Άρθρο 04 – Χρηματοοικονομική εποπτεία της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Α.Ε.

1. Η Εταιρεία δύναται να δραστηριοποιείται και ως χρηματοδοτικό ίδρυμα ειδικού σκοπού, παρέχοντας κατ’ επάγγελμα χρηματοδότηση, χωρίς να απαιτείται για το σκοπό αυτό η λήψη άδειας ή τήρηση άλλης διαδικασίας πέραν των οριζομένων στο παρόν άρθρο. Οι εποπτικές διατάξεις του παρόντος άρθρου έχουν ως αντικείμενο αποκλειστικώς την παροχή χρηματοδότησης μέσω πιστώσεων ή εγγυήσεων από την Εταιρεία με χρήση ιδίων κεφαλαίων και δεν περιλαμβάνουν τα κεφάλαια του πρώτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 3 που διαχειρίζεται η Εταιρεία ούτε την κατάρτιση χρηματοδοτικών συμβάσεων της Εταιρείας με πιστωτικά ιδρύματα, τις συναλλαγές επί ομολόγων ή επί οποιουδήποτε επενδυτικού ή χρηματοπιστωτικού μέσου προς αξιοποίηση και διαχείριση των ρευστών διαθεσίμων της Εταιρείας.
2. Για την παροχή χρηματοδότησης μέσω πιστώσεων ή εγγυήσεων από την Εταιρεία με χρήση ιδίων κεφαλαίων, η Εταιρεία ανακοινώνει την πρόθεσή της στην Τράπεζα της Ελλάδος τουλάχιστον ένα μήνα πριν από την έναρξη αυτής της δραστηριότητας και τίθεται υπό την εποπτεία της ΤτΕ αποκλειστικά ως προς τις δραστηριότητες αυτές. Δεν απαιτείται η τήρηση της διαδικασίας του προηγούμενου εδαφίου για τις δραστηριότητες της παροχής χρηματοδοτήσεων με τα κεφάλαια του πρώτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 3.
3. Η Τράπεζα της Ελλάδος ασκεί χρηματοοικονομική εποπτεία της Εταιρείας, ως χρηματοδοτικού ιδρύματος ειδικού σκοπού κατά την έννοια της παρ. 1, αποκλειστικώς επί θεμάτων παροχής χρηματοδότησης μέσω πιστώσεων ή εγγυήσεων από την Εταιρεία με χρήση ιδίων κεφαλαίων κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου. Για τη διαμόρφωση και άσκηση της εν λόγω εποπτείας, η Τράπεζα της Ελλάδος μπορεί με αποφάσεις της να θέτει κανόνες κεφαλαιακής επάρκειας και ρευστότητας σχετικoύς με την παροχή χρηματοδότησης μέσω πιστώσεων ή εγγυήσεων με χρήση ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας. Οι κανόνες αυτοί δεν δύναται να δημιουργούν για την Εταιρεία υποχρέωση τήρησης συντελεστή φερεγγυότητας άνω του 12% ούτε να ρυθμίζουν ζητήματα εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης κινδύνων. Επί των θεμάτων αυτών η Τράπεζα της Ελλάδος δύναται να εκδίδει κατευθυντήριες συμβουλευτικές οδηγίες.