Άρθρο 02 – Τροποποίηση Καταστατικού της ΕΛΛΑΤ Α.Ε.

1. Το άρθρο 2 του Καταστατικού της Εταιρείας, που ετέθη με το άρθρο δεύτερο του ν. 3912/2011, αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 2 – Επωνυμία
Η επωνυμία της Εταιρείας είναι «Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Ανώνυμη Εταιρεία». Στις διεθνείς συναλλαγές η Εταιρεία χρησιμοποιεί την επωνυμία «HELLENIC DEVELOPMENT BANK», ή πιστή μετάφραση αυτών σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα».
2. Η παρ. 1 του άρθρου 4 του Καταστατικού της Εταιρείας, που ετέθη με το άρθρο δεύτερο του ν. 3912/2011, αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Σκοπός της Εταιρείας είναι:
Α. α) Η στήριξη, προώθηση και ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας και της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, η διευκόλυνση της πρόσβασης των επιχειρήσεων σε πηγές χρηματοδότησης, η ενθάρρυνση και ενεργή υποστήριξη επενδυτικών πρωτοβουλιών στη χώρα, και η διαχείριση επιχειρηματικών και χρηματοδοτικών κεφαλαίων. Στους ως άνω σκοπούς υπάγονται ενδεικτικώς: i) η δημιουργία προϋποθέσεων για τη διευκόλυνση και ενθάρρυνση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων όλων των κλάδων, ii) η διασύνδεση μεταξύ πηγών χρηματοδότησης και χρηματοδοτούμενων οντοτήτων, ιδίως μέσω της πληροφόρησης για τις πηγές χρηματοδότησης και τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία ώστε η Εταιρεία να αποτελέσει το σημείο επαφής με τους χρηματοδοτικούς οργανισμούς (ευρωπαϊκούς και λοιπούς), προς σχεδιασμό, ανάπτυξη και υλοποίηση χρηματοδοτικών προϊόντων, iii) ο σχεδιασμός, η δημιουργία και η εφαρμογή χρηματοδοτικών μέσων, iv) η υποστήριξη στρατηγικών, καινοτόμων και οικονομικά βιώσιμων έργων v) η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς τον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, vi) η τόνωση της απασχόλησης σε όλους τους κλάδους ελληνικής οικονομίας και η εν γένει κοινωνικο-οικονομική ανάπτυξη.
Β. Η στήριξη των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, και η παροχή σ’ αυτές καθοδήγησης και επιχειρηματικών συμβουλών ανάπτυξης και οργάνωσης, με σκοπό την προώθηση της ανταγωνιστικότητάς τους, τον οργανωτικό, τεχνολογικό και λογιστικό εκσυγχρονισμό τους, την εισαγωγή ορθολογικών δομών στην οργάνωση και λειτουργία τους, την ενθάρρυνση της εξωστρέφειας και της διεθνούς ανάπτυξής τους.
Γ. Η αντιμετώπιση των αποτυχιών της αγοράς που έχουν ως αποτέλεσμα την αδυναμία πρόσβασης των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση.
Δ. Η προώθηση της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας στο πλαίσιο της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής και, εν γένει, η δημιουργία επαρκών προϋποθέσεων βιωσιμότητας, υγιούς ανάπτυξης, οργανωτικής, λειτουργικής και χρηματοδοτικής επάρκειας των κοινωνικών επιχειρήσεων.
Ε. Η συνδρομή και προώθηση των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε οποιονδήποτε τομέα της ελληνικής οικονομίας κατά τρόπο καινοτόμο, δηλαδή με εφαρμοσμένη χρήση της γνώσης με σκοπό την παραγωγή ή/και παροχή νέων ή ουσιαστικά βελτιωμένων προϊόντων, διαδικασιών ή/και υπηρεσιών που βρίσκουν άμεσης παραγωγικής, χρηστικής ή/και εμπορικής εφαρμογής, καθώς και η προώθηση της δημιουργίας οικοσυστήματος καινοτομίας, η ενίσχυση της ερευνητικής δραστηριότητας για την παραγωγή καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών των ελληνικών επιχειρήσεων, η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και η διευκόλυνση της πρόσβασης των ανωτέρω στη χρηματοδότηση.
ΣΤ. Η προώθηση επενδυτικών προγραμμάτων και έργων με περιβαλλοντικές και αναπτυξιακές διαστάσεις, με στρατηγικό στόχο την άμβλυνση των συνεπειών και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή για την επίτευξη συνθηκών βιώσιμης και δίκαιης ανάπτυξης.
Ζ. Η έρευνα του μακροοικονομικού και μικροοικονομικού περιβάλλοντος της χώρας και η εκπόνηση σχετικών μελετών και εκθέσεων, προς εντοπισμό και αντιμετώπιση των αδυναμιών της αγοράς αποβλέποντας στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, της απασχόλησης και της εν γένει οικονομικής ανάπτυξης της χώρας.
H. Η αρωγή προς το Δημόσιο ως προς τη χάραξη εθνικής αναπτυξιακής στρατηγικής και τη λήψη μέτρων ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας. Η εν λόγω συνδρομή περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την διερεύνηση των κενών της χρηματοδοτικής αγοράς και το σχεδιασμό χρηματοδοτικών προγραμμάτων κάλυψής τους, την άμεση και διαρκή συνεργασία με ευρωπαϊκές χρηματοδοτικές δομές ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας, καθώς και, εν γένει, την παροχή οικονομικών συμβουλών, συμβουλευτικών υπηρεσιών και εμπειρογνωμοσύνης στον Δημόσιο Τομέα για την τόνωση της επιχειρηματικότητας συμβάλλοντας παράλληλα στη διαμόρφωση της εθνικής αναπτυξιακής στρατηγικής.
Θ.Η υποστήριξη της υλοποίησης της Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής μέσω της χρηματοδότησης βιώσιμων επιχειρηματικών και επενδυτικών έργων.
Ι. Τους ως άνω σκοπούς η Εταιρεία δύναται να επιδιώκει με την ίδρυση εταιριών ή και εν γένει νομικών προσώπων, καθώς και με τη συμμετοχή της σε άλλες εταιρίες και εν γένει νομικά πρόσωπα, που θα προάγουν τους ως άνω και παρεμφερείς σκοπούς.»
3. Η παρ. 4 του άρθρου 4 του Καταστατικού της Εταιρείας, που ορίστηκε με το δεύτερο άρθρο του ν. 3912/2011, αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Στο πλαίσιο των ανωτέρω και προς επίτευξη του σκοπού της, η Εταιρεία δύναται να αναπτύσσει ενδεικτικώς τις ακόλουθες δράσεις, με τους τρόπους που θα καθορίζονται και εξειδικεύονται με αποφάσεις των οικείων οργάνων της Εταιρείας:
α. Παροχή δανείων και ομοειδών πιστώσεων προς Επιχειρήσεις διά μέσου οντοτήτων του χρηματοπιστωτικού τομέα, επενδυτικών αναπτυξιακών κεφαλαίων ή ταμείων και άλλων φορέων χρηματοδότησης.
β. Παροχή εγγυήσεων και αντεγγυήσεων υπέρ επιχειρήσεων παντός είδους για την κάλυψη υποχρεώσεών τους έναντι πιστωτικών ή χρηματοδοτικών ιδρυμάτων, εταιριών επιχειρηματικών συμμετοχών, επενδυτικών και αναπτυξιακών κεφαλαίων, ταμείων ή άλλων φορέων χρηματοδότησης, οι οποίες υποχρεώσεις απορρέουν από πάσης μορφής χρηματοπιστωτικές διευκολύνσεις.
γ. Σχεδιασμός, διαχείριση και υλοποίηση έργων και προγραμμάτων που εξυπηρετούν τον καταστατικό της σκοπό και σχεδιασμός, ίδρυση και διαχείριση ταμείων, κεφαλαίων και μέσων χρηματοοικονομικής τεχνικής, σύμφωνα με το εθνικό και ενωσιακό δίκαιο.
δ. Παροχή κάθε μορφής χρηματοδότησης σε Επιχειρήσεις, περιλαμβανομένης της επιχορήγησης, ιδίως προς δημιουργία δομών, διαδικασιών και λειτουργιών που θα ενισχύουν τη βιωσιμότητα, την καινοτομία και την ανταγωνιστικότητά τους.
ε. Συνεπένδυση, δανειοδότηση και συμμετοχή σε : αα) χρηματοδοτικά και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, ββ) ασφαλιστικούς και επενδυτικούς οργανισμούς και φορείς, γγ) ταμεία και κάθε μορφής σχήματα i) κεφαλαιοδότησης και χρηματοδότησης επιχειρήσεων, ii) εγγυήσεων, iii) επιχειρηματικού κεφαλαίου, iv) σποράς, v) στήριξης νέων και καινοτόμων επιχειρήσεων, vi) παραχώρησης, δδ) Συμπράξεις Δημοσίου Ιδιωτικού Τομέα, εε) επενδυτικά σχήματα και στστ) επιχειρήσεις, με την τοποθέτηση και παροχή κεφαλαίων της Εταιρείας ή κεφαλαίων τα οποία διαχειρίζεται η Εταιρεία. Συνεπένδυση σε επενδυτικά προγράμματα εντός ή εκτός της χώρας μπορεί να πραγματοποιείται και με τη συμμετοχή, αμέσως ή εμμέσως, ενδεικτικώς, μέσω θυγατρικών της Εταιρείας, σε επενδυτικά σχήματα και ταμεία, Μέσα Χρηματοοικονομικής Τεχνικής ή νομικά πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων των Αμοιβαίων Κεφαλαίων Επιχειρηματικών Συμμετοχών του ν. 2992/2002 (Α’ 54) και των Εταιριών Κεφαλαίων Επιχειρηματικών Συμμετοχών του ν. 2367/1995 (Α΄261), από κοινού με ιδιώτες επενδυτές ή/και φορείς ευρωπαϊκών και διεθνών επενδυτικών δομών, καθώς και σχήματα και συμβάσεις παραχώρησης ή Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα.
στ. Ανάπτυξη συνεργασίας με διεθνείς επενδυτικούς οργανισμούς για συμμετοχή φορέων δημοσίου, ΣΔΙΤ, ιδιωτών σε περιφερειακά ή ευρωπαϊκά έργα στην κατεύθυνση των προτεραιοτήτων της Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής και του Σχεδίου για τη Βαλκανική Συνεργασία και Συνανάπτυξη.
ζ. Σύσταση ή/και συμμετοχή σε Επιχειρήσεις υποστήριξης νεοφυών και καινοτόμων επιχειρήσεων, θερμοκοιτίδων επιχειρηματικότητας, γραφείων μεταφοράς τεχνολογίας, καθώς και φορέων στήριξης της επιχειρηματικότητας, και χρηματοδότηση υφιστάμενων ή νέων τέτοιων δομών.
η. Χρηματοδότηση δια μέσου εμπορικών και συνεταιριστικών τραπεζών, χρηματοδοτικών ιδρυμάτων, επενδυτικών αναπτυξιακών κεφαλαίων ή ταμείων και άλλων φορέων χρηματοδότησης, επιχειρήσεων με εξαγωγικό προσανατολισμό, ενδεικτικώς μέσω εκδόσεως και προεξοφλήσεως ενέγγυων πιστώσεων, πρακτορείας απαιτήσεων και εκδόσεως εγγυητικών επιστολών.
θ. Χρηματοδοτική υποστήριξη επιχειρήσεων, ιδίως μέσω επιχορηγήσεων, για τη διενέργεια επιστημονικών ερευνών ή/και μελετών που συνεισφέρουν στην προαγωγή της δράσης και του εμπορικού αντικειμένου τους.
ι. Χρηματοδότηση επιχειρήσεων ή άλλων οργανισμών προς ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής και προώθηση της κοινωνικής οικονομίας και απασχόλησης, καθώς και παροχή μικροπιστώσεων, άμεσα ή έμμεσα, με ή χωρίς συνεργασία με εθνικούς, υπερεθνικούς και διεθνείς οργανισμούς και οργανώσεις.
ια. Συμβουλευτική υποστήριξη και παροχή τεχνογνωσίας, άμεσα ή έμμεσα, σε επιχειρήσεις και φορείς, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, ενδεικτικά ως προς το σχεδιασμό και την υλοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων, την αναδιάρθρωση επιχειρήσεων, τη βέλτιστη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων κ.ά.
ιβ. Παροχή, άμεσα ή έμμεσα, συμβουλευτικής υποστήριξης και εκπαίδευσης σε Επιχειρήσεις, με ιδιαίτερη έμφαση στις πολύ μικρές επιχειρήσεις, ως προς θέματα διάρθρωσης του κεφάλαιού τους, διοικητικής οργάνωσης και μορφών σύγχρονης εταιρικής διακυβέρνηση, ανάπτυξης επιχειρηματικού σχεδίου, κάλυψης αναγκών χρηματοδότησης, διαχείρισης δικτύου διανομής, διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, λογιστικής και χρηματοοικονομικής, συγχωνεύσεων και εξαγορών, προώθησης και ενίσχυσης της μεταξύ τους συνεργασίας προς οικοδόμηση οικονομιών κλίμακας, καθώς και υποστήριξης σε κάθε άλλο τομέα της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας, περιλαμβανομένης της χρηματοδότησης προγραμμάτων που προωθούν την επίτευξη των ανωτέρω σκοπών.
ιγ. Εκπόνηση μελετών και ερευνών του μακροοικονομικού και μικροοικονομικού περιβάλλοντος της χώρας προς εντοπισμό και αντιμετώπιση της δυσλειτουργίας, της αναποτελεσματικότητας και των αδυναμιών της αγοράς.
ιδ. Άσκηση δραστηριοτήτων συναφών προς τις ανωτέρω, πλην της απευθείας παροχής πιστώσεων».
4. Προστίθεται παράγραφος 5 στο άρθρο 4 του Καταστατικού της Εταιρείας, που ορίστηκε με το δεύτερο άρθρο του ν. 3912/2011, ως εξής:
«Για την εκπλήρωση του σκοπού της, η Εταιρεία ενεργεί με τρόπο ανεξάρτητο, επαγγελματικό και επιχειρηματικό με μακροπρόθεσμη προοπτική στην επίτευξη των αποτελεσμάτων της, σύμφωνα με τους Εσωτερικούς της Κανονισμούς, με εγγυήσεις πλήρους διαφάνειας και με σκοπό την επαύξηση της αξίας, τη βελτίωση της απόδοσης των περιουσιακών της στοιχείων και εν γένει τη μεγιστοποίηση των κοινωνικών και αναπτυξιακών αποδόσεων της .»
5. Το άρθρο 5 του Καταστατικού της Εταιρείας, που ετέθη με το δεύτερο άρθρο του ν. 3912/2011, αντικαθίσταται ως εξής:
«Η διάρκεια της Εταιρείας είναι αορίστου χρόνου.».
6. Η παρ. 1 του άρθρου 7 του Καταστατικού της Εταιρείας, που ετέθη με το δεύτερο άρθρο του ν. 3912/2011 , αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Οι Μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές και δεσμευμένες. Κάθε μεταβίβαση μετοχών της Εταιρείας εγκρίνεται από τη Γενική της Συνέλευση. Το ποσοστό του Ελληνικού Δημοσίου στην Εταιρεία δεν επιτρέπεται να κατέλθει του 50% και μιας επιπλέον μετοχής επί του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας με δικαίωμα ψήφου.»
7. Στο τέλος του αρ. 8 του Καταστατικού της Εταιρείας που ετέθη με το δεύτερο άρθρο του ν. 3912/2011, προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Τα έσοδα της Εταιρείας χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για την εξυπηρέτηση του σκοπού της. Η τιμολογιακή πολιτική και οι χρεώσεις της Εταιρείας θα είναι σύμφωνες με τους κανόνες της αγοράς κατά τη συνήθη συναλλακτική πρακτική. Το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του καθορίζει τα επιτόκια των δανείων, τις λοιπές χρεώσεις και προμήθειες για την παροχή εκάστοτε χρηματοδοτικού εργαλείου.»
8. Η παρ. 1 του άρθρου 9 του Καταστατικού της Εταιρείας, που ετέθη με το δεύτερο άρθρο του ν. 3912/2011, αντικαθίσταται ως εξής:
«Η Γενική Συνέλευση της Εταιρείας έχει τις αρμοδιότητες που προβλέπονται από τις διατάξεις της νομοθεσίας για τις ανώνυμες εταιρείες. Πέραν των θεμάτων τα οποία, σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας για τις ανώνυμες εταιρίες, υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης, η Γενική Συνέλευση της Εταιρείας είναι αρμόδια να εγκρίνει, κατόπιν πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου της, το στρατηγικό σχέδιο της Εταιρείας και των άμεσων θυγατρικών της, όπως ειδικότερα προβλέπεται στον Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας.»
9. Α. Η παρ. 1 του άρθρου 11 του Καταστατικού της Εταιρείας, που ετέθη με το δεύτερο άρθρο του ν. 3912/2011, αντικαθίσταται ως εξής:
«α. Το Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από επτά (7) μέλη, που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νόμο για τις ανώνυμες εταιρείες και η θητεία τους είναι πενταετής. Η Γενική Συνέλευση ορίζει μεταξύ αυτών και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας είναι και Πρόεδρος των Διοικητικών Συμβουλίων των άμεσων θυγατρικών εταιρειών της.
Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει μεταξύ των μελών του τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο. Τρία από τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά. Ως ανεξάρτητα μέλη νοούνται αυτά τα οποία δεν έχουν εξάρτηση με την εταιρεία με την έννοια ότι : αα) δεν διατηρούν επιχειρηματική ή άλλη επαγγελματική σχέση με την εταιρεία ή με θυγατρική της ή με άλλη επιχείρηση που συνδέεται εμπορικά με την Εταιρεία, η οποία σχέση, από τη φύση της, επηρεάζει την επιχειρηματική δραστηριότητα της Εταιρείας, όταν, ιδίως, η επιχείρηση αυτή είναι σημαντικός προμηθευτής ή πελάτης της Εταιρείας, ββ) δεν κατέχουν θέση προέδρου του Δ.Σ., εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. ή διευθυντικού στέλεχους στην Εταιρεία ή σε επιχείρηση συνδεδεμένη με την Εταιρεία επιχείρηση με σχέση μητρικής – θυγατρικής, γγ) δεν διατηρούν σχέση εξαρτημένης εργασίας, έργου ή έμμισθης εντολής με την Εταιρία ή με επιχειρήσεις συνδεδεμένες με αυτήν με σχέση μητρικής – θυγατρικής και δδ) δεν έχουν συγγένεια μέχρι δεύτερου βαθμού ούτε είναι σύζυγοι εκτελεστικού μέλους του διοικητικού συμβουλίου ή διευθυντικού στελέχους της Εταιρείας ή επιχείρησης συνδεδεμένης με αυτήν με σχέση μητρικής-θυγατρικής.
β. Οι σχετικές με τον τρόπο ανάδειξης και εκλογής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου διαδικασίες καθορίζονται από τον Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας. Τα μέλη οφείλουν να έχουν τα απαιτούμενα εχέγγυα αξιοπιστίας, ακεραιότητας και πείρας ώστε να εξασφαλίζεται η ορθή και συνετή διαχείριση της Εταιρίας και να διαθέτουν επαρκή χρόνο για τη ενασχόληση με τις υποθέσεις της Εταιρείας. Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου ως συνόλου θα πρέπει να εξασφαλίζει ευρύ φάσμα γνώσεων και εμπειριών των μελών του διοικητικού συμβουλίου ως προς τα αντικείμενα της Εταιρείας, μεταξύ άλλων επαρκείς γνώσεις ή εμπειρία σε θέματα χρηματοοικονομικά, τραπεζικά, επενδυτικά, διοίκησης επιχειρήσεων και διαχείρισης κεφαλαίων, έτσι ώστε να καθίσταται δυνατή η ομαλή λειτουργία της Εταιρείας και η άσκηση εποπτείας επί του συνόλου των λειτουργιών της.
γ. Ο Διευθύνων Σύμβουλος επιλέγεται μετά από πρόσκληση ενδιαφέροντος που ανακοινώνει Εταιρεία. Την διαδικασία επιλογής και κατάρτισης πίνακα επικρατέστερων υποψηφίων δύναται να διεξάγει ιδιωτική εταιρεία συμβούλων ειδικευμένη στην πρόσληψη στελεχών, χρησιμοποιώντας τα κριτήρια επιλεξιμότητας της προηγούμενης παραγράφου. Η τελική επιλογή και ο ορισμός του Διευθύνοντα Συμβούλου γίνεται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων.
δ. Δεν δύναται να επιλεγεί ως μέλος οργάνων της Εταιρείας πρόσωπο που έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για :
αα. αδικήματα σύμφωνα με τη νομοθεσία περί αγοράς τίτλων ή κινητών αξιών ή μέσων πληρωμής, συμπεριλαμβανομένων των νόμων για τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, τη χειραγώγηση της αγοράς ή τις πράξεις προσώπων που κατέχουν εμπιστευτικές πληροφορίες και την τοκογλυφία,
ββ. εγκλήματα απιστίας, απάτη, ή οικονομικό έγκλημα,
γγ. φορολογικά αδικήματα,
δδ. άλλα αδικήματα σύμφωνα με τη νομοθεσία περί εταιριών, πτώχευσης, αφερεγγυότητας,
εε κλοπή, υπεξαίρεση, εκβίαση, πλαστογραφία, δωροδοκία.
ε. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Διευθύνων Σύμβουλος και τα μέλη των επιτροπών κατά την άσκηση των καθηκόντων τους δεσμεύονται από τον νόμο, τους εσωτερικούς κανονισμούς της Εταιρείας και τη συνείδηση τους.».
Β. Οι παρ. 4 και 5 του άρθρου 11 του Καταστατικού της Εταιρείας, που ετέθη με το δεύτερο άρθρο του ν. 3912/2011, αντικαθίστανται ως εξής:
«4. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει, κωλύεται ή παύσει να ασκεί τα καθήκοντά του για οποιονδήποτε λόγο, αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος και, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτού, Σύμβουλος που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, όταν απουσιάζει, κωλύεται ή παύσει να ασκεί τα καθήκοντά του για οποιονδήποτε λόγο, αναπληρώνει εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή, με την επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων και καθηκόντων που απαιτούν τη συνδρομή της ιδιότητας του συμβούλου, στέλεχος της Εταιρείας που ορίζεται από τον ίδιο ή, αν τούτο δεν είναι εφικτό, από το Διοικητικό Συμβούλιο.
5. Εάν ο Διευθύνων Σύμβουλος παύσει να ασκεί τα καθήκοντά του πέραν του τριμήνου, συγκαλείται Γενική Συνέλευση, με θέμα την εκλογή Διευθύνοντος Συμβούλου. Με την εκλογή του νέου Διευθύνοντος Συμβούλου ο παλαιός εκπίπτει των καθηκόντων του.»
Γ. Η νέα διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 11 καταλαμβάνει ως προς τη διάρκεια της θητείας τους και τα πρόσωπα που είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.
10. Στο άρθρο 14 του Καταστατικού της Εταιρείας, που ετέθη με το δεύτερο άρθρο του ν. 3912/2011, η φράση «του Προέδρου και Διευθύνοντα Συμβούλου» αντικαθίσταται από τη φράση «του Προέδρου, του Διευθύνοντα Συμβούλου».
11. Το άρθρο 18 του Καταστατικού της Εταιρείας, που ετέθη με το δεύτερο άρθρο του ν. 3912/2011, αντικαθίσταται ως εξής: «Η Εταιρεία λύεται με διάταξη νόμου.»
12. Στο Καταστατικό της Εταιρείας, που έχει τεθεί με το άρθρο δεύτερο του ν. 3912/2011, προστίθεται νέο άρθρο 20 που έχει ως εξής :
«1. Για την τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας ισχύουν οι διατάξεις της νομοθεσίας για τις ανώνυμες εταιρίες, πλην των διατάξεων του άρθρου 2, της παρ. 1 του άρθρου 7 και της παρ. 1 του άρθρου 18 του Καταστατικού της Εταιρείας, για τις οποίες απαιτείται διάταξη νόμου.
2. Τυχόν τροποποιήσεις του άρθρου 4 του Καταστατικού, περί σκοπού, δεν επιτρέπεται να έρχονται σε αντίθεση με τον οριζόμενο στην παρ. 3 του άρθρου πρώτου του ν. 3912/2011, όπως τροποποιείται με τον παρόντα νόμο και εκάστοτε ισχύει, κύριο σκοπό της Εταιρείας».

 • 8 Μαρτίου 2019, 11:04 | WWF Ελλάς

  Όλα τα σχόλια του WWF Ελλάς επί του σχεδίου νόμου είναι αναρτημένα στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://www.wwf.gr/images/pdfs/sholia_sti_diavoyleysi_gia_tin_elliniki_anaptixiaki_trapeza.pdf

  Απόσπασμα επί του Άρθρου 2

  Από τους υπο-στόχους που αναφέρονται στο άρθρο 2 του σχεδίου νόμου, μόνο ένας (2. ΣΤ.) αναφέρεται στην κλιματική αλλαγή, και αυτός με τρόπο αποσπασματικό, εστιάζοντας κυρίως στην προσαρμογή («Η προώθηση επενδυτικών προγραμμάτων και έργων με περιβαλλοντικές και αναπτυξιακές διαστάσεις, με στρατηγικό στόχο την άμβλυνση των συνεπειών και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή για την επίτευξη συνθηκών βιώσιμης και δίκαιης ανάπτυξης»). Αυτή η διατύπωση είναι ανεπαρκής απέναντι στις προκλήσεις της απανθρακοποίησης, της μείωσης του υλικού αποτυπώματος της ελληνικής οικονομίας, και την αναγκαία αύξηση πρακτικών κυκλικής οικονομίας τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα.

  Πρώτον, η προώθηση επενδύσεων που αποσκοπούν στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής κατά τη Συμφωνία του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή, πρέπει να συμπεριλαμβάνονται ρητά στους στόχους της ΕΑΤ, κατά το πρότυπο άλλων αναπτυξιακών τραπεζών.

  Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι η Γερμανική Αναπτυξιακή Τράπεζα (KfW) έχει παίξει κομβικό ρόλο στην energiewende , στην πολιτική ενεργειακής μετάβασης της Γερμανίας, χρηματοδοτώντας πάνω από το 30% των συνολικών επενδύσεων ΑΠΕ στη Γερμανία, ετησίως.

  Το Energy Efficiency Programme της KfW χρηματοδοτεί επίσης επενδύσεις που αποσκοπούν στην αύξηση της ενεργειακής αποδοτικότητας της βιομηχανίας και των δημοσίων και ιδιωτικών κτιρίων, με απώτερο στόχο οι κτιριακές υποδομές της Γερμανίας να έχουν μηδενικές εκπομπές άνθρακα το 2050. Όπως αναδεικνύουν οι οικονομοτεχνικές αξιολογήσεις αυτών των επενδύσεων, όχι μόνο έχουν πέτυχει τη μείωση της ενεργειακής έντασης βιομηχανίας και κτιρίων, αλλά έχουν συμβάλει σε καθαρά οικονομικά και φορολογικά έσοδα για δήμους, κρατίδια (Länder) και κεντρική κυβέρνηση .

  Δεύτερον, η ελληνική οικονομία υστερεί σημαντικά ως προς την υλική αποδοτικότητα (material efficiency) και την υιοθέτηση πρακτικών κυκλικής οικονομίας (σχήματα 1 και 2). Είναι επομένως απαραίτητο οι στόχοι της ΕΑΤ να συμπεριλαμβάνουν τη χρηματοδότηση επενδύσεων που αποσκοπούν στη μείωση του υλικού αποτυπώματος της οικονομικής δραστηριότητας, μέσω α) αύξησης της υλικής αποδοτικότητας και β) πρακτικών ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης.

  Ως προς συγκεκριμένες χρηματοδοτικές δράσεις, η ΕΑΤ μπορεί να εμπνευστεί από διεθνή παραδείγματα. Ένα από αυτά είναι το πρόγραμμα κυκλικής οικονομίας της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (European Investment Bank), που οριοθετεί με σαφή τρόπο τις επενδύσεις που εμπίπτουν στις πρακτικές κυκλικής οικονομίας (Πίνακας 2).

  Πέραν του περιβαλλοντικού οφέλους, η αναπτυξιακή ώθηση τέτοιων επενδύσεων ενδέχεται να είναι σημαντική. Ενδεικτικά, μια πρόσφατη μελέτη που δημοσίευσε το World Economic Forum εκτιμάει πως η μείωση υλικής κατανάλωσης στον κλάδο της μεταποίησης, μέσω της υιοθέτησης πρακτικών κυκλικής οικονομίας, μπορεί να αποφέρει ένα όφελος έως και $630 δισεκ. ανά έτος για την ΕΕ συνολικά, αυξάνοντας επίσης σημαντικά την παραγωγικότητα και δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας.

  Τρίτον, η προστασία του χερσαίου και θαλάσσιου φυσικού κεφαλαίου της Ελλάδος απαιτεί τη διευκόλυνση επενδύσεων σε δράσεις που αποσκοπούν α) στη βιώσιμη χρήση των φυσικών πόρων σε στοχευμένους κλάδους (πχ αλιεία, γεωργία), β) στην ανάδειξη του φυσικού πλούτου της χώρας (πχ οικοτουρισμός), γ) στην υιοθέτηση πρακτικών που μειώνουν το περιβαλλοντικό αποτύπωμα και συμβάλλουν στην καλή κατάσταση των οικοσυστημάτων (πχ βιώσιμος τουρισμός, βιώσιμες υποδομές).

  Καθώς είναι σαφές πως υφίστανται (κατά την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ) αποτυχίες αγοράς σε αυτούς τους κλάδους, προτείνουμε την εξής προσθήκη στους σκοπούς της ΕΑΤ: την «προώθηση επενδυτικών προγραμμάτων που στοχεύουν στην προστασία και αποκατάσταση του θαλάσσιου και χερσαίου φυσικού κεφαλαίου».

  Χρήσιμα παραδείγματα προς αυτήν την κατεύθυνση αποτελούν το νεοσύστατο Blue Growth Fund της KfW και της Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, το Blue Action Fund (KfW), και το Natural Capital Financing Facility (Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων). Ακόμα και σε αναπτυσσόμενες χώρες, οι εθνικές αναπτυξιακές τράπεζες διαθέτουν κατά κανόνα χρηματοδοτικά εργαλεία για επενδύσεις που στοχεύουν στην προστασία του φυσικού κεφαλαίου. Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι το Amazon Fund της BNDES (Αναπτυξιακή Τράπεζα της Βραζιλίας).

  Περαιτέρω ελλείψεις

  Η παρούσα πρόταση νόμου δεν αποσαφηνίζει το κατά πόσο το χαρτοφυλάκιο της ΕΑΤ θα ευθυγραμμίζεται (portfolio alignment) με τον στόχο της συγκράτησης της ανόδου της παγκόσμιας θερμοκρασίας κάτω από τον 1,5 βαθμό, όπως απαιτεί η συμφωνία του Παρισιού για το Κλίμα.

  Δεν διευκρινίζει επίσης το εάν δεσμεύεται να μην χρηματοδοτεί επενδύσεις σε ορυκτά καύσιμα, αναγνωρίζοντας πως όχι μόνο είναι ασύμβατες με τη συμφωνία του Παρισιού για το Κλίμα, αλλά ενδέχεται να αποτελέσουν «αδρανή κεφάλαια» (stranded assets) σε σύντομο χρονικό ορίζοντα. Πρόσφατα παραδείγματα αναπτυξιακών τραπεζών που αποφάσισαν να σταματήσουν τις επενδύσεις σε δραστηριότητες εκμετάλλευσης κάρβουνου και πετρελαίου είναι η Παγκόσμια Τράπεζα και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανάπτυξης και Ανασυγκρότησης (EBRD).

  Τέλος, δεν αποσαφηνίζει εάν, και πως, θα λαμβάνονται υπόψιν κριτήρια περιβαλλοντικής και κοινωνικής βιωσιμότητας σε ότι αφορά επενδύσεις σε υποδομές. Αξίζει να αναφερθεί πως η ΕΑΤ θα μπορούσε να υιοθετήσει σειρά διεθνών εργαλείων που αποσκοπούν στην ολιστική αξιολόγηση (οικονομική, περιβαλλοντική, κοινωνική) βιωσιμότητας υποδομών, και τα οποία (παραδείγματος χάριν) παρουσιάζονται αναλυτικά στην έκθεση των ακαδημαϊκών του Stanford University, Michael Bennon και Rajiv Sharma, Sustainability Standards for Infrastructure Investors .