Άρθρο 06 – Θέματα προσωπικού

Το άρθρο πέμπτο του ν. 3912/2011 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Η Εταιρεία και οι άμεσες θυγατρικές της προσλαμβάνουν προσωπικό με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου, έργου και έμμισθης εντολής.
2. Ως προς τα θέματα του προσωπικού, η Εταιρεία και οι άμεσες θυγατρικές της δεν υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015», του ν. 3845/2010 «Μέτρα για την εφαρμογή του μηχανισμού στήριξης της ελληνικής οικονομίας από τα κράτη – μέλη της Ζώνης του ευρώ και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο», του ν. 3833/2010 «Προστασία της εθνικής οικονομίας – Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης», του ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» και της ΠΥΣ 33/2006 «Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα», όπως εκάστοτε ισχύουν, ούτε κάθε συναφούς με αυτές διατάξεως.
3. Οι διαδικασίες και τα κριτήρια επιλογής και πρόσληψης του προσωπικού ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Προσωπικού και Αποδοχών της Εταιρείας και των άμεσων θυγατρικών της. Οι σχετικοί κανόνες που θέτει ο Κανονισμός είναι σύμφωνοι με τις αρχές της ισότητας, της αξιοκρατίας, της διαφάνειας και της αμεροληψίας. Το προσωπικό κατά την άσκηση των καθηκόντων του δεσμεύονται από τον νόμο, τους εσωτερικούς κανονισμούς της Εταιρείας και τη συνείδηση του. Οι άμεσες θυγατρικές εταιρείες δύναται να εκδίδουν δικό τους Κανονισμό Προσωπικού και Αποδοχών ρυθμίζοντας τα ειδικότερα θέματα αυτού με βάση τις ειδικότερές τους ανάγκες.
4. Το προσωπικό της Εταιρείας υπάγεται στην ασφάλιση του κλάδου συντάξεων και του κλάδου ασθενείας του ΕΦΚΑ.
5. Η Εταιρεία και οι άμεσες θυγατρικές της μπορούν να αποφασίζουν τη μεταφορά εργαζομένων από την Εταιρεία στις άμεσες θυγατρικές της ή από μία άμεση θυγατρική σε άλλη άμεση θυγατρική ή στην Εταιρεία, τηρουμένων των όρων των οικείων συμβάσεων.
6. Το υφιστάμενο προσωπικό της ΕΤ.Ε.ΑΝ. Α.Ε. εξακολουθεί να παρέχει την εργασία του με τους υφιστάμενους όρους της σύμβασης εργασίας και σύμφωνα με τον Κανονισμό Προσωπικού και Αποδοχών.
7. Επιτρέπεται η απόσπαση στην Εταιρεία και στις άμεσες θυγατρικές της προσωπικού με αποδεδειγμένη εμπειρία σε θέματα της Εταιρείας από το Δημόσιο ή νομικά πρόσωπα του δημόσιου ή ευρύτερου δημόσιου τομέα για διάστημα τριών (3) ετών, η οποία μπορεί να παρατείνεται μία φορά για ίσο χρονικό διάστημα. Η απόσπαση διενεργείται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, κατά παρέκκλιση των σχετικών διατάξεων περί κινητικότητας του ν. 4440/2016 (Α’ 224), ύστερα από αίτηση του δημοσίου υπαλλήλου χωρίς να απαιτείται η γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου του φορέα από τον οποίο αποσπάται με έγκριση του Διοικητικού του Συμβουλίου. Το κόστος της μισθοδοσίας βαρύνει την Εταιρεία ή την άμεση θυγατρική της στην οποία αποσπάται. Το αποσπασμένο προσωπικό στο σύνολο του δεν μπορεί να υπερβαίνει το 15% του συνολικού προσωπικού της Εταιρείας ή της άμεσης θυγατρικής της. Ειδικότερα θέματα του αποσπασμένου προσωπικού ρυθμίζονται από τον Κανονισμού Προσωπικού και Αποδοχών της Εταιρείας για το οποίο ισχύουν αναλογικά οι διατάξεις του άρθρου 5 και της παρ. 2 του παρόντος άρθρου. Η παρούσα παράγραφος εφαρμόζεται και για το προσωπικό που είναι ήδη αποσπασμένο στην εταιρεία.»

  • 2 Μαρτίου 2019, 12:29 | Σωτήρης Λώτσης

    Είμαι της άποψης ότι η εξαίρεση από τις διατάξεις του ΑΣΕΠ ( ν.2190/1994)και ο καθορισμός των θεμάτων προσωπικού αποκλειστικά από τον Κανονισμό Προσωπικού και Αποδοχών της Εταιρείας, κάθε άλλο παρά συνάδουν με τις αρχές της ισότητας, της αξιοκρατίας, της διαφάνειας και της αμεροληψίας.
    Προτείνεται η προσθήκη διάταξης που να καθιστά υποχρεωτική την ανάρτηση στο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» κάθε πρόσκλησης/προκήρυξης για πρόσληψη προσωπικού καθώς και η συμμετοχή του ΑΣΕΠ στις διαδικασίες επιλογής.
    Επίπροσθέτως, υπό το πρίσμα ότι η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα είναι μια τράπεζα με μονάδικό μέτοχο το Ελληνικό Δημόσιο, το ποσοστό των απασχολούμενων δημοσίων υπαλλήλων κρίνεται ιδιαίτερως περιοριστικό. Προτείνεται μια κατανομή 50% δημοσίων και 50% ιδιωτικών υπαλλήλων τουλάχιστον με την επιλογή των δημοσίων υπαλλήλων να γίνεται κατά προτεραιότητα από το το Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης.