Digi-content – 4. Ποιες επιχειρήσεις έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη δράση

Η δράση digi-content αφορά στην υλοποίηση στοχευμένων επενδύσεων στον τομέα της δημιουργίας περιεχομένου, από επιχειρήσεις που λειτουργούν εντός της Ελληνικής Επικράτειας και δεν εμπίπτουν στις εξαιρέσεις του Κανονισμού Ε.Ε. 1998/2006 για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας.

Δικαιούχοι των ενισχύσεων μπορούν να είναι μεμονωμένες επιχειρήσεις (όχι ενώσεις  επιχειρήσεων), ιδιωτικού δικαίου, κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που δραστηριοποιούνται νόμιμα στην Ελληνική Επικράτεια. Επιλέξιμες προς χρηματοδότηση θεωρούνται οι επιχειρήσεις, για τις οποίες συντρέχουν αθροιστικά οι παρακάτω προϋποθέσεις:

•    Ο κλάδος δραστηριότητας δεν εμπίπτει στις εξαιρέσεις του κανόνα Deminimis, και ανήκει στους κλάδους των Εκδοτικών Δραστηριοτήτων (Εκδόσεις Βιβλίων, Επιστημονικών και Πανεπιστημιακών Συγγραμμάτων, Εκδοτικοί Οίκοι, Εκδόσεις Τύπου), των παρόχων ενημερωτικού περιεχομένου, της διαχείρισης έντυπου και της διαχείρισης και εμπορικής διάθεσης οπτικοακουστικού αρχείου και υλικού.

•    Έχουν κλείσει τουλάχιστον μια πλήρη δωδεκάμηνη διαχειριστική χρήση.

•    Η Επιχείρηση απασχολεί κατ΄ ελάχιστο έναν (1) εργαζόμενο (1 Ετήσια Μονάδα Εργασίας) με σχέση εξηρτημένης εργασίας, ιδιωτικού δικαίου, επιπλέον του/ων επιχειρηματία/ων – του/ων μετόχου/ων – του/ων εταίρου/ων.

•    H επιχείρηση κατά την τρέχουσα χρήση και κατά τις δύο προηγούμενες χρήσεις δεν έχει λάβει επιχορηγήσεις από Προγράμματα και Δράσεις Κρατικών Ενισχύσεων που εμπίπτουν στον κανόνα De Minimis, τα οποία αθροιστικά μαζί με την αιτούσα επιχορήγηση υπερβαίνουν τα 200.000€.

•    Η Επιχείρηση δεν ήταν προβληματική την 1η Ιουλίου 2008 (σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 παρ.2 και 3 της ΥΑ 34704/ΕΥΣ5629 (ΦΕΚ 1418/Β/15 Ιουλίου 2009)). Η Επιχείρηση μπορεί να λάβει επιχορήγηση αν κατέστη προβληματική μετά την 1η Ιουλίου 2008, συνεπεία της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης.

•    H επιχείρηση λειτουργεί νόμιμα, διατηρώντας σε ισχύ όλες τις προβλεπόμενες από το νόμο άδειες λειτουργίας.

Σημεία προς διαβούλευση:

Δ3. Με δεδομένη τη στόχευση της δράσης, ποιές προϋποθέσεις  και ενδεχομένως ποιους άλλους κλάδους της οικονομίας θα προτείνατε ώστε η δράση digi-content να έχει ακόμη πιο επωφελές αποτέλεσμα στον εμπλουτισμό του ελληνικού ευρυζωνικού περιεχομένου;

 • Δ3: Εκτός από τους κλάδους που περιγράφονται ήδη ότι μπορούν να είναι δικαιούχοι των σχετικών ενισχύσεων και άλλοι κλάδοι της οικονομίας θα μπορούσαν να συμβάλλουν στη δημιουργία και διάχυση του ευρυζωνικού περιεχομένου όπως οι επιχειρήσεις του κλάδου της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών και γενικότερα επιχειρήσεις που καταγράφουν, διαχέουν και διαχειρίζονται ψηφιακή πληροφορία με γεωγραφική υπόσταση.

  Telenavis Hellas A.E.

 • 20 Αυγούστου 2010, 10:04 | Ελευθέριος Μ

  Δ3
  Η δράση “Digi Content” είναι πολύ σημαντική με βασικό στόχο την δημιουργία πλούσιου ευρυζωνικού περιεχομένου. Σωστά η Δράση αναφέρει ενδεικτικά τομείς όπως, Επιστήμες, Εκδόσεις και Ενημέρωση. Οι τομείς όμως αυτοί όπως και άλλοι πολλοί που δεν αναφέρονται δεν μπορούν να καλυφθούν μόνο από τις επιχειρήσεις στον κλάδο δραστηριότητας που αναφέρεται στην διαβούλευση (Εκδόσεις, εκδοτικοί οίκοι, Τύπος κλπ). Αναφέρουμε πιο κάτω μερικά ενδεικτικά παραδείγματα κατηγοριών περιεχομένου
  • Επιστημονικό ευρυζωνικό περιεχόμενο από ιατρικά συνέδρια.
  • Ευρυζωνικό περιεχόμενο με θέματα Τουρισμού, κλπ
  Επομένως, προτείνεται όπως στη δράση Digi Content να μπορούν να ενταχθούν και άλλες επιχειρήσεις ανεξαρτήτως κερδοσκοπικού ή μη σκοπού, οι οποίες διαθέτουν ή θα δημιουργήσουν ευρυζωνικό περιεχόμενο χρήσιμο για χώρους θεμάτων υγείας, ιατρικής, τουρισμού κλπ.
  Παραδείγματα εταιρειών που θα έπρεπε να ενταχθούν είναι, ιατρικές εταιρείες, εταιρείες τεχνολογίας, που δημιουργούν και συντηρούν ευρυζωνικά portals, εταιρείες –πρακτορεία τουρισμού, κλπ.

 • 18 Αυγούστου 2010, 17:38 | Π. Αποστολος

  Εκτός από τον κλάδο Εκδοτικών δραστηριοτήτων, υπάρχουν οι κλάδοι παραγωγής πολιτισμικού περιεχομένου, όπως δισκογραφικές εταιρίες ή και σχολές χορού, χορευτικοί σύλλογοι κλπ. Οι εταιρίες αυτές έχουν περιεχόμενο το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο διαδίκτυο είτε προς πώληση είτε για προώθηση του πολιτισμού.

 • 18 Αυγούστου 2010, 12:37 | Σταύρος Δασκαλάκης

  Δ3 :
  Προτείνουμε επιπλέον να ενταχθούν οι εξής κλάδοι
  • Εκπαιδευτικοί οργανισμοί και κλάδοι που έχουν σχέση με την εκπαίδευση
  • Βιβλιοθήκες
  • Πολιτιστικοί σύλλογοι και οργανισμοί

 • 13 Αυγούστου 2010, 13:19 | Δημήτρης Γαγανέλης

  Θα ήταν σκόπιμο και ωφέλιμο να μην περιορισθούν οι δικαιούχοι των ενισχύσεων της δράσης στους συγκεκριμένους κλάδους δραστηριότητας που αναφέρονται.
  Υπάρχουν σημαντικές ανάγκες υλοποίησης επενδύσεων στον τομέα της δημιουργίας ευρυζωνικού περιεχομένου και σε άλλους κλάδους της ελληνικής οικονομίας.
  Θα μπορούσε μέσω της δράσης και ασφαλώς με προκαθορισμένα κριτήρια συμμετοχής να δοθεί η δυνατότητα σε εταιρείες παραγωγής λογισμικού να δημιουργήσουν σύγχρονο υλικό τεκμηρίωσης και εκπαίδευσης των εφαρμογών τους, με αξιοποίηση νέων εργαλείων, τεχνικών και μεθόδων που θα ενισχύσουν την πληρότητα και αποτελεσματικότητά τους.
  Με τον τρόπο αυτό θα δοθεί η δυνατότητα σε χιλιάδες χρήστες των εφαρμογών αυτών να αξιοποιήσουν πιο ουσιαστικά και αποδοτικά τη λειτουργικότητα των εφαρμογών, προς όφελος τελικά των επιχειρήσεων που τις χρησιμοποιούν για την υποστήριξη και περαιτέρω ανάπτυξη των δραστηριοτήτων τους.

 • Δ3. Μέχρι στιγμής στην Ελλάδα, η παραγωγή ψηφιακού περιεχομένου στους αναφερόμενους κλάδους, όταν πραγματοποιείται, δεν λαμβάνει υπόψη συγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές κατασκευής, ενώ πρόνοια του άρθρου 28 Α του ν. 2121/1993 τυγχάνει αποσπασματικής χρήσης εφόσον το παραγόμενο υλικό δεν μπορεί να παραχθεί σε εναλλακτικές μορφές είτε λόγω απαγορευτικού κόστους είτε άλλων παραγόντων. Βάση του οικονομικού χαρακτήρα της δράσης και θεωρώντας ότι η συγκεκριμένη επιχειρηματική δραστηριότητα (Εκδοτική Δραστηριότητα) αφορά και πλήθος άλλων επιχειρήσεων που παράγουν ψηφιακό περιεχόμενο και στα πλαίσια συνεργασιών με Υπουργεία και άλλους φορείς του Δημοσίου, δικαιούχοι των ενισχύσεων θα μπορούσαν να είναι μεταξύ άλλων:
  • Επιχειρήσεις που παράγουν εγκυκλοπαίδειες υγείας, οδηγούς υγείας και άσκησης,
  • επιχειρήσεις παραγωγής εκπαιδευτικού λογισμικού και ηλεκτρονικών βιβλίων για την Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση,
  • τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης,
  • επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον Πολιτισμό και τον Τουρισμό με την έκδοση ενημερωτικών χαρτών με τουριστικές πληροφορίες,
  • επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο κλάδο των Μεταφορών και εκείνου της Παροχής δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών,
  • επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην παροχή Νομικών πληροφοριών,
  • επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της παροχής πληροφοριών ελέγχου ποιότητας τροφίμων,
  • επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα εύρεσης εργασίας.
  Αναφορικά με τις προϋποθέσεις, προκειμένου να διασφαλιστεί απολύτως η κατανόηση και η χωρίς παρεκκλίσεις τήρηση των συγκεκριμένων τεχνικών προδιαγραφών κατασκευής που θα προκριθούν, η όποια επιχείρηση θα πρέπει είτε να διαθέτει τεκμηριωμένη εμπειρία στην κατασκευή ψηφιακού περιεχομένου βάσει των συγκεκριμένων τεχνικών προδιαγραφών είτε να δεσμευτεί ευλόγως ότι θα προβεί στις κατάλληλες ενέργειες (με την αποδοχή της επενδυτικής πρότασης) για την απόκτηση της συγκεκριμένης τεχνογνωσίας.

 • Η δράση απευθύνεται σε πολύ μικρό φάσμα επιχειρήσεων, τελείως δυσανάλογο με τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς που έχουν πραγματική ανάγκη των υπηρεσιών.

  Δεν θα πρέπει ο προμηθευτής να διεθέτει εμπειρία καθώς το αντικείμενο είναι πολύ ευκολότερο από οτι πχ ανάπτυξη software.

  Υπάρχει μία σειρά οργανισμών που έχουν πραγματική ανάγκη για ψηφιοποίηση και έχουν φανταστικό αρχειακό υλικό (παλιές φωτογραφίες, εκδόσεις εγημερίδων κοκ) ωστόσο δεν είναι επιχειρήσεις. Σχετικά παραδείγματα: πολιτιστικοί σύλλογοι, αθλητικά σωματεία, ορειβατικοί σύλλογοι κοκ. Ίσως θα έπρεπε να συμπεριληφθούν και αυτοί με ένα μικρό προυπολογισμό σε σχέση με τις επιχειρήσεις και αυστηρά κριτήρια ένταξης (πχ ενεργή παρουσία τουλάχιστον 10 έτη, τεκμηριωμένη πχ έκδοση της εφημερίδας τα τελευταία 10 έτη κοκ).

 • 30 Ιουλίου 2010, 16:39 | Λαμπρος

  1. Να διασφαλιστεί ότι οι ψηφιοποιήσεις και γενικά ότι έχει σχέση με πληροφορική θα υλοποιηθεί από εταιρείες πληροφορικής με εμπειρία στο συγκεκριμένο αντικείμενο. Ειδικά για το θέμα των ψηφιοποιήσεων προτείνουμε την απαίτηση για εμπειρία από τη ψηφιοποίηση περισσοτέρων των πέντε εκατομμυρίων σελίδων

  2. Συχνά οι συγγραφείς απαιτούν από τους εκδοτικούς οίκους αμοιβή προκειμένου να παραχωρήσουν τα πνευματικά δικαιώματα των βιβλίων τους για να είναι αυτά ηλεκτρονικά διαθέσιμα. Προτείνουμε τη δυνατότητα κάλυψης μέρους της δαπάνης των εκδοτικών οίκων (π.χ. έως 2.000 ευρώ ανά βιβλίο) προκειμένου να αποκτήσουν το δικαίωμα ηλεκτρονικής προώθησης των βιβλίων τους.

  3. Αρκετοί εκδοτικοί οίκοι θέλουν να καλύψουν την ανάγκη της αγοράς για την ανάπτυξη διαδραστικών μαθημάτων που θα προέρχονται είτε από βιβλία είτε από τμήματα (θεματικές ενότητες) πολλών βιβλίων. Προτείνουμε αντίστοιχη πρόβλεψη για τη κάλυψη μέρους της δαπάνης.

 • 28 Ιουλίου 2010, 16:56 | Καταναλωτίξ

  Αν καταλαβαίνω σωστά το πρόγραμμα σας αφορά τη χρηματοδότηση ιδιωτικών φορέων κερδοσκοπικού χαρακτήρα για τη δημιουργία ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης με ψηφιακά αρχεία.
  Τα αρχεία είναι δύο ειδών, γραπτού υλικού και οπτικοαουστικού υλικού.

  Επομένως θεωρώ ότι σωστά η χρηματοδότηση απευθύνεται κυρίως σε επιχειρήσεις που έχουν στη διάθεση τους μεγάλους όγκους οπτικοαουστικού υλικού όπως ραδιοφωνικοί και τηλεοπτικοί σταθμοί, και μεγάλους όγκους γραπτού υλικού όπως εκδοτικές επιχειρήσεις.
  Νομίζω όμως ότι το πρόγραμμα σας θα μπορούσε να αφορά δευτερευόντως και υπο τις κατάλληλες προϋποθέσεις περισσότερους φορείς όπως, ιδιωτικά μουσεία, ιδιοκτήτες χώρων έκθεσης έργων τέχνης, νοσοκομεία, ερευνητικά κέντρα, που είτε διαθέτουν υλικό που θα μπορούσε να μετατραπεί σε ψηφιακή μορφή προς δημοσίευση μέσω του διαδικτύου, είτε θα μπορούσαν να ξεκινήσουν να συγκεντρώνουν τέτοιο υλικό.
  Σκεφτείτε και την περίπτωση ένας φορέας πχ ένα μουσείο αυτοκινήτων ή ένα μουσείο όπλων να αγοράσει υλικό (πληροφορίες) από μία αυτοκινητοβιομηχανία ή μια βιομηχανία αμυντικού υλικού αντίστοιχα, που δεν είναι ελεύθερα διαθέσιμα, ώστε να μπορέσουν να το αξιοποιήσουν σε μία ψηφιακή βιβλιοθήκη.

  Νομίζω ότι όπως λέει και ο σχολιαστής ΣΤΑΜΑΤΗΣ το πρόγραμμα σας θα μπορούσε να αφορά σε ένα πιο ευρύ φάσμα.

 • 26 Ιουλίου 2010, 16:05 | Σταμάτης

  Δ3. Να προστεθούν και όλοι οι κλάδοι που έχουν ανάγκη να ψηφιοποιήσουν υλικό, να το διαχειριστούν και να το σερβίρουν μέσω διαδικτύου. Έχω κάνει σχετική αναφορά με σχόλιο στο σημείο Digi-content 2 αναφέροντας ενδεικτικά τρία παραδείγματα.

  Ο περιορισμός των δικαιούχων στους κλάδους των Εκδοτικών
  Δραστηριοτήτων και μόνο, μειώνει την αξία της δράσης.

  Να διευρυνθεί η δράση και να έχει ως επίκεντρο την ψηφιοποίηση και την προβολή του ψηφιοποιημένου υλικού μέσω του διαδικτύου ώστε αυτό να είναι προσβάσιμο και αξιοποιήσιμο τόσο εσωτερικά απο το προσωπικό των επιχειρήσεων όσο και εξωτερικά απο όλους τους πολίτες που θα μπορούν πολύ απλά και εύκολα να εξυπηρετούνται μέσω διαδικτύου.

  Η ψηφιοποίηση είναι μια ανάγκη αρκετών χιλιάδων επιχειρήσεων όλων
  των κλάδων.

  Το ζητούμενο δεν είναι οι χρήστες του διαδικτύου να βρίσκουν πλούσιο κια ανανεωμένο υλικό. Αυτό υπάρχει άφθονο και σήμερα.

  Το ζητούμενο είναι πως θα ωφεληθούν οι επιχειρήσεις που έχουν τις συγκεκριμένες ανάγκες.

 • Με δεδομένη τη φύση του διαδικτύου και των μεθόδων παραγωγής και διαχείρισης του περιεχομένου ο όρος περί μόνιμης απασχόλησης άλλων ατόμων εκτός του επιχειρηματία θα πρέπει -κατά τη γνώμη μου- να εξεταστεί με μεγαλύτερη προσοχή. Το χαρακτηριστικό αυτού του είδους επιχειρήσεων είναι η ευελιξία (συμβάσεις έργων, τηλε-εργασία, χρήση υπηρεσιών ελευθέρων επαγγελματιών κ.λπ)και το ελάχιστο μέγεθος τους το οποίο είναι και ένα από τα συγκριτικά τους πλεονεκτήματα. Αντιθέτως, κριτήρια τα οποία ίσως θα πρέπει να περιληφθούν είναι η προστιθέμενη αξία και η πρωτοτυπία του περιεχομένου και η δυνατότητα «εξαγωγής» του, η δέσμευση για παράδειγμα της επιχείρησης ότι το περιεχόμενο θα απευθύνεται στο παγκόσμιο κοινό μέσω ξενόγλωσσου περιεχομένου.

 • 24 Ιουλίου 2010, 19:58 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΟΥΚΑΣ

  Θα πρότεινα να συμπεριληφθούν επίσης επιχειρήσεις, με πρωτεύοντα ή δευτερεύοντα ΚΑΔ (2008) 63.12 (ΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΠΥΛΕΣ (WEB PORTALS)).

 • 24 Ιουλίου 2010, 19:45 | Xenofon.gr

  [Δ3. Με δεδομένη τη στόχευση της δράσης, ποιές προϋποθέσεις και ενδεχομένως ποιους άλλους κλάδους της οικονομίας θα προτείνατε ώστε η δράση digi-content να έχει ακόμη πιο επωφελές αποτέλεσμα στον εμπλουτισμό του ελληνικού ευρυζωνικού περιεχομένου;]

  Tο μεγαλύτερο προϊών μας είναι η Ιστορία και ο Πολιτισμός των προγόνων μας. Η κάθε επιχείρηση που θα επιχορηγείτε να είναι υποχρεωμένη, να δημιουργήσει μία τουλάχιστον θεματική ενότητα που να σχετίζετε στο προϊών την γεωγραφική σχέση η άλλο σχετικό και να αναφέρετε στα δυο βασικά αυτά προϊόντα μας (Ιστορικές αναδρομές).

  Έτσι θα πετύχουμε την ανάδειξη των προϊόντων και επαγγελμάτων με παράδοση. Γεγονός που θα αυξήσει την καταναλωτική πίστη προς την εγχώρια αγορά.

 • 22 Ιουλίου 2010, 09:41 | Κ Κακοσίμος

  Ίσως θα μπορούσε να περιλαμβάνει και τους ιδιωτικούς πάροχους εκπαιδευτικού υλικού ή και εκπαίδευσης και όχι απλά ενημερωτικού υλικού. Με στόχο
  – την εξωστρέφεια της ιδιωτικής εκπαίδευσης
  – την ανοικτή αξιολόγηση της
  – την ενίσχυση της πρόσβασιμότητας της

  στο πλαίσιο της δια βίου μάθησης.

  Αφού λοιπόν δε μπορούμε να καταπολεμήσουμε την παραπαιδεία ας την κάνουμε προσβάσιμη σε όλους

  Αφού λοιπόν δε μπορούμε να χρηματοδοτήσουμε όλους του άνεργους ή ηλικιωμένους επαγγελματίες να παρακολουθήσουν σεμινάρια εξειδίκευσης ας τα κάνουμε προσβάσιμα σε όλους

 • 21 Ιουλίου 2010, 19:31 | jchar

  Πιστεύω ότι πρέπει να αφαιρεθεί ο όρος για απασχόληση ενός εργαζομένου με σχέση εξηρτημένης απασχόλησης.
  Ο λόγος που το προτείνω είναι διότι πάρα πολλές επιχειρήσεις, ειδικά αυτές που παράγουν περιεχόμενο απασχολούν προσωπικό με σχέση σύμβασης έργου.
  Επίσης, με την υπάρχουσα οικονομική κατάσταση, ευνοούνται οι ελεύθερες μορφές απασχόλησης.
  Δεν θα πρέπει λοιπόν να μπει ένας τέτοιος δεσμευτικός όρος, αλλά η προκήρυξη να εστιάσει στην ουσία, που είναι η ανάπτυξη και ο εμπλουτισμός του περιεχομένου δίδοντας την δυνατότητα σε επειχειρήσεις που μπορούν να πείσουν για την δυνατότητα τους να υλοποιήσουν τις προτάσεις, να έχουν την ευκαιρία.