Άρθρο 07 – Έργα – Προμήθειες – Υπηρεσίες – Υποχρεώσεις ως Φορέα Γενικής Κυβέρνησης

1. Το άρθρο έκτο του ν. 3912/2011 «Σύσταση Εθνικού Ταμείου Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης» αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο έκτο
Έργα – Προμήθειες – Υπηρεσίες – Υποχρεώσεις ως Φορέα Γενικής Κυβέρνησης
Οι όροι και οι διαδικασίες ανάθεσης μελετών, εκτέλεσης έργων και εργασιών, παροχής υπηρεσιών, προμηθειών κινητών πραγμάτων και εξοπλισμού και συναφών εργασιών, αγορών ακινήτων, ανταλλαγών και πωλήσεων κινητών και ακινήτων πραγμάτων και μισθώσεων, εκμισθώσεων και γενικά παραχωρήσεων χρήσης και κάθε άλλου ενοχικού ή εμπράγματου δικαιώματος σε περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας, ρυθμίζονται με Κανονισμούς που εκδίδονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με την επιφύλαξη των διατάξεων της σχετικής νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι διαδικασίες προμηθειών και υπηρεσιών με αξία κάτω των ορίων που ορίζονται στις διατάξεις των άρθρων 5 και 6 ν. 4412/2016, ρυθμίζονται από τους ως άνω Κανονισμούς».
2. Στο άρθρο έβδομο του ν. 3912/2011 «Σύσταση Εθνικού Ταμείου Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης» προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής:
«3. Στο μέτρο που η Εταιρεία και οι άμεσες θυγατρικές της είναι ενταγμένες στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης που τηρεί 14 του ν. 4270/2014 η Ελληνική Στατιστική Αρχή, οι διατάξεις του ν. 4270/2014 και τα κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδοθέντα προεδρικά διατάγματα και υπουργικές αποφάσεις ως προς την υποβολή δημοσιονομικών αναφορών, εφαρμόζονται μόνον ως προς την υποβολή στον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης : α) ετήσιου προϋπολογισμού και οποιασδήποτε προσαρμογής του κατά τη διάρκεια του έτους (προϋπολογιστικά), β) μηνιαίας αναφοράς εκτέλεσης προϋπολογισμού και χρηματοδότησης (απολογιστικά), γ) μηνιαίων μισθολογικών στοιχείων (απολογιστικά), δ) μηνιαίας σύνοψης μητρώου δεσμεύσεων (απολογιστικά). Η Εταιρεία και οι άμεσες θυγατρικές της εξαιρούνται επίσης της υποχρεώσεως του άρθρου 69Α του ν. 4270/2014, σε συνδυασμό με την παρ. 11 του άρθρου 15 του ν. 2469/1997, για τη μεταφορά των ταμειακών διαθεσίμων της στην Τράπεζα της Ελλάδος, και μπορεί να υπαχθούν στις διατάξεις της παρ. του άρθρου 15 του ν. 2469/1997 μόνον με ειδική διάταξη νόμου που κάνει ρητώς μνεία της εταιρείας».
3. Δεν εφαρμόζονται στην Εταιρεία οι διατάξεις της νομοθεσίας για το Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων.