34. Έλεγχοι – Παραλαβή

34.1.1. Η επιτροπή παραλαβής, πριν από την οριστική, ποιοτική και ποσοτική παραλαβή, θα ενεργήσει μακροσκοπικό έλεγχο προς διαπίστωση του καινούργιου του υλικού και του επιμελημένου της κατασκευής, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των προδιαγραφών.