Άρθρο 08 – Μεταβατικές και καταργούμενες διατάξεις

1. Καταργούνται οι διατάξεις : α) των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 1 του άρθρου δεύτερου του ν. 3912/2011, β) της παρ. 1 του τέταρτου άρθρου του ν. 3912/2011 και γ) του πέμπτου άρθρου του ν. 3912/2011. Κανονιστικές πράξεις που εκδόθηκαν κατ εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων καταργούνται.
2. Για την τροποποίηση του άρθρου 2 με τίτλο «επωνυμία», της παρ. 1 του άρθρου 7 με τίτλο «μετοχές» και του άρθρου 18 με τίτλο «λόγοι λύσης» του Καταστατικού της Εταιρείας, απαιτείται διάταξη νόμου.
3. Ο Κανονισμός Λειτουργίας της ΕΤΕΑΝ Α.Ε., που καταρτίσθηκε σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου τέταρτου του ν. 3912/2011, εφαρμόζεται, στην ισχύουσα μορφή του, ως Κανονισμός Λειτουργίας της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Α.Ε. και δύναται να τροποποιείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας, ύστερα από εισήγηση του Διοικητικού της Συμβουλίου. Το αυτό ισχύει και ως προς τον Κανονισμό Προσωπικού και Αποδοχών και τους λοιπούς κανονισμούς της Εταιρείας.
4. Με την επιφύλαξη των τροποποιήσεων που επιφέρει ο παρών νόμος, οι διατάξεις της νομοθεσίας για την εταιρεία «Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης Α.Ε.» εξακολουθούν να ισχύουν.
5. Οι διατάξεις του άρθρου έκτου του ν. 3912/2011, όπως τροποποιείται με τον παρόντα νόμο, δεν εφαρμόζονται στις επιχειρήσεις στις οποίες συμμετέχει άμεσα ή έμμεσα η Εταιρεία για επενδυτικούς σκοπούς. Οι επιχειρήσεις αυτές δεν περιλαμβάνονται στη Γενική Κυβέρνηση, κατά την έννοια των διατάξεων του ν. 4270/2014, και απαλλάσσονται από κάθε υποχρέωση απορρέουσα από τις διατάξεις του νόμου αυτού. Δεν εφαρμόζονται επίσης σ’ αυτές οι διατάξεις του άρθρου πέμπτου του ν. 3912/2011, με εξαίρεση τις παρ. 1 και 2.