Άρθρο 03 – Τήρηση Λογαριασμών στην Τράπεζα της Ελλάδος

1. Η Εταιρεία μπορεί να ανοίγει και τηρεί λογαριασμούς στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιοδήποτε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα τόσο για τα ίδια διαθέσιμά της, όσο και για τους εθνικούς, ευρωπαϊκούς, διεθνείς και παντός είδους πόρους που διαχειρίζεται και εν γένει κεφάλαια που τίθενται στη διάθεσή της προς εκπλήρωση του σκοπού της.
2. Τα κεφάλαια που τίθενται στη διάθεση και διαχειρίζεται η Εταιρεία προς εκπλήρωση του σκοπού της, ανεξαρτήτως πηγής προέλευσης, τηρούνται επ’ ονόματι της Εταιρείας σε χωριστούς λογαριασμούς, διακεκριμένους μεταξύ τους αναλόγως του σκοπού που εξυπηρετούν. Οι λογαριασμοί αυτοί κινούνται από την Εταιρεία αποκλειστικώς προς εξυπηρέτηση του σκοπού σύστασης του κάθε λογαριασμού.
3. Οι λογαριασμοί της παραγράφου 2 είναι ακατάσχετοι ως προς τους δανειστές της Εταιρείας. Σε περίπτωση εκκαθάρισης για οποιονδήποτε λόγο της Εταιρείας, το περιεχόμενο των λογαριασμών αυτών δεν αποτελεί μέρος της προς διανομή εταιρικής περιουσίας.