Άρθρο 01 – Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα

1. Προστίθεται εδάφιο στo τέλος της παρ. 1 του άρθρου πρώτου του ν. 3912/2011 (Α΄17) ως εξής: «Η εταιρεία του πρώτου εδαφίου μετονομάζεται σε «Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Ανώνυμη Εταιρία».» Αναφορές στην ισχύουσα νομοθεσία στην ΕΤ.Ε.ΑΝ. Α.Ε. νοούνται ως αναφορές στην «Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Ανώνυμη Εταιρία».
2. Η παρ. 2 του άρθρου πρώτου του ν. 3912/2011 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Η Εταιρεία διέπεται από τον παρόντα νόμο και τις διατάξεις της νομοθεσίας που διέπουν τη λειτουργία των ανωνύμων εταιριών και λειτουργεί σύμφωνα με τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας.».
3. Στο άρθρο πρώτο του ν. 3912/2011 προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής:
«Η «Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Ανώνυμη Εταιρία» έχει ως κύριο σκοπό την προώθηση της δίκαιης, βιώσιμης και ολιστικής ανάπτυξης της οικονομίας σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Η εθνική αναπτυξιακή πολιτική αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της στρατηγικής της Εταιρείας. Ειδικότερα, η Εταιρεία έχει ως σκοπό: α) την εν γένει στήριξη της επιχειρηματικότητας, β) τη διευκόλυνση της πρόσβασης των επιχειρήσεων σε πηγές χρηματοδότησης αντιμετωπίζοντας και καλύπτοντας δυσλειτουργίες και ανεπάρκειες της αγοράς, μέσω, ενδεικτικώς, του σχεδιασμού, της δημιουργίας και της εφαρμογής χρηματοδοτικών μέσων για την βέλτιστη διοχέτευση των εθνικών, ευρωπαϊκών και άλλων κονδυλίων προς επιχειρήσεις, γ) την προώθηση της καινοτομίας, δ) την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, ε) την προώθηση ποιοτικών, στρατηγικών και καινοτόμων έργων, στ) την προσέλκυση κεφαλαίων και την προώθηση των επενδύσεων στην χώρα με στόχο την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη, ζ) την ανάπτυξη και υλοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων, η) την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις και στον Δημόσιο Τομέα, θ) την προώθηση της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας και η) την ενίσχυση της απασχόλησης, όπως ειδικότερα ο σκοπός αυτός ορίζεται στο Καταστατικό της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Α.Ε.
4. Προστίθεται παράγραφος 4 στο άρθρο πρώτο του ν. 3912/2011, η οποία έχει ως εξής: «Η Εταιρεία και οι άμεσες θυγατρικές της δεν ανήκουν στο δημόσιο ή ευρύτερο δημόσιο τομέα, όπως αυτός εκάστοτε ορίζεται, οι δε διατάξεις που αναφέρονται σε αυτόν δεν εφαρμόζονται ως προς την Εταιρεία και τις άμεσες θυγατρικές της, εκτός αν αυτό ρητά προβλέπεται στο νόμο. Οι διατάξεις που αναφέρονται σε δημόσιες επιχειρήσεις, υπό την έννοια του ν. 3429/2005 (Α΄ 314), δεν εφαρμόζονται ως προς την Εταιρεία και τις άμεσες θυγατρικές της, εκτός αν αυτό ρητά προβλέπεται στον παρόντα νόμο.».
5. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 28 του ν. 2843/2000 (Α΄219) προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής: «Η εταιρία του πρώτου εδαφίου μετονομάζεται σε «Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Επενδύσεων Ανώνυμη Εταιρία».

 • 8 Μαρτίου 2019, 10:53 | WWF Ελλάς

  Όλα τα σχόλια του WWF Ελλάς επί του σχεδίου νόμου είναι αναρτημένα στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://www.wwf.gr/images/pdfs/sholia_sti_diavoyleysi_gia_tin_elliniki_anaptixiaki_trapeza.pdf

  Απόσπασμα επί του Άρθρο 1

  Παρ’ ότι ζητήματα περιβαλλοντικής βιωσιμότητας και κλιματικής αλλαγής αναφέρονται αποσπασματικά στο Άρθρο 2, τα παραδείγματα άλλων αναπτυξιακών τράπεζων, διεθνώς, αναδεικνύουν τη σημασία της συμπερίληψης στην καταστατική εντολή (mandate) στόχων όπως η μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλού περιβαλλοντικού αποτυπώματος, η απανθρακοποίηση του οικονομικού συστήματος ή η περιβαλλοντική βιωσιμότητα γενικότερα (Πίνακας 1).

  Για παράδειγμα, οι επενδύσεις της Γερμανικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (KfW) οφείλουν να απαντούν σε τρεις προκλήσεις:

  1) την κλιματική αλλαγή και την προστασία του περιβάλλοντος,
  2) την παγκοσμιοποίηση και την τεχνολογική εξέλιξη,
  3) τη γήρανση του πληθυσμού.

  Ομοίως, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων θέτει ως στρατηγικούς στόχους τη χρηματοδότηση δράσεων που απαντούν στις προκλήσεις 1) της κλιματικής αλλαγής και 2) της κοινωνικής και περιφερειακής συνοχής, με υπο-στόχους:

  • την προώθηση της καινοτομίας,
  • τη χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ),
  • τις επενδύσεις σε υποδομές,
  • τη βιωσιμότητα του φυσικού περιβάλλοντος .

  Το βασικό συμπέρασμα που προκύπτει από τη διεθνή εμπειρία είναι ότι η καταστατική εντολή (mandate) της ΕΑΤ, όπως καθορίζεται στο άρθρο 1, θα πρέπει (μεταξύ άλλων) να συμπεριλαμβάνει ρητά τον στόχο μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλού οικολογικού αποτυπώματος, κάτι που μέχρι στιγμής δεν υφίσταται στο σχέδιο νόμου.

 • 2 Μαρτίου 2019, 13:38 | Βαγενάς Δημήτρης

  Διευκρίνιση – Ενημέρωση

  Στο σχόλιο που μου έχετε ήδη αναρτήσει στο άρθρο 1 του σχεδίου νόμου το email αλλάζει στο παρόν vayenasd@gmail.com καθώς η vodafone καταργεί την υπηρεσία @hol.gr .Δηλ. το email dvayenas@hol.gr καταργείται, έτσι ώστε σε περίπτωση που κάποια δημόσια υπηρεσία ή υπουργείο ενδιαφερθεί να επικοινωνήσει μαζί μου, να μπορεί να με βρει ηλεκτρονικά.

  Παρακαλώ να ΜΗΝ αναρτηθεί ως σχόλιο στο σχέδιο νόμου.

 • 28 Φεβρουαρίου 2019, 14:03 | Βαγενάς Δημήτρης

  Τα 34 από τα 69 μέλη της EBRD έχουν δημογραφικό πρόβλημα (και μάλιστα το μεγαλύτερο παγκοσμίως).

  Επειδή και η Ελλάδα είναι ανάμεσα σε αυτές τις χώρες, έχουμε καταλήξει σε ένα νομοσχέδιο 7 άρθρων για την επίλυσή του (80%) που πρέπει να συζητηθεί στην Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής & Εμπορίου της Βουλής και να κοινοποιηθεί (ή πωληθεί) σε αυτά τα μέλη-κράτη της EBRD.

  Πρωταρχικά θα μπορούσαμε σαν χώρα να καταλήξουμε σε ένα συγχρηματοδοτούμενο project 10 δις. ευρώ (6 δις. ευρώ το Ελ. Δημόσιο και 4 δις. ευρώ ο Ιδιωτικός Τομέας)(4 εγχ. Συστημικές τράπεζες, ΕΤΕπ, EBRD από 600 εκ. ευρώ και 400 εκ. ευρώ όλες οι εγχ. συνεταιριστικές τράπεζες) για την δημιουργία 220.000 νέων θέσεων εργασίας αορίστου χρόνου πλήρους απασχόλησης δηλ. το 10% του δημογραφικού προβλήματος απορροφώντας τους καλύτερους ανέργους, ημιαπασχολούμενους, brain drain.

  Θα έχει δηλ. CapEx όσο μια μεγάλη στρατηγική επένδυση π.χ. συγκρινόμενη με αυτή του Ελληνικού ή του αγωγού East Med etc.

  Επείγει λοιπόν να προωθήσουμε αυτό το σχέδιο νόμου στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής ώστε να βολιδοσκοπήσουμε και το ρίσκο που τυχόν θα αναλάμβανε το Ελ. Δημόσιο.

  Δηλ. σε αρχικό στάδιο και μέχρι να ωριμάσει το σχέδιο νόμου δεν υπάρχει κάποιο οικονομικό κόστος για τους εμπλεκόμενους. Το όφελος για τον τραπεζικό κλἀδο είναι ότι υπάρχει διασπορά κινδύνου με μία διόλου ευκαταφρόνητη κεφαλαιακή συμμετοχή για τον ισολογισμό τους.

  Αν πάλι δεν υπάρχει διάθεση ρίσκου θα μπορούσαμε να περιοριστούμε πιλοτικά σε ένα Δήμο (π.χ. των 50.000 κατοίκων).

  Τότε το συνολικό Capex γίνεται 26 εκ. ευρώ (18 εκ. ευρώ ο Δημόσιος Τομέας και 8 εκ. ευρώ ο ιδιωτικός) για την δημιουργία 800 – 1000 θέσεων εργασίας.

  Το σχέδιο νόμου αυτό για την πραγματική οικονομία προέκυψε από την ανάγκη ότι στον Δήμο που κατοικώ δεν υπήρχε αυτή η αναπτυξιακή κοινότητα των 800-1000 ατόμων για να βασιστώ σαν ελεύθερος επαγ/τίας και να κάνω πράγματα. Οπότε έπρεπε να δημιουργηθεί.

  Δηλ. προσπαθούμε να δούμε το πρόβλημα ολιστικά και από την μεγάλη εικόνα και το γενικό να πάμε στο ειδικό.

  Σε αυτό το μεγάλο συγχρηματοδοτούμενο project των 10 δισ. ευρώ καθοριστικό ρόλο θα μπορούσε να διαδραματίσει η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα.