Δημόσια Διαβούλευση για τις δράσεις «Digi-content» και «Digi-retail»

Η Ειδική Γραμματεία Ψηφιακού Σχεδιασμού του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, θέτει σε δημόσια διαβούλευση τις σχεδιαζόμενες δράσεις κρατικών ενισχύσεων «Digiretail» και «Digicontent».

Οι ανωτέρω δράσεις έχουν το χαρακτήρα κρατικής ενίσχυσης προς ιδιωτικές επιχειρήσεις και στοχεύουν στην αναβάθμιση της ελληνικής επιχειρηματικής δραστηριότητας μέσω της αξιοποίησης των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών και στην επιτάχυνση της αναπτυξιακής δυναμικής της χώρας μας.

Συγκεκριμένα, η πρώτη δράση αφορά την ενίσχυση των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του λιανεμπορίου και αποσκοπεί στην υιοθέτηση ψηφιακών εφαρμογών που αναβαθμίζουν τόσο τις εσωτερικές λειτουργίες όσο και τις συνέργειες ενίσχυσης εξωστρέφειας των επιχειρήσεων αυτών.

Η δεύτερη δράση, «Digi-content», αποσκοπεί στην ενίσχυση της δημιουργίας ελληνικού ευρυζωνικού περιεχομένου, το οποίο θα μπορεί να αξιοποιηθεί  εμπορικά, ενισχύοντας τον τομέα των επιστημών, των εκδόσεων και της  ενημέρωσης.

Μέσω της Δημόσιας Διαβούλευσης, η οποία θα διαρκέσει μέχρι τις 20 Αυγούστου, θα διαμορφωθεί το βέλτιστο πλαίσιο κρατικής ενίσχυσης, σύμφωνα και με τις παρατηρήσεις των συμμετεχόντων σε αυτήν. Οι ανάγκες και οι προτεραιότητες του επιχειρηματικού κλάδου, λαμβάνονται υπόψη σε μεγάλο βαθμό, καθώς στόχος κάθε δράσης είναι η στήριξη της αγοράς με τον καταλληλότερο και προσφορότερο τρόπο, ώστε να μεγιστοποιηθεί η προσδοκώμενη ωφέλεια.

Η Ειδική Γραμματεία Ψηφιακού Σχεδιασμού καλεί το σύνολο των ενδιαφερομένων να υποβάλουν τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις τους, προκειμένου να συμπράξουν ουσιαστικά στην προσπάθεια για ανασύνταξη της ελληνικής επιχειρηματικής δραστηριότητας μέσω της αξιοποίησης των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών.