33. Χρόνος και Τόπος Παράδοσης

33.1.1. Ο χρόνος παράδοσης, δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από οχτώ (08) μήνες και όχι μικρότερος από πέντε (05) μήνες και η παράδοση θα πραγματοποιηθεί κατόπιν συνεννόησης του Προμηθευτή με την Υπηρεσία, από την υπογραφή της σχετικής Σύμβασης.
33.1.2. Η παράδοση, συναρμολόγηση και τοποθέτηση του γραφειακού εξοπλισμού, στην τελική του μορφή, θα πραγματοποιηθεί σε κτήριο επί της Λ. Μεσογείων 136 και Π. Κανελλοπούλου (το ακριβές κτήριο θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία, κατά τη παράδοση του γραφειακού εξοπλισμού).