Digi-content – 5. Διαδικασία Εξέτασης Επενδυτικών Προτάσεων

Κατά τη φάση της υποβολής οι δικαιούχοι θα κατατάσσονται σε προκαθορισμένες και δημοσιευμένες κατηγορίες  ανάλογα με τα ακόλουθα κριτήρια (ενδεικτικά):

 • Το οικονομικό τους μέγεθος
 • Τον αριθμό των απασχολουμένων
 • Την ήδη υπάρχουσα εμπορική δραστηριοποίηση στην παραγωγή ή αξιοποίηση περιεχομένου, το οποίο μπορεί να μεταφερθεί σε ηλεκτρονικά μέσα

Ανάλογα με την κατηγορία κατάταξης των δικαιούχων και την φύση του επενδυτικού σχεδίου τους (επιλογή δαπανών – ενεργειών – καλαθιών) θα υπολογίζεται το μέγιστο επιτρεπτό ποσό ανά υποβαλλόμενη πρόταση.

Οι δικαιούχοι των ενισχύσεων που θα υποβάλουν ηλεκτρονικά πρόταση και θα τηρούν φάκελο με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, θα είναι επιλέξιμοι προς χρηματοδότηση κατόπιν αυτόματης αξιολόγησης, βάσει αντικειμενικών κριτηρίων και μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού ανά Περιφέρεια, όπως ορίζεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση».

Σημεία προς διαβούλευση:

Δ4. Η ηλεκτρονική εξέταση των προτάσεων, βάσει αντικειμενικών και αδιαμφισβήτητων κριτηρίων, ενισχύει τη διαφάνεια της δράσης σε όλα τα στάδια. Εκτιμάτε ότι μπορεί να βελτιωθεί περαιτέρω με εμπλουτισμό της σε κάποια σημεία;

Δ5. Ποια άλλα κριτήρια, πλέον των όσων αναφέρθηκαν, θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την αντικειμενική αξιολόγηση των προτάσεων;

 • Δ4-5: Ως επιπλέον κριτήρια που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την αντικειμενική αξιολόγηση των προτάσεων θα μπορούσαν να περιληφθούν:
  Η εμπειρία της εταιρίας σε έργα και δράσεις διαχείρισης και διάχυσης ψηφιακού περιεχομένου τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα. Επίσης, η ικανότητά της να ολοκληρώνει τα έργα της σύμφωνα με ποιοτικά κριτήρια και συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα καθώς και η γενικότερη προστιθέμενη αξία και αξιοπιστία της στον κλάδο στον οποίο δραστηριοποιείται.

  Telenavis Hellas A.E.

 • 18 Αυγούστου 2010, 12:55 | Σταύρος Δασκαλάκης

  Θα πρέπει να δωθεί ιδιαίτερο βάρος στο Πλάνο εμπορικής Αξιοποίησης & Απόδοσης της Επένδυσης

 • 18 Αυγούστου 2010, 12:28 | Σταύρος Δασκαλάκης

  Δ4:

  Τα κριτήρια σε κάθε περίπτωση πρέπει να είναι συγκεκριμένα και ξεκάθαρα εξ αρχής ώστε να μην υπάρξουν »θολά» σημεία

 • Δ5. Ως επιπλέον κριτήριο που θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για την αντικειμενική αξιολόγηση των προτάσεων, πρέπει να είναι και οι συγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές που δεσμεύεται ο δικαιούχος να τηρήσει χωρίς παρεκκλίσεις. Εξ ορισμού:
  • Κριτήριο απόρριψης μιας πρότασης θα πρέπει να αποτελεί η μη τήρηση των κατ’ ελάχιστο οριζόμενων τεχνικών προδιαγραφών βάσει των οποίων λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες χρήσης από άτομα με αναπηρία.
  • Κριτήριο επιπρόσθετης βαθμολόγησης μίας πρότασης θα μπορούσε να αποτελέσει η τήρηση επιπλέον των οριζομένων τεχνικών προδιαγραφών βάσει των οποίων λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες χρήσης από διάφορα κανάλια χρήσης (π.χ., κινητές συσκευές, ψηφιακή τηλεόραση).
  • Κριτήριο επιπρόσθετης βαθμολόγησης μιας πρότασης θα μπορούσε να αποτελεί κατά πόσο μια επιχείρηση: α) ανήκει σε άτομα με αναπηρία, β) απασχολεί άτομα με αναπηρία και γ) προωθεί τη ψηφιοποίηση βιβλίων (εκπαιδευτικών, λογοτεχνικών κ.λπ.) για την υποστήριξη τυφλών ατόμων και με ατόμων με προβλήματα όρασης, αλλά και άλλων μορφών προσβάσιμων σε κωφά και βαρήκοα άτομα, σε άτομα με νοητική αναπηρία κ.λπ.
  Τέλος, το τελικό προϊόν (μεθοδολογία κατασκευής & ψηφιακό περιεχόμενο) θα πρέπει, πριν την αποδοχή του για την τελική χρηματοδότηση, να αξιολογηθεί όσον αφορά την προσβασιμότητά του από άτομα με αναπηρία – π.χ. τήρηση με το πρότυπο Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) του διεθνή οργανισμού World Wide Web Consortium (W3C)έκδοση 2.0, σε επίπεδο προσβασιμότητας «ΑΑΑ».

 • 28 Ιουλίου 2010, 17:04 | Καταναλωτίξ

  Χωρίς να ξέρω ακριβώς πως λειτουργούν τα προγράμματα σας, νομίζω ότι στους φακέλους αιτήσεων (ανεξάρτητα το πρόγραμμα) καλό θα είναι (πιθανόν με το κίνητρο της μοριοδότησης) να κατατίθεται ένα επενδυτικό σχέδιο (business plan) το οποίο να συντάσσουν οι ενδιαφερόμενοι με τη συνεργασία πτυχιούχων συμβούλων επιχειρήσεων (εξωτερικών ή εσωτερικών εφόσον διαθέτουν).
  Και πιο σοβαρές θα είναι οι προτάσεις, και οι δημόσιες υπηρεσίες θα είναι περισσότερο ασφαλισμένες στο ότι τελικά θα χρηματοδοτήσουν προτάσεις με ελπιδοφόρες προοπτικές.
  Μειωμένη γραφειοκρατία χρειάζεται διότι για τις επιχειρήσεις ο χρόνος και αν είναι χρήμα, χαμηλό κόστος για τους φακέλους, αλλά και να διασφαλίζεται ότι δε θα χρηματοδοτηθούν κακές προτάσεις και ότι οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν τις αιτήσεις με βάση κάποιον σχεδιασμό.
  Γενικά τα προγράμματα χρηματοδότησης επενδύσεων έχουν πολύ κακή φήμη και πολλές επιχειρήσεις δεν μπαίνουν στη διαδικασία.

  Να σημειώσω ότι συμφωνώ και με τα προηγούμενα σχόλια.

 • 24 Ιουλίου 2010, 19:20 | Xenofon.gr

  [Δ4. Η ηλεκτρονική εξέταση των προτάσεων, βάσει αντικειμενικών και αδιαμφισβήτητων κριτηρίων, ενισχύει τη διαφάνεια της δράσης σε όλα τα στάδια. Εκτιμάτε ότι μπορεί να βελτιωθεί περαιτέρω με εμπλουτισμό της σε κάποια σημεία;]

  Πολλές φορές τα «αντικειμενικά κριτήρια», έρχονται σε αντίφαση με την πραγματική αγορά.
  Μια επιχείρηση που δρα στην πραγματική αγορά, είναι πολύ δύσκολο να συναγωνισθεί, τις μέχρι εχθές «κρατικοδίαιτες» επιχειρήσεις, σε οικονομικά δεδομένα.

  Προτείνω η παλαιότητα ανά ειδικότητα να υπολογισθεί επιπλέον.
  Κάποια στιγμή θα πρέπει και ο «έντιμος», να λάβει ώθησης.

 • 21 Ιουλίου 2010, 19:53 | jchar

  Πιστεύω ότι πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στην οικονομική δυνατότητα μιας επιχείρησης και στην ήδη υπάρχουσα δραστηριότητα, δείκτες οι οποίοι μπορούν να δείξουν το κατά πόσο μια επιχείρηση μπορεί να υλοποιήσει με επιτυχία την επένδυση και όχι τόσο στον αριθμό των απασχολούμενων.
  Ο λόγος που το προτείνω είναι διότι πάρα πολλές επιχειρήσεις, ειδικά αυτές που παράγουν περιεχόμενο απασχολούν προσωπικό με σχέση σύμβασης έργου.
  Επίσης, θα πρέπει η κάθε επιχείρηση να προτείνει συγκεκριμένο business plan για το πως σκοπεύει να αξιοποιήσει τα αποτελέσματα του έργου (π.χ. μέσω συνεργασιών με Portals).