Digi-retail – 5. Διαδικασία Εξέτασης Επενδυτικών Προτάσεων

Κατά τη φάση της υποβολής οι δικαιούχοι θα κατατάσσονται σε προκαθορισμένες και δημοσιευμένες κατηγορίες  ανάλογα με τα ακόλουθα κριτήρια (ενδεικτικά):

 • Το οικονομικό τους μέγεθος
 • Τον αριθμό των απασχολουμένων
 • Τον αριθμό καταστημάτων – υποκαταστημάτων που ήδη διαθέτουν
 • Τον αριθμό των σημείων πώλησης (ταμεία)

Ανάλογα με την κατηγορία κατάταξης των δικαιούχων και τη φύση του επενδυτικού σχεδίου τους (επιλογή δαπανών – ενεργειών – καλαθιών) θα υπολογίζεται το μέγιστο επιτρεπτό ποσό ανά υποβαλλόμενη πρόταση.

Οι δικαιούχοι των ενισχύσεων που θα υποβάλλουν ηλεκτρονικά πρόταση και θα τηρούν φάκελο με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, θα είναι επιλέξιμοι προς χρηματοδότηση κατόπιν αυτόματης αξιολόγησης, βάσει αντικειμενικών κριτηρίων και μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού ανά Περιφέρεια, όπως ορίζεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση».

Σημεία προς διαβούλευση:

Δ4. Η ηλεκτρονική εξέταση των προτάσεων, βάσει αντικειμενικών και αδιαμφισβήτητων κριτηρίων, ενισχύει τη διαφάνεια της δράσης σε όλα τα στάδια. Εκτιμάτε ότι μπορεί να βελτιωθεί περαιτέρω με εμπλουτισμό της σε κάποια σημεία;

Δ5. Ποια άλλα κριτήρια, πλέον των όσων αναφέρθηκαν, θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την αντικειμενική αξιολόγηση των προτάσεων;

 • 20 Αυγούστου 2010, 22:50 | Αλέξανδρος Α.

  Δ4. Τα αντικειμενικά κριτήρια που θα χρησιμοποιηθούν κατά την διαδικασία αξιολόγησης των προτάσεων δεν έχουν περιγραφεί στο σχέδιο, αν και αποτελούν ουσιαστικότατα στοιχείο της δράσης.

  Κατά την άποψη μου, τα κριτήρια θα πρέπει να αξιολογούν και ποιοτικά χαρακτηριστικά των προτάσεων ώστε, τελικά, να επιλεγούν προς χρηματοδότηση προτάσεις που καλύπτουν κάποιες ελάχιστες ποιοτικές προδιαγραφές, ανταποκρίνονται σε πραγματικές ανάγκες της επιχείρησης, διακρίνονται από ρεαλισμό και αποτελούν τμήμα του επιχειρηματικού σχεδιασμού της επιχείρησης.

  Σε κάθε περίπτωση, τα κριτήρια αξιολόγησης θα πρέπει να είναι 2 τύπων: κριτήρια συμμετοχής (on-off) και κριτήρια που θα βαθμολογούνται. Στα κριτήρια συμμετοχής, θα πρέπει να περιλαμβάνονται αυτά που θα αυξήσουν τις πιθανότητες επιτυχίας του έργου. Οπωσδήποτε θα πρέπει να απαιτείται ο προμηθευτής να καλύπτει κάποιες ελάχιστες προϋποθέσεις (π.χ. χρόνια αποδεδειγμένης ενασχόλησης με το αντικείμενο, δηλαδή με την υλοποίηση έργων πληροφορικής), ώστε να μειωθούν οι αεριτζήδες που εκμεταλλεύονται κάθε φορά την άγνοια των επιχειρηματιών και τα κενά των προγραμμάτων. Επίσης, κατά την διάρκεια της αξιολόγησης της πρότασης, θα πρέπει να γίνεται και έλεγχος της ρεαλιστικότητας του προϋπολογισμού της πρότασης (με ενδεχόμενη περικοπή του προϋπολογισμού) ώστε να περιορισθούν τα φαινόμενα υπερτιμολόγησης και εικονικών έργων.

  Δ5. Τα κριτήρια που προαναφέρθηκαν και ζητείται ο σχολιασμός τους αποτελούν κρητήρια κατάταξης της πρότασης σε κατηγορίας, σύμφωνα τουλάχιστον με τα αναφερόμενα στις πρώτες 2 γραμμές της σελίδας (και δεν μπορώ να φαντασθώ, άλλωστε, πως μπορεί να αποτελεί αξιολόγηση της πρότασης ο αριθμός των υποκαταστημάτων της επιχείρησης ή ο αριθμός των ταμείων της).

 • 20 Αυγούστου 2010, 17:06 | Αντώνης

  Στο πρόγραμμα πρέπει να συμπεριληφθούν οπωσδήποτε επιχειρήσεις ακόμη και αν αυτές δεν απασχολούν προσωπικό, πρέπει να απαλειφθεί η προϋπόθεση της απασχόλησης ενός ατόμου κατ’ ελάχιστο. Στόχος της δράσης πρέπει να είναι η ανάδυση νέων ή και υφιστάμενων μικρών επιχειρήσεων, ειδικά αυτών που μπορούν να έχουν δυνατότητα εξαγωγών. Ο αριθμός των υποκαταστημάτων και των σημείων πώλησης (ταμεία) δεν πρέπει να ληφθεί υπ’ όψη.

 • Δ5.
  Απαραίτητο κριτήριο που θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί στην αξιολόγηση των προτάσεων πρέπει να αποτελέσει η υιοθέτηση ή μη συγκεκριμένων τεχνικών προδιαγραφών, τις οποίες ο δικαιούχος δεσμεύεται να τηρήσει χωρίς παρεκκλίσεις. Εξ ορισμού:
  • Κριτήριο απόρριψης μιας πρότασης θα πρέπει να αποτελεί η μη τήρηση των κατ’ ελάχιστο οριζόμενων τεχνικών προδιαγραφών βάσει των οποίων λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες χρήσης από άτομα με αναπηρία.
  • Κριτήριο επιπρόσθετης βαθμολόγησης μίας πρότασης θα μπορούσε να αποτελέσει η τήρηση επιπλέον των οριζομένων τεχνικών προδιαγραφών βάσει των οποίων λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες χρήσης από διάφορα κανάλια χρήσης (π.χ., κινητές συσκευές, ψηφιακή τηλεόραση).
  • Κριτήριο επιπρόσθετης βαθμολόγησης μιας πρότασης θα μπορούσε να αποτελεί κατά πόσο μια επιχείρηση ανήκει σε άτομα με αναπηρία ή κατά πόσο απασχολεί άτομα με αναπηρία. Επιπρόσθετα θα μπορούσε να περιλαμβάνεται η υποχρέωση ο εξοπλισμός που θα χρησιμοποιείται να είναι συμβατός με τα βοηθήματα για τα άτομα με αναπηρία ώστε να μπορούν να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας για αυτά.
  Τέλος, το τελικό προϊόν (ψηφιακή υπηρεσία) θα πρέπει, πριν την αποδοχή του για τελική χρηματοδότηση, να αξιολογηθεί όσον αφορά την προσβασιμότητά του από άτομα με αναπηρία – π.χ. τήρηση με το πρότυπο Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) του διεθνή οργανισμού World Wide Web Consortium (W3C)έκδοση 2.0, σε επίπεδο προσβασιμότητας «ΑΑΑ».

 • Κριτήρια επίσης εκτιμώ οτι είναι

  – δυνατότητες εξαγωγής και υφιστάμενη υποδομή για υποστήριξη πωλήσεων στο εξωτερικό
  – έτη λειτουργίας της επιχείρησης (όσο μεγαλύτερο τόσο περισσότερα μόρια)

 • 1 Αυγούστου 2010, 20:22 | Άρης Παπαθάνος

  Πρέπει να γίνουν γνωστά ΜΕ ΑΚΡΙΒΕΙΑ τα “αντικειμενικά” κριτήρια όπως αναφέρονται παραπάνω αλλά ΚΑΙ o “αλγόριθμος” εφαρμογής τους που προτίθεται η “Ψηφιακές Ενισχύσεις ΑΕ” να εφαρμόσει, προκειμένου να γίνει γόνιμη συζήτηση.
  Άλλως είναι άνευ αντικειμένου η διαβούλευση γύρω από τον αυτόματο τρόπο αξιολόγησης και, τουλάχιστον θα δείχνει, ότι είναι εκ του πονηρού

 • 30 Ιουλίου 2010, 23:04 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΟΥΚΑΣ

  Το σύστημα της αυτόματης αξιολόγησης βάσει αντικειμενικών κριτηρίων το οποίο εφαρμόσθηκε στα προηγούμενα δύο προγράμματα (e-security και didgi-lodge) είναι απόλυτα επιτυχημένο.

  Περιορισμοί, συμμετοχής προμηθευτών σε έργα κ.λ.π. δημιουργούν στρεβλώσεις που δεν εξυπηρετούν κανένα σκοπό (αυτό σε αναφορά του προηγουμένου σχολίου).

 • 24 Ιουλίου 2010, 19:23 | Xenofon.gr

  [Δ5. Ποια άλλα κριτήρια, πλέον των όσων αναφέρθηκαν, θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την αντικειμενική αξιολόγηση των προτάσεων;]

  Κάθε προμηθευτής θα πρέπει να μπορεί να συμμετάσχει σε περιορισμένο αριθμό έργων.
  Έτσι δεν θα έχουμε τα φαινόμενα της «εικονικής» κατασκευής.
  Ενώ παράλληλα θα ενισχυθούν οι μικρές επιχειρήσεις του κλάδου πληροφορικής, δημιουργώντας ταυτόχρονα μονάδες υποστήριξης για την συνέχιση έργων.