32. Γενικά χαρακτηριστικά

32.1.1. Τα υπό προμήθεια είδη θα είναι τελείως καινούργια, αμεταχείριστα, πρόσφατης κατασκευής.
32.1.2. Τα είδη: Γραφείο Προϊσταμένου, Γραφείο Τμηματάρχη, Γραφείο Γραμματέα, Γραφείο Υπαλλήλου, Γραφείο Κέντρου Επιχειρήσεων, Τραπέζι τύπου σαλονιού, Τραπέζι αναμονής γραφείων, Τραπέζι τύπου σαλονιού, Συνεδριακό τραπέζι δώδεκα (12) ατόμων, Συνεδριακό τραπέζι έξι (6) ατόμων, Συνεδριακό τραπέζι τεσσάρων (4) ατόμων, Έπιπλο τηλεόρασης, Ντουλάπα κλειστού τύπου 1, Ντουλάπα Κλειστού Τύπου 2, Ντουλάπα Κλειστού Τύπου 3, Ντουλάπα Ρούχων Κλειστού Τύπου, Προθήκη Τροπαίων, Ντουλάπα Τύπου Φύλαξης Αντικειμένων, θα είναι λυόμενα επιτρέποντας την εύκολη μεταφορά τους, καθώς και την εύκολη αντικατάσταση τμημάτων σε περίπτωση φθοράς.
32.1.2.1. Η συναρμολόγηση θα είναι απλή, πλην όμως θα εξασφαλίζεται ιδιαίτερα μεγάλη σταθερότητα και αντοχή.
32.1.2.2. Η αμφίπλευρη επικάλυψη όλων των μοριοσανίδων ή των MDF, ασχέτως πάχους, θα είναι από βραδύκαυστο υλικό.
32.1.2.3. Οι τελικές επιφάνειες θα είναι αντιθαμβωτικές (ματ), δεν θα επιτρέπουν τη συσσώρευση σκόνης, ρύπων κ.λπ. και θα μπορούν να καθαρίζονται εύκολα με τις συνήθεις καθαριστικές ουσίες χωρίς βλάβη για τις επιφάνειες και χωρίς παραμένουσες ουσίες.
32.1.3. Η απόχρωση των διαφόρων στοιχείων των υπό προμήθεια ειδών θα είναι της απόλυτης επιλογής της Υπηρεσίας, βάσει δειγματολογίων, που θα προσκομίσει ο Προμηθευτής.
32.1.4. Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας τριών (03) ετών (36 μηνών) τουλάχιστον, από την οριστική παραλαβή του συνόλου του γραφειακού εξοπλισμού, από την Επιτροπή Παραλαβής της Ελληνικής Αστυνομίας, με την υποχρέωση του προμηθευτή να αντικαθιστά τα φθειρόμενα μέρη, λόγω κακής κατασκευής, σε χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών, από την ημέρα έγγραφης ειδοποίησης.