Άρθρο 05 – Κανονισμοί της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας

1. Η παράγραφος 2 του τέταρτου άρθρου του ν. 3912/2011 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Α. Η Εταιρεία καταρτίζει Κανονισμό Λειτουργίας, με τον οποίο καθορίζονται :
α. Άρτιο και αποτελεσματικό σύστημα εταιρικής διακυβέρνησης που περιλαμβάνει σαφή οργανωτική διάρθρωση με ευκρινή, διαφανή και συνεπή κατανομή των αρμοδιοτήτων, αποτελεσματικές διαδικασίες και μηχανισμούς εντοπισμού, αξιολόγησης, διαχείρισης, παρακολούθησης και αναφοράς των κινδύνων τους οποίους αναλαμβάνει ή ενδέχεται να αναλάβει η Εταιρεία, κανόνες αποφυγής και επίλυσης συγκρούσεως συμφερόντων, υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας, ελάχιστες υποχρεώσεις διαφάνειας και δημοσιότητας, σύστημα εσωτερικού ελέγχου, αναλόγως της φύσης, του εύρους και της πολυπλοκότητας των κινδύνων που ενέχουν οι ασκούμενες δραστηριότητες της Εταιρείας, περιλαμβανομένων των κατάλληλων διοικητικών και λογιστικών διαδικασιών.
β. Οι αρχές και η διαδικασία θέσπισης και παρακολούθησης από την Εταιρεία του ενιαίου στρατηγικού σχεδίου που αφορά την Εταιρεία και τις άμεσες θυγατρικές της, η διαδικασία θέσπισης του επιχειρησιακού σχεδίου των άμεσων θυγατρικών της Εταιρείας και το ελάχιστο περιεχόμενό τους.
γ. Η οργανωτική δομή (οργανόγραμμα) της Εταιρείας, οι αρμοδιότητες των Επιτροπών και λειτουργικών της μονάδων και ο τρόπος λειτουργίας τους.
δ. Οι κανόνες των επιμέρους λειτουργιών της Εταιρείας και ενδεικτικώς της Διαχείρισης Κινδύνων και του Εσωτερικού Ελέγχου, και οι θέσεις ευθύνης στις μονάδες των εν λόγω λειτουργιών με τα απαιτούμενα προσόντα για καθεμία από αυτές.
ε. Οι κατευθύνσεις και γενική περιγραφή των εργασιών λογιστικής παρακολούθησης, παροχής εγγυήσεων και πιστώσεων, ανάληψης διαχείρισης ταμείων χαρτοφυλακίου – κεφαλαίου.
στ. Ο τρόπος ανάδειξης και εκλογής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και επιτροπών της Εταιρείας και τα προσόντα αυτών. Η πολιτική αμοιβών του Διοικητικού Συμβουλίου, του Διευθύνοντος Συμβούλου και των μελών των επιτροπών της Εταιρείας, οι οποίες είναι συνεπείς και προάγουν τη χρηστή, ορθή και αποτελεσματική διαχείριση των κινδύνων και τη μακροπρόθεσμη πορεία της. Οι αμοιβές, οι πρόσθετες παροχές και οι αποζημιώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ανώτατων και ανώτερων διοικητικών στελεχών δεν αποτελούν συνάρτηση των κερδών της Εταιρείας. Δεν καταβάλλονται μεταβλητές αποδοχές στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε ανώτατα διοικητικά στελέχη, εκτός αν αυτό δικαιολογείται πλήρως και δεόντως, περιλαμβανομένων σε μια τέτοια περίπτωση ορίων στις αποδοχές και στις εν γένει αμοιβές.
ζ. Οι αρμοδιότητες της Επιτροπής Κινδύνων, της Επιτροπής Ελέγχου, της Επιτροπής Διαχείρισης Ενεργητικού Παθητικού και των λοιπών Επιτροπών που συγκροτούνται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Τουλάχιστον ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου συμμετέχει σε κάθε επιτροπή. Οι επιτροπές έχουν επαρκείς εξουσίες, κύρος και πόρους, καθώς και δικαίωμα πρόσβασης στο Διοικητικό Συμβούλιο, στο οποίο και αναφέρονται. Οι δύο πρώτες επιτροπές είναι ανεξάρτητες από τις επιχειρησιακές λειτουργίες της Εταιρείας.
η. Οι αρμοδιότητες της Συμβουλευτικής Επιτροπής, η οποία επικουρεί το έργο του Διοικητικού Συμβουλίου και ενεργεί συμβουλευτικά-γνωμοδοτικά προκρίνοντας νέες ιδέες για το στρατηγικό σχεδιασμό και το μέλλον της Εταιρείας. Στόχος της Συμβουλευτικής Επιτροπής αποτελεί η ενίσχυση της συνεργασίας της Εταιρείας με θεσμικούς παράγοντες, εθνικά και περιφερειακά δίκτυα, Διεθνείς φορείς και με οργανισμούς καθώς και η μεταφορά τεχνογνωσίας στην Εταιρεία.
Β. Η Επιτροπή Κινδύνων έχει ως σκοπό τον εντοπισμό, την αξιολόγηση και τη δέουσα αναφορά όλων των σημαντικών κινδύνων και συμμετέχει ενεργά στην ανάπτυξη της στρατηγικής κινδύνων της Εταιρείας και σε όλες τις σημαντικές αποφάσεις διαχείρισης κινδύνων ολόκληρου του φάσματος των κινδύνων που αντιμετωπίζει η Εταιρεία, με ειδική αναφορά στους επιμέρους τομείς δραστηριοποίησης της Εταιρείας. Η Επιτροπή Κινδύνων αποτελείται από τρία τουλάχιστον μέλη, ένα τουλάχιστον εκ των οποίων είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
Γ. Η Επιτροπή Ελέγχου έχει ως έργο την αντικειμενική και ανεξάρτητη εποπτεία των λειτουργιών της Εταιρείας και τη διενέργεια ελέγχων, προκειμένου να διασφαλίζεται η σύννομη λειτουργία της Εταιρείας και η επάρκεια και αποτελεσματικότητα του συστήματος εσωτερικού ελέγχου της. Η Επιτροπή Ελέγχου αποτελείται από τρία τουλάχιστον μέλη, ένα τουλάχιστον εκ των οποίων είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση.
Δ. Η Επιτροπή Διαχείρισης Ενεργητικού Παθητικού έχει ως έργο να προτείνει στρατηγικές και πολιτικές χρηματοδότησης και ρευστότητας της Εταιρείας, επιχειρηματικές πρωτοβουλίες ή/και επενδύσεις που επιδρούν στο προφίλ κινδύνων αγοράς και ρευστότητας της Εταιρείας. Η Επιτροπή Διαχείρισης Ενεργητικού Παθητικού αποτελείται από τρία τουλάχιστον μέλη, ένα τουλάχιστον εκ των οποίων είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
Ε. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας τα οποία συμμετέχουν στην Επιτροπή Κινδύνων και την Επιτροπή Ελέγχου είναι μη εκτελεστικά.
ΣΤ. Η Εταιρεία καταρτίζει Κανονισμό Προσωπικού και Αποδοχών, ο οποίος καθορίζει, τις θέσεις, τις ειδικότητες, τα προσόντα, τα καθήκοντα, την πολιτική αμοιβών, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του προσωπικού, τη διαδικασία επιλογής και πρόσληψής του, καθώς και τη διαδικασία αξιολόγησής του, πειθαρχικά παραπτώματα και ποινές.
Ζ. Η Εταιρεία καταρτίζει Κανονισμό Αναθέσεων και Προμηθειών, ο οποίος ρυθμίζει τις σχετικές διαδικασίες και θέτει το πλαίσιο διενέργειάς τους, τηρουμένων των οικείων διατάξεων της ενωσιακής και ελληνικής νομοθεσίας.
Η. Η Εταιρεία καταρτίζει Κανονισμό Διαχείρισης Κινδύνων, ο οποίος περιλαμβάνει τις αρχές που διέπουν την αναγνώριση, πρόβλεψη, μέτρηση, παρακολούθηση, έλεγχο και αντιμετώπισή/διαχείρισή τους, τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, τα πρότυπα αναφορών και τη συχνότητα υποβολής των αναφορών για την παροχή ενός σταθερού και ελεγχόμενου πλαισίου.
Θ. Οι αρχές της παρούσας παραγράφου θεσπίζονται κατ’ αρχήν και για τις άμεσες θυγατρικές της Εταιρείας, προσαρμοζόμενες καταλλήλως αναλόγως του σκοπού και των δραστηριοτήτων τους.

2. Στο τέταρτο άρθρο του ν. 3912/2011 η παρ. 3 αντικαθίσταται ως κατωτέρω.
«3. Ο Κανονισμός Λειτουργίας περιλαμβάνει αρχές και κανόνες και επί θεμάτων εφαρμογής των διατάξεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης περί κρατικών ενισχύσεων, όπως ισχύουν κάθε φορά, καθώς και ως την παροχή εγγυήσεων και κάθε είδους χρηματοδότησης και την άσκηση δικαιωμάτων και ένδικων μέσων για τη διασφάλιση των συμφερόντων της Εταιρείας».