Digi-content – 2. Σκοπός της δράσης digi-content

H Ειδική Γραμματεία Ψηφιακού Σχεδιασμού του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σε συνεργασία με την εταιρεία «Ψηφιακές Ενισχύσεις ΑΕ» έχει θέσει ως στόχο την ενίσχυση της δημιουργίας ελληνικού ευρυζωνικού περιεχομένου (δυναμικού και πλούσιου), το οποίο να αξιοποιείται εμπορικά, ενισχύοντας τον τομέα των επιστημών, των εκδόσεων και της  ενημέρωσης.

Για το σκοπό αυτό, σχεδιάζει και πρόκειται να υλοποιήσει τη δράση digi-content, με σκοπό να εξασφαλίσει στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό στις ενισχυόμενες εταιρίες:

•       προϋποθέσεις για τεχνολογικό εκσυγχρονισμό ψηφιοποίησης περιεχομένου και ηλεκτρονικής διάθεσης υλικού από πολλαπλά κανάλια,

•       συνθήκες δημιουργίας ψηφιακών υπηρεσιών ευρυζωνικού περιεχομένου, και

•       δυνατότητα  βελτίωσης της ανταγωνιστικής τους θέσης αναφορικά με το περιεχόμενο και τις παρεχόμενες υπηρεσίες.

Εκτός των σημαντικών και άμεσων ωφελειών στον εμπλουτισμό της ελληνικής παρουσίας στο Διαδίκτυο και στην ενίσχυση της ψηφιακής διάστασης της Ελληνικής οικονομίας, η δράση συμβάλλει γόνιμα στην επίτευξη των περισσότερων στόχων του ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση» και ιδιαιτέρως αυτών που συνδέονται με την στρατηγική της Λισσαβόνας και την agenda για την «Ευρώπη 2020».

Σημεία προς διαβούλευση:

Δ1. Εκτιμάτε ότι η δράση digi-content πρέπει να στοχεύσει, όπως παλαιότερες δράσεις, σε βασικότερες ανάγκες ψηφιοποίησης και τεκμηρίωσης υλικού ώστε το ήδη υφιστάμενο Ελληνικό περιεχόμενο να ανέβει «γρήγορα» στο Διαδίκτυο ή οι ραγδαίες μεταβολές στην παραγωγή και διάθεση ευρυζωνικού περιεχομένου δημιουργούν απαιτήσεις για περισσότερο προηγμένες τεχνολογικές επιλογές ανάπτυξης/ εμπλουτισμού του ελληνικού περιεχομένου, που δεν θα το απαξιώσουν σε βάθος χρόνου και θα το καταστήσουν ανταγωνιστικό;

Δ2. Εντοπίζετε κάποιες ισχυρές τάσεις στις συνήθειες  του καταναλωτικού κοινού  που βασίζονται στις νέες τεχνολογίες και στις οποίες οι επιχειρήσεις παραγωγής και διάθεσης ευρυζωνικού, δυναμικού και πλούσιου επιστημονικού και ενημερωτικού περιεχομένου θα πρέπει να ανταποκριθούν γρήγορα, με νέα τεχνολογικά μέσα; Ποιες είναι αυτές;

 • Δ1: Η δράση digi-content, στη παρούσα φάση δεν ενδείκνυται να στοχεύσει σε βασικές ανάγκες ψηφιοποίησης περιεχομένου που θα έπρεπε ήδη να έχουν καλυφθεί ή να καλυφθούν με άλλα μέσα.
  Οι σύγχρονες ραγδαίες μεταβολές στη προβολή και διάθεση του ευρυζωνικού περιεχομένου απαιτούν την εφαρμογή περισσότερων σύγχρονων πολυκαναλικών εφαρμογών ανάπτυξης και εμπλουτισμού του ελληνικού περιεχομένου ώστε να καταστεί δελεαστικό, ανταγωνιστικό και να παραμένει πρακτική η χρήση του σε βάθος χρόνου τόσο στο τομέα του εμπορίου και των επιχειρήσεων όσο και στο τομέα της ενημέρωσης και των εκδόσεων.

  Δ2: Οι τάσεις που υπάρχουν σήμερα, εντοπίζονται στην αναζήτηση ενημερωτικού υλικού και υπηρεσιών μέσα από τη δυνατότητα επιλογής από τον κάθε ενδιαφερόμενο χρήστη, διαφορετικών καναλιών και εφαρμογών τόσο του διαδικτύου όσο και της κινητής τηλεφωνίας, περισσότερο «δυναμικής» δικτύωσης και άμεσης πρόσβασης στη πληροφορία από όπου και αν βρίσκεται ο χρήστης/καταναλωτής.
  Oι σύγχρονες τάσεις υποδεικνύουν το έντονο ενδιαφέρον για τη χρήση καινοτόμων τεχνολογιών και εφαρμογών αναζήτησης γεωγραφικής πληροφορίας, την τοποθεσία των χρηστών, τον βέλτιστο τρόπο μετακίνησής τους ή τα σημεία ενδιαφέροντος που επιλέγουν, καθώς και εφαρμογών «δυναμικής» διαχείρισης και διάχυσης πλήθους δεδομένων σχετικά με υπηρεσίες για την βελτίωση της καθημερινής ζωής του πολίτη, τις συναλλαγές τους Δημόσιους Φορείς, τη ψυχαγωγία, την ενημέρωση κλπ.

  Telenavis Hellas A.E.

 • 18 Αυγούστου 2010, 12:49 | Σταύρος Δασκαλάκης

  Δ1 :
  Εκτιμούμε ότι μέχρι τώρα έχει ψηφιοποιηθεί μόνο ένα μικρό ποσοστό του Ελληνικού υλικού περιεχομένου, οπότε προτείνουμε η δράση να στοχεύσει σε εξοπλισμό και λογισμικό παραγωγικής ψηφιοποίησης και δημοσίευσης ψηφιακού περιεχομένου.

  Δ2 :
  Η ευρεία πρόσβαση στο internet του μεγαλύτερου ποσοστού του πληθυσμού, υποστηρίζεται σημαντικά από την αυξανόμενη προσφορά προσιτών και εύχρηστων συσκευών όπως :
  • Smart Phones
  • NetBooks
  • eBookReaders
  To μέγεθος οθόνης αλλά και η δυνατότητες σε αυτές τις συσκευές αυξάνονται σημαντικά με την πάροδο του χρόνου.
  Ειδικά παρατηρείται αυξανόμενη τάση στα eBookReaders, γεγονός που κάνει την ανάγκη έκδοσης ψηφιακών βιβλίων επιτακτική.

 • Δ1.
  Είναι δεδομένο ότι ένας από τους βασικότερους συντελεστές που επηρεάζει το επίπεδο χρήσης του ψηφιακού περιεχομένου από πολλαπλά κανάλια είναι η χρήση συγκεκριμένων τεχνικών προδιαγραφών για την κατασκευή/ανάπτυξη του. Όπως και στην περίπτωση της γλώσσας markup (XHTML) που χρησιμοποιείται από όλους, έτσι και σε όποια περίπτωση χρήσης ηλεκτρονικού περιεχομένου, ο εκ των προτέρων ορισμός συγκεκριμένου προτύπου χρήσης, που εναρμονίζεται με άλλα στάνταρ ή καθιερωμένες βέλτιστες πρακτικές, δρα ως καταλύτης για τη διασφάλιση της ποιότητας του τελικού προϊόντος. Επιπρόσθετα, με δεδομένο ότι η επιδιόρθωση υφιστάμενου περιεχομένου, εκτός από μεγάλο κόστος προκαλεί και προβλήματα συμβατότητας με τις νέες τεχνολογίες και τις λύσεις υποστηρικτικής τεχνολογίας που χρησιμοποιούν τα άτομα με αναπηρία, η στόχευση θα πρέπει να λάβει κυρίως υπόψη τις νέες τεχνολογικές συνθήκες κατασκευής/ανάπτυξης ψηφιακού περιεχομένου, ώστε αυτό να πληροί τις πλέον σύγχρονες τεχνικές προδιαγραφές. Με τον τρόπο αυτό η επαναχρησιμοποίηση του ψηφιακού περιεχομένου από πολλαπλά κανάλια θα είναι εύκολη και ανέξοδη.
  Η υπό σχεδίαση δράση, όπως και όλα τα έργα που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, θα πρέπει να συνάδει απόλυτα με το κανονιστικό πλαίσιο των Ταμείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προγραμματική περίοδο 2007 – 2013, ήτοι με τις υπαγορεύσεις του άρθρου 16 «Ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών και μη διάκριση» του Γενικού Κανονισμού των Ταμείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να διασφαλίζεται η οριζόντια ένταξη της αρχής της μη διάκρισης και της προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία. Στην πράξη αυτό συνεπάγεται ότι οι τεχνικές κατασκευής του περιεχομένου θα πρέπει να λάβουν υπόψη τα διεθνή πρότυπα και τεχνικές για την παραγωγή προσβάσιμου από όλους ψηφιακού περιεχομένου ή πιο συγκεκριμένα το ψηφιακό περιεχόμενο θα πρέπει να συμμορφώνεται πλήρως με το πρότυπο Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) του διεθνή οργανισμού World Wide Web Consortium (W3C)έκδοση 2.0, σε επίπεδο προσβασιμότητας «ΑΑΑ».
  Δ2.
  Ολοένα και περισσότερα άτομα με αναπηρία χρησιμοποιούν τις νέες τεχνολογίες και το διαδίκτυο. Εάν λάβουμε υπόψη μας ότι ο πληθυσμός των ατόμων με αναπηρία ανέρχεται στο 10% του συνολικού πληθυσμού της χώρας, τότε γίνεται αντιληπτό ότι πρόκειται για ένα μεγάλο καταναλωτικό κοινό. Συνήθως όμως τα άτομα με αναπηρία δεν λογίζονται ως καταναλωτικό κοινό και ως εκ τούτου δεν λαμβάνεται καμία μέριμνα αναφορικά με την πρόσβασή του τόσο στις νέες τεχνολογίες όσο και στο διαδίκτυο. Στην περίπτωση λοιπόν των πολιτών με αναπηρία, αλλά και των ηλικιωμένων, και προκειμένου να διασφαλίζεται η πρόσβασή τους, το ψηφιακό περιεχόμενο θα πρέπει να επιδέχεται ρυθμίσεων όσον αφορά την παρουσίασή του (π.χ. δυνατότητα αύξησης μεγέθους γραμματοσειράς, χρήση υψηλής χρωματικής διαφοράς προσκηνίου – φόντου, εύκολη τροποποίηση σε μορφή Braille και πολλά άλλα). Βεβαίως, αυτές οι δυνατότητες αλλαγής δεν αφορούν μόνο τους πολίτες με αναπηρία, αλλά και ένα ολοένα αυξανόμενο αριθμό πολιτών που χρησιμοποιούν ψηφιακό περιεχόμενο με εναλλακτικούς τρόπους, όπως για παράδειγμα άτομα που κάνουν χρήση κινητών τηλεφώνων με τη βοήθεια αναγνώστη οθόνης. Παράλληλα, η ολοένα αυξανόμενη χρήση φορητών συσκευών (κυρίως κινητών τηλεφώνων και υπολογιστών χειρός) για πρόσβαση σε διαθέσιμες υπηρεσίες και περιεχόμενο στο διαδίκτυο, καθιστά απαραίτητη την πρόβλεψη χρήσης τεχνολογιών που να καθιστούν το περιεχόμενο εξίσου προσβάσιμο από όλους τους χρήστες. Ως εκ τούτου, το ψηφιακό περιεχόμενο θα πρέπει να εναρμονίζεται με το εκάστοτε περιβάλλον χρήσης, αλλά και να είναι απόλυτα συμβατό με τις συσκευές και τις πλατφόρμες λογισμικού που χρησιμοποιούνται για την πρόσβαση σε αυτό.

 • 4 Αυγούστου 2010, 18:26 | NP

  Ενας ραγδαία αναπτυσσόμενος κλάδος στον χώρο των media είναι αυτός της διανομής και προβολής περιεχομένου στην οικιακή τηλεόραση μέσω του Internet (περιβάλλον IPTV, VOD). Στην Ελλάδα ήδη τρείς πάροχοι (ΟΤΕ/Connex, HOL και On Telecoms) δίνουν τέτοιου τύπου Υπηρεσίες.
  Προτείνω την χρηματοδότηση δράσεων, στα πλαίσια του digi-content, για την παραγωγή και διάδοση περιεχομένου IPTV(Διαδικτυακής Τηλεόρασης) και VOD(Video κατ’ Επιλογή) καθώς και άλλων ευρυζωνικών διαδραστικών υπηρεσιών περιεχομένου. Οι Υπηρεσίες αυτές θα πρέπει να λειτουργούν σε όλους τους πάροχους ανεξαρτήτως συσκευής Set Top Box, να είναι τύπου streaming, να αξιοποιούν τεχνολογίες υψηλής συμπίεσης και να μπορούν επεκταθούν και σε πάροχους εξωτερικού (π.χ. να στοχεύσουν σε απόδημους έλληνες).

 • 26 Ιουλίου 2010, 15:28 | Σταμάτης

  Να διευρυνθεί ο σκοπός της δράσης και οι δικαιούχοι.
  Ανάγκη για ψηφιοποίηση υλικού, διαχείριση και προβολή αυτού δεν έχουν μόνο όσες επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται στις εκδόσεις αλλά πολύ περισσότερες που δρηστηριοποιούνται σε άλλους κλάδους.
  πχ. ένα διαγνωστικό κέντρο θα ήθελε να τηρεί σε ψηφιακή μορφή τα αποτελέσματα των εξετάσεων των πελατών του και να τα σερβίρει μέσω διαδικτύου σε αυτούς είτε μέσω ενός portal με ελεγχόμενη πρόσβαση είτε ακόμη καλύτερα μέσω ενός extranet.
  Το ίδιο θα ήθελε και ένα νοσοκομείο ή μια κλινική οπότε θα μπορούσαν να διαθέτουν σε ψηφιακή μορφή τους φακέλους των ασφθενών τους.
  Επιπρόσθετα υπάρχουν πάρα πολλές επιχειρήσεις που θα ήθελαν να ψηφιοποιήσουν έγγραφα τα οποία να μπορούν να τα διακινούν σε ψηφιακή μορφή τόσο εσωτερικά όσο και προς τα έξω.
  πχ.μια εταιρεία μεσιτών ασφαλίσεων θα ήθελε να τηρεί όλα τα συμβόλαια,τα ανανεωτήρια,τα παραστατικά ζημιών και πολλά ακόμη έγγραφα των πελατών της σε ψηφιακή μορφή, να τα διακινεί εσωτερικά προς διεκπεραίωση και ακόμη να μπορεί να δώσει πρόσβαση στους πελάτεες της μέσω διαδικτύου. Θα ήθελε λοιπόν να προμηθευτεί τον απαραίτητο εξοπλισμό για την ψηφιοποίηση, το απαραίτητο λογισμικό διαχείρισης εγγράφων και workflow και να αναπτύξει κάποιο inranet και extranet για την εσωτερική και εξωτερική διάθεση του ψηφιοποιημένου υλικού.
  Ένα λαογραφικό μουσείο θα ήθελε να ψηφιοποιήσει το υλικό που διαθέτει και να το σερβίρει μέσω διαδικτύου.

  Να ξαναδείτε λίγο το σκοπό της δράσης…αξίζει τον κόπο.

 • 24 Ιουλίου 2010, 19:10 | Xenofon.gr

  [Δ2. Εντοπίζετε κάποιες ισχυρές τάσεις στις συνήθειες του καταναλωτικού κοινού που βασίζονται στις νέες τεχνολογίες και στις οποίες οι επιχειρήσεις παραγωγής και διάθεσης ευρυζωνικού, δυναμικού και πλούσιου επιστημονικού και ενημερωτικού περιεχομένου θα πρέπει να ανταποκριθούν γρήγορα, με νέα τεχνολογικά μέσα; Ποιες είναι αυτές;]

  Περισσότερη διάδραση ποιο πλούσιο και πολυμεσικό περιεχόμενο

 • 24 Ιουλίου 2010, 19:30 | Xenofon.gr

  [Δ1. Εκτιμάτε ότι η δράση digi-content πρέπει να στοχεύσει, όπως παλαιότερες δράσεις, σε βασικότερες ανάγκες ψηφιοποίησης και τεκμηρίωσης υλικού ώστε το ήδη υφιστάμενο Ελληνικό περιεχόμενο να ανέβει «γρήγορα» στο Διαδίκτυο ή οι ραγδαίες μεταβολές στην παραγωγή και διάθεση ευρυζωνικού περιεχομένου δημιουργούν απαιτήσεις για περισσότερο προηγμένες τεχνολογικές επιλογές ανάπτυξης/ εμπλουτισμού του ελληνικού περιεχομένου, που δεν θα το απαξιώσουν σε βάθος χρόνου και θα το καταστήσουν ανταγωνιστικό;]

  Το ζήτημα είναι ότι υπάρχει περιορισμένη πρόσβαση σε πληροφορικά υλικά δημοσίου χαρακτήρα.
  Για να προβάλω ιστορικά στοιχεία του τόπου μου θα πρέπει να πληρώσω αντί το κράτος που το πρεσβεύει να μου τα παρέχει προς δημοσίευση.

  Εάν επιθυμούμαι ανταγωνιστικότητα, είναι μονόδρομος. Με πάνω από 250% υπερπληροφόριση, μόνο το πολύ «στοχευόμενο» και πολύ «δυνατό» περιεχόμενο βρίσκει αποδέκτη.