως μετονομάζονται με το εν λόγω νομοσχέδιο οι ΦΟΔΣΑ), ο οποίος και θα καθίσταται πλέον από τον νόμο αποκλειστικός υπόχρεος για την διαχείρισή τους.

  Τούδε δε επιπλέον διότι οποιαδήποτε καθυστέρηση στην παραχώρηση των ως ανωτέρω υποδομών από τους ΟΤΑ στους οποίους είναι χωροθετημένοι, προκαλεί μέγιστη δυσχέρεια στην απρόσκοπτη εκτέλεση του έργου των ΔΙΣΑ κυρίως ως προς την υλοποίηση του εκάστοτε Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης των Απορριμμάτων (ΠΕΣΔΑ) εφόσον οι ανωτέρω υποδομές εξυπηρετούν ευρύτερα τις ανάγκες του συνόλου των πολιτών της Περιφέρειάς μας, με τεράστια οικονομική, περιβαλλοντική, πολιτική και κοινωνική ζημία.

  Συνακόλουθα, θα πρέπει να συμπεριληφθεί ρητά στο νομοσχέδιο όπως οποιαδήποτε συμπληρωματικά έργα σε υποδομές που εξυπηρετούν την υλοποίηση του Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης των Απορριμμάτων (ΠΕΣΔΑ) (όπως π.χ. σε ΧΥΤΑ) βρίσκονται σήμερα σε εξέλιξη από ΟΤΑ (ή από Συνδέσμους που ασκούν αντ’ αυτών αρμοδιότητες πρωτοβάθμιων ΟΤΑ) σε εκτέλεση επιχειρησιακών προγραμμάτων των οποίων έχουν καταστεί δικαιούχοι, θα πρέπει κατ’ορθή εφαρμογή του ανωτέρω νομοθετικού πλαισίου, να περιέλθουν στον ΔΙΣΑ (ή τον υπάρχοντα Π. ΦΟΔΣΑ, όπως στην περίπτωση της ΠΑΜΘ) ώστε να υπεισέλθουν αυτοί αυτοδίκαια στις αρμοδιότητες της Αναθέτουσας Αρχής έναντι των τρίτων, δεδομένου ότι η εκτέλεση των ανωτέρω έργων υποδομής συνάδει στις αρμοδιότητες που αντιστοιχούν στον «Διαχειριστή Στερεών Αποβλήτων (ΔΙΣΑ)», ο οποίος διαχειρίζεται τις υπάρχουσες υποδομές που αφορούν στη λειτουργία του ΠΕΣΔΑ σε περιφερειακό επίπεδο, οι οποίες είναι απολύτως διακριτές με τις αρμοδιότητες περί τη διαχείριση των απορριμμάτων που αντιστοιχούν στους Πρωτο-βάθμιους ΟΤΑ, όπως αυτές προβλέπονται στο άρθρο 75 Ν. 3463/2006 (αποκομιδή απορριμμάτων, καθαριότητα κοινοχρήστων δημοτικών χώρων κ.λπ.) ώστε να μην υπάρχει κανένα περιθώριο σύγχυσης αρμοδιοτήτων μεταξύ των δραστηριοποιούμενων σε διαφορετικούς τομείς εν γένει διαχείρισης απορριμμάτων και υποκείμενους σε διαφορετικό νομικό πλαίσιο λειτουργίας, ως ανωτέρω, Φορέων.

  Κατόπιν των ανωτέρω αναγκαίων αποσαφηνίσεων, παρακαλούμε για τη συμπερίληψη της πρότασής μας ώστε να καταστεί μέρος του υπό επεξεργασία νομοσχεδίου, ως εξής:

  «Άρθρο 16 2.α. Οι διατάξεις του παρόντος νόμου δεν εφαρμόζονται στις Περιφέρειες όπου έχουν συσταθεί και λειτουργούν ήδη, δυνάμει του καταστατικού τους, Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) σε περιφερειακό επίπεδο μέχρι την έναρξη ισχύος του Ν. 3852/10 και λειτουργούν ήδη κατ’ εφαρμογή προηγούμενων νόμων, διαταγμάτων ή κανονιστικών πράξεων ως Περιφερειακοί Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Π. ΦΟΔΣΑ) δια-χειριζόμενοι τον εκάστοτε εφαρμοζόμενο Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΠΕΣΔΑ) της αντίστοιχης περιφέρειας. Για τους Φορείς αυτούς, με οποιαδήποτε νομική μορφή και εάν λειτουργούν, εξακολουθούν να ισχύουν οι κείμενες για τη λειτουργία τους διατάξεις, για τις δε αρμοδιότητες, ασυμβίβαστα και ευθύνες τους ορίζεται ότι λειτουργούν αυτοδίκαια ως «Διαχειριστές Στερεών Αποβλήτων (ΔΙΣΑ)» κατά την έννοια του παρόντος νόμου. Όλες οι υποδομές και εγκαταστάσεις στερεών αποβλήτων καθώς και όλα τα περιουσιακά στοιχεία ή εν εξελίξει έργα υποδομής που εξυπηρετούν τις ανάγκες λειτουργίας του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων (συμπεριλαμβανομένων ιδίως των ΧΥΤΑ κ.λπ.) περιέρχονται από τους ΟΤΑ (ή από Συνδέσμους που ασκούν αντ’ αυτών αρμοδιότητες πρωτοβάθμιων ΟΤΑ) αυτοδίκαια στη διαχείριση και λειτουργία του ΔΙΣΑ, ο οποίος θα είναι αποκλειστικός υπόχρεος και δικαιούχος για τη διαχείρισή τους. Παράβαση της υποχρέωσης αυτής επισύρει πρόστιμο 5.000 Ευρώ ημερησίως, το οποίο επιβάλλεται σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με απόφαση του Συντονιστή εις βάρος του ΟΤΑ (ή του Συνδέσμου που ασκεί αντ’ αυτών αρμοδιότητες πρωτοβάθμιων ΟΤΑ). Το πρόστιμο αυτό εισπράττεται υπέρ του Δημοσίου σύμφωνα με τις διαδικασίες του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων. Από τη δημοσίευση του νόμου αυτού οι πράξεις των οργάνων των εταιριών της παραγράφου αυτής υπόκεινται στην εποπτεία του άρθρου 11. Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και οικονομικών καθορίζονται όλες οι αναγκαίες λεπτομέρειες για την επιβολή και είσπραξη του προστίμου αυτού».

 • Ο Σύνδεσμός μας με την επωνυμία «Περιφερειακός Σύνδεσμος Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) Κεντρικής Μακεδονίας» συστάθηκε στις 15.06.2012, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 45037/07.06.2012 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης (ΦΕΚ Β 1908/2012), με σκοπό, όπως αναφέρεται στο άρθρο 1 αυτής, την ολοκληρωμένη διαχείριση των στερεών αποβλήτων, σύμφωνα με το Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ), και ειδικότερα η εξειδίκευση και η υλοποίηση των στόχων και των δράσεων αυτού για την προσωρινή αποθήκευση, μεταφόρτωση, θαλάσσια μεταφορά ΑΣΑ, επεξεργασία, ανάκτηση και διάθεση των στερεών αποβλήτων της χωρικής τους αρμοδιότητας, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 2527/2009 (ΦΕΚ 83/Α’/2009) κοινή υπουργική απόφαση. Κατόπιν, στις 31.12.2013 συγχωνεύθηκαν στον νεοσυσταθέντα Σύνδεσμο όλοι οι φορείς διαχείρισης των στερεών αποβλήτων Κεντρικής Μακεδονίας, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 70259/23.12.2013 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης (ΦΕΚ Β 3426/31.12.2013), ωστόσο πραγματική κυκλοφορία του εν λόγω ΦΕΚ υπήρξε η 14.01.2014.
  Με την ανωτέρω πράξη συγχώνευσης ο Περιφερειακός Σύνδεσμος ανέλαβε την λειτουργία και τη διαχείριση 11 ΧΥΤΑ της Κεντρικής Μακεδονίας, είτε αφού υπεισήλθε ως καθολικός διάδοχος στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις μερικών από αυτών, είτε αφού παρέλαβε άλλους από αυτούς κατά χρήση, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4071/2012.
  Μετά, από την σχετική διαπιστωτική πράξη συγχώνευσης, εφόσον κατέστη καθολικός διάδοχος, ανέλαβε τις υποχρεώσεις των συγχωνευθέντων φορέων και εξόφλησε οφειλές προς τρίτους (προμηθευτές, προσωπικό κλπ) μέχρι σήμερα , ύψους περίπου 2.500.000,00 € όπως αυτές προέκυψαν από τις εκθέσεις ορκωτών εκτιμητών.

  Από την διαπιστωτική πράξη συγχώνευσης όμως, εκτός των υποχρεώσεων των συγχωνευθέντων φορέων που ανέλαβε να τακτοποιήσει, ο Περιφερειακός Σύνδεσμος προχώρησε στις απαραίτητες ενέργειες και φρόντισε για την αναβάθμιση της λειτουργίας των υφιστάμενων ΧΥΤΑ μέσω της καταγραφής των ελλείψεων των χώρων, της εκπόνησης των αναγκαίων μελετών προς αναβάθμιση της λειτουργίας αυτών και της υλοποίησης των στόχων των μελετών, κατασκευάζοντας πολλαπλά έργα και ανευρίσκοντας ταυτόχρονα τις πιο ενδεδειγμένες υπηρεσίες προς εκπλήρωση των ανωτέρω σκοπών.
  Ενδεικτικά αναφέρουμε την σύνταξη του Τεύχους Τεχνικών Δεδομένων του Ιουνίου 2015 (αρ. μελέτης 32), για την εκπόνηση μελετών αναβάθμισης και περιβαλλοντικής αποκατάστασης υφιστάμενων ΧΥΤΑ Κεντρικής Μακεδονίας με συμφωνία- πλαίσιο κατά το Ν. 3316/2005 (άρθρο 8), όπου καταγράφηκαν οι ελλείψεις των υφιστάμενων ΧΥΤΑ και περιγράφηκε το σχέδιο μελέτης της λήψης των αναγκαίων μέτρων αναβάθμισής τους σε συνδυασμό με την ανάθεση των σχετικών έργων σε αναδόχους. Η συγκεκριμένη συμφωνία- πλαίσιο αφορούσε όλους τους ΧΥΤΑ της Κεντρικής Μακεδονίας.
  Σήμερα δε, ο ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας έχει δημιουργήσει όλες εκείνες τις προϋποθέσεις για να υποβάλλει άμεσα προτάσεις στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Υποδομές μεταφορών, περιβάλλον και αειφόρος ανάπτυξη» , άξονα προτεραιότητας 14 «Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος – προαγωγή της αποδοτικής χρήσης των πόρων», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το ταμείο συνοχής όπως προκύπτει από την πρόσκληση του Υπουργείου Οικονομίας , ανάπτυξης και τουρισμού με ΑΠ οικ.5101, 28-04-2016 για απορρόφηση χρηματοδότησης.
  Δεδομένου λοιπόν πως όπως αναφέρθηκε παραπάνω ο ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας επιτελεί στο έπακρον το έργο που του ανετέθη με τη διαπιστωτική πράξη συγχώνευσης περί διαχείρισης της λειτουργίας όλων των ΧΥΤΑ Κεντρικής Μακεδονίας και υλοποιεί τους σκοπούς για τους οποίους συστάθηκε. Ειδικότερα, έχει εκπονήσει-υλοποιήσει, ως αρμόδιος φορέας, το νέο ΠΕΣΔΑ της Κεντρικής Μακεδονίας, ο οποίος είναι σύμφωνος με τους όρους, τις προϋποθέσεις και τους στόχους που θέτει ο ΕΣΔΑ και εκκρεμεί η έγκρισή του. Συνεπώς, ο φορέας μας από την έναρξη της λειτουργίας του έως σήμερα, ως αρμόδιος φορέας στην Κεντρική Μακεδονία για τη διαχείριση των στερεών αστικών αποβλήτων είναι στην κατεύθυνση προς την υλοποίηση των στόχων που έχει θέσει ο Εθνικός Σχεδιασμός για τη διαχείριση των απορριμμάτων, με απώτερο σκοπό την προστασία του περιβάλλοντος και κατ’ επέκταση την προστασία του υπέρτατου δικαιώματος της δημόσιας υγείας.
  Επομένως, ως προς τον φορέα μας, δηλαδή τον Περιφερειακό Σύνδεσμο ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας, ενόψει του Σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης με θέμα «Σύσταση και οργάνωση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων της χώρας», θα πρέπει στο άρθρο 16, παρ.1 και παρ. 3 αυτού με τίτλο Μεταβατικές Διατάξεις, να αναφερθεί ρητά ότι εξαιρείται του ανωτέρω νόμου και δεν ισχύουν οι διατάξεις του, συνεχίζει δε να λειτουργεί με την νομική μορφή που έχει ως σήμερα, δεδομένου ότι είναι ο μοναδικός φορέας στην Ελλάδα, ο οποίος συστάθηκε και λειτουργεί επί δυόμισι έτη περίπου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 13 και επόμενα του Ν. 4071/2012.
  Συνεπώς θα πρέπει να αναγράφεται στο άνω αναφερόμενο άρθρο ότι o Περιφερειακός ΦοΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας και όχι o ΦΟΔΣΑ νομού Θεσσαλονίκης, εξαιρείται του νόμου και δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του σε αυτόν .

 • 5 Μαΐου 2016, 13:36 | Γιώργος

  Στην παράγραφο 2βα του άρθρου 16, προβλέπεται ότι ως προς τους καταργούμενους ΦοΔΣΑ ΑΕ, μετά την σύσταση του ΔΙΣΑ μεταφέρεται σε αυτόν το 50% του προσωπικού και ως εισφορά των Δήμων το 50% των μηχανημάτων του καταργούμενου ΦοΔΣΑ. Επίσης προβλέπεται ότι μέχρι τη λύση των καταργούμενων ΦοΔΣΑ, ο ΔΙΣΑ θα χρησιμοποιεί τις εγκαταστάσεις που διαχειρίζονται οι συγκεκριμένες ανώνυμες εταιρείες. Από τη διάταξη αυτή προκύπτουν τα παρακάτω ερωτήματα: Πώς καθορίζεται το 50% του εξοπλισμού; Δηλαδή ένας ΦοΔΣΑ ΑΕ που έχει για παράδειγμα ένα συμπιεστή και δύο οχήματα μεταφοράς χώματος τι θα παραχωρήσει στον ΔΙΣΑ. και πως προκύπτει ότι εφαρμόζεται ο ποσοστιαίος περιορισμός του 50%. Σε περίπτωση ατυχήματος σε μια εγκατάσταση, ποιος θα φέρει την ευθύνη, ο ΦοΔΣΑ ή ο ΔΙΣΑ; Από πού κρίνεται ότι από τη συγκεκριμένη παραχώρηση δεν θα προκληθούν προβλήματα στην στοιχειώδη λειτουργία του ΔΙΣΑ, ενώ παράλληλα επιτρέπεται να λειτουργεί για τρείς μήνες ο ΦοΔΣΑ ΑΕ; Και αν παραχωρήσει θεωρητικά ο ΦοΔΣΑ ΑΕ το συμπιεστή στο ΔΙΣΑ πώς θα κάνει διαχείριση απορριμμάτων για τους τρείς μήνες που θα λειτουργεί; Αν ο ΔΙΣΑ χρησιμοποιεί τις εγκαταστάσεις της ΑΕ των ΟΤΑ για περίπου τρείς μήνες θα πληρώνει ο ΦοΔΣΑ ΑΕ το κόστος λειτουργίας των εγκαταστάσεων, για το διάστημα αυτό;

 • 5 Μαΐου 2016, 12:59 | πέτρος

  Ως προς την παράγραφο 2βα του άρθρου 16: Σύμφωνα με όσα ίσχυαν μέχρι σήμερα, πολλές εγκαταστάσεις ΧΥΤΑ και ο εξοπλισμός τους, αν και έχουν χρηματοδοτηθεί προκειμένου να εξυπηρετούν περισσότερους από ένα Δήμους, ανήκουν στην κυριότητα ενός Δήμου. Στην περίπτωση αυτή, οι εγκαταστάσεις του ΧΥΤΑ ή ο εξοπλισμός, θα αποτιμηθούν ως περιουσιακό στοιχείο μόνο του συγκεκριμένου Δήμου που έχει την κυριότητα, και θα μειωθεί η εισφορά μόνο του συγκεκριμένου Δήμου;
  Λόγω των ασαφειών της, είναι βέβαιο ότι η παραπάνω διάταξη θα προκαλέσει σειρά αντιδικιών και μεταξύ των Δήμων – μετόχων του καταργούμενου ΦοΔΣΑ, και μεταξύ των Δήμων αυτών από τη μια πλευρά, και των Δήμων που δεν συμμετείχαν στον Περιφερειακό ΦοΔΣΑ από την άλλη πλευρά και μεταξύ των περισσοτέρων από ένα ΔΙΣΑ που πιθανότατα θα συσταθούν, ως προς την «μοιρασιά» των περιουσιακών στοιχείων του καταργούμενου ΦοΔΣΑ.
  Σύμφωνα με την παράγραφο 2γ του άρθρου 16, το προσωπικό με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου που μεταφέρεται από τους ΦοΔΣΑ ΑΕ που λύονται στους ΔΙΣΑ, κατατάσσεται σε προσωποπαγείς θέσεις. Ταυτόχρονα, σύμφωνα με το άρθρο 12, ο ΔΙΣΑ συντάσσει κανονισμό υπηρεσιών. Από το συνδυασμό των δύο διατάξεων, προκύπτει ότι το μεταφερόμενο από τους καταργούμενους ΦοΔΣΑ προσωπικό δεν μπορεί να ενταχθεί στον κανονισμό υπηρεσιών των ΔΙΣΑ, αφού δεν καταλαμβάνει οργανική, αλλά προσωποπαγή θέση. Επιπλέον, λόγω της απαγόρευσης προσλήψεων, δεν θα υπάρχει προσωπικό σε οργανική θέση αλλά όλο το προσωπικό του ΔΙΣΑ θα έχει προσωποπαγή θέση!!!. Συντάσσει δηλαδή ο ΔΙΣΑ κανονισμό υπηρεσιών για την υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού του στον οποίο κανονισμό δεν εντάσσεται το υφιστάμενο προσωπικό με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου!!!

 • 5 Μαΐου 2016, 12:32 | πέτρος

  Στην παράγραφο 2 εδ. α’ του άρθρου 16, προβλέπεται η επιβολή προστίμου στους ΟΤΑ αν ο ΦοΔΣΑ ΑΕ των ΟΤΑ, δηλαδή δεν πάρει απόφαση να λυθεί σε τρείς μήνες. Με τη συγκεκριμένη διάταξη του σχεδίου νόμου, τα όργανα διοίκησης αυτών των νομικών προσώπων, εκβιάζονται άμεσα προκειμένου να λάβουν μια απόφαση σε αντίθεση με όσα προβλέπονται από το νόμο 2190/20 ως προς την δυνατότητα ελεύθερης λήψης απόφασης. Το μέσο του εκβιασμού, είναι η απειλή προστίμων στους Δήμους – μετόχους του ΦοΔΣΑ με τη μορφή της Α.Ε. των ΟΤΑ. Δηλαδή αν το Δ.Σ. του ενός και συγκεκριμένου, όπως προελέχθη, ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας Α.Ε. δεν λάβει την απόφαση λύσης της Α.Ε., όπως του επιβάλλει η πολιτεία, τιμωρείται όχι το Δ.Σ. της ΑΕ (αφού ο ν.2190/1920 το προστατεύει για την αυτονομία των αποφάσεών του), αλλά οι Δήμοι – μέτοχοι της εταιρείας, και μάλιστα ανεξαρτήτως του αν ο εκπρόσωπος ενός Δήμου – μετόχου στο Δ.Σ. της Α.Ε., στη συγκεκριμένη συνεδρίαση ήταν απών ή μειοψήφισε!!!!. Αφού λοιπόν ο εμπνευστής της συγκεκριμένης διάταξης νόμου δεν μπορεί να τροποποιήσει το ν. 2190/1920, με τη συγκεκριμένη διάταξη, εκβιάζει το ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας ΑΕ, όπως προαναφέρθηκε, ότι οι Δήμοι που συμμετέχουν σε αυτόν θα τιμωρηθούν. Το υπέρογκο πρόστιμο της Ε.Ε. για έναν ενεργό ΧΑΔΑ είναι 80.000€ ανά εξάμηνο. Το πρόστιμο μη συμμόρφωσης κάθε δήμου – μετόχου για τη λύση του ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας εντός τριμήνου, σύμφωνα με τη διάταξη αυτή, είναι 5.000€/ημέρα Χ 30 ημέρες/μήνα Χ 6 μήνες = 900.000 € το εξάμηνο για κάθε δήμο μέλος. Δηλαδή συνολικά για το ΦοΔΣΑ Στερεάς 900.000 Χ 23=20.700.000 € το εξάμηνο. Το λύσαμε το πρόβλημα του δημόσιου χρέους….

 • 5 Μαΐου 2016, 10:00 | ΕΛΙΣΣΑΙΟΣ ΜΑΜΜΗΣ

  Σύμφωνα με το άρθρο 16 του σχεδίου νόμου, διατηρούν τη νομική μορφή της Α.Ε. των ΟΤΑ, οι ΦοΔΣΑ που λειτουργούν ως τέτοιοι πριν την ψήφιση του ν. 3852/2010, υπό την προϋπόθεση να καλύπτουν τις ανάγκες μιας περιφέρειας ή τουλάχιστον ενός νομού, ενώ λύονται υποχρεωτικά οι ΦοΔΣΑ με τη μορφή της Α.Ε., που συστάθηκαν μετά την ψήφιση του ν. 3852/2010. Η διάταξη αυτή παραβιάζει ευθέως το άρθρο 4 του Συντάγματος, καθώς αντιμετωπίζει με τελείως διαφορετικό και άνισο τρόπο, τα ίδια πραγματικά περιστατικά. Με ποια λογική κρίνεται σκόπιμη η διατήρηση κάποιων Α.Ε. και απαραίτητη η λύση άλλων Α.Ε., που ασκούν ακριβώς τις ίδιες αρμοδιότητες; Πώς ακριβώς επελέγη ως κριτήριο διαφορετικής αντιμετώπισης η ψήφιση του ν. 3852/2010; Σε τι διαφοροποιούνται οι Α.Ε. που συστάθηκαν πριν ή μετά την ψήφιση του νόμου αυτού; Γιατί επελέγη αυτός ο νόμος, και αυτό το χρονικό σημείο, και όχι οποιοσδήποτε άλλος νόμος, ή οποιοδήποτε άλλο χρονικό σημείο; Σε τι ακριβώς αποσκοπεί αυτή η διάταξη;
  Αν η νομική μορφή της Α.Ε. κρίνεται μη αποδεκτή ως νομική μορφή ενός ΔΙΣΑ, τότε πρέπει να προβλεφθεί νομοθετικά η υποχρεωτική λύση όλων των Α.Ε. Αν η νομική μορφή της Α.Ε. κρίνεται αποδεκτή, δεν έχει κανένα νόημα η επιλεκτική υποχρεωτική λύση κάποιων Α.Ε., και η διατήρηση κάποιων άλλων. Από αυτή την καταφανώς άνιση και αντισυνταγματική αντιμετώπιση των Α.Ε., δεν εξυπηρετείται κανένας απολύτως σκοπός, και δεν διασφαλίζεται κανένα δημόσιο συμφέρον. Οι Α.Ε. ή εξυπηρετούν το δημόσιο συμφέρον στον τομέα της διαχείρισης των απορριμμάτων και παραμένουν όλες ως έχουν, ή δεν το εξυπηρετούν και λύονται όλες υποχρεωτικά.
  Όλοι οι υφιστάμενοι σήμερα ΦοΔΣΑ με τη μορφή της Α.Ε. των ΟΤΑ, έχουν συσταθεί πριν την εφαρμογή του ν. 3852/2010. Η μοναδική εξαίρεση είναι ο ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας ΑΕ που συστάθηκε μετά το νόμο αυτό σε εφαρμογή του αρ. 16 παρ. 6 του ν.4071/12. Το γεγονός αυτό είναι απολύτως γνωστό στο συντάκτη του σχεδίου νόμου. Γνωρίζει δηλαδή εκ των προτέρων ο συντάκτης, ότι η συγκεκριμένη διάταξη αφορά ένα και μόνο ΦοΔΣΑ με τη μορφή της Α.Ε. των ΟΤΑ: τον ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας ΑΕ. Ο ΦοΔΣΑ αυτός είναι και Ο ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ που πρόκειται να καταργηθεί, αν εφαρμοστεί το συγκεκριμένο σχέδιο νόμου. Πρόκειται κυριολεκτικά για τον ορισμό της έννοιας «φωτογραφική διάταξη νόμου».
  Για ποιο λόγο προβλέπεται στο άρθρο 16 ότι καταργείται ΜΟΝΟ ο ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας Α.Ε., που είναι ο ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ ΦοΔΣΑ, που έχει εντάξει δύο (2) έργα (Αμφισσας, Θήβας) σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα, και ο οποίος σχεδιάζει να υλοποιήσει το σύνολο των έργων διαχείρισης απορριμμάτων στη Στερεά Ελλάδα με δημόσια χρηματοδότηση, με διατήρηση της κυριότητας και της λειτουργίας των έργων από τους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, χωρίς να κάνει χρήση της μεθόδου ΣΔΙΤ, χωρίς να χρειάζεται τη συνεργασία με ιδιώτες;;; Εξυπηρετείται η Τοπική Αυτοδιοίκηση, ή οι ιδιώτες;;;
  Για τους ΦοΔΣΑ με τη μορφή της ΑΕ που παραμένουν σε λειτουργία, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 16, δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του σχεδίου νόμου. Κατά συνέπεια, για τους συγκεκριμένους ΦοΔΣΑ, την αρμοδιότητα για τον καθορισμό της τιμολογιακής πολιτικής, και τον καταμερισμό της ετήσιας εισφοράς στους Δήμους – μετόχους, δεν έχει ο Υπουργός Εσωτερικών, όπως προβλέπει το σχέδιο νόμου, αλλά οι ίδιοι οι ΦοΔΣΑ. Δηλαδή, μόνο για αυτούς τους ΦοΔΣΑ παραμένει σε ισχύ η ΚΥΑ 2527/2009, Για ποιο λόγο δημιουργούνται φορείς δύο ταχυτήτων;;;
  Σύμφωνα με την παράγραφο 2 εδ. α’ του άρθρου 16, και οι ΔΙΣΑ με τη νομική μορφή της Α.Ε. των ΟΤΑ, υπάγονται στην εποπτεία του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Η διάταξη αυτή έρχεται σε αντίθεση με τις διατάξεις του άρθρου 186 του ν. 3852/2010 (ΚΛΛΙΚΡΑΤΗΣ), με τις οποίες ρητά προβλέπεται ότι ο έλεγχος της νομιμότητας της λειτουργίας των Α.Ε. ανήκει στις Περιφέρειες. Με τη διάταξη αυτή, καταργείται πλήρως η αυτονομία και η αυτοτέλεια των Α.Ε., όπως καθορίζεται από τις διατάξεις του ν. 2190/1920. Η λειτουργία μιας Α.Ε. σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2190/1920, είναι παντελώς ασύμβατη με την άσκηση εποπτείας επ’ αυτής, όπως προβλέπει το άρθρο 16 του σχεδίου νόμου, που παραπέμπει στα άρθρα 225-231 του ν. 3852/2010.

 • 5 Μαΐου 2016, 10:43 | ΕΛΙΣΣΑΙΟΣ ΜΑΜΜΗΣ

  Στην παράγραφο 1 του άρθρου 1 του σχεδίου νόμου, προβλέπεται η δυνατότητα να επιλέξουν οι Δήμοι τη νομική μορφή του ΝΠΔΔ ή του ΝΠΙΔ. Εντούτοις, δεν εξειδικεύεται η έννοια «ΝΠΙΔ», και δεν αντιστοιχίζεται η νομική μορφή σε συγκεκριμένες διατάξεις του ν. 3852/2010, ώστε να καθορισθεί επακριβώς η νομική μορφή του ΔΙΣΑ. Μπορεί να είναι δημοτική επιχείρηση ιδιωτικού δικαίου; Μπορεί να είναι Α.Ε.; Επαφίεται αυτό στην κρίση των Δήμων; Και αν ναι, για ποιο λόγο, στο άρθρο 16, προβλέπεται η κατάργηση των ΑΕ που έχουν ήδη συσταθεί μετά την ψήφιση του ν. 3852/2010; Πώς θα αντιμετωπισθεί το ενδεχόμενο, να διαλυθεί μια τέτοια Α.Ε., προκειμένου να επανιδρυθεί με την ίδια ακριβώς μορφή, με απόφαση της πλειοψηφίας των συμμετεχόντων Δήμων;; ;; Ποια ακριβώς σκοπιμότητα εξυπηρετεί μια τέτοια πρακτική;;;

 • 5 Μαΐου 2016, 10:51 | ΕΛΙΣΣΑΙΟΣ ΜΑΜΜΗΣ

  Για ποιο λόγο επιλέγεται και επιβάλλεται διαφορετική νομική μεταχείριση των ήδη υφιστάμενων ΦΟΔΣΑ με τη μορφή της ΑΕ, καθώς επιτρέπεται η λειτουργία όσων ιδρύθηκαν πριν τεθεί σε ισχύ ο ν. 3852/2010, ενώ προβλέπεται η κατάργηση όσων ιδρύθηκαν μετά την ψήφιση του ανωτέρω νόμου;;;. Η ρύθμιση αυτή, είναι σύμφωνη με το άρθρο 4 του Συντάγματος, αφού ρυθμίζει ίδια πραγματικά περιστατικά με διαφορετικό και άνισο τρόπο;;;

 • 5 Μαΐου 2016, 08:48 | ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας Α.Ε.

  ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΚΑΤΑΡΓΕΙ» ΩΡΙΜΑ ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΡΩΝΕΙ ΤΟ ΧΑΛΙ ΣΕ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ ΑΝΑΠΟΦΕΥΚΤΑ Σ.Δ.Ι.Τ. ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΜΕΓΑΛΟ-ΕΡΓΟΛΑΒΟΥΣ ΤΩΝ ΣΚΟΥΠΙΔΙΩΝ.

  Το Υπουργείο Εσωτερικών μετά από μακρά περίοδο κυοφορίας παρουσίασε ένα σχέδιο νόμου για τους φορείς διαχείρισης απορριμμάτων και ζήτησε τη συμμετοχή μας στη διαβούλευση.
  Βασικά συμπεράσματα:
  1. Αποδεικνύεται πλέον ότι όλη η φασαρία στην Περιφέρειά μας έχει γίνει αποκλειστικά και μόνο προκειμένου να «καταργηθούν» το έτοιμο προς συμβασιοποίηση έργο της Θήβας, ύψους περίπου 20 εκ. ευρώ όπως και το υπό κατασκευή έργο της Φωκίδας ύψους περίπου 14 εκ. ευρώ. Τόσο απλά και τόσο κυνικά. Δύο έργα με δημόσια (ευρωπαϊκή) χρηματοδότηση και με απόλυτη δέσμευση για τη δημόσια λειτουργία τους. Δύο έργα που όλη η Αυτοδιοίκηση στη Στερεά Ελλάδα (Α΄ και Β΄ βαθμού), δια των αρμοδίων οργάνων της έχει θέσει ως ύψιστη προτεραιότητα. Ποιος ωφελείται; Ας το αναρωτηθούμε όλοι.
  2. Ο περιφερειακός Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟ.Δ.Σ.Α.) Στερεάς Ελλάδας συστάθηκε με τη βούληση των Δημοτικών Συμβουλίων 23 από τους 25 Δήμους της Περιφέρειας. Σήμερα καταργείται, χωρίς να δίνεται το δικαίωμα καθολικής διαδοχής του από άλλο νομικό πρόσωπο που θα αποφασίσουν οι Δήμοι. Μόνο αυτός και κανείς άλλος στη χώρα. Γιατί άραγε αυτή η διακριτική μεταχείριση; Στο Φορέα που μέσα σε έναν χρόνο έκλεισε και αποκατέστησε 7 χωματερές και κατένειμε τα σκουπίδια της Στερεάς στους ΧΥΤΑ που λειτουργεί με υποδειγματική συνεννόηση των Δημάρχων, ώστε να μην βρίσκονται τα σκουπίδια στους δρόμους. Απαντάμε ξεκάθαρα εμείς: Κυρίως για να μην γίνει το έργο της Θήβας και να ανασταλεί το υπό κατασκευή έργο της Φωκίδας, προκειμένου να βρεθεί ελεύθερος χώρος που θα εκμεταλλευτούν διάφοροι ενδιαφερόμενοι…
  3. Το Ελεγκτικό Συνέδριο έκρινε στον προσυμβατικό του έλεγχο ότι η σύμβαση για το έργο της Θήβας είναι άρτια, πλην όμως αμφιβάλλει για τη νομιμότητα της διαδικασίας σύστασης του ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας. Έστω ότι είναι έτσι (εμείς ασφαλώς διαφωνούμε και θα εξαντλήσουμε όλα τα ένδικα μέσα στην Ελλάδα και Ευρώπη μέχρι να δικαιώσουμε τους πολίτες μας). Ωστόσο σήμερα η κυβέρνηση έρχεται να καταθέσει ένα σχέδιο νόμου. Γιατί, ενώ ασχολείται με χίλια μύρια ζητήματα ήσσονος σημασίας, δε λύνει το θέμα (ποιος θα υπογράψει δηλαδή την άρτια κατά τα λοιπά σύμβαση…) με τη νομοθετική της πρωτοβουλία; Είναι πάρα πολύ απλό και είναι η κατάλληλη στιγμή. Γιατί δεν το κάνει;
  4. Η χώρα δεν έχει περιθώριο να πετά στον Καιάδα έργα πολλών εκατομμυρίων ευρώ με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση. Το ίδιο δεν έχει κανένα περιθώριο και η Στερεά Ελλάδα, που σύντομα θα βρεθεί να ζει καταστάσεις Πελοποννήσου, ενώ είχε (με τη δική μας δουλειά και τον αγώνα των Δήμων μας) όλες τις προϋποθέσεις να λύσει την προσεχή πενταετία το πρόβλημα των σκουπιδιών.
  Ζητούμε λοιπόν άμεσα συνάντηση με τον Πρωθυπουργό της χώρας και τους Προέδρους των Κοινοβουλευτικών Κομμάτων, για να τους εξηγήσουμε την ουσία του ζητήματος και να τους θέσουμε τα εξής απλά ερωτήματα. Θέλετε ή όχι να εκτελεστούν τα μεγάλα έργα της Θήβας και της Φωκίδας που έχει σχεδιάσει η Στερεά Ελλάδα; Αν δεν το θέλετε, τι αντιπροτείνετε; Αν δεν το θέλετε, έχετε υποχρέωση να το δηλώσετε δημόσια και να αναλάβετε την ευθύνη (πολιτικά, αλλά και ουσιαστικά, δηλαδή να επωμιστεί η κεντρική κυβέρνηση το κόστος των προστίμων που αναπόφευκτα θα προκύψουν τα επόμενα χρόνια). Είναι ώρα για καθαρές κουβέντες.
  Τα ίδια ερωτήματα έχουν υποχρέωση να απαντήσουν δημόσια και με σαφήνεια και όλοι οι βουλευτές της Περιφέρειάς μας, προς τους οποίους θα κοινοποιηθεί το παρόν.

  Το Δ.Σ του Περιφερειακού Φο.Δ.Σ.Α Στερεάς Ελλάδας
  Θήβα, 4/5/2016

 • 27 Απριλίου 2016, 14:42 | ΘΗΒΑ

  Γιατί πρέπει να υπάρξει χαριστική διατύπωση στο «7.α. Θεωρούνται νόμιμες οι δαπάνες που διενεργήθηκαν, ή και πληρώθηκαν από τις καταργούμενες με το παρόντα νόμο ανώνυμες εταιρίες, σε βάρος των προϋπολογισμών τους, και μέχρι τη λύση τους, εφόσον:…»;
  Πριν λίγα 24ωρα παρόμοιες τακτικές κατήγγειλε από το βήμα της Βουλής ο ίδιος ο πρωθυπουργός της χώρας ως παρέμβαση στη δικαιοσύνη. Τώρα τι αλλάξει και έχουμε τέτοιες διευθετήσεις;
  Προσοχή δεν αφορά τους ΦΟΔΣΑ αλλά κάποιες ανώνυμες εταιρείες που μη νόμιμα «μετασχηματίστηκαν» παρά την αντίθετη άποψη της διοίκησης σε δήθεν ΦΟΔΣΑ αλλά το Ελεγκτικό Συνέδριο αρχικά με την 374/2015 πράξη του Ε Κλιμακίου και πρόσφατα με την 758/2016 απόφαση του VI τμήματος κρίνει την σύσταση τους μη νόμιμη κάτι που οι αρμόδια Γενική Διεύθυνση του ΥΠΕΣ έχει σημειώσει από τον Σεπτέμβριο του 2015.
  Από 1-9-2015 έχουν διαχειριστεί μη νόμιμα εκατ ευρώ, έχουν καταρτίσει παράνομες συμβάσεις έχουν πληρώσει μη νόμιμα μυθικά ποσά έχουν επιδοθεί σε όργιο παρανομίας για την απασχόληση προσωπικού κατά παρέκκλιση του ΑΣΕΠ και γράφοντας στα παλαιοτέρα των υποδημάτων τους το ΑΣΕΠ και τις διαδικασίες που προβλέπονται γιατί όπως λένε στις αποφάσεις του \καθυστερήσει να τους στείλει εγκρίσεις».
  Χρησιμοποιούν εταιρίες παροχής εργαζομένων και παίρνουν προσωπικό μέσα από καλοπληρωμένους αναδόχους καλοπληρωμένος αναδόχου που προσλαμβάνουν προσωπικό με φωτογραφικές διατάξεις …. Οι σχετικές μελέτες τους και οι συμβάσεις που έχουν καταρτίσει διεκδικούν πατέντα.
  Από το Σεπτέμβριο του 2015 μέχρι τώρα έχουν σπείρει μηνύσεις και αγωγές σε κάθε αντίθετη άποψη ακόμα και κατά κρατικών λειτουργών και σήμερα που πλέον η δικαιοσύνη έχει αποφανθεί δια του Ελεγκτικού Συνεδρίου ότι ο φορέας τους δεν είναι ούτε ΦΟΔΣΑ ούτε νομίμως συσταθείσα ΑΕ και ο κίνδυνος της κατηγορίας για απιστία σε βάρος της ηγετικής ομάδας είναι ιδιαίτερα μεγάλος τρέχει το ΥΠΕΣ να τους μοιράσει συγχωροχάρτι για να συνεχίζουν το θεάρεστο έργο τους μέχρι και να καταδικάσουν- γιατί οι δίκες συνεχίζονται- όλους αυτούς που από την αρχή μέχρι τώρα υποστηρίζουν την νομιμότατα.
  Του δίνουν συγχωροχάρτι για αν συνεχίσουν την ίδια τακτική

 • 27 Απριλίου 2016, 12:53 | ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΕΝΙΑΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ (ΕΣΔΑΚ)

  Στο πλαίσιο της διαβούλευσης του παρόντος νομοσχεδίου, σας παραθέτουμε τις παρατηρήσεις μας επ’ αυτού:

  Ζήτημα 1ο
  Στην παρ. 1 του άρθρου 16 του υπό διαβούλευση νομοσχεδίου αναφέρεται ότι «Από την έναρξη ισχύος του παρόντος φορείς διαχείρισης στερεών αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) που έχουν συσταθεί και λειτουργούν ως νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου δυνάμει της κείμενης νομοθεσίας σε περιφέρειες της χώρας, πλην της Περιφέρειας Αττικής και του νομού Θεσσαλονίκης, μετατρέπονται σε ΔΙΣΑ με τη νομική μορφή που έχουν, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 1 του νομοσχεδίου.»
  Δεν γίνεται μνεία σε κανένα άρθρο του νομοσχεδίου τι προβλέπεται για το μόνιμο προσωπικό που υπηρετεί σε ΦΟΔΣΑ της παρ.1 του άρθρου 16 και που μετατρέπονται σε ΔΙΣΑ με τη νομική μορφή που έχουν, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 1 του νομοσχεδίου.
  Στις παρ. 8 και 10 του άρθρου 17 του Ν.4071/2012 υπήρχε σαφής και ρητή πρόβλεψη για το μόνιμο προσωπικό που υπηρετεί στους ΦΟΔΣΑ που συγχωνεύονται σε περιφερειακό σύνδεσμο, ότι καθίσταται, αυτοδικαίως, από το χρόνο δημοσίευσης της πράξης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης περί συγχώνευσης, με την ίδια σχέση εργασίας, προσωπικό του περιφερειακού συνδέσμου. Επιπλέον αναφέρεται ότι το προσωπικό εξακολουθεί να διέπεται από το ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό καθεστώς στο οποίο υπαγόταν πριν την κατάταξή του στον περιφερειακό σύνδεσμο και κατατάσσεται σε αντίστοιχες κενές οργανικές θέσεις κατά κατηγορία και κλάδο ή σε προσωρινές προσωποπαγείς θέσεις του συνδέσμου, οι οποίες καταργούνται κατά την αποχώρηση του υπαλλήλου. Ο χρόνος προϋπηρεσίας του ανωτέρω προσωπικού αναγνωρίζεται για όλες τις συνέπειες.
  Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει σαφής και ρητή πρόβλεψη για το μόνιμο προσωπικό που υπηρετεί σε ΦΟΔΣΑ της παρ.1 του άρθρου 16 και που μετατρέπονται σε ΔΙΣΑ με τη νομική μορφή που έχουν, κατ’ αντιστοιχία με τις διατάξεις των παρ. 8 και 10 του άρθρου 17 του Ν.4071/2012 και προτείνεται κατά περίπτωση να ενσωματωθούν ως έχουν οι διατάξεις του παραπάνω νόμου.

  Ζήτημα 2ο
  Στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 16 του υπό διαβούλευση νομοσχεδίου αναφέρεται ότι «Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται και σε αυτά τα νομικά πρόσωπα όλες οι διατάξεις του παρόντος νόμου, καθώς και οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας που διέπουν τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου των δήμων για όποιο ζήτημα δεν ρυθμίζεται από τον παρόντα νόμο.»
  Στην παρ.6 του άρθρου 16 του Ν.4071/2012 υπήρχε σαφής και ρητή πρόβλεψη για το μόνιμο προσωπικό που υπηρετεί στους περιφερειακούς συνδέσμους ΦΟΔΣΑ που μετατρέπονται σε ΑΕ, ότι για το μόνιμο προσωπικό εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 250 του Ν. 3463/2006.

  Θα πρέπει να αποσαφηνιστεί αν και σε αυτή την περίπτωση οι ΔΙΣΑ που έχουν μετατραπεί από υφιστάμενους ΦΟΔΣΑ της παρ. 1 του άρθρου 16 του υπό διαβούλευση νομοσχεδίου, μπορούν να αλλάξουν νομική μορφή με απόφαση της πλειοψηφίας όλων των δήμων που τα συστήνουν όπως σχετικά αναφέρεται στην παρ. 1α του άρθρου 1 του νομοσχεδίου. Αν ισχύει αυτό θα πρέπει να προβλεφθεί τι γίνεται το μόνιμο προσωπικό των νπδδ στην περίπτωση μετατροπής από του ΔΙΣΑ από νπδδ σε νπιδ.

  ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΕΝΙΑΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ (ΕΣΔΑΚ)
  ΦΟΔΣΑ με μορφή ΝΠΔΔ