ΜΕΡΟΣ Α’ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ – ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ – ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ (άρθρα 1-28)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1
Σκοπός

Σκοπός του παρόντος είναι η προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης της χώρας με τη χορήγηση κινήτρων σε συγκεκριμένες δραστηριότητες και κλάδους, προκειμένου να επιτευχθούν ο ψηφιακός και τεχνολογικός μετασχηματισμός των επιχειρήσεων, η πράσινη μετάβαση, η δημιουργία οικονομιών κλίμακας, η στήριξη καινοτόμων επενδύσεων και όσων επιδιώκουν την εισαγωγή νέων τεχνολογιών της «Βιομηχανίας 4.0», της ρομποτικής και της τεχνητής νοημοσύνης, η ενίσχυση της απασχόλησης με εξειδικευμένο προσωπικό, η στήριξη της νέας επιχειρηματικότητας, η ενίσχυση λιγότερο ευνοημένων περιοχών της χώρας και περιοχών που εντάσσονται στο Σχέδιο Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΣΔΑΜ), καθώς και η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας σε τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Άρθρο 2
Αντικείμενο

Αντικείμενο του παρόντος αποτελεί η θέσπιση καθεστώτων χορήγησης κρατικών ενισχύσεων σε επενδυτικά σχέδια, τα οποία δύνανται να υπάγονται στις παρακάτω κατηγορίες:

1. Ψηφιακός και τεχνολογικός μετασχηματισμός επιχειρήσεων
2. Πράσινη μετάβαση – Περιβαλλοντική αναβάθμιση επιχειρήσεων
3. Νέο Επιχειρείν
4. Καθεστώς Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης
5. Έρευνα και εφαρμοσμένη καινοτομία
6. Αγροδιατροφή – πρωτογενής παραγωγή και μεταποίηση γεωργικών προϊόντων – αλιεία
7. Μεταποίηση – Εφοδιαστική αλυσίδα
8. Επιχειρηματική εξωστρέφεια
9. Ενίσχυση τουριστικών επενδύσεων
10. Εναλλακτικές μορφές τουρισμού
11. Μεγάλες επενδύσεις
12. Ευρωπαϊκές αλυσίδες αξίας
13. Επιχειρηματικότητα 360ο.

Άρθρο 3
Συμβατότητα με το ενωσιακό δίκαιο – Γενικές αρχές

1. Η υπαγωγή των επενδυτικών σχεδίων των επιχειρήσεων στα καθεστώτα ενισχύσεων του παρόντος διέπεται από το ενωσιακό θεσμικό πλαίσιο και τους ισχύοντες κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως από:
α. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014, για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Γενικός Απαλλακτικός Κανονισμός (Γ.Α.Κ.) (ΕΕ L 369).
β. Τις κατευθυντήριες γραμμές για τις ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα, στις οποίες περιλαμβάνονται οι νέες προτεραιότητες πολιτικής που σχετίζονται με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και την Ευρωπαϊκή Βιομηχανική και Ψηφιακή Στρατηγική.
γ. Τον εγκεκριμένο, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων για τις Περιφέρειες της Ελληνικής Επικράτειας της περιόδου 2022 – 2027.
δ. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 702/2014 της Επιτροπής της 25ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων στους τομείς της γεωργίας και δασοκομίας και σε αγροτικές περιοχές συμβιβάσιμων με την εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ L 193/1)
ε. Τον Κανονισμό αριθ. 1379/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την αλιεία και την υδατοκαλλιέργεια, με την επιφύλαξη όσων προβλέπονται στον Γ.Α.Κ. (ΕΕ L 354) και στον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1388/2014 της Επιτροπής της 16ης Δεκεμβρίου 2014 (ΕΕ L 369).
στ. Τον Κανονισμό 2021/1056 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Ιουνίου 2021 για τη θέσπιση του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης (L 231/1).
2. Στον παρόντα δύναται να υπάγονται και επενδυτικά σχέδια για ενισχύσεις με βάση άλλες κανονιστικές πράξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατόπιν εξειδίκευσης των όρων και προϋποθέσεων υπαγωγής με αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων και των συναρμόδιων Υπουργών.
3. Τα υπαγόμενα στο παρόν επενδυτικά σχέδια διέπονται από τους εξής κανόνες:

α. Κανόνας σώρευσης
αα. Επενδυτικά σχέδια που ενισχύονται βάσει των καθεστώτων του παρόντος επιτρέπεται να υπαχθούν σε άλλο καθεστώς ενισχύσεων ή καθεστώς ενισχύσεων «ήσσονος σημασίας» (de minimis), ή να δανειοδοτηθούν με επιδοτούμενα δάνεια κρατικών ενισχύσεων, με την προϋπόθεση ότι οι ενισχύσεις του παρόντος και οι ενισχύσεις που χορηγούνται βάσει άλλων καθεστώτων για τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες, εάν σωρευθούν, δεν οδηγούν σε υπέρβαση της έντασης ή των ποσών ενίσχυσης που ορίζονται στον Γ.Α.Κ., στους Κανονισμούς «ήσσονος σημασίας» (de minimis) ή στην οικεία απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
αβ. Για να εξακριβωθεί, στο πλαίσιο των καθεστώτων του παρόντος, η τήρηση των ορίων, των μέγιστων εντάσεων ενίσχυσης και των μέγιστων ποσών ενίσχυσης που προβλέπονται στον Γ.Α.Κ., λαμβάνεται υπόψη το συνολικό ποσό των ενισχύσεων που χορηγούνται τόσο στο ενισχυόμενο επενδυτικό σχέδιο όσο και στην επιχείρηση, ενώ ελέγχεται η περίπτωση τεχνητής κατάτμησής του.
αγ. Στην περίπτωση που ενωσιακή χρηματοδότηση, η οποία υπόκειται σε κεντρική διαχείριση από τα θεσμικά όργανα, τους οργανισμούς, κοινές επιχειρήσεις ή τους φορείς της Ένωσης και δεν τελεί υπό τον άμεσο ή έμμεσο έλεγχο του κράτους, συνδυάζεται με ενίσχυση του παρόντος, για να εξακριβωθεί κατά πόσον τηρούνται τα όρια κοινοποίησης και οι μέγιστες εντάσεις ή ποσά ενίσχυσης, λαμβάνεται υπόψη μόνο η κρατική ενίσχυση, υπό την προϋπόθεση ότι το συνολικό ποσό της δημόσιας χρηματοδότησης που χορηγείται για τις επιλέξιμες δαπάνες, δεν υπερβαίνει το πλέον ευνοϊκό ποσοστό χρηματοδότησης, όπως καθορίζεται από τους ισχύοντες κανόνες της ενωσιακής νομοθεσίας.

β. Χαρακτήρας κινήτρου

Οι κρατικές ενισχύσεις που χορηγούνται μέσω των καθεστώτων του παρόντος, λειτουργούν ως κίνητρο για την περαιτέρω ανάπτυξη δραστηριοτήτων ή έργων και δεν παρέχονται για δραστηριότητες, τις οποίες θα ανέπτυσσε ούτως ή άλλως ο δικαιούχος, ακόμη και αν δεν του είχε χορηγηθεί η ενίσχυση. Οι ενισχύσεις έχουν χαρακτήρα κινήτρου, μόνο εφόσον ο δικαιούχος έχει υποβάλλει γραπτή αίτηση υπαγωγής σε καθεστώς ενίσχυσης πριν από την έναρξη των εργασιών του επενδυτικού σχεδίου.

γ. Αρχή «Deggendorf»
Στα καθεστώτα ενισχύσεων του παρόντος δεν μπορούν να υπαχθούν σχέδια φορέων, για τους οποίους εκκρεμεί διαδικασία ανάκτησης ενισχύσεων κατόπιν προηγούμενης απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δυνάμει της οποίας οι προγενεστέρως χορηγηθείσες ενισχύσεις έχουν κηρυχθεί παράνομες και ασυμβίβαστες προς την εσωτερική αγορά.

Άρθρο 4
Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος, ισχύουν οι ορισμοί του άρθρου 2 του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού (Γ.Α.Κ. – Κανονισμός 651/2014 της Επιτροπής), καθώς και οι ακόλουθοι ορισμοί:
1. Αρχική επένδυση: α. Η επένδυση σε ενσώματα και άυλα στοιχεία ενεργητικού σε σχέση με τη δημιουργία νέας επιχειρηματικής εγκατάστασης, την επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενης επιχειρηματικής εγκατάστασης, τη διαφοροποίηση της παραγωγής μιας επιχειρηματικής εγκατάστασης σε προϊόντα που δεν έχουν παραχθεί ποτέ σε αυτή ή τη θεμελιώδη αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης επιχειρηματικής εγκατάστασης· ή β. η απόκτηση στοιχείων ενεργητικού που ανήκουν σε επιχειρηματική εγκατάσταση που έχει κλείσει ή θα είχε κλείσει αν δεν είχε αγορασθεί και η απόκτηση στοιχείων ενεργητικού που ανήκουν σε επιχειρηματική εγκατάσταση που έχει κλείσει ή θα είχε κλείσει αν δεν είχε αγορασθεί και η οποία αγοράζεται από επενδυτή που δεν σχετίζεται με τον πωλητή και αποκλείει την απλή εξαγορά των μετοχών μιας επιχείρησης.
2. Αρχική επένδυση για νέα οικονομική δραστηριότητα: α. Η επένδυση σε ενσώματα και άυλα στοιχεία ενεργητικού σχετικά με τη δημιουργία νέας επιχειρηματικής εγκατάστασης ή τη διαφοροποίηση της δραστηριότητας επιχειρηματικής εγκατάστασης, υπό την προϋπόθεση ότι η νέα δραστηριότητα δεν είναι η ίδια ή παρεμφερής με εκείνη που ασκούνταν προηγουμένως στην εγκατάσταση· β. η απόκτηση των στοιχείων ενεργητικού που ανήκουν σε επιχειρηματική εγκατάσταση που έχει κλείσει ή θα είχε κλείσει εάν δεν είχε αγορασθεί και η οποία αγοράζεται από επενδυτή που δεν έχει σχέση με τον πωλητή, υπό την προϋπόθεση ότι η νέα δραστηριότητα που θα ασκείται με τη χρήση των αποκτηθέντων στοιχείων ενεργητικού δεν είναι ίδια ή παρεμφερής με εκείνη που ασκούνταν στην επιχειρηματική εγκατάσταση πριν από την αγορά.
2. Ίδια ή παρεμφερής δραστηριότητα: Κάθε δραστηριότητα που εμπίπτει στην ίδια τάξη (τετραψήφιος αριθμητικός κωδικός) της στατιστικής ταξινόμησης των οικονομικών δραστηριοτήτων NACE – αναθεώρηση 2, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1893/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 2006, για τη θέσπιση της στατιστικής ταξινόμησης των οικονομικών δραστηριοτήτων NACE – αναθεώρηση 2 και για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3037/90 του Συμβουλίου, καθώς και οιωνδήποτε Κανονισμών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σχετικών με ειδικούς στατιστικούς τομείς.
3. Έναρξη εργασιών: Το πρώτο χρονικά σημείο μεταξύ είτε της έναρξης των κατασκευαστικών εργασιών που αφορούν την επένδυση, είτε της πρώτης νομικά δεσμευτικής ανάληψης υποχρέωσης για την παραγγελία εξοπλισμού ή άλλης ανάληψης υποχρέωσης που καθιστά μη αναστρέψιμη την επένδυση. Η αγορά γης και οι προπαρασκευαστικές εργασίες, όπως η λήψη αδειών και η εκπόνηση μελετών σκοπιμότητας, δεν θεωρούνται έναρξη των εργασιών. Για τις εξαγορές, ως έναρξη των εργασιών νοείται η στιγμή απόκτησης των στοιχείων ενεργητικού που συνδέονται άμεσα με την αποκτηθείσα εγκατάσταση.
4. Ενιαίο επενδυτικό σχέδιο: Για την εφαρμογή των καθεστώτων ενισχύσεων του παρόντος, ως ενιαίο επενδυτικό σχέδιο θεωρείται κάθε πρόσθετη αρχική επένδυση του ίδιου δικαιούχου (σε επίπεδο ομίλου), περιλαμβανομένων και των συνδεδεμένων ή συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, η οποία αρχίζει εντός τριών (3) ετών από την ημερομηνία έναρξης των εργασιών για άλλη ενισχυόμενη επένδυση στην ίδια περιφέρεια (Nuts 3) του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1059/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 154).
5. Ενισχυόμενο κόστος: Το συνολικό ποσό που συνιστά το μέρος των επιλέξιμων δαπανών, το οποίο τελικά ενισχύεται βάσει των ορίων και περιορισμών του παρόντος.
6. Ένταση ενίσχυσης: Το ακαθάριστο ισοδύναμο επιχορήγησης, εκφρασμένο ως ποσοστό των ενισχυόμενων δαπανών, πριν από την αφαίρεση φόρων ή άλλων επιβαρύνσεων.
7. Επιλέξιμες δαπάνες: Όσες δαπάνες επιτρέπεται να ενισχυθούν βάσει του ενωσιακού και του εθνικού δικαίου.
8. Επιλέξιμο κόστος: Το συνολικό ποσό που προκύπτει από το άθροισμα των επιλέξιμων δαπανών.
9. Κρατική ενίσχυση: Κάθε μέτρο που πληροί όλα τα κριτήρια που προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 107 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εφεξής «η Συνθήκη»).
10. Λοιπές επενδυτικές ενισχύσεις: Οι ενισχύσεις που χορηγούνται σε μη περιφερειακού χαρακτήρα επενδυτικά σχέδια ή επενδυτικές δαπάνες.
11. Μετεγκατάσταση: Μεταφορά της ίδιας ή παρεμφερούς δραστηριότητας ή μέρους αυτής από επιχειρηματική εγκατάσταση στο έδαφος συμβαλλόμενου μέρους της συμφωνίας του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (αρχική εγκατάσταση) σε επιχειρηματική εγκατάσταση στην οποία πραγματοποιείται η ενισχυόμενη επένδυση στο έδαφος άλλου συμβαλλόμενου μέρους της συμφωνίας του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ενισχυόμενη εγκατάσταση). Μεταφορά υπάρχει όταν το προϊόν ή η υπηρεσία στην αρχική και στην ενισχυόμενη εγκατάσταση εξυπηρετεί, τουλάχιστον εν μέρει, τον ίδιο σκοπό και καλύπτει τις απαιτήσεις ή τις ανάγκες του ίδιου τύπου πελατών και χάνονται θέσεις εργασίας στην ίδια ή παρεμφερή δραστηριότητα σε μία από τις αρχικές εγκαταστάσεις του δικαιούχου στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο.
12. Περιφερειακή επενδυτική ενίσχυση: Οι περιφερειακές ενισχύσεις που ορίζονται στα άρθρα 13 και 14 του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού και χορηγούνται για αρχική επένδυση ή για επένδυση για νέα οικονομική δραστηριότητα. Οι περιφερειακές ενισχύσεις χορηγούνται σύμφωνα με τον Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων της περ. 14.
13. Προβληματική επιχείρηση: Η επιχείρηση για την οποία συντρέχει τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α. εάν πρόκειται για εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ), όταν έχει απωλέσει πάνω από το ήμισυ του εγγεγραμμένου της κεφαλαίου λόγω συσσωρευμένων ζημιών, εξαιρουμένων των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜμΕ) που δεν έχουν συμπληρώσει τριετία από τη σύστασή τους ή, όσον αφορά την επιλεξιμότητα για ενίσχυση χρηματοδότησης επιχειρηματικού κινδύνου, Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις που δεν έχουν συμπληρώσει επταετία από την πρώτη εμπορική τους πώληση, η οποία πληροί τα κριτήρια για επενδύσεις χρηματοδότησης επιχειρηματικού κινδύνου κατόπιν ελέγχου με τη δέουσα επιμέλεια από τον επιλεγμένο ενδιάμεσο χρηματοπιστωτικό οργανισμό. Η περίπτωση αυτή συντρέχει όταν από την αφαίρεση των συσσωρευμένων ζημιών από τα αποθεματικά, καθώς και όλων των άλλων στοιχείων, που θεωρούνται εν γένει ως μέρος των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας προκύπτει αρνητικό σωρευτικό ποσό που υπερβαίνει το ήμισυ του εγγεγραμμένου κεφαλαίου. Για την εφαρμογή της παρούσας, ο όρος «εταιρεία περιορισμένης ευθύνης» παραπέμπει ειδικότερα στα είδη εταιρειών που αναφέρονται στο Παράρτημα I της Οδηγίας αριθ. 2013/34/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 189) και ο όρος «κεφάλαιο» περιλαμβάνει, ενδεχομένως, και κάθε διαφορά από έκδοση υπέρ το άρτιο.
β. Εάν πρόκειται για εταιρεία στην οποία τουλάχιστον ορισμένα μέλη έχουν απεριόριστη ευθύνη για τα χρέη της εταιρείας, εφόσον έχει απωλέσει πάνω από το ήμισυ του κεφαλαίου της, εξαιρουμένων ΜμΕ που δεν έχουν συμπληρώσει τριετία από τη σύστασή τους ή, όσον αφορά την επιλεξιμότητα για ενίσχυση χρηματοδότησης επιχειρηματικού κινδύνου, ΜμΕ που δεν έχουν συμπληρώσει επταετία από την πρώτη εμπορική τους πώληση, η οποία πληροί τα κριτήρια για επενδύσεις χρηματοδότησης επιχειρηματικού κινδύνου κατόπιν ελέγχου με τη δέουσα επιμέλεια από τον επιλεγμένο ενδιάμεσο χρηματοπιστωτικό οργανισμό, όπως εμφαίνεται στους λογαριασμούς της εταιρείας, λόγω συσσωρευμένων ζημιών. Για την εφαρμογή της παρούσας διάταξης, ο όρος «εταιρεία στην οποία τουλάχιστον ορισμένα μέλη έχουν απεριόριστη ευθύνη για τα χρέη της εταιρείας» παραπέμπει ειδικότερα στα είδη εταιρειών που αναφέρονται στο Παράρτημα II της Οδηγίας αριθ. 2013/34/ΕΕ.
γ. Εάν πρόκειται για εταιρεία που υπάγεται σε συλλογική πτωχευτική διαδικασία ή πληροί τις προϋποθέσεις υπαγωγής σε συλλογική πτωχευτική διαδικασία, μετά από αίτημα των πιστωτών της.
δ. Εάν πρόκειται για επιχείρηση που έχει λάβει ενίσχυση διάσωσης και δεν έχει ακόμη αποπληρώσει το δάνειο ή λύσει τη σύμβαση εγγύησης ή έχει λάβει ενίσχυση αναδιάρθρωσης και υπόκειται ακόμη σε σχέδιο αναδιάρθρωσης.
ε. Εάν πρόκειται για άλλη επιχείρηση εκτός ΜμΕ, εφόσον τα τελευταία δύο (2) έτη:
εα. Ο δείκτης χρέους προς ίδια κεφάλαια της επιχείρησης είναι υψηλότερος του 7,5 και
εβ. ο δείκτης κάλυψης χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων της επιχείρησης (EBITDA interest coverage ratio) είναι κάτω του 1,0.
14. Χάρτης Περιφερειακών Ενισχύσεων (ΧΠΕ): Κατάλογος των περιοχών που έχουν οριστεί από ένα κράτος μέλος σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στις Κατευθυντήριες Γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα και έχουν λάβει την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στον Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων ορίζονται τα ανώτατα ποσοστά ενισχύσεων που δύνανται να χορηγούνται για αρχικές επενδύσεις στις περιφέρειες της χώρας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Άρθρο 5
Υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια

1. Στα καθεστώτα ενισχύσεων του παρόντος υπάγονται επενδυτικά σχέδια όλων των τομέων της οικονομίας, με την επιφύλαξη των οριζόμενων στο Παράρτημα Α΄ «Υπαγόμενα και εξαιρούμενα επενδυτικά σχέδια».
2. Τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στο παρόν μπορούν να λαμβάνουν ενισχύσεις για επιλέξιμες δαπάνες:
α. Περιφερειακού χαρακτήρα για αρχική επένδυση, είτε αυτοτελώς, είτε σε συνδυασμό με ενισχύσεις μη περιφερειακού χαρακτήρα των λοιπών τμημάτων του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού και άλλων Κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή
β. αποκλειστικά μη περιφερειακού χαρακτήρα από τα υπόλοιπα τμήματα του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού και άλλων Κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε καθεστώτα που προβλέπονται στο Μέρος Β.
3. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων και του εκάστοτε συναρμόδιου Υπουργού δύναται να καθορίζονται το περιεχόμενο, οι ειδικοί όροι, οι προϋποθέσεις, οι προδιαγραφές και οι περιορισμοί των επενδυτικών σχεδίων των παρ. 2, 3 και 4 του Παραρτήματος Α.

Άρθρο 6
Επιλέξιμες δαπάνες περιφερειακών ενισχύσεων

1. Οι επιλέξιμες δαπάνες των επενδυτικών σχεδίων για τις οποίες χορηγούνται περιφερειακές ενισχύσεις, με την επιφύλαξη τυχόν ειδικότερων όρων και προϋποθέσεων που προβλέπονται στον παρόντα, είναι οι κατωτέρω:
α. Επενδυτικές δαπάνες σε ενσώματα στοιχεία ενεργητικού και συγκεκριμένα δαπάνες για:
αα. Την κατασκευή, επέκταση, εκσυγχρονισμό κτιριακών εγκαταστάσεων, ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων των κτιρίων, κατασκευές για τη διασφάλιση της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία, καθώς και διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου. Οι δαπάνες αυτές αθροιστικά δεν μπορούν να υπερβαίνουν το σαράντα πέντε τοις εκατό (45%) του συνόλου των ενισχυόμενων δαπανών περιφερειακού χαρακτήρα. Ο συντελεστής αυτός διαμορφώνεται στο εξήντα τοις εκατό (60%) για τις αντίστοιχες δαπάνες των επενδυτικών σχεδίων της περ. γ΄ της παρ. 4 του Παραρτήματος A και στο εβδομήντα τοις εκατό (70%) για τις αντίστοιχες δαπάνες των επενδυτικών σχεδίων της υποπερ. βδ΄ της περ. β΄ της παρ. 4 του ως άνω Παραρτήματος. Ο ως άνω συντελεστής διαμορφώνεται στο ογδόντα τοις εκατό (80%) για επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται σε κτίρια, τα οποία είναι χαρακτηρισμένα ως διατηρητέα.
Οι δαπάνες αυτές ενισχύονται και στην περίπτωση που πραγματοποιούνται επί κατασκευών, οι οποίες κατά τον χρόνο υποβολής του αιτήματος υπαγωγής στα καθεστώτα ενίσχυσης του παρόντος, έχουν υπαχθεί στον ν. 1337/1983 (Α΄ 33) ή στον ν. 4178/2013 (Α΄ 174) ή στον ν. 4495/2017 (Α΄ 167). Η έναρξη καταβολής των ενισχύσεων του άρθρου 24 δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί, εφόσον στο εγκεκριμένο φυσικό αντικείμενο της επένδυσης περιλαμβάνονται κατασκευές, για τις οποίες δεν έχει περαιωθεί η ως άνω διαδικασία ρύθμισής τους.
αβ. Την αγορά του συνόλου ή και μέρους των υφιστάμενων παγίων στοιχείων ενεργητικού, όπως κτίρια, μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός, επιχειρηματικής εγκατάστασης, υπό τις εξής προϋποθέσεις, οι οποίες πρέπει να συντρέχουν σωρευτικώς:
i. η επιχειρηματική εγκατάσταση έχει κλείσει,
ii. η αγορά πραγματοποιείται από τον φορέα του επενδυτικού σχεδίου, ο οποίος δεν σχετίζεται με τον πωλητή, εκτός εάν πρόκειται για μικρή επιχείρηση, η οποία αποκτάται είτε από μέλος της οικογένειας του πωλητή, είτε από υπάλληλο του αρχικού ιδιοκτήτη,
iii. η σχετική συναλλαγή πραγματοποιείται υπό τους συνήθεις όρους της αγοράς. Από τις εν λόγω επιλέξιμες δαπάνες αφαιρείται το κόστος στοιχείων του ενεργητικού, τα οποία έχουν στο παρελθόν επιχορηγηθεί ή επιδοτηθεί μέσω αναπτυξιακών νόμων ή άλλων καθεστώτων ενισχύσεων πριν από την αγορά τους.
αγ. Την αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών εγκαταστάσεων και των μεταφορικών μέσων που κινούνται εντός του χώρου της εντασσόμενης μονάδας.
αδ. Τα μισθώματα της χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, του οποίου αποκτάται η χρήση, υπό την προϋπόθεση ότι στη σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) προβλέπεται ότι ο εξοπλισμός περιέρχεται στην κυριότητα του μισθωτή, κατά τη λήξη της σύμβασης.
αε. Τον εκσυγχρονισμό ειδικών εγκαταστάσεων (που δεν αφορούν σε κτίρια) και μηχανολογικών εγκαταστάσεων.
β. Επενδυτικές δαπάνες σε άυλα στοιχεία ενεργητικού, και συγκεκριμένα δαπάνες για:
βα. Τη μεταφορά τεχνολογίας, μέσω της αγοράς δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, αδειών εκμετάλλευσης, ευρεσιτεχνιών, τεχνογνωσίας και μη κατοχυρωμένων τεχνικών γνώσεων,
ββ. συστήματα διασφάλισης και ελέγχου ποιότητας, πιστοποιήσεων, προμήθειας και εγκατάστασης λογισμικού και συστημάτων οργάνωσης της επιχείρησης.
Οι δαπάνες των υποπερ. βα και ββ πρέπει να πληρούν σωρευτικά τις εξής προϋποθέσεις:
i. να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά στην επιχειρηματική εγκατάσταση, που λαμβάνει την ενίσχυση και να παραμένουν συνδεδεμένες με το έργο, για το οποίο χορηγείται η ενίσχυση, για τουλάχιστον πέντε (5) έτη από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης ή για τρία (3) έτη στην περίπτωση των ΜμΕ.
ii. να περιλαμβάνονται στα αποσβεστέα στοιχεία του ενεργητικού της επιχείρησης,
iii. να αγοράζονται σύμφωνα με τους όρους της αγοράς από τρίτους που δεν έχουν σχέση με τον αγοραστή.
Για τις μεγάλες επιχειρήσεις, οι ενισχυόμενες δαπάνες για άυλα στοιχεία ενεργητικού δεν μπορούν να υπερβούν το πενήντα τοις εκατό (50%) του συνόλου των ενισχυόμενων δαπανών περιφερειακών ενισχύσεων, ενώ για τις ΜμΕ το ανώτατο ποσοστό διαμορφώνεται στο εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%).
γ. Το μισθολογικό κόστος των νέων θέσεων εργασίας, που δημιουργούνται ως αποτέλεσμα της πραγματοποίησης του επενδυτικού σχεδίου υπολογίζεται για δύο (2) έτη από τη δημιουργία κάθε θέσης. Το ως άνω μισθολογικό κόστος αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη μόνο αυτοτελώς και όχι σε συνδυασμό με τις περ. α΄ ή/και β΄.
2. Στην περίπτωση που οι επιλέξιμες δαπάνες υπολογίζονται με βάση το εκτιμώμενο μισθολογικό κόστος των νέων θέσεων εργασίας που προκύπτουν από την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου, πρέπει να πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α. Το επενδυτικό έργο συνεπάγεται καθαρή αύξηση του αριθμού των εργαζομένων αποτυπωμένη σε Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (ΕΜΕ) στην επιχειρηματική εγκατάσταση και αντιστοίχως στην επιχείρηση, σε σύγκριση με τις ΕΜΕ του προηγούμενου δωδεκαμήνου από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής,
β. η πλήρωση όλων των θέσεων εργασίας πραγματοποιείται εντός τριών (3) ετών από την ημερομηνία ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης, και
γ. κάθε θέση εργασίας που δημιουργείται μέσω της επένδυσης, διατηρείται στη συγκεκριμένη ενισχυόμενη εγκατάσταση για περίοδο τουλάχιστον πέντε (5) ετών για μεγάλες, τεσσάρων ετών (4) για μεσαίες επιχειρήσεις και τριών (3) ετών για μικρές επιχειρήσεις, από την ημερομηνία πρώτης πλήρωσής της.

Άρθρο 7
Επιλέξιμες δαπάνες εκτός περιφερειακών ενισχύσεων

1. Οι επιλέξιμες δαπάνες των επενδυτικών σχεδίων, για τις οποίες παρέχονται άλλες, πλην των περιφερειακών, ενισχύσεις σε εφαρμογή των καθεστώτων του Κεφαλαίου Θ, με τους ειδικότερους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται στον Γενικό Απαλλακτικό Κανονισμό, παρατίθενται στο Παράρτημα Β’, με την επιφύλαξη των επιπλέον κατηγοριών δαπανών του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού που προβλέπονται στα καθεστώτα ενισχύσεων «Ψηφιακός και τεχνολογικός μετασχηματισμός επιχειρήσεων», «Πράσινη Μετάβαση – Περιβαλλοντική αναβάθμιση επιχειρήσεων», «Νέο Επιχειρείν», «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση (ΣΔΑΜ)», «Έρευνα και εφαρμοσμένη καινοτομία», «Επιχειρηματική εξωστρέφεια και Ευρωπαϊκές αλυσίδες αξίας».
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Περιβάλλοντος και Ενέργειας εξειδικεύονται οι επιλέξιμες δαπάνες των παρ. 6 έως 10 του Παραρτήματος Β, καθορίζεται ο τρόπος υπολογισμού τους και ρυθμίζεται κάθε συναφές θέμα.

Άρθρο 8
Μη επιλέξιμες δαπάνες

Οι κατωτέρω δαπάνες θεωρούνται μη επιλέξιμες και εξαιρούνται από την παροχή ενισχύσεων:
α. Τα λειτουργικά έξοδα της επένδυσης, εκτός εάν αποτελούν τμήμα των δαπανών εκκίνησης του καθεστώτος «Νέο Επιχειρείν» του Κεφαλαίου Θ,
β. η αγορά επίπλων και σκευών γραφείου, εκτός εάν αποτελούν μέρος του ξενοδοχειακού εξοπλισμού ή είναι βασικό τμήμα του παραγωγικού εξοπλισμού της επένδυσης ή περιλαμβάνονται στις δαπάνες εκκίνησης του καθεστώτος «Νέο Επιχειρείν» του Κεφαλαίου Θ,
γ. η αγορά επιβατικών αυτοκινήτων έως έξι (6) θέσεων,
δ. η αγορά οικοπέδων, γηπέδων και αγροτεμαχίων. Σε περίπτωση αγοράς κτιριακών εγκαταστάσεων, δεν μπορεί να ενισχυθεί το τμήμα της δαπάνης που αφορά στην αξία του οικοπέδου επί του οποίου αυτές έχουν ανεγερθεί,
ε. η εισφορά στο εταιρικό κεφάλαιο ακινήτων, μηχανημάτων και λοιπών παγίων στοιχείων,
στ. η ανέγερση ή επέκταση κτιριακών εγκαταστάσεων επί γηπέδου που δεν ανήκει κατά κυριότητα στον φορέα της επένδυσης, εκτός αν τούτο έχει παραχωρηθεί από το Δημόσιο ή από φορέα της Γενικής Κυβέρνησης ή έχει μισθωθεί από δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, για τον σκοπό αυτόν για δεκαπέντε (15) τουλάχιστον έτη από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης υπαγωγής. Οι μισθώσεις αυτές δύναται να καταρτίζονται και με ιδιωτικό έγγραφο, εφόσον τα στοιχεία τους υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην αντίστοιχη πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και το συμφωνητικό της μίσθωσης μεταγράφεται στο αρμόδιο υποθηκοφυλακείο ή καταχωρείται στο Κτηματολόγιο αρμοδίως. Μετά από την ολοκλήρωση της διαδικασίας μεταγραφής, η μίσθωση αποκτά την ισχύ που προβλέπεται στο άρθρο 618 του Αστικού Κώδικα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

Άρθρο 9
Είδη ενισχύσεων

1. Στα επενδυτικά σχέδια, τα οποία υπάγονται στα καθεστώτα ενισχύσεων του παρόντος, παρέχονται τα ακόλουθα είδη ενισχύσεων:
α. Φορολογική απαλλαγή, η οποία συνίσταται στην απαλλαγή από την καταβολή φόρου εισοδήματος επί των πραγματοποιούμενων προ φόρου κερδών, τα οποία προκύπτουν με βάση την οικεία φορολογική νομοθεσία, από το σύνολο των δραστηριοτήτων της επιχείρησης, αφαιρουμένου του φόρου του νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας που αναλογεί στα κέρδη που διανέμονται ή αναλαμβάνονται από τους εταίρους. Το ποσό της φορολογικής απαλλαγής υπολογίζεται ως ποσοστό επί της αξίας των ενισχυόμενων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου ή και της αξίας του καινούριου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού, ο οποίος αποκτάται με χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) και συνιστά ισόποσο αποθεματικό, το οποίο τηρείται σε διακριτό λογαριασμό στις οικονομικές τους καταστάσεις.
β. Επιχορήγηση, η οποία συνίσταται στη δωρεάν παροχή από το Δημόσιο χρηματικού ποσού, για την κάλυψη τμήματος των ενισχυόμενων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου και προσδιορίζεται ως ποσοστό αυτών.
γ. Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing), η οποία συνίσταται στην κάλυψη από το Δημόσιο τμήματος των καταβαλλόμενων δόσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing), η οποία συνάπτεται για την απόκτηση καινούριου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού, προσδιορίζεται ως ποσοστό επί της αξίας απόκτησής τους και εμπεριέχεται στις καταβαλλόμενες δόσεις. Η επιδότηση της χρηματοδοτικής μίσθωσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα επτά (7) έτη, και η προθεσμία άρχεται από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης.
δ. Επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης, η οποία συνίσταται στην κάλυψη από το Δημόσιο μέρους του μισθολογικού κόστους των νέων θέσεων εργασίας που δημιουργούνται και συνδέονται με το επενδυτικό σχέδιο και για τις οποίες δεν λαμβάνεται καμία άλλη κρατική ενίσχυση.
ε. Χρηματοδότηση επιχειρηματικού κινδύνου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κεφάλαιο Θ που αφορά το καθεστώς «Νέο Επιχειρείν».
2. Τα είδη ενισχύσεων των περ. α΄, β΄ και γ΄ της παρ. 1 παρέχονται μεμονωμένα ή συνδυαστικά και συνυπολογίζονται για τον καθορισμό του συνολικού ποσού ενίσχυσης του κάθε επενδυτικού σχεδίου. Το είδος ενίσχυσης της περ. δ’ της παρ. 1 παρέχεται αυτοτελώς και μόνο για τις δαπάνες της περ. γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 6.

Άρθρο 10
Εντάσεις ενισχύσεων περιφερειακού χαρακτήρα

Οι εντάσεις και τα ανώτατα ύψη των ενισχύσεων των επενδυτικών σχεδίων κάθε καθεστώτος ενίσχυσης, τελούν υπό τις ακόλουθες γενικές προϋποθέσεις και εξειδικεύονται περαιτέρω στο Μέρος Β:
α. Οι μέγιστες εντάσεις ενισχύσεων για τις επενδύσεις περιφερειακού χαρακτήρα (εγκεκριμένα ανώτατα όρια περιφερειακών ενισχύσεων) καθορίζονται από τον Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων (ΧΠΕ) και αφορούν τις μεγάλες επιχειρήσεις. Οι εν λόγω εντάσεις προσαυξάνονται κατά δέκα τοις εκατό (10%) για μεσαίες επιχειρήσεις και κατά είκοσι τοις εκατό (20%) για μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.
β. Οι αναφερόμενες στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις αυξημένες εντάσεις ενισχύσεων του ΧΠΕ δεν ισχύουν για επενδυτικά σχέδια με επιλέξιμες δαπάνες άνω των πενήντα εκατομμυρίων (50.000.000,00) ευρώ. Ο ανωτέρω περιορισμός εφαρμόζεται, επίσης, και στις εκτός περιφερειακών ενισχύσεων επιλέξιμες δαπάνες του άρθρου 7.
γ. Στις περιοχές που πληρούν τις προϋποθέσεις του στοιχείου α΄ της παρ. 3 του άρθρου 107 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) (Περιοχές «α»), όπως αυτές προσδιορίζονται στον ΧΠΕ, οι ενισχύσεις μπορούν να χορηγούνται για οποιαδήποτε μορφή αρχικής επένδυσης, ανεξάρτητα από το μέγεθος του δικαιούχου.
δ. Στις περιοχές που πληρούν τις προϋποθέσεις του στοιχείου γ΄ της παρ. 3 του άρθρου 107 της ΣΛΕΕ (Περιοχές «γ»), οι ενισχύσεις μπορούν να χορηγούνται σε Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις για οποιαδήποτε μορφή αρχικής επένδυσης, ενώ σε μεγάλες επιχειρήσεις χορηγούνται μόνο για αρχική επένδυση για νέα οικονομική δραστηριότητα στη συγκεκριμένη εγκατάσταση.
ε. Για τα επενδυτικά σχέδια με επιλέξιμες δαπάνες άνω των πενήντα εκατομμυρίων (50.000.000) ευρώ (μεγάλα επενδυτικά σχέδια) το μέγιστο επιτρεπτό ποσό ενίσχυσης για μεγάλο επενδυτικό έργο υπολογίζεται ως εξής:
εα. Για το τμήμα της δαπάνης μέχρι πενήντα εκατομμύρια (50.000.000) ευρώ, παρέχεται το εκατό τοις εκατό (100%) της ανώτατης επιτρεπόμενης έντασης περιφερειακής ενίσχυσης στην οικεία περιοχή, εξαιρουμένης της αυξημένης έντασης ενίσχυσης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ανώτατο περιφερειακό όριο),
εβ. για το τμήμα της δαπάνης που υπερβαίνει τα πενήντα εκατομμύρια (50.000.000) ευρώ και μέχρι τα εκατό εκατομμύρια (100.000.000) ευρώ παρέχεται το πενήντα τοις εκατό (50%) της ανώτατης επιτρεπόμενης έντασης περιφερειακής ενίσχυσης στην οικεία περιοχή, και
εγ. για το τμήμα της δαπάνης που υπερβαίνει τα εκατό εκατομμύρια (100.000.000) ευρώ δεν παρέχεται κανένα ποσοστό ενίσχυσης.

Άρθρο 11
Εντάσεις και ύψη εκτός περιφερειακών ενισχύσεων

1. Οι εντάσεις και το ύψος των επιλέξιμων δαπανών των επενδυτικών σχεδίων για τις οποίες παρέχονται άλλες, πλην των περιφερειακών, ενισχύσεις παρατίθενται στο Παράρτημα Β.
2. Οι εντάσεις και το ύψος των επιλέξιμων δαπανών των επενδυτικών σχεδίων που δεν προϋποθέτουν την υλοποίηση αρχικής επένδυσης, όπως αυτές των καθεστώτων «Ψηφιακός και τεχνολογικός μετασχηματισμός επιχειρήσεων», «Πράσινη μετάβαση – Περιβαλλοντική αναβάθμιση επιχειρήσεων», «Νέο Επιχειρείν», «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση (ΔΑΜ)», «Έρευνα και εφαρμοσμένη καινοτομία», «Επιχειρηματική εξωστρέφεια και Ευρωπαϊκές αλυσίδες αξίας», προσδιορίζονται στα επιμέρους Τμήματα του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού.

Άρθρο 12
Ανώτατα ποσά χορηγούμενων ενισχύσεων

1. Το συνολικό ποσό ενίσχυσης ανά υποβαλλόμενο επενδυτικό σχέδιο δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό των δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) ευρώ, με εξαίρεση όσα από τα καθεστώτα του Κεφαλαίου Θ ορίζουν διαφορετικό ποσό.
2. Οι παρεχόμενες σε κάθε φορέα επενδυτικού σχεδίου ενισχύσεις, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι ενισχύσεις σε συνεργαζόμενες ή συνδεδεμένες επιχειρήσεις, δεν μπορεί να υπερβούν σωρευτικά τα είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) ευρώ για μεμονωμένη επιχείρηση και τα τριάντα εκατομμύρια (30.000.000) ευρώ για το σύνολο των συνεργαζόμενων ή συνδεδεμένων επιχειρήσεων, με την επιφύλαξη των περιορισμών του άρθρου 4 του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού. Οι περιορισμοί αυτοί ισχύουν για τα επενδυτικά σχέδια, τα οποία υπάγονται στο παρόν και για χρονική περίοδο τριών (3) ετών από την υποβολή της αίτησης του φορέα για υπαγωγή του επενδυτικού σχεδίου του. Ως ποσό ενίσχυσης, ανά υποβαλλόμενο επενδυτικό σχέδιο, λαμβάνεται υπόψη το εγκριθέν με την απόφαση υπαγωγής. Το υπερβάλλον ποσό ενίσχυσης περικόπτεται αναλογικά κατά είδος ενίσχυσης και ομάδα δαπανών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΣΤΑ ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

Άρθρο 13
Δικαιούχοι και εξαιρούμενοι ενισχύσεων

1. Δικαιούχοι των ενισχύσεων, που χορηγούνται με βάση τα καθεστώτα του Μέρους Β΄ είναι οι φορείς επενδύσεων που είναι εγκατεστημένοι ή έχουν υποκατάστημα στην ελληνική Επικράτεια κατά τη χρονική στιγμή έναρξης εργασιών του επενδυτικού σχεδίου και έχουν μία από τις ακόλουθες μορφές:
α. Εμπορική εταιρεία,
β. συνεταιρισμός,
γ. Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.), Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (ΑΣ), Ομάδες Παραγωγών (ΟΠ), Αστικοί Συνεταιρισμοί, Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ),
δ. υπό ίδρυση ή υπό συγχώνευση εταιρείες, με την υποχρέωση να έχουν ολοκληρώσει τις διαδικασίες δημοσιότητας πριν την έναρξη εργασιών του επενδυτικού σχεδίου,
ε. κοινοπραξίες που ασκούν εμπορική δραστηριότητα,
στ. δημόσιες και δημοτικές επιχειρήσεις και θυγατρικές τους, εφόσον:
στα. δεν τους έχει ανατεθεί η εξυπηρέτηση δημόσιου σκοπού,
στβ. δεν έχει ανατεθεί από το κράτος αποκλειστικά σε αυτούς η προσφορά υπηρεσιών,
στγ. δεν επιχορηγείται η λειτουργία τους με δημόσιους πόρους για το διάστημα τήρησης των μακροχρόνιων υποχρεώσεων του άρθρου 22.
2. Από τις ενισχύσεις και την υπαγωγή στα καθεστώτα του Μέρους Β΄ εξαιρούνται:
α. Οι επιχειρήσεις, για τις οποίες, κατά την υποβολή αίτησης επενδυτικού σχεδίου, εκκρεμεί σε βάρος τους η διαδικασία ανάκτησης ενισχύσεων (αρχή Deggendorf),
β. οι προβληματικές επιχειρήσεις, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4,
γ. οι επιχειρήσεις οι οποίες, κατά τα δύο (2) έτη πριν από την υποβολή της αίτησης ενίσχυσης, έχουν: γα. μετεγκαταστήσει την επιχειρηματική εγκατάσταση, στην οποία θα πραγματοποιηθεί η αρχική επένδυση για την οποία ζητείται η ενίσχυση ή
γβ. δεν δεσμεύονται ότι δεν θα το πράξουν μέσα σε περίοδο δύο (2) ετών, μετά την ολοκλήρωση της αρχικής επένδυσης, για την οποία ζητείται η ενίσχυση, και
δ. επιχειρήσεις, οι οποίες υλοποιούν επενδυτικά σχέδια που πραγματοποιούνται με πρωτοβουλία και για λογαριασμό του Δημοσίου, βάσει σχετικής σύμβασης εκτέλεσης έργου, παραχώρησης ή παροχής υπηρεσιών.

Άρθρο 14
Χρηματοδοτικό σχήμα επενδυτικών σχεδίων

Η οικονομική συμμετοχή κάθε φορέα στο κόστος του επενδυτικού σχεδίου μπορεί να καλύπτεται είτε με ίδια κεφάλαια, είτε με εξωτερική χρηματοδότηση, με την προϋπόθεση ότι το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του ενισχυόμενου κόστους αυτού δεν περιέχει καμία κρατική ενίσχυση, δημόσια στήριξη ή παροχή.

Άρθρο 15
Ελάχιστο ύψος επενδυτικών σχεδίων

Για την υπαγωγή στα καθεστώτα του Μέρους Β΄ απαιτείται η ύπαρξη ελάχιστου ύψους του επιλέξιμου κόστους του επενδυτικού σχεδίου, το οποίο προσδιορίζεται με βάση το μέγεθος του φορέα, και συγκεκριμένα ανέρχεται στο:
α. ποσό του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) ευρώ για μεγάλες επιχειρήσεις,
β. ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ευρώ για μεσαίες επιχειρήσεις,
γ. ποσό των διακοσίων πενήντα χιλιάδων (250.000) ευρώ για μικρές επιχειρήσεις,
δ. ποσό των εκατό πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ για πολύ μικρές επιχειρήσεις,
ε. ποσό των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ για τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.), καθώς και τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς (ΑΣ), τους Αστικούς Συνεταιρισμούς, τις Ομάδες Παραγωγών (ΟΠ) και τις Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ).

Άρθρο 16
Προϋποθέσεις για τις ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα

1. Τα επενδυτικά σχέδια για τις ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα, τα οποία υπάγονται στα καθεστώτα ενισχύσεων του παρόντος, πρέπει να έχουν ολοκληρωμένο χαρακτήρα αρχικής επένδυσης και ειδικότερα να πληρούν μια από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α. Δημιουργία νέας μονάδας,
β. επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας,
γ. διαφοροποίηση της παραγωγής μιας μονάδας σε προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν έχουν παραχθεί ποτέ σε αυτήν, με τον όρο ότι οι ενισχυόμενες δαπάνες υπερβαίνουν τουλάχιστον κατά διακόσια τοις εκατό (200%) τη λογιστική αξία των στοιχείων ενεργητικού που χρησιμοποιούνται εκ νέου, όπως έχει καταγραφεί στο φορολογικό έτος που προηγείται της αίτησης υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου,
δ. θεμελιώδης αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης μονάδας, υπό την προϋπόθεση ότι, εάν αφορά μεγάλες επιχειρήσεις, οι ενισχυόμενες δαπάνες πρέπει να υπερβαίνουν τις αποσβέσεις, κατά τη διάρκεια των τριών (3) προηγούμενων φορολογικών ετών, εκείνων των στοιχείων του ενεργητικού, οι οποίες συνδέονται με τη δραστηριότητα, που πρόκειται να εκσυγχρονιστεί. Αν δεν αποτυπώνονται σαφώς οι συνδεόμενες με τη δραστηριότητα αποσβέσεις, δεν συντρέχει η προβλεπόμενη στην παρούσα προϋπόθεση.
2. Κατά την εξέταση των ανωτέρω προϋποθέσεων εφαρμόζεται η έννοια του ενιαίου επενδυτικού σχεδίου, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 4.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΣΤΑ ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

Άρθρο 17
Υποβολή αίτησης

1. Η αίτηση για τη χορήγηση ενίσχυσης περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:
α. Την επωνυμία και το μέγεθος της επιχείρησης,
β. την περιγραφή του έργου, συμπεριλαμβανομένων των εκτιμώμενων ημερομηνιών έναρξης και λήξης,
γ. τον τόπο εκτέλεσης του έργου,
δ. τον κατάλογο των δαπανών του έργου,
ε. τα είδη και το ποσό ενίσχυσης και
στ. το χρηματοδοτικό σχήμα του επενδυτικού σχεδίου.
2. Η αίτηση υπαγωγής και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται υποχρεωτικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Αναπτυξιακών Νόμων (ΠΣ-Αν), όπως προβλέπεται στο άρθρο 126 και ο φορέας ενημερώνεται ηλεκτρονικά για την παραλαβή και καταχώρισή τους. Όλα τα ανωτέρω τηρούνται ηλεκτρονικά στην αρμόδια υπηρεσία παραλαβής. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και το περιεχόμενο της αίτησης καθορίζονται στις αποφάσεις προκήρυξης των καθεστώτων ενίσχυσης.
3. Οι αιτήσεις για την υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων υποβάλλονται ως εξής, με την επιφύλαξη των οριζομένων στα οικεία καθεστώτα:
α. Επενδυτικά σχέδια επιλέξιμου ύψους έως και ενός εκατομμυρίου (1.000.000) ευρώ, τα οποία υλοποιούνται μέσα στα όρια της εκάστοτε περιφέρειας, υποβάλλονται στις Διευθύνσεις Αναπτυξιακού Προγραμματισμού των περιφερειών της χώρας,
β. όλα τα υπόλοιπα επενδυτικά σχέδια υποβάλλονται στη Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων της Γενικής Γραμματείας Ιδιωτικών Επενδύσεων και Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (Σ.Δ.Ι.Τ.) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
4. Με την υποβολή της αίτησης πραγματοποιείται ο έλεγχος της πληρότητας της αίτησης και των συνημμένων δικαιολογητικών με βάση τυποποιημένο σύστημα ελέγχου πληρότητας.
5. Οι αιτήσεις υπαγωγής της περ. β της παρ. 3, οι οποίες υποβάλλονται στη Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων της Γενικής Γραμματείας Ιδιωτικών Επενδύσεων και Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (Σ.Δ.Ι.Τ.) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, συνοδεύονται υποχρεωτικά από έκθεση πιστοποίησης, το πρότυπο της οποίας αποτελεί παράρτημα της οικείας προκήρυξης καθεστώτος. Η έκθεση πιστοποίησης υπογράφεται από μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, εγγεγραμμένο στο Εθνικό Μητρώο Πιστοποιημένων Αξιολογητών του άρθρου 117.
6. Δεν επιτρέπεται η υποβολή αίτησης υπαγωγής:
α. Σε περισσότερα του ενός καθεστώτα ενισχύσεων από τον ίδιο φορέα, για το ίδιο επενδυτικό σχέδιο ή τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες ή
β. για επενδυτικό σχέδιο, το οποίο, είτε στο σύνολό του, είτε εν μέρει, έχει ήδη υπαχθεί στις ενισχύσεις του παρόντος ή άλλων καθεστώτων ενίσχυσης.
Οι ως άνω αιτήσεις απορρίπτονται με αιτιολογημένη απόφαση της αρμόδιας υπηρεσίας, το δε παράβολο του άρθρου 27 καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου.
7. Με την απόφαση προκήρυξης μπορούν να διαφοροποιούνται οι φορείς υποδοχής των αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων της παρ. 3. Με την ίδια απόφαση ορίζονται το ακριβές περιεχόμενο της έκθεσης πιστοποίησης, καθώς και ο τρόπος εφαρμογής της παρ. 5.

Άρθρο 18
Περιεχόμενο αξιολόγησης

Για την υπαγωγή στα καθεστώτα του Μέρους Β απαιτείται η διενέργεια αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων, η οποία περιλαμβάνει τον έλεγχο νομιμότητας, καθώς και την αξιολόγηση εύλογου κόστους και τον έλεγχο δεικτών βαθμολογίας:
α. Ως προς τον έλεγχο νομιμότητας, για κάθε επενδυτικό σχέδιο πρέπει, με ποινή αποκλεισμού, να συντρέχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
αα. Πλήρης συμμόρφωση της αίτησης υπαγωγής και του υπό έγκριση επενδυτικού σχεδίου με τον παρόντα,
αβ. τεκμηρίωση της φερεγγυότητας του φορέα του επενδυτικού σχεδίου, με την προσκόμιση των σχετικών πιστοποιητικών, ιδίως φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, καθώς και κάθε άλλου εγγράφου, που ορίζεται στην απόφαση προκήρυξης,
αγ. τεκμηρίωση της δυνατότητας χρηματοδότησης του κόστους του επενδυτικού σχεδίου μέσω ιδίων κεφαλαίων ή με εξωτερική χρηματοδότηση, σύμφωνα με τους τρόπους που ορίζονται στην οικεία απόφαση προκήρυξης των καθεστώτων ενίσχυσης.
β. Ως προς την αξιολόγηση του εύλογου κόστους και τον έλεγχο δεικτών βαθμολογίας, κριτήρια αυτών δύναται να αποτελέσουν:
βα. η εκτίμηση του εύλογου κόστους των επιλέξιμων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου,
ββ. η εκτίμηση της υποβληθείσας ανάλυσης βιωσιμότητας του επενδυτικού σχεδίου,
βγ. η πλήρωση δεικτών βαθμολογίας με βάση τα εξής ενδεικτικώς αναφερόμενα κριτήρια:
i. οικονομική επίδοση του φορέα (δείκτες ρευστότητας, δανειακής επιβάρυνσης, αποδοτικότητας κεφαλαίων),
ii. διαθέσιμα κεφάλαια μετόχου/εταίρου,
iii. κάλυψη ίδιας συμμετοχής με κεφάλαια εξωτερικού,
iv. δείκτες βιωσιμότητας και απόδοσης της επένδυσης,
v. δείκτες βιωσιμότητας και απόδοσης του φορέα μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης,
vi. δημιουργούμενες θέσεις εργασίας, με έμφαση σε εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό,
vii. αξιοποίηση αργούντων κτιρίων,
viii. άλλα κριτήρια αναλόγως των σκοπών των καθεστώτων του Μέρους Β, τα οποία εξειδικεύονται στις οικείες προκηρύξεις.

Άρθρο 19
Διαδικασίες αξιολόγησης

1. Η αξιολόγηση πραγματοποιείται από την Επιτροπή Αξιολόγησης του άρθρου 118 ή από μέλος του Μητρώου Ορκωτών Ελεγκτών στις περιπτώσεις της παρ. 3. Στις περιπτώσεις που απαιτούνται διευκρινίσεις σχετικά με το περιεχόμενο του φακέλου, ή υποβολή συμπληρωματικών δικαιολογητικών ή δικαιολογητικών που δεν υποβλήθηκαν, εφόσον συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις για την έκδοσή τους κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης, τάσσεται προθεσμία έως επτά (7) εργάσιμων ημερών στον φορέα του επενδυτικού σχεδίου, προκειμένου να τις παράσχει ή να τα υποβάλει. Η δυνατότητα αξιοποιείται άπαξ. Αν η προθεσμία αυτή παρέλθει άπρακτη, η διαδικασία αξιολόγησης ολοκληρώνεται στο σύνολό της.
2. Η αξιολόγηση διενεργείται με τη μέθοδο της συγκριτικής αξιολόγησης ή με τη μέθοδο της άμεσης αξιολόγησης, κατά τα οριζόμενα στην οικεία προκήρυξη των καθεστώτων ενίσχυσης.
3. Η αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων εκκινεί από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και ολοκληρώνεται, με το αποτέλεσμα του ελέγχου αξιολόγησης από την Επιτροπή Αξιολόγησης:
α. εντός προθεσμίας σαράντα πέντε (45) ημερών από τη λήξη του καθεστώτος, για τις περιπτώσεις της συγκριτικής αξιολόγησης,
β. εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών για τις περιπτώσεις της άμεσης αξιολόγησης.
Οι ως άνω προθεσμίες αναστέλλονται κατά τον μήνα Αύγουστο.
Στις περιπτώσεις που, για λόγους τεχνικής φύσεως που αφορούν στη λειτουργία του Πληροφοριακού Συστήματος Αναπτυξιακών Νόμων, δεν είναι εφικτή η αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων μέσω του Π.Σ.-Αν , η διαδικασία συγκριτικής αξιολόγησης ολοκληρώνεται εντός σαράντα πέντε (45) ημερών από την έκδοση διαπιστωτικής πράξης λειτουργίας του συστήματος από τον Γενικό Γραμματέα Ιδιωτικών Επενδύσεων και Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (Σ.Δ.Ι.Τ.), ενώ η διαδικασία άμεσης αξιολόγησης ολοκληρώνεται εντός τριάντα (30) ημερών από την έκδοση της άνω διαπιστωτικής πράξης, για όσες αιτήσεις έχουν ήδη υποβληθεί. Στις περιπτώσεις υπέρβασης των ως άνω ορίων, ο έλεγχος αξιολόγησης ανατίθεται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων σε ανεξάρτητο ορκωτό ελεγκτή από το Μητρώο Ορκωτών – Λογιστών της περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 117. Ο ορκωτός ελεγκτής οφείλει, το αργότερο εντός οκτώ (8) εργάσιμων ημερών, να ολοκληρώσει τον έλεγχο των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης.
4. Με βάση τα αποτελέσματα της συγκριτικής αξιολόγησης, τα οποία προέρχονται είτε από την Επιτροπή Αξιολόγησης είτε από τον έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών, καταρτίζεται Προσωρινός Πίνακας αποτελεσμάτων αξιολόγησης.
Ο φορέας του επενδυτικού σχεδίου δύναται να υποβάλλει ένσταση εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από:
α. Την ανάρτηση του Προσωρινού Πίνακα στην ιστοσελίδα www.ependyseis.gr της Γενικής Γραμματείας Ιδιωτικών Επενδύσεων και Σ.Δ.Ι.Τ. του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων ή
β. την κοινοποίηση της πράξης που εκδίδεται στις περιπτώσεις που η υποβληθείσα αίτησή του απορρίπτεται κατά τον έλεγχο νομιμότητας ή της πράξης που εκδίδεται κατά την αξιολόγηση του ευλόγου κόστους και τον έλεγχο των δεικτών βαθμολογίας.
5. Κατά των αποτελεσμάτων της άμεσης αξιολόγησης, τα οποία είτε προέρχονται από την Επιτροπή Αξιολόγησης, είτε από τον έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών, ο φορέας του επενδυτικού σχεδίου δύναται να υποβάλλει ένσταση εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πράξης.
6. Οι ενστάσεις αυτές υποβάλλονται ενώπιον της Επιτροπής Ενστάσεων του άρθρου 119 και αποτελούν ενδικοφανείς προσφυγές.
7. Στην περίπτωση της συγκριτικής αξιολόγησης, μετά την έκδοση αποφάσεων από την Επιτροπή Ενστάσεων, καταρτίζεται οριστικός πίνακας κατάταξης, κατά φθίνουσα βαθμολογική σειρά. Σε περίπτωση ισοβαθμίας, τα επενδυτικά σχέδια κατατάσσονται με κριτήριο το μικρότερο ενισχυόμενο κόστος επένδυσης.
8. Στην απόφαση προκήρυξης εξειδικεύονται τα κριτήρια, η μεθοδολογία, η προθεσμία παροχής διευκρινίσεων, τα όργανα και η διαδικασία της αξιολόγησης και καθορίζονται τα επιμέρους στοιχεία αξιολόγησης, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, οι δείκτες βαθμολόγησης και η στάθμισή τους, καθώς και η ελάχιστη βαθμολογία που πρέπει να συγκεντρώνει το επενδυτικό σχέδιο, προκειμένου να συμπεριληφθεί στους πίνακες κατάταξης.
9. Ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων εκδίδει Οδηγό Αξιολόγησης Επενδυτικών Σχεδίων, ο οποίος αναρτάται στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και περιλαμβάνει τις μεθόδους ελέγχου των προϋποθέσεων νομιμότητας και τις μεθόδους αξιολόγησης, τα πρότυπα κόστη ανά είδος επενδυτικών σχεδίων και λοιπές οδηγίες για την ορθή εκτέλεση του έργου της αξιολόγησης.

Άρθρο 20
Έκδοση αποφάσεων

1. Τα επενδυτικά σχέδια που πληρούν τις προϋποθέσεις του παρόντος εντάσσονται στα καθεστώτα ενισχύσεων του Μέρους Β΄ κατόπιν έκδοσης ατομικής απόφασης υπαγωγής από τα αρμόδια όργανα της παρ. 3 του άρθρου 17.
2. Περίληψη της απόφασης υπαγωγής δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και αναρτάται στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».
3. Στις περιπτώσεις μη έγκρισης του επενδυτικού σχεδίου εκδίδεται απορριπτική απόφαση από τα αρμόδια όργανα της παρ. 3 του άρθρου 17, η οποία κοινοποιείται στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του ενδιαφερόμενου, ενώ το σχετικό παράβολο δεν επιστρέφεται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

Άρθρο 21
Έλεγχος επενδυτικών σχεδίων

1. Τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στα καθεστώτα ενισχύσεων του Μέρους Β ελέγχονται κατά τη διάρκεια υλοποίησής τους, κατά την ολοκλήρωση και έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης και για την τήρηση των μακροχρόνιων υποχρεώσεών τους.
2. Ο έλεγχος μπορεί να είναι έλεγχος επί των εγγράφων του φακέλου («διοικητικός έλεγχος») και επιτόπιος έλεγχος.
α. Ο διοικητικός έλεγχος διενεργείται είτε:
αα. από την υπηρεσία και προς τον σκοπό αυτό δύναται να επιλέγονται μέλη από όλες τις υπηρεσίες των φορέων της παρ. 3 του άρθρου 17, είτε
αβ. από εντεταλμένο όργανο ελέγχου, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 120, που συγκροτείται από το Εθνικό Μητρώο Πιστοποιημένων Ελεγκτών (Ε.Μ.Π.Ε.) ή επιλέγεται από τον φορέα του επενδυτικού σχεδίου από το Δημόσιο Μητρώο του άρθρου 14 του ν. 4449/2017 (Α΄ 7).
β. Ο επιτόπιος έλεγχος διενεργείται αποκλειστικά από το ως άνω εντεταλμένο όργανο ελέγχου. Η διενέργεια των ελέγχων πραγματοποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 120.
3. Ο έλεγχος των επενδυτικών σχεδίων ύψους άνω του ποσού των επτακοσίων χιλιάδων (700.000) ευρώ, προκειμένου:
α. για την πιστοποίηση του πενήντα τοις εκατό (50%) ή
β. του εξήντα πέντε τοις εκατό (65%) του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του επενδυτικού σχεδίου ή
γ. της ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης διενεργείται υποχρεωτικά από το όργανο ελέγχου της περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 120.
4. Σκοπός του ελέγχου είναι:
α. Η διαπίστωση της συμμόρφωσης του φορέα του επενδυτικού σχεδίου με το παρόν, καθώς και της τήρησης των προϋποθέσεων και των όρων των αποφάσεων προκήρυξης και υπαγωγής και
β. η διαπίστωση της τήρησης των μακροχρόνιων υποχρεώσεων.
5. Ο έλεγχος διακρίνεται στον τακτικό έλεγχο και στον έκτακτο έλεγχο:
α. Ο τακτικός έλεγχος ενεργείται μετά από αίτηση του φορέα του επενδυτικού σχεδίου, η οποία συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά που ορίζονται στην απόφαση προκήρυξης, προκειμένου να πιστοποιηθεί με την έκδοση σχετικής απόφασης των αρμοδίων οργάνων της παρ. 3 του άρθρου 17:
αα. ότι έχει υλοποιηθεί το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο της επένδυσης σε ποσοστό τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%), ή εξήντα πέντε τοις εκατό (65%) διαζευκτικά, κατά την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος ελέγχου, ώστε να καταστεί δυνατή η χορήγηση παράτασης της προθεσμίας ολοκλήρωσης της επένδυσης και να ενεργοποιηθεί η διαδικασία καταβολής της ενίσχυσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 24,
αβ. ότι έχει ολοκληρωθεί το επενδυτικό σχέδιο και έχει αρχίσει η παραγωγική λειτουργία της επένδυσης κατά την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 23.
β. Έκτακτος έλεγχος μπορεί να διενεργείται οποτεδήποτε κρίνεται απαραίτητο με απόφαση των αρμοδίων οργάνων της παρ. 3 του άρθρου 17.
6. Για την υποβολή αίτησης τακτικού ελέγχου απαιτείται:
α. Η υποβολή συνοδευτικών δικαιολογητικών σύμφωνα με την εκάστοτε προκήρυξη, τα οποία ελέγχονται από τα όργανα ελέγχου του άρθρου 120,
β. κατάθεση παραβόλου του άρθρου 27 και
γ. ο έλεγχος της πληρότητας του αιτήματος ελέγχου, ο οποίος διενεργείται από τα όργανα που είναι επιφορτισμένα με αυτόν.
7. Μετά την ολοκλήρωση του διοικητικού ή επιτόπιου ελέγχου συντάσσεται σχετική έκθεση, η οποία υποβάλλεται στην αρμόδια υπηρεσία μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος του Αναπτυξιακού Νόμου (ΠΣ-Αν).
8. Η αρμόδια υπηρεσία διενεργεί έλεγχο πληρότητας των όρων της απόφασης υπαγωγής και προβαίνει στις ακόλουθες ενέργειες:
α. Αν η έκθεση ελέγχου είναι πλήρης, εισηγείται την έκδοση σχετικής απόφασης,
β. αν διαπιστώσει ελλείψεις ήσσονος σημασίας, οι οποίες αφορούν είτε στην έκθεση ελέγχου, είτε στην επένδυση, διατάσσει την προσκόμιση συμπληρωματικής έκθεσης ελέγχου,
γ. αν διαπιστώσει σοβαρές ελλείψεις της έκθεσης ελέγχου, διατάσσει την εκ νέου διενέργεια ελέγχου από όργανο με διαφορετική σύνθεση, ή ενημερώνει τον φορέα της επένδυσης να υποβάλλει νέο αίτημα ελέγχου,
δ. αν διαπιστώσει σοβαρές ελλείψεις στην επένδυση, μπορεί να εισηγηθεί τη λήψη ενεργειών, σύμφωνα με τα άρθρα 23, 25 και 28.
9. Δαπάνες ή άλλες πράξεις, οι οποίες διενεργούνται μετά από την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος ελέγχου, λαμβάνονται υπόψη για την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου, χωρίς να συνυπολογίζονται στην οριστικοποίηση του ενισχυόμενου κόστους της επένδυσης.
10. Σε περίπτωση μη επιβεβαίωσης των δηλωθέντων με την αίτηση ελέγχου στοιχείων από το όργανο ελέγχου, επιβάλλονται κυρώσεις σύμφωνα με το άρθρο 28. Ο έλεγχος των δικαιολογητικών, που συνοδεύουν την αίτηση ελέγχου, πραγματοποιείται από τα όργανα ελέγχου του άρθρου 120.
Αν, στο πλαίσιο πιστοποίησης της υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της επένδυσης σε ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) ή εξήντα πέντε τοις εκατό (65%) τουλάχιστον, όπως προβλέπεται στις περ. α’ και γ’ της παρ. 3, έχουν καταβληθεί και προκαταβολές έργου για το επενδυτικό σχέδιο, αναγνωρίζεται και πιστοποιείται κόστος προκαταβολών μέχρι ποσοστού σαράντα τοις εκατό (40%) ανά κατηγορία δαπανών στην ημεδαπή και μέχρι ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) για τις αντίστοιχες δαπάνες που πραγματοποιούνται για την προμήθεια μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού από την αλλοδαπή, υπό την προϋπόθεση ότι το σύνολο των ανωτέρω πιστοποιούμενων δαπανών για προκαταβολές δεν υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού εγκεκριμένου κόστους του επενδυτικού σχεδίου. Οι δαπάνες για τις προκαταβολές πρέπει να αποδεικνύονται από επίσημα και νόμιμα παραστατικά, σύμφωνα με την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία, όπως προεμβάσματα, ανοίγματα πιστώσεων, διάτρητες ή απλές αποδείξεις, και να συνοδεύονται από συμφωνητικό παραγγελίας με λεπτομερή περιγραφή των παραγγελθέντων ειδών και έργων.
11. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων δύνανται να καθορίζονται τα δικαιολογητικά για την πραγματοποίηση ελέγχων των επενδύσεων που υπάγονται στα καθεστώτα ενισχύσεων του παρόντος.

Άρθρο 22
Τροποποιήσεις επενδυτικών σχεδίων – Έγκριση μεταβολών μετά την ολοκλήρωση

1. Η τροποποίηση όρων της απόφασης υπαγωγής είναι δυνατή μετά από αίτημα του φορέα της επένδυσης, το οποίο μπορεί να υποβληθεί καθ` όλη τη διάρκεια υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου και μέχρι την υποβολή αιτήματος τελικού ελέγχου.
2. Τα αιτήματα τροποποίησης ή έγκρισης μεταβολής στοιχείων της παρ. 1 υποβάλλονται ως προς τα εξής:
α. Ουσιώδεις διαφοροποιήσεις του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου ή μείωση της δυναμικότητας του επενδυτικού σχεδίου,
β. αλλαγή του φορέα της επένδυσης λόγω συγχώνευσης ή διάσπασης, σύμφωνα με την περ. η’ της παρ. 3 του άρθρου 25,
γ. αλλαγή του τόπου εγκατάστασης, σύμφωνα με την περ. στ΄ της παρ. 3 του άρθρου 25,
δ. αλλαγή τρόπου χρηματοδότησης της επένδυσης, καθώς και αλλαγή του τρόπου απόκτησης των ενισχυόμενων δαπανών (συμβατική – χρηματοδοτική μίσθωση) σε περίπτωση που, για τις ενισχυόμενες δαπάνες, έχει εγκριθεί η ενίσχυση της φορολογικής απαλλαγής και χωρίς να επέλθει μεταβολή στη μορφή της ενίσχυσης,
ε. παράταση του χρόνου ολοκλήρωσης της επένδυσης, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 23,
στ. αλλαγή άλλων όρων της απόφασης υπαγωγής, οι οποίοι μπορεί να προσδιορίζονται ειδικότερα στην απόφαση προκήρυξης του καθεστώτος,
ζ. εκμίσθωση της ενισχυθείσας επένδυσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. ζ΄ του άρθρου 25.
3. Τα αιτήματα της παρ. 2 υποβάλλονται μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος του Αναπτυξιακού Νόμου (ΠΣ-Αν) και γίνονται δεκτά, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α. Εξακολουθούν να τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις της απόφασης προκήρυξης και της εγκριτικής απόφασης,
β. εξακολουθούν να εξυπηρετούνται οι αρχικοί στόχοι της επένδυσης και να διατηρείται ο ολοκληρωμένος χαρακτήρας της,
γ. δεν διαφοροποιούνται κριτήρια επιλεξιμότητας και υπαγωγής, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην απόφαση προκήρυξης,
δ. δεν επέρχεται αύξηση του συνολικού ενισχυόμενου κόστους του επενδυτικού σχεδίου, του συνολικού ποσού της ενίσχυσης, ούτε των επιμέρους ποσοστών ενίσχυσης ανά ομάδα επιλέξιμων δαπανών,
ε. πληρούνται οι ειδικοί όροι για κάθε περίπτωση τροποποίησης/μεταβολής στοιχείων, που ορίζονται στο παρόν.
4. Τα ως άνω αιτήματα συνοδεύονται από αιτιολόγηση της σκοπιμότητάς τους, καθώς και όλα τα δικαιολογητικά, όπως αυτά ορίζονται στην απόφαση προκήρυξης, με την οποία εξειδικεύονται οι όροι και τα κριτήρια αξιολόγησής τους. Η αρμόδια Υπηρεσία οφείλει να απαντήσει μέσα σε προθεσμία ενενήντα (90) ημερών από την περιέλευση του αιτήματος σε αυτή. Αν η Υπηρεσία αποδεχθεί το αίτημα τροποποίησης ολικά ή μερικά, εισηγείται σχετικά προς το αρμόδιο όργανο για την τροποποίηση της απόφασης υπαγωγής ή την έκδοση απόφασης έγκρισης της μεταβολής αντίστοιχα. Στην αντίθετη περίπτωση, εκδίδει αιτιολογημένη απορριπτική απόφαση, η οποία κοινοποιείται στον φορέα, στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, την οποία έχει δηλώσει κατά την εγγραφή του στο Πληροφοριακό Σύστημα του Αναπτυξιακού Νόμου (ΠΣ-Αν.). Νέο αίτημα του ίδιου φορέα για τροποποίηση όρων της απόφασης υπαγωγής με το ίδιο περιεχόμενο δεν εξετάζεται στην ουσία του και αρχειοθετείται.
5. Η τροποποίηση της απόφασης υπαγωγής μπορεί να διενεργηθεί και αυτεπαγγέλτως από την αρμόδια υπηρεσία, εφόσον διαπιστωθεί μεταβολή των όρων της απόφασης υπαγωγής.
6. Τα αιτήματα τροποποίησης που υποβάλλονται σύμφωνα με το παρόν, εξετάζονται κατά το στάδιο της ολοκλήρωσης ή της πιστοποίησης του πενήντα τοις εκατό (50%) ή του εξήντα πέντε (65%) υπό την προϋπόθεση της υποβολής υπεύθυνης δήλωσης από τον φορέα της επένδυσης, περί πλήρωσης όλων των νόμιμων προϋποθέσεων τροποποίησης της απόφασης, όπως ορίζονται στον παρόντα και την οικεία προκήρυξη.
7. Η προβλεπόμενη στην απόφαση υπαγωγής προθεσμία ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου μπορεί να παραταθεί άπαξ έως δύο (2) έτη κατ` ανώτατο όριο, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:
α. Ηλεκτρονική υποβολή του σχετικού αιτήματος πριν από τη λήξη της προθεσμίας ολοκλήρωσης, όπως αυτή ορίζεται αρχικά στην απόφαση υπαγωγής,
β. υλοποίηση του πενήντα τοις εκατό (50%) ή του εξήντα πέντε τοις εκατό (65%) του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου.
Η προθεσμία ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου που προβλέπεται στην απόφαση υπαγωγής ή, ύστερα από έγκριση, παράτασης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην περ. α’, μπορεί επίσης να παραταθεί για λόγους ανωτέρας βίας για χρονικό διάστημα ίσο με εκείνο της διακοπής ή της καθυστέρησης, με την προϋπόθεση ότι τεκμηριώνεται η δυνατότητα ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου μέσα στη νέα προθεσμία. Το αίτημα παράτασης για λόγους ανωτέρας βίας υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος του Αναπτυξιακού Νόμου (ΠΣ-Αν) μέσα στην αρχική ή την παραταθείσα προθεσμία ολοκλήρωσης.

Άρθρο 23
Ολοκλήρωση επενδυτικών σχεδίων και έναρξη παραγωγικής λειτουργίας

1. O επενδυτής υποβάλλει αίτηση ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος του Αναπτυξιακού Νόμου (ΠΣ-Αν) σύμφωνα με το άρθρο 126 για την πιστοποίηση της ολοκλήρωσης και της έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης το αργότερο μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας ολοκλήρωσης της επένδυσης σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ. 2.
Εάν ο φορέας του επενδυτικού σχεδίου δεν υποβάλλει την αίτηση του πρώτου εδαφίου, συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και εντός της ως άνω προθεσμίας, η επένδυση θεωρείται ως μη ολοκληρωθείσα. Στην περίπτωση αυτή η απόφαση υπαγωγής ανακαλείται και ανακτώνται τα ποσά ενίσχυσης, τα οποία τυχόν έχουν χορηγηθεί, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 9 και 10 του άρθρου 28.
2. Το επενδυτικό σχέδιο ολοκληρώνεται με την υλοποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου και με την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης, εφόσον εξυπηρετούνται οι αρχικοί σκοποί παραγωγικής λειτουργίας και ο ολοκληρωμένος χαρακτήρας της επένδυσης, εντός της ορισθείσας στην απόφαση υπαγωγής προθεσμίας, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τρία (3) έτη από την ημερομηνία δημοσίευσης της περίληψης της απόφασης υπαγωγής. Η ολοκλήρωση και έναρξη παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης πιστοποιείται με την έκδοση σχετικής απόφασης, από τα αρμόδια όργανα της παρ. 3 του άρθρου 17, εντός αποκλειστικής προθεσμίας σαράντα (40) ημερών από την υποβολή της έκθεσης τελικού ελέγχου της επένδυσης ή της ημερομηνίας υποβολής τυχόν συμπληρωματικών στοιχείων.
3. Με την απόφαση ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης καθορίζονται ο χρόνος ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου και το τελικό ποσό ενίσχυσης. Ως χρόνος ολοκλήρωσης νοείται ο πραγματικός χρόνος ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου και όχι ο χρόνος δημοσίευσης της απόφασης ολοκλήρωσης.
4. Με την απόφαση ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης δεν μπορεί να επέλθει αύξηση του συνολικού ενισχυόμενου κόστους του επενδυτικού σχεδίου, ούτε του συνολικού ποσού της ενίσχυσης, ούτε των επιμέρους ποσοστών ενίσχυσης ανά ομάδα επιλέξιμων δαπανών, όπως αυτά έχουν οριστεί αρχικά στην απόφαση υπαγωγής.
5. Για την πιστοποίηση της έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης απαιτείται να τεκμηριώνεται η λειτουργία της μονάδας, ιδίως με την πώληση προϊόντων ή παροχή υπηρεσιών και με την έκδοση όλων των νομιμοποιητικών αδειών.
6. Με την απόφαση προκήρυξης ορίζονται οι προϋποθέσεις ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων.
7. Μετά την έκδοση της απόφασης ολοκλήρωσης, είναι δυνατή η υποβολή αιτήματος έγκρισης μεταβολής στοιχείων του επενδυτικού σχεδίου, τα οποία υποχρεούται να τηρεί ο φορέας έως τη λήξη του διαστήματος τήρησης μακροχρόνιων υποχρεώσεων, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 25.

Άρθρο 24
Καταβολή ενισχύσεων

Η καταβολή της ενίσχυσης ή η χρήση της ωφέλειας από τον δικαιούχο μπορεί να πραγματοποιείται είτε εφάπαξ με την έκδοση της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας του επενδυτικού σχεδίου, είτε σταδιακά και εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις των περ. 1 έως 7. Ο προσδιορισμός των ποσών της δικαιούμενης ενίσχυσης ανά είδος ενίσχυσης γίνεται βάσει των επιμέρους ποσοστών ενίσχυσης ανά ομάδα επιλέξιμων δαπανών, όπως αυτά έχουν οριστεί στην απόφαση υπαγωγής.

1. Φορολογική απαλλαγή
α. Το δικαίωμα έναρξης χρήσης της ωφέλειας του κινήτρου της φορολογικής απαλλαγής θεμελιώνεται με την πιστοποίηση της υλοποίησης του πενήντα τοις εκατό (50%) ή του εξήντα πέντε τοις εκατό (65%) του κόστους του επενδυτικού σχεδίου από το αρμόδιο όργανο ελέγχου με την έκδοση απόφασης εντός τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της έκθεσης ελέγχου της επένδυσης ή της ημερομηνίας υποβολής τυχόν συμπληρωματικών στοιχείων. Ο φορέας μπορεί να αξιοποιήσει το σύνολο της δικαιούμενης ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής εντός δεκαπέντε (15) φορολογικών ετών από το έτος θεμελίωσης του δικαιώματος χρήσης της ωφέλειας με τους ακόλουθους περιορισμούς που ισχύουν σωρευτικά:
αα. Η ενίσχυση που δικαιούται ο ενδιαφερόμενος να μην υπερβαίνει, κατ’ έτος, το 1/3 του συνολικού εγκεκριμένου ποσού της φορολογικής απαλλαγής, με εξαίρεση την περίπτωση της μη πλήρους αξιοποίησής του κατά τα προηγούμενα φορολογικά έτη λόγω έλλειψης επαρκών κερδών.
Στην περίπτωση αυτή, εναπομείναν ποσό ενίσχυσης από προηγούμενα φορολογικά έτη προστίθεται στο ανωτέρω υπολογιζόμενο μέγιστο ετήσιο ποσό δικαιούμενης ενίσχυσης.
αβ. Η ενίσχυση που δικαιούται ο ενδιαφερόμενος να μην υπερβαίνει το 1/3 του συνολικού εγκεκριμένου ποσού της φορολογικής απαλλαγής, μέχρι το φορολογικό έτος της έκδοσης της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης.
β. Το ποσό της δικαιούμενης ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής για το τμήμα του εξοπλισμού του επενδυτικού σχεδίου, που αποκτάται με χρηματοδοτική μίσθωση, προσδιορίζεται για κάθε φορολογικό έτος ως ποσοστό επί του τμήματος της αξίας κτήσης του εξοπλισμού, το οποίο εμπεριέχεται στα μισθώματα που καταβλήθηκαν μέχρι τη λήξη του φορολογικού έτους.
γ. Το κατ’ έτος αναλωθέν ποσό της φορολογικής απαλλαγής εμφανίζεται σε ειδικό αποθεματικό και αντίστοιχο λογαριασμό στα βιβλία της επιχείρησης, που σχηματίζεται από τον φόρο εισοδήματος, ο οποίος δεν καταβλήθηκε λόγω της παρεχόμενης φορολογικής απαλλαγής.
δ. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Οικονομικών εξειδικεύεται ο τρόπος υπολογισμού του ποσού της ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής για κάθε φορολογικό έτος, τυχόν δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη χρήση του φορολογικού οφέλους, το περιεχόμενο της Δήλωσης Φορολογικής Απαλλαγής (ΔΦΑ) της περ. ιβ` της παρ. 3 του άρθρου 25, καθώς και κάθε συναφές θέμα για την εφαρμογή της παρούσας.

2. Επιχορήγηση
α. Ποσό που ανέρχεται μέχρι το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) της εγκεκριμένης επιχορήγησης μπορεί να καταβάλλεται στον δικαιούχο με την υλοποίηση έργου συνολικού ύψους ίσου τουλάχιστον με το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του συνολικού κόστους της επένδυσης. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων καθορίζεται η διαδικασία, τα δικαιολογητικά και κάθε άλλη αναγκαία ρύθμιση για την εφαρμογή του παρόντος.
Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται με βεβαίωση – δηλωτική πράξη περί της ορθότητάς τους από ορκωτό λογιστή. Η απόφαση της διοίκησης εκδίδεται εντός είκοσι (20) ημερών από την υποβολή του σχετικού αιτήματος.
Το υπόλοιπο ποσό έως το πενήντα τοις εκατό (50%) ή το εξήντα πέντε τοις εκατό (65%) της εγκεκριμένης επιχορήγησης ή, σε περίπτωση μη εφαρμογής του προηγούμενου εδαφίου, ποσό που ανέρχεται μέχρι το πενήντα τοις εκατό (50%) ή το εξήντα πέντε τοις εκατό (65%) της εγκεκριμένης επιχορήγησης, μπορεί να καταβάλλεται στον δικαιούχο ύστερα από αίτημά του και μετά την πιστοποίηση της υλοποίησης του πενήντα τοις εκατό (50%) ή του εξήντα πέντε τοις εκατό (65%) του συνολικού κόστους του επενδυτικού σχεδίου από αρμόδιο όργανο μέσω επιτόπιου ή διοικητικού ελέγχου. Η πιστοποίηση πραγματοποιείται με την έκδοση σχετικής απόφασης, από τα αρμόδια όργανα της παρ. 3 του άρθρου 17, εντός τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της έκθεσης ελέγχου της επένδυσης ή της ημερομηνίας υποβολής τυχόν συμπληρωματικών στοιχείων.
β. Το υπόλοιπο ποσό της επιχορήγησης ή το σύνολό της σε περίπτωση μη εφαρμογής της περ. α΄, καταβάλλεται μετά την έκδοση της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης.
γ. Τα ποσά της επιχορήγησης δεν αφαιρούνται από την αξία των επενδυτικών δαπανών, προκειμένου να γίνει προσδιορισμός των φορολογητέων κερδών.
δ. Η επιχορήγηση καταβάλλεται απευθείας μέσω ηλεκτρονικής πληρωμής σε τραπεζικό λογαριασμό του φορέα του επενδυτικού σχεδίου και δεν επιτρέπεται η εκχώρησή της σε τρίτους. Κατ’ εξαίρεση είναι δυνατή η εκχώρηση της απαίτησης του ποσού της επιχορήγησης σε τραπεζικά ιδρύματα για την παροχή βραχυπρόθεσμου δανείου ισόποσου της εκχωρούμενης επιχορήγησης, που χρησιμοποιείται για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου. Στις περιπτώσεις αυτές η καταβολή της επιχορήγησης γίνεται απευθείας στην τράπεζα με την οποία έχει υπογραφεί η σύμβαση εκχώρησης της απαίτησης, εφόσον κάθε φορά έχει αναληφθεί ισόποσο τουλάχιστον της καταβαλλόμενης επιχορήγησης τμήμα του βραχυπρόθεσμου αυτού δανείου.

3. Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing)
α. Η έναρξη της καταβολής της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) μπορεί να πραγματοποιείται μετά την πιστοποίηση από το αρμόδιο όργανο ελέγχου της εγκατάστασης στη μονάδα του συνόλου του μισθωμένου εξοπλισμού, σύμφωνα με τη σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing).
β. Η επιδότηση καταβάλλεται ανά εξάμηνο και μετά την εκάστοτε πληρωμή των δόσεων του μισθώματος εκ μέρους του φορέα της επένδυσης. Το ποσό που καταβάλλεται υπολογίζεται επί της αξίας απόκτησης του εξοπλισμού, το οποίο εμπεριέχεται στις καταβαλλόμενες δόσεις, σύμφωνα με τα εγκεκριμένα ποσοστά ενισχύσεων και με τον περιορισμό της μη υπέρβασης της καταβολής του εξήντα τοις εκατό (60%) του εγκεκριμένου ποσού μέχρι την έκδοση της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας του επενδυτικού σχεδίου.
γ. Είναι δυνατή η προεξόφληση των δόσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) από τον φορέα της επένδυσης μόνο για τους τελευταίους δώδεκα (12) μήνες της σύμβασης μίσθωσης, όπως αυτή έχει εγκριθεί από την αρμόδια υπηρεσία.
δ. Τα ποσά της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης δεν αφαιρούνται από την αξία των επενδυτικών δαπανών, προκειμένου να γίνει προσδιορισμός των φορολογητέων κερδών.

4. Επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης
α. Η έναρξη της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης μπορεί να πραγματοποιείται μετά την πιστοποίηση από το αρμόδιο όργανο ελέγχου της δημιουργίας των συνδεόμενων με το επενδυτικό σχέδιο θέσεων εργασίας.
β. Η επιδότηση καταβάλλεται ανά εξάμηνο και μετά την εκάστοτε πληρωμή του μισθολογικού κόστους εκ μέρους του φορέα της επένδυσης, με τον περιορισμό της μη υπέρβασης της καταβολής του εξήντα τοις εκατό (60%) του εγκεκριμένου ποσού μέχρι την έκδοση της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης.

5. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων ορίζονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, η διαδικασία, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την καταβολή της επιχορήγησης, της επιδότησης της χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) και της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης των καθεστώτων ενισχύσεων του Μέρους Β΄.
6. Οι επιχορηγήσεις, οι επιδοτήσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης και οι επιδοτήσεις του μισθολογικού κόστους που προβλέπονται στον παρόντα καλύπτονται από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων, στον οποίο εγγράφεται η σχετική προβλεπόμενη δαπάνη για κάθε οικονομικό έτος και προέρχονται από εθνικούς πόρους ή Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ) ή από άλλους χρηματοδοτικούς οργανισμούς, σύμφωνα με την κάθε φορά ισχύουσα εθνική και ενωσιακή νομοθεσία.
7. Τα ποσά της ληφθείσας επιχορήγησης, επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης, επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης, καθώς και απαλλαγής από καταβολή φόρου, εμφανίζονται σε λογαριασμό ειδικού αποθεματικού και σε περίπτωση διανομής ή κεφαλαιοποίησής του, εντός του χρονικού διαστήματος που προβλέπεται από την παρ. 2 του άρθρου 25 επιστρέφονται ή και ανακτώνται και επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται από τον ν. 4174/2013 (Α΄ 170). Σε περίπτωση διανομής ή κεφαλαιοποίησης μέρους ή του συνόλου του αποθεματικού μετά την παρέλευση του ως άνω διαστήματος, προστίθεται στα κέρδη της επιχείρησης και φορολογείται στο φορολογικό έτος, κατά το οποίο έλαβε χώρα η διανομή ή ανάληψη του αντίστοιχου ποσού του αποθεματικού, σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Άρθρο 25
Υποχρεώσεις ενισχυόμενων φορέων

Με την επιφύλαξη του Μέρους Β, στα ενισχυόμενα επενδυτικά σχέδια εφαρμόζονται τα ακόλουθα:
1. Οι φορείς, των οποίων τα επενδυτικά σχέδια υπάγονται στο παρόν, οφείλουν, πλέον των οριζόμενων στο άρθρο 13, να τηρούν από τον χρόνο έναρξης εργασιών του επενδυτικού σχεδίου διπλογραφικό λογιστικό σύστημα ή απλογραφικό λογιστικό σύστημα για επενδυτικά σχέδια των οποίων το επιλέξιμο κόστος δεν υπερβαίνει τις τριακόσιες χιλιάδες (300.000) ευρώ, καθώς και διακριτή λογιστική παρακολούθηση των μεγεθών, που σχετίζονται με την υλοποίηση του σχεδίου και τους όρους της απόφασης υπαγωγής. Στις αποφάσεις προκήρυξης μπορεί να ορίζονται πρόσθετα λογιστικά βιβλία και άλλες υποχρεώσεις, που οφείλουν να τηρούν οι φορείς επενδυτικών σχεδίων με απλογραφικό λογιστικό σύστημα, καθώς και οι περιπτώσεις, στις οποίες οι φορείς των επενδυτικών σχεδίων πρέπει να τηρούν διπλογραφικό λογιστικό σύστημα, πριν από την υποβολή αίτησης υπαγωγής.
2. Ορίζεται διάστημα τήρησης μακροχρόνιων υποχρεώσεων των φορέων μετά την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου και την πιστοποίηση έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας του, ως εξής: τριών (3) ετών από την ημερομηνία ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου για τις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, τεσσάρων (4) ετών για τις μεσαίες επιχειρήσεις και πέντε (5) ετών για τις μεγάλες επιχειρήσεις. Σε περιπτώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing), το παραπάνω διάστημα παρατείνεται για όσα επιπλέον έτη διαρκεί η σύμβαση μίσθωσης. Σε περιπτώσεις δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας, το παραπάνω διάστημα προσαρμόζεται κατά τα οριζόμενα στην περ. γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 6.
3. Οι φορείς, μετά την υπαγωγή τους στον παρόντα και μέχρι τη λήξη του διαστήματος τήρησης μακροχρόνιων υποχρεώσεων οφείλουν:
α. Να τηρούν τους όρους της απόφασης υπαγωγής,
β. να μην παύσουν τη λειτουργία της επιχείρησης,
γ. να μη διακόπτουν την παραγωγική δραστηριότητα της επένδυσης,
δ. να αποκτούν την κυριότητα του μισθωμένου εξοπλισμού με τη λήξη της οικείας σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης,
ε. να μη μεταβιβάζουν για οποιονδήποτε λόγο πάγια περιουσιακά στοιχεία, τα οποία έτυχαν ενίσχυσης, εκτός εάν αυτά αντικατασταθούν εντός εξαμήνου από άλλα καινούρια, κυριότητας του φορέα και ανάλογης αξίας, που να ανταποκρίνονται στην εξυπηρέτηση της παραγωγικής λειτουργίας της επιχείρησης. Ο φορέας υπέχει υποχρέωση γνωστοποίησης της αντικατάστασης των ως άνω περιουσιακών στοιχείων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 4,
στ. να μη μεταβάλλουν τον τόπο εγκατάστασης της επένδυσης, χωρίς προηγούμενη έγκριση του αρμοδίου οργάνου, σύμφωνα με τα άρθρα 22 και 23 και υπό τους όρους της διατήρησης της επένδυσης στην ίδια περιφέρεια, εντός της οποίας χορηγήθηκε η ενίσχυση, καθώς και της μη μεταβολής του είδους και του ποσοστού αυτής,
ζ. να μην εκμισθώνουν μέρος ή το σύνολο της ενισχυθείσας επένδυσης μετά την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου και μέχρι τη λήξη τήρησης των μακροχρόνιων υποχρεώσεων, χωρίς προηγούμενη έγκριση της μεταβολής, σύμφωνα με το άρθρο 22 και την παρ. 6 του άρθρου 23 και υπό τους όρους της φερεγγυότητας του μισθωτή και της συνέχισης της λειτουργίας της ενισχυόμενης επένδυσης στο ίδιο παραγωγικό αντικείμενο. Την ευθύνη για την τήρηση των όρων υπαγωγής υπέχει ο εκμισθωτής. Η υποχρέωση προηγούμενης τροποποίησης ισχύει και στην περίπτωση εκμίσθωσης της επένδυσης πριν την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου, εφόσον η διάρκεια της μίσθωσης εκτείνεται και μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης. Από την ανωτέρω υποχρέωση εξαιρούνται οι συμβάσεις μίσθωσης των φορέων επενδυτικών σχεδίων στον τομέα του τουρισμού, οι οποίες αφορούν εμπορικά καταστήματα και καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος εντός της ενισχυόμενης επένδυσης και συνάπτονται είτε μετά την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου είτε πριν από αυτήν, εφόσον η διάρκεια της μίσθωσης εκτείνεται και μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης και μέχρι τη λήξη της τήρησης των μακροχρόνιων υποχρεώσεων,
η. να μην συγχωνευθούν, απορροφήσουν ή απορροφηθούν από άλλη εταιρεία ή αποσχίσουν κλάδο, στον οποίο εντάσσεται η ενισχυθείσα επένδυση, χωρίς προηγούμενη έγκριση της αρμόδιας Υπηρεσίας, σύμφωνα με το άρθρο 22 και την παρ. 6 του άρθρου 23. Η έγκριση δίνεται υπό τους όρους της ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου ή συνέχισης της λειτουργίας της επένδυσης στο ίδιο παραγωγικό αντικείμενο, καθώς επίσης υπό τον όρο ανάληψης από τον νέο φορέα του συνόλου των υποχρεώσεων που απορρέουν από την απόφαση υπαγωγής,
θ. να γνωστοποιούν κάθε μεταβολή των στοιχείων τους, όπως επωνυμία, νομική μορφή, έδρα, στοιχεία επικοινωνίας, καθώς και οποιαδήποτε μεταβολή της εταιρικής τους σύνθεσης. Εάν διαπιστωθεί κατά την ολοκλήρωση της επένδυσης ότι λόγω αλλαγής της εταιρικής σύνθεσης ο φορέας του επενδυτικού σχεδίου έπαυσε να είναι μεσαία ή μικρή επιχείρηση, επέρχεται μείωση του αντίστοιχου ποσοστού ενίσχυσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. α’ του άρθρου 10,
ι. να διατηρούν τις Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.) τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην απόφαση υπαγωγής και μέχρι τη λήξη του προβλεπόμενου διαστήματος τήρησης των μακροχρόνιων υποχρεώσεων,
ια. να αναρτούν στο τόπο εγκατάστασης της επένδυσης πινακίδα που θα περιέχει την αναφορά της ένταξης της επένδυσης στο Ειδικό Καθεστώς του Αναπτυξιακού Νόμου,
ιβ. να υποβάλλουν Δήλωση Φορολογικής Απαλλαγής (Δ.Φ.Α.) μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος του Αναπτυξιακού Νόμου (ΠΣ-Αν) στις οριζόμενες προθεσμίες υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, από το πρώτο έτος χρήσης της ωφέλειας και κάθε έτος μέχρι την εξάντληση του δικαιούμενου ποσού ή μέχρι την παρέλευση των δεκαπέντε (15) ετών από τη θεμελίωση του δικαιώματος έναρξης χρήσης της ωφέλειας. Τα δηλωθέντα στη Δ.Φ.Α. στοιχεία διασταυρώνονται από την αρμόδια υπηρεσία με τα αντίστοιχα της οικείας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. Η υποχρέωση αυτή ισχύει αποκλειστικά για τους φορείς που κάνουν χρήση της φορολογικής απαλλαγής,
ιγ. να διατηρούν τα χαρακτηριστικά και τις ιδιότητες, βάσει των οποίων έτυχαν ειδικής αντιμετώπισης στην αξιολόγηση και στις παρεχόμενες ενισχύσεις, σύμφωνα με τις περιπτώσεις που περιλαμβάνονται στα καθεστώτα ενισχύσεων του Μέρους Β.
4. Η γνωστοποίηση των μεταβολών των περ. ε΄ και θ΄ της παρ. 3, με τα σχετικά δικαιολογητικά, πραγματοποιείται μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος του Αναπτυξιακού Νόμου (ΠΣ-Αν) εντός διμήνου από τη συντέλεσή τους.
5. Οι φορείς των επενδυτικών σχεδίων που εντάσσονται στο παρόν, διατηρούν λεπτομερείς φακέλους με τις πληροφορίες και τα δικαιολογητικά έγγραφα που απαιτούνται, προκειμένου να διαπιστωθεί η πλήρωση όλων των όρων και προϋποθέσεων υπαγωγής, ώστε να ανταποκρίνονται σε ελέγχους που διενεργούνται από τις αρμόδιες εθνικές αρχές ή υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι ανωτέρω φάκελοι φυλάσσονται για δέκα (10) έτη από την ημερομηνία χορήγησης της τελευταίας ενίσχυσης.
6. Με την απόφαση προκήρυξης καθορίζονται πρόσθετες υποχρεώσεις που απορρέουν από το ενωσιακό δίκαιο για τις υπηρεσίες χορήγησης των ενισχύσεων και για τους φορείς των οποίων τα επενδυτικά σχέδια υπάγονται στο παρόν και εντάχθηκαν σε καθεστώς συγχρηματοδότησης.

Άρθρο 26
Παρακολούθηση τήρησης μακροχρόνιων
υποχρεώσεων

1. Η παρακολούθηση της τήρησης των μακροχρόνιων υποχρεώσεων των φορέων υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων διενεργείται ετησίως με την αποστολή στοιχείων από τους φορείς των επενδυτικών σχεδίων, στην αρμόδια υπηρεσία της παρ. 3 του άρθρου 17, το αργότερο εντός δύο (2) μηνών από τη συμπλήρωση εκάστου έτους λειτουργίας της ενισχυθείσας επένδυσης, βάσει της ημερομηνίας ολοκλήρωσης και μέχρι τη λήξη του προβλεπόμενου διαστήματος τήρησης των μακροχρόνιων υποχρεώσεων. Τα στοιχεία υποβάλλονται μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος του Αναπτυξιακού Νόμου (ΠΣ-Αν) και αφορούν στα εξής:
α) Τεκμηρίωση της νόμιμης λειτουργίας του φορέα του επενδυτικού σχεδίου,
β) πιστοποίηση της φερεγγυότητας του φορέα του επενδυτικού σχεδίου,
γ) τεκμηρίωση της παραγωγικής λειτουργίας της ενισχυθείσας επένδυσης,
δ) τεκμηρίωση των θέσεων απασχόλησης,
ε) τεκμηρίωση των οικονομικών αποτελεσμάτων,
στ) τυχόν ειδικότερα στοιχεία που ορίζονται με την απόφαση προκήρυξης.
Για τα επενδυτικά σχέδια ύψους άνω του ποσού των επτακοσίων χιλιάδων (700.000) ευρώ, πλέον των ανωτέρω στοιχείων, υποβάλλεται έκθεση ορκωτού ελεγκτή-λογιστή από το Δημόσιο Μητρώο του άρθρου 14 του ν. 4449/2017 (Α’ 171), στην οποία πιστοποιείται η τήρηση των μακροχρονίων υποχρεώσεων.
2. Ο έλεγχος των στοιχείων διενεργείται ετησίως σε τυχαίο δείγμα, το οποίο ανέρχεται σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) των επενδυτικών σχεδίων που υποβάλλουν στοιχεία, σύμφωνα με την παρ. 1, βάσει καταλόγου που καταρτίζεται μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος του Αναπτυξιακού Νόμου (ΠΣ-Αν). Ο κατάλογος μπορεί να τροποποιείται, προκειμένου να συμπεριληφθούν επενδυτικά σχέδια, για τα οποία προέκυψαν ενδείξεις για μη τήρηση των μακροχρόνιων υποχρεώσεών τους. Ο έλεγχος διενεργείται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 21.
3. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων καθορίζονται η διαδικασία, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικά με την παρακολούθηση τήρησης των μακροχρόνιων υποχρεώσεων.

Άρθρο 27
Παράβολα

1. Κατά την υποβολή των επενδυτικών σχεδίων απαιτείται η καταβολή παραβόλου, το οποίο ορίζεται στο 0,0005 (πέντε τοις χιλίοις) του επιλέξιμου κόστους του επενδυτικού σχεδίου. Το ως άνω ποσό δεν μπορεί να είναι κατώτερο των τριακοσίων (300) ευρώ και ανώτερο των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ.
2. Κατά τον έλεγχο υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων, στην περίπτωση που γίνει συγκρότηση Οργάνου Ελέγχου από το Εθνικό Μητρώο Πιστοποιημένων Ελεγκτών, απαιτείται η καταβολή παραβόλου, το οποίο ορίζεται στο 0,0005 (πέντε τοις χιλίοις) του επιλέξιμου κόστους του επενδυτικού σχεδίου. Το ως άνω ποσό δεν μπορεί να είναι κατώτερο των εκατόν πενήντα (150) ευρώ και ανώτερο των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ. Σε περίπτωση υποβολής νέου αιτήματος ελέγχου της περ. γ΄ της παρ. 8 του άρθρου 21 απαιτείται η καταβολή παραβόλου, το ύψος του οποίου ορίζεται στο διπλάσιο του ως άνω προβλεπόμενου.
3. Για την υποβολή αιτημάτων τροποποιήσεων της παρ. 1 του άρθρου 22 απαιτείται η καταβολή παραβόλου, το ύψος του οποίου καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Οικονομικών.
4. Τα ως άνω ποσά μπορούν να αναπροσαρμόζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Οικονομικών.

Άρθρο 28
Κυρώσεις

1. Σε περιπτώσεις παραβάσεων των περ. β΄, γ΄, δ΄, ε΄, στ΄ και ι΄ της παρ. 3 του άρθρου 25 ή εν γένει παραβάσεων των όρων συμβατότητας με τον Γενικό Απαλλακτικό Κανονισμό (Γ.Α.Κ.), ανακαλείται η απόφαση υπαγωγής και ανακτάται με τη διαδικασία είσπραξης δημόσιων εσόδων το σύνολο της ενίσχυσης, προσαυξημένο κατά το ποσό των νόμιμων τόκων από την εκάστοτε καταβολή. Οι σχετικές αποδείξεις καταβολής των ενισχύσεων από το Δημόσιο αποτελούν τίτλο για τη βεβαίωση του χρέους από την αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία.
2. Στις λοιπές περιπτώσεις του άρθρου 25 μπορεί να ανακληθεί η απόφαση υπαγωγής και να ανακτηθεί η ενίσχυση ή να παρακρατηθεί ή ανακτηθεί μέρος αυτής, προσαυξημένη κατά το ποσό των νόμιμων τόκων από την εκάστοτε καταβολή. Στις περιπτώσεις που η επιχείρηση αξιοποιεί το κίνητρο της φορολογικής απαλλαγής, επιβάλλεται η κύρωση της ολικής ή μερικής απώλειας του φορολογικού οφέλους ή καταβολής του συνόλου ή μέρους τυχόν μη αποδοθέντος φόρου, προσαυξημένου κατά το ποσό των νόμιμων τόκων από το κάθε έτος χρήσης της ωφέλειας.
3. Αν δεν τηρηθούν οι όροι υπαγωγής, όπως καθορίζονται στα οικεία καθεστώτα του Μέρους Β, επιστρέφεται το πρόσθετο ποσό ενίσχυσης, προσαυξημένο κατά ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%).
4. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία ψευδή ή παραπλανητικά στοιχεία ή ότι έχουν αποσιωπηθεί στοιχεία, η γνώση των οποίων θα οδηγούσε στον αποκλεισμό της υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου στο παρόν ή θα οδηγούσε στο να υπαχθεί με όρους διαφορετικούς ή σε μη πιστοποίηση της ολοκλήρωσης, η απόφαση υπαγωγής:
α. Εάν δεν έχει ολοκληρωθεί η επένδυση και έχει δοθεί τμήμα της ενίσχυσης, η απόφαση υπαγωγής ανακαλείται και η χορηγηθείσα ενίσχυση επιστρέφεται.
β. Εάν έχει ολοκληρωθεί η επένδυση, επιστρέφεται το σύνολο της χορηγηθείσας ενίσχυσης.
5. Οι συνέπειες των παρ. 1, 2 και 3 επέρχονται, εφόσον η διαπίστωση της παράβασης γίνει εντός δεκαετίας από την ημερομηνία δημοσίευσης της περίληψης της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας.
6. Σε περίπτωση μη υποβολής στοιχείων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. ιβ΄ της παρ. 3 και στην παρ. 4 του άρθρου 25 επιβάλλεται στον φορέα πρόστιμο που μπορεί να κυμαίνεται μεταξύ 0,5% έως 3% της ενίσχυσης, που έχει εγκριθεί, για κάθε έτος μη τήρησης της υποχρέωσης υποβολής στοιχείων, λαμβάνοντας υπόψη τις ειδικότερες περιστάσεις κάθε υπόθεσης. Σε περίπτωση της κατ’ εξακολούθηση παραβίασης της ως άνω υποχρέωσης διατάσσεται αμέσως έλεγχος κατά τα οριζόμενα στην παρ. 5β του άρθρου 21 και επιβάλλονται οι αντίστοιχες κυρώσεις του παρόντος.
7. Για την επιβολή των κυρώσεων των παρ. 2 και 3 εκτιμώνται οι ειδικότερες περιστάσεις κάθε υπόθεσης και λαμβάνονται υπόψη, κατά περίπτωση, κριτήρια, όπως ιδίως ο χρόνος αθέτησης της υποχρέωσης, το ύψος του ποσοστού συμμετοχής στην εταιρική σύνθεση της εταιρείας, το μέγεθος της ενισχυθείσας επένδυσης που εκμισθώθηκε, το ύψος της αξίας των πάγιων περιουσιακών στοιχείων που έχουν ενισχυθεί και μεταβιβάστηκαν, καθώς και ο βαθμός αναίρεσης της υλοποίησης και λειτουργίας της επένδυσης κατά τους όρους της υπαγωγής. Η επιβολή μερικής επιστροφής της εγκριθείσας ενίσχυσης μπορεί να κυμαίνεται μεταξύ 0,5% και 30%, βάσει των παραπάνω αναφερομένων κριτηρίων.
8. Δεν επιβάλλονται κυρώσεις, όταν ο φορέας υποβάλλει αίτηση τροποποίησης της απόφασης υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου, λόγω μεταβολών, οι οποίες οφείλονται σε έκδοση μεταγενέστερου νόμου ή απόφασης δημόσιας αρχής, και ο φορέας αναγκάστηκε να τροποποιήσει το επενδυτικό σχέδιο εξαιτίας της συμμόρφωσης με το πλαίσιο αυτό.
9. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων ορίζονται η διαδικασία ανάκλησης των αποφάσεων υπαγωγής ή και ανάκτησης ενισχύσεων, ο τρόπος επιβολής προστίμου και είσπραξής του, καθώς και κάθε άλλο συναφές με την εφαρμογή του παρόντος άρθρου θέμα.
10. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Οικονομικών καθορίζονται η διαδικασία και ο τρόπος για την ανάκληση του φορολογικού οφέλους, την καταβολή των οφειλόμενων φόρων, τον τύπο και το περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης του οφειλόμενου ποσού φόρου, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

 • 15 Νοεμβρίου 2021, 13:07 | ΖΩΗΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ

  Στο άρθρο 17 παράγραφος 5 αναφέρεται:
  « …. Οι αιτήσεις υπαγωγής της περ. β της παρ. 3, οι οποίες υποβάλλονται στη Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων της Γενικής Γραμματείας Ιδιωτικών Επενδύσεων και Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (Σ.Δ.Ι.Τ.) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, συνοδεύονται υποχρεωτικά από έκθεση πιστοποίησης, το πρότυπο της οποίας αποτελεί παράρτημα της οικείας προκήρυξης καθεστώτος. Η έκθεση πιστοποίησης υπογράφεται από μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, εγγεγραμμένο στο Εθνικό Μητρώο Πιστοποιημένων Αξιολογητών του άρθρου 117.
  Τι εννοεί ο νομοθέτης στο άρθρο 17 παράγραφος 5 ?
  Ο αξιολογητής θα δίνει ….ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ?
  Με ποια λογική ο νομοθέτης δημιουργεί «ΣΥΝΔΙΑΛΑΓΗ» ανάμεσα στον μελετητή στον επενδυτή και τον αξιολογητή ? .
  Άκυρη διάταξη και επικίνδυνη που λογικά μας γυρίζει δυστυχώς σε άλλες εποχές..
  Ελπίζω να μην είναι ΟΠΩΣ το καταλαβαίνω..

 • 15 Νοεμβρίου 2021, 12:58 | Σταύρος Ευθυμίου

  Α) Το ποσοστό κτιριακών δαπανών για τα κλειστά parking θα πρέπει να αυξηθεί τουλάχιστον στο 80% επί του συνόλου των δαπανών, δεδομένου ότι πρόκειται για καθαρά κτιριακή εγκατάσταση με μηχανολογικό εξοπλισμό περιορισμένο (ανελκυστήρες, πυρασφάλεια) και ελάχιστο λοιπό εξοπλισμό.

  Β) Άρθρο 17 περ. 5
  Να καταργηθεί διότι δημιουργείται ολιγοπώλιο.
  Δεν υφίσταται λόγος αποκλεισμού των οικονομολόγων που δεν είναι μέλη του Επιμελητηρίου, μηχανικών ή ακόμα και ιδιωτών άλλων ειδικοτήτων που έχουν την ικανότητα να καταθέσουν φάκελο στον Αναπτυξιακό Νόμο.
  Εάν ο σύμβουλος είναι ΕΜΠΑ, ακυρώνεται αυτομάτως η διακριτότητα ανάμεσα σε εξεταζόμενο και αξιολογητή.
  Επιπρόσθετα, υπάρχει πληθώρα εταιρειών που καταθέτουν μόνες τους φάκελο, χωρίς την συνδρομή συμβούλου. Γιατί θα πρέπει να αναγκαστούν να επωμιστούν επιπρόσθετα κόστη, ακόμα και εάν αυτά επιδοτούνται?

 • 15 Νοεμβρίου 2021, 11:16 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ

  ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

  Στο νέο αναπτυξιακό νόμο θα πρέπει να συμπεριληφθεί και η μεταφορά (μετεγκατάσταση) επιχείρησης που βρίσκεται σε περιοχή ΝΑΤΟΥΡΑ σε ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ .
  Η επιχείρηση που βρίσκεται εντός περιοχής ΝΑΤΟΥΡΑ έχει πρόβλημα για την λειτουργία , τον εκσυγχρονισμό αλλά και την ανάπτυξη της.
  Η επιχειρήσει χρειάζεται σήμερα αλλαγή Περιβαλλοντικής Πολιτική.

  Αυτό προϋποθέτει επενδύσεις και ανάπτυξη σε κτιριακές εγκαταστάσεις που δεν επιτρέπονται μέσα σε περιοχή ΝΑΤΟΥΡΑ.

  Προκειμένου να συνεχίσει την λειτουργία της είναι απαραίτητο να ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ εκτός ΝΑΤΟΥΡΑ για να μπορέσει να ανταποκριθεί στις σύγχρονες απαιτήσεις όσον αφορά τα περιβαλλοντικά θέματα και τις σύγχρονες πολιτικές που απαιτούνται για την ανακύκλωση.
  Ζητούμενο να υπάρξει μεγαλύτερη οικονομική ενίσχυση που να καλύπτει τις αυξημένες ανάγκες που δημιουργούνται από την αναγκαστική μεταφορά της επιχείρησης .

  Κωνσταντίνος Κοκολάκης

 • 15 Νοεμβρίου 2021, 10:14 | ΣΤΥΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ

  Σχετικά με τους Συνεργατικούς Σχηματισμούς στο Επιχειρίν.
  Από ότι διαβάζω έχουν αφαιρεθεί από τον νέο Αναπτυξιακό Νόμο. Για την τεκμηρίωση του επιχειρήματος μου κάνω μια μικρή εισαγωγή, η οποία αποτελεί καθαρά προσωπική άποψη.
  Εισαγωγή:
  Στην Ελλάδα οι Συνεργατικοί Σχηματισμοί έχουν αποτυχεί για δυο (2) λόγους: α) δεν ταιριάζουν στο υφιστάμενο μοντέλο ανάπτυξης, το οποίο οδηγούν μεγάλες επιχειρηματικές οντότητες προς όφελος μόνο του εαυτού τους και β) εξαιρούνται του μοντέλου οι ελληνικές βιομηχανίες (λόγω μεγέθους). Οι οποίες για την χρησιμότητα του επιχειρήματος – και μόνο – μπορούν να ενταχθούν στο μέτρο 4.2.1. της «μεταποίησης αγροτικών προϊόντων» και να λάβουν επιχορήγηση σε χρήμα (έως 50% μέχρι του ποσού των 10 εκ ευρώ – 5 εκ με την Προκήρυξη του 2017) αλλά δεν μποροούν να λάβουν επιχορήγηση σε χρήμα από τον Αναπτυξιακό Νόμο. Μπορούν σε ένα Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα αλλά δεν μπορούν στον Αναπτυξιακό Νόμο. Δηλαδή, η «δύσκολη» ΕΕ συμφωνεί στην συμμετοχή των Μεγάλων Επιχειρήσεων (με πολύ υψηλό ποσοστό χρηματοδότησης) και η «εύκολη» Αθήνα δεν μπορεί να το εντάξει στον αναπτυξιακό νόμο.
  Επιπρόσθετα, τα clusters (ως χρηματοδοτικά μέσα) αποτελούν εργαλεία διαχείρισης του ρίσκου (παραγωγής α’ ύλης με συγκεκριμένες προδιαγραφές, πρώτης και ενδιάμεσης μεταποίησης με εκλεπτυσμένα μηχανήματα και εξοπλισμό, συσκευασία-branding-τελική τοποθέτηση στις διεθνείς αγορές). Δηλαδή, εξαιρούνται οι εταιρίες που γνωρίζουν το value chain και την διαχείριση του ρίσκου. Είσοδος σε νέες αγορές χωρίς συμμετοχή βιομηχανιών είναι αδύνατη. Επίσης, το παρόν σχέδιο συνδέεται με την δημιουργία μετρήσιμης προστιθέμενης αξίας (μελέτη ΙΟΒΕ «Η μεταποίηση στην Ελλάδα: Τάσεις και Προοπτικές»).

  Παράδειγμα, αποτελεί η ελληνική γαλακτοβιομηχανία και οι ατομικές επιχειρήσεις (μικρές κτηνοτροφικές) από τους οποίους προ-αγοράζουν το γάλα σε «σκοτωμένες» τιμές. Οι συνεργατικοί σχηματισμοί θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην ανάπτυξη καταρχήν της κτηνοτροφίας στην χώρα μας (σε αντιπαράθεση της βιομηχανίας γάλακτος στην Τουρκία, ή οποία είναι «αστρική» κατά την τελευταία 10ετία) και δεύτερον στην δημιουργία ποιοτικών προϊόντων (πράσινων και βιολογικών). Επειδή, δεν υπάρχει το critical mass (σε επίπεδο τελικών προϊόντων) πρέπει να οδηγήσουμε τις αγορές σε νέα διαφοροποιημένα προϊόντα σε μικρότερη κλίμακα και με μεγαλύτερα περιθώρια κέρδους.
  Επιπλέον, καινοτομία είναι μια έννοια η οποία βασίζεται στην νεναική αντίληψη των πραγμάτων εντός ενός πλαισίου πραγματικότητας της καθημερινότητας (η εμπειρία των επαγγελματιών που ξέρουν να δουλεύουν και να παράγουν). Με λίγα λόγια, εάν δεν θέλει ο «μεγάλος και άξιος» που εξάγει τα προϊόντα του εξωτερικό δεν πρόκειται να περπατήσουν οι συνεργατικοί σχηματισμοί. Περπατούν, στην έρευνα και κανοτομία και τα οφέλη τα καρπώνονται οι μεγάλοι (και άξιοι).
  Προτείνω λοιπόν τα εξής: α) να δοθεί η δυνατότητα επιδότησης σε χρήμα σε βιομηχανικές μονάδες ανεξαρτήτως των οικονομικών μεγεθών τους με την προϋπόθεση δημιουργίας νέων προϊόντων / υπηρεσιών και την συμμετοχή στο cluster άνω των 5 εταιριών, β)

 • 15 Νοεμβρίου 2021, 09:27 | ΣΤΥΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ

  Άρθρο 6, παράγραφος α.i. «Απόκτηση του Συνόλου των Στοιχείων Ενεργητικού, που ανήκουν σε επιχειρηματική εγκατάσταση που έχει κλείσει» – Μπορεί να προστεθεί – σε περιπτώσεις που τεκμηριώνεται – «η απόκτηση μηχανολογικού εξοπλισμού από βιομηχανικές οντότητες, η οποίες έχουν παύσει την λειτουργία μονάδων (συγκεκριμένων γραμμών) παραγωγής τους»; Χωρίς την αλλαγή της υφιστάμενης διαδικασίας (βεβαίωση των αρμόδιων αρχών με την οποία να τεκμηριώνεται ότι η γραμμή παραγωγής έχει παύσει την λειτουργία της, πιστοποιητικό ανεξάρτητου εκτιμητή μηχανικού ή επίσημο φορέα για την τεκμηρίωση του εύλογου κόστους του εξοπλισμού, την εκθεση πραγματογνωμοσύνης για την δυνατότητα επαναλειτουργίας του εξοπλισμού, και τους λοιπούς όρους της αγοράς. Σημειώνω ότι, σύμφωνα με την έκθεση του ΙΟΒΕ (έτος 2017) «Ο Τομέας Μεταποίησης στην Ελλάδα: Τάσεις και Προοπτικές» αναφέρει την σημαντικότητα των βιομηχανιών γενικότερα στην δημιουργία α) προστιθέμενης αξίας, β) διασύνδεση με εταιρίες παροχής υπηρεσιών και σχεδίασης νέων προϊόντων και γ) ύπαρξη της μεσαίας τάξης ως αποτέλεσματος αυτής της σχέσης (μεταποιήσης στην βιομηχανία). Από 15% του ΑΕΠ (από το 2014 έως σήμερα) στο 20-22% του ΑΕΠ στην επόμενη δεακετία).

 • 15 Νοεμβρίου 2021, 00:54 | Γιαγουρτάς Σαράντος

  Εάν μιλάμε για ανέγερση νέας ξενοδοχειακής μονάδας, θα ήταν πολύ θετικό να αναγνωρίζονται ως ίδια κεφάλαια η αξία του οικοπέδου στο οποίο θα γίνει η ανέγερση. Πολλές φορές η αξία του οικοπέδου ξεπερνά το 50% της επένδυσης.

 • 14 Νοεμβρίου 2021, 21:43 | ΟΥΝΤΖΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

  Άρθρο 6:
  Προτείνουμε τα επενδυτικά σχέδια για την δημιουργία Κέντρων Αποθεραπείας και Αποκατάστασης (περ. ε΄ της παρ. 4 του Παραρτήματος A) να συμπεριληφθούν σε αυτή την κατηγορία των επενδύσεων των οποίων οι Επιλέξιμες Κτηριακές Δαπάνες μπορούν να ανέρχονται έως και το 60% του συνολικού προϋπολογισμού των έργων, όπως προβλέπεται και για τις επενδύσεις του κλάδου του τουρισμού (περ. γ΄ της παρ. 4 του Παραρτήματος A).
  Στην πράξη επενδύσεις Ίδρυσης Κέντρων Αποθεραπείας και Αποκατάστασης ολοκληρώνονται συνήθως με τις Κτιριακές Δαπάνες να ανέρχονται στο 60% με 65% του συνολικού κόστους επένδυσης. Άλλωστε, τα Κέντρα Αποθεραπείας–Αποκατάστασης δεν είναι τίποτα άλλο παρά ξενοδοχεία στο προσωπικό των οποίων εργάζονται και πολύ καλά καταρτισμένοι γιατροί και νοσηλευτές. Αυτό που διαφοροποιεί τις υποδομές των Κέντρων από τα ξενοδοχεία είναι κάποιες επιπλέον αίθουσες αποθεραπείας καθώς και εξοπλισμός αποθεραπείας. Συνήθως το κόστος του ειδικού εξοπλισμού που χρησιμοποιείται για την αποθεραπεία των νοσηλευόμενων είναι πολύ μικρότερο από το κόστος «κατασκευής /επέκτασης κτιρίων, δημιουργίας ειδικών-βοηθητικών κτιριακών εγκαταστάσεων, κατασκευών διασφάλισης της προσβασιμότητας σε άτομα με αναπηρία, και διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου».

 • Στο άρθρο 17 παράγραφος 5 αναφέρεται:
  « …. Οι αιτήσεις υπαγωγής της περ. β της παρ. 3, οι οποίες υποβάλλονται στη Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων της Γενικής Γραμματείας Ιδιωτικών Επενδύσεων και Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (Σ.Δ.Ι.Τ.) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, συνοδεύονται υποχρεωτικά από έκθεση πιστοποίησης, το πρότυπο της οποίας αποτελεί παράρτημα της οικείας προκήρυξης καθεστώτος. Η έκθεση πιστοποίησης υπογράφεται από μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, εγγεγραμμένο στο Εθνικό Μητρώο Πιστοποιημένων Αξιολογητών του άρθρου 117. … »
  Σύμφωνα με τα παραπάνω οι οικονομολόγοι – σύμβουλοι που εκπονούν επενδυτικά σχέδια στα πλαίσια των Αναπτυξιακών Νόμων θα πρέπει να συνεργαστούν με Αξιολογητές του Μητρώου ΕΜΠΑ, αυτό από μόνο του έχει γίνει καθόλου αντιληπτό τι συνεπάγεται;;;
  Αυτοί που εκπονούν θα πρέπει να συνεργαστούν με Αυτούς που αξιολογούν;;;
  Είναι δυνατόν να ισχύσει κάτι τέτοιο;;;
  Να σημειωθεί ότι μέχρι σήμερα οι οικονομολόγοι – σύμβουλοι που εκπονούν μια μελέτη Αναπτυξιακού απαγορεύεται να γνωρίζουν ποιος χρεώθηκε την αξιολόγηση από το ΕΜΠΑ και η όποια επικοινωνία για συμπληρωματικά στοιχεία γίνεται κωδικοποιημένα μέσω mail…!!! Είναι δυνατόν ο Νέος Αναπτυξιακός να υποχρεώνει τη συνεργασία αυτών που υποβάλλουν με αυτούς που αξιολογούν;;;
  Η εν λόγω διάταξη είναι εντελών σε λάθος κατεύθυνση και θα δημιουργήσει περίεργες σχέσεις μεταξύ μελετητών και αξιολογητών.
  Σε όλες τις αναπτυγμένες οικονομίες υπάρχουν αυτοί που σχεδιάζουν και αυτοί που αξιολογούν – ελέγχουν, υπάρχουν αυτοί που εκπονούν και αυτοί που αξιολογούν – ελέγχουν, υπάρχουν αυτοί που υποβάλλουν και αυτοί που αξιολογούν – ελέγχουν. Εάν αυτή η σαφής διάκριση καταργηθεί τότε θα πάμε πίσω σε άλλες εποχές..!
  Πρόταση:
  – Η έκθεση πιστοποίησης υπογράφεται από Οικονομολόγο μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, με 10ετή ή 5ετή ή 3ετή ή …… αποδεδειγμένη εμπειρία στην εκπόνηση Επενδυτικών σχεδίων (υποβολές επενδυτικών σχεδίων)
  – Ή
  – Η έκθεση πιστοποίησης υπογράφεται από Οικονομολόγο μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, με εγκεκριμένα επενδυτικά σχέδια στα πλαίσια των Αναπτυξιακών Νόμων συνολικού επιλέξιμου κόστους άνω των 10 ή 20 ή 50 ή …… εκ. ευρώ
  Να σημειωθεί ότι σε καμία περίπτωση δεν υποτιμάται το έργο του ΕΜΠΑ, απλά ο ρόλος του ΕΜΠΑ δεν είναι να συμμετέχει στην υποβολή επενδυτικών σχεδίων..!!! Ο ρόλος του ΕΜΠΑ είναι συγκεκριμένος, πρόκειται για ΜΗΤΡΩΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ.
  Όσον με αφορά, είμαι μέλος του ΕΜΠΑ από το 2014 και εκπονώ Επενδυτικά Σχέδια στα πλαίσια των Αναπτυξιακών Νόμων από το 2005. Ποτέ μέχρι σήμερα η κείμενη νομοθεσία δεν έχει εμπλέξει την ιδιότητα του Αξιολογητή με την ιδιότητα του Οικονομολόγου – Συμβούλου που εκπονεί Επενδυτικά Σχέδια.
  Σαφώς μπορεί κάποιος να είναι και εκπονητής και αξιολογητής (να εκπονεί μελέτες και να είναι μέλος του ΕΜΠΑ) αλλά δεν μπορεί οι δυο αυτές ιδιότητες να εμπλέκονται!!!

 • 14 Νοεμβρίου 2021, 16:53 | Βασίλης Σαβ.

  Αναγράφεται:
  «…Άρθρο 6
  Επιλέξιμες δαπάνες περιφερειακών ενισχύσεων (…)
  αα. Την κατασκευή, επέκταση, εκσυγχρονισμό κτιριακών εγκαταστάσεων, ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων των κτιρίων, κατασκευές για τη διασφάλιση της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία, καθώς και διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου. Οι δαπάνες αυτές αθροιστικά δεν μπορούν να υπερβαίνουν το σαράντα πέντε τοις εκατό (45%) του συνόλου των ενισχυόμενων δαπανών περιφερειακού χαρακτήρα…»

  Πρόταση:
  Να αλλάξει αυτό το ποσοστό από 45%, σε 75%, ώστε να δοθεί η μέγιστη ευελιξία και άνεση στους επενδυτές να καταρτίσουν τα επιχειρηματικά σχέδια, διότι σχεδιάζονται business plan από εταιρίες που πχ θα ήθελαν να ενώσουν 2 χώρους προς κατασκευή ενιαίου χώρου κάτι που θα έδινε μεγάλη εξοικονόμηση κόστους και διαδικασιών, ή μεγαλύτερη εκμεττάλλευση παραγωγικής δυναμικότητας από υφιστάμενο εξοπλισμό, ή που θα ήθελαν και να κάνουν κτιριακή επέκταση προς κατασκευή αποθήκης ώστε να χωρέσουν τα προϊόντα, στα οποία επιχειρηματικά σχέδια το ποσοστό του εξοπλισμού δεν είναι απαραίτητα μεγάλο (πχ ράφια, 1-2 κλαρκ, λογισμικό).

  Οι κτιριακές κατασκευές πλέον, και ειδικά οι μεταλλικές κατασκευές, είναι πανάκριβες λόγω τεράστιας αύξησης των οικοδομικών υλικών και του σιδήρου, κόστος που αναμένεται να διαρκέσει υψηλό για αρκετά χρόνια, και εάν ισχύσει τελικά το αρχικό max 45% στα κτιρικά, δεν θα μπορέσουν τέτοια βιώσιμα (και μάλιστα με αρχικό ενδιαφέρον από τράπεζες για χρηματοδότηση) σχέδια, ούτε καν να μπορέσουν να υποβληθούν για αξιολόγηση στον Αναπτυξιακό Νόμο. Θα ήταν τεράστιο κρίμα και τεράστιο εθνικό αυτογκόλ να μην αλλάξει το ποσοστό σε max 75%.

  Από τη στιγμή λοιπόν που δεν γίνεται να αυξηθεί το ποσοστό επιδότησης, μοναδική διέξοδος είναι να αυξηθεί το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσο στις κτιριακές δαπάνες σε 75%. Και αυτό πρέπει να επιτρέπεται σε όλες τις κατηγορίες επιχειρήσεων (μεταποιητικές, εμπορικές, τουριστικά, logistics), χωρίς ανούσιους διαχωρισμούς.

  ————-
  Συνοψίζοντας, συμφωνώ με τα λεγόμενα του κ. Γιάννη Μπαλτζάκη, αλλά πρέπει κατά την άποψή μου το μέγιστο ποσό των κτιριακών να επιτραπεί να γίνει ακόμα μεγαλύτερο (ή γενναιότερο), σε 75%.

 • Στο Άρθρο 13 ως δικαιούχοι των ενισχύσεων, αναφέρονται οι φορείς επενδύσεων που είναι εγκατεστημένοι ή έχουν υποκατάστημα στην ελληνική Επικράτεια κατά τη χρονική στιγμή έναρξης εργασιών του επενδυτικού σχεδίου και έχουν συγκεκριμένες μορφές. Από τις εν λόγω μορφές εξαιρούνται οι Ατομικές Επιχειρήσεις, γεγονός το οποίο δεν γίνεται κατανοητό από την αγορά, δεν γίνεται κατανοητό το γιατί εξαιρούνται οι Ατομικές Επιχειρήσεις από το Νέο Αναπτυξιακό Νόμο.
  Καταρχάς η εν λόγω εξαίρεση δεν τεκμηριώνεται από καμία ενωσιακή οδηγία ή κάποιον κανονισμό. Επίσης οι Ατομικές Επιχειρήσεις πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι θεωρούνται ισοδύναμες επιχειρήσεις με οποιαδήποτε άλλη μορφή, συνεπώς με την εν λόγω εξαίρεση δημιουργούνται διάφορα ζητήματα, π.χ. γιατί εξαιρούνται οι Ατομικές Επιχειρήσεις και δεν εξαιρούνται και οι Μονοπρόσωπες ΙΚΕ; γιατί εξαιρούνται οι Ατομικές Επιχειρήσεις και δεν εξαιρούνται και οι Ομόρρυθμες ή Ετερόρρυθμες με ΄Β κατηγορίας Βιβλία;
  Δεν μπορεί να ισχύει μια τέτοια διάκριση, είναι ατεκμηρίωτη και αβάσιμη!
  Τέλος, η εμμονή του Υπουργείου ειδικά όσον αφορά τον προηγούμενο Αναπτυξιακό Νόμο (4399) να μην διευκρινίζει ένα απλό θέμα που αφορά τις Ατομικές Επιχειρήσεις και πιο συγκεκριμένα την χρήση ίδιας συμμετοχής στο χρηματοδοτικό σχήμα, ήδη δημιουργεί επικίνδυνες ασάφειες για τις επιχειρήσεις αυτές που ήδη υλοποιούν επενδυτικά σχέδια. Στο εν λόγω θέμα ενώ θα μπορούσε το Υπουργείο με μία απλή διευκρινιστική (όπως ακριβώς στον 3908,¨.. Για τις ατοµικές επιχειρήσεις η ίδια συµµετοχή αποτελεί Ίδιο κεφάλαιο..¨ ) να λύσει το θέμα, αντιθέτως το Υπουργείο απαντά ¨.. όπου η ατομική επιχείρηση τηρεί απλογραφικό λογιστικό σύστημα (βιβλία Β’ κατηγορίας) και δεν είναι δυνατή η λογιστική καταχώρηση και παρακολούθηση σχετικού λογαριασμού ως «κεφάλαιο ατομικής επιχείρησης», οι νέες εισφορές σε μετρητά του φυσικού προσώπου δεν μπορούν να θεωρηθούν ως κάλυψη του ενισχυόμενου κόστους του επενδυτικού σχεδίου με ιδία κεφάλαια και να δηλωθεί αντίστοιχα στο χρηματοδοτικό σχήμα. Επομένως εφόσον ο φορέας επιθυμεί να καλύψει το ενισχυόμενο κόστος της επένδυσης αποκλειστικά με ιδία κεφάλαια θα πρέπει η ατομική επιχείρηση να τηρεί διπλογραφικό λογιστικό σύστημα (βιβλία Γ’ κατηγορίας).
  Εν ολίγοις οι Ατομικές Επιχειρήσεις από τη μία στον 4399 υποχρεούνται να υλοποιήσουν κάτι διαφορετικό από αυτό που εγκρίθηκαν.. και από την άλλη στο νέο Αναπτυξιακό βγαίνουν εκτός ¨χάρτη¨..!!! Σίγουρα πρέπει να επανεξεταστεί το εν λόγω ζήτημα.

  ΥΓ Αν το πρόβλημα είναι η κατηγορία των βιβλίων, μπορεί να απαιτήσει ο νέος νόμος μόνο Γ΄ κατηγορίας βιβλία για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων και όχι να εξαιρεί επιχειρήσεις.

 • 14 Νοεμβρίου 2021, 15:02 | ΑΡΧΟΝΤΙΑ ΦΡΑΣΤΑ

  Σχετικά με τον Νέο Αναπτυξιακό Νόμο αυτό που πρέπει να λάβει πολύ σοβαρά ο νομοθέτης είναι ότι θα πρέπει να είναι ένα πραγματικό αναπτυξιακό επενδυτικό εργαλείο σχεδιασμένο στις απαιτήσεις του διεθνούς ανταγωνιστού περιβάλλοντος , μακριά από γραφειοκρατία και ατελείωτους χρόνους αναμονής έως ότου ένα επενδυτικό σχέδιο μικρό ή μεγάλο λάβει μια εγκριτική απόφαση.
  Ο Νέος Αναπτυξιακός Νόμος θα πρέπει να εξαιρεί την αξιολόγηση του από τις υπηρεσίες των Περιφερειών για τον λόγο ότι δεν διαθέτουν ικανό προσωπικό ώστε πραγματικά να αξιολογήσουν σε άμεσο χρόνο τους επενδυτικούς φακέλους που υποβάλουν οι επενδυτές στις Περιφερειακές υπηρεσίες.
  Τα παραδείγματα είναι πάρα πολλά σε όλες τις περιφέρειες με αποκορύφωμα την περιφέρεια Ιονίων Νήσων , την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου όπου οι ρυθμοί αξιολόγησης είναι λιγότερο από του ρυθμούς κινήσεως της χελώνας.
  Επενδύσεις που βρίσκονται στα ντουλάπια των υπηρεσιών δεν βοηθάνε την ανταγωνιστικότητα της χώρας και την οικονομία της, απλά φεύγουν για άλλες χώρες πιο φιλικές προς επιχειρηματίες και επενδύσεις.
  Ένα άλλο θέμα που θα πρέπει να αλλάξει άμεσα είναι η διαδικασία των ελέγχων κατά την φάση υλοποίησης και ολοκλήρωσης της επένδυσης , αφού υπάρχουν μεγάλες καθυστερήσεις στους ελέγχους, στις τροποποιήσεις και στις εκταμιεύσεις των έργων που έχουν υπαχθεί μέσο Αναπτυξιακού Νόμου.
  Πιστεύουμε ότι θα πρέπει να περάσει οι διαδικασίες αυτές σε ορκωτούς λογιστικές όπου μέσα σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα με αρχή και τέλος θα πρέπει να ελέγχουν καθολικά την επένδυση και να παραδίδουν το τελικό πόρισμα τους στην διεύθυνση πληρωμών.
  Σε επίπεδο δικαιολογητικών επενδυτικών φακέλων θα ήθελα πολύ να αξιολογηθούν μια σειρά δικαιολογητικών που πραγματικά δεν έχουν καμία λογική και σκοπιμότητα, ειδικά αναφέρομαι στις ΑΠΔ προσωπικού με ανάλυση των τριών τελευταίων ετών και βάση του τελευταίου δωδεκαμήνου πριν το μήνα υποβολής του επενδυτικού σχεδίου.
  Επίσης σε μια Υπό Ίδρυση εταιρεία η οποία υποβάλει επενδυτικό σχέδιο σε τι εξυπηρετεί η Φορολογική και Ασφαλιστική ενημερότητα την στιγμή που ούτε καν δεν υπάρχει τελική σύσταση , ή σε τι εξυπηρετεί τα Πιστοποιητικά περί μη πτώχευσης , περί μη αίτησης για πτώχευσης και αναγκαστικής διαχείρισης…….
  Ένα άλλο θέμα που υπάρχει στην συγκέντρωση δικαιολογητικών υποβολής είναι όταν θα πρέπει να υποβληθεί κάποια σχετική βεβαίωση από ένα άλλο δημόσιο φορέα , η οποία πολλές φορές ναυαγεί το σχέδιο πριν ξεκινήσει, σας καταθέτω ένα παράδειγμα στον τελευταίο Αναπτυξιακό Νόμο 4399/16 , όπου για υποβολή επενδυτικού σχεδίου στον πρωτογενή τομέα και ειδικά για Υδροπονία μας ζητάνε να καταθέσουμε βεβαίωση ότι δεν απαιτείται Περιβαλλοντολογική Άδεια Επιπτώσεων (ΠΠΕ)για θερμοκήπιο υδροπονίας τεσσάρων στρεμμάτων , την στιγμή που όλες οι υπηρεσίες των Περιφερειών δηλώνουν αναρμόδιες για την χορήγηση σχετικής βεβαίωσης ή ότι δεν υπάρχει σχετική νομοθεσία για την Υδροπονία ( στην χώρα μας επιτέλους θα πρέπει να παράγουμε και τροφή…).
  Μία άλλη κατεύθυνση που θα πρέπει να δίνει ο Νέος Αναπτυξιακός Νόμος στις επιχειρήσεις του πρωτογενούς τομέα είναι η παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από την ύλη που μένει από τα περιττώματα των ζωντανών (όπως είναι οι Πτηνοτροφικές καθώς και άλλες μονάδες του πρωτογενή τομέα της χώρας), ειδικά θα μπορούσε να παράγετε θερμική ενέργεια από την καύση αυτών των περιττωμάτων και στην συνέχεια να μετατρέπετε σε ηλεκτρική ενέργεια για κατανάλωση εντός της μονάδας , τα λειτουργικά κόστη της επιχείρησης σε επίπεδο ενέργειας θα συρρικνωθούν πάρα πολύ και θα υπάρχει αυτάρκεια ενέργειας την στιγμή που όλοι βλέπουμε την αλματώδη άνοδο της κιλοβατώρας με αποτέλεσμα την άμεση άνοδο όλων των εμπορευμάτων.
  Πρέπει να εκμεταλλευτούμε όλες τις ήπιες μορφές παραγωγής ενέργειας ώστε να βοηθήσουμε στην συρρίκνωση του κόστους λειτουργίας των επιχειρήσεων και στο ισοζύγιο ρύπων πράσινης ενέργειας.
  Μια τελευταία σκέψη για τον Νέο Αναπτυξιακό Νόμο είναι και η εκλεξιμότητα ως δαπάνη της αγοράς οικοπέδου για την κατασκευή και εγκατάσταση των επιχειρήσεων , αφού εκ των πραγμάτων δεν μπορεί να υπάρξει επένδυση χωρίς την απαιτούμενη έκταση , καθώς θα μπορούσε να δοθεί ένα μικρότερο ποσοστό επιχορήγησης σε σχέση με τι υπόλοιπες επιλέξιμες κατηγορίες και δαπάνες και ειδικά για τις Μικρέ και πολύ Μικρές Επιχειρήσεις ώστε να υπάρχει μια επιπλέον βοήθεια για την ανάπτυξη αυτού του μεγέθους επιχειρήσεων.
  Καλή Επιτυχία στον Νέο Αναπτυξιακό Νόμο , με την Ελπίδα ότι θα είναι ένα πραγματικό εργαλείο στα χέρια των επιχειρήσεων σε συνάρτηση με τον χαμένο χρόνο ετών που θα πρέπει να κερδίσει η χώρας μας ως μια σύγχρονη Δυτικό Ευρωπαϊκή χώρα.

 • 14 Νοεμβρίου 2021, 15:55 | Αντώνης Σταυρουλάκης

  Σχετικά με τον Νέο Αναπτυξιακό Νόμο αυτό που πρέπει να λάβει πολύ σοβαρά ο νομοθέτης είναι ότι θα πρέπει να είναι ένα πραγματικό αναπτυξιακό επενδυτικό εργαλείο σχεδιασμένο στις απαιτήσεις του διεθνούς ανταγωνιστού περιβάλλοντος , μακριά από γραφειοκρατία και ατελείωτους χρόνους αναμονής έως ότου ένα επενδυτικό σχέδιο μικρό ή μεγάλο λάβει μια εγκριτική απόφαση.
  Ο Νέος Αναπτυξιακός Νόμος θα πρέπει να εξαιρεί την αξιολόγηση του από τις υπηρεσίες των Περιφερειών για τον λόγο ότι δεν διαθέτουν ικανό προσωπικό ώστε πραγματικά να αξιολογήσουν σε άμεσο χρόνο τους επενδυτικούς φακέλους που υποβάλουν οι επενδυτές στις Περιφερειακές υπηρεσίες.
  Τα παραδείγματα είναι πάρα πολλά σε όλες τις περιφέρειες με αποκορύφωμα την περιφέρεια Ιονίων Νήσων , την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου όπου οι ρυθμοί αξιολόγησης είναι λιγότερο από του ρυθμούς κινήσεως της χελώνας.
  Επενδύσεις που βρίσκονται στα ντουλάπια των υπηρεσιών δεν βοηθάνε την ανταγωνιστικότητα της χώρας και την οικονομία της, απλά φεύγουν για άλλες χώρες πιο φιλικές προς επιχειρηματίες και επενδύσεις.
  Ένα άλλο θέμα που θα πρέπει να αλλάξει άμεσα είναι η διαδικασία των ελέγχων κατά την φάση υλοποίησης και ολοκλήρωσης της επένδυσης , αφού υπάρχουν μεγάλες καθυστερήσεις στους ελέγχους, στις τροποποιήσεις και στις εκταμιεύσεις των έργων που έχουν υπαχθεί μέσο Αναπτυξιακού Νόμου.
  Πιστεύουμε ότι θα πρέπει να περάσει οι διαδικασίες αυτές σε ορκωτούς λογιστικές όπου μέσα σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα με αρχή και τέλος θα πρέπει να ελέγχουν καθολικά την επένδυση και να παραδίδουν το τελικό πόρισμα τους στην διεύθυνση πληρωμών.
  Σε επίπεδο δικαιολογητικών επενδυτικών φακέλων θα ήθελα πολύ να αξιολογηθούν μια σειρά δικαιολογητικών που πραγματικά δεν έχουν καμία λογική και σκοπιμότητα, ειδικά αναφέρομαι στις ΑΠΔ προσωπικού με ανάλυση των τριών τελευταίων ετών και βάση του τελευταίου δωδεκαμήνου πριν το μήνα υποβολής του επενδυτικού σχεδίου.
  Επίσης σε μια Υπό Ίδρυση εταιρεία η οποία υποβάλει επενδυτικό σχέδιο σε τι εξυπηρετεί η Φορολογική και Ασφαλιστική ενημερότητα την στιγμή που ούτε καν δεν υπάρχει τελική σύσταση , ή σε τι εξυπηρετεί τα Πιστοποιητικά περί μη πτώχευσης , περί μη αίτησης για πτώχευσης και αναγκαστικής διαχείρισης…….
  Ένα άλλο θέμα που υπάρχει στην συγκέντρωση δικαιολογητικών υποβολής είναι όταν θα πρέπει να υποβληθεί κάποια σχετική βεβαίωση από ένα άλλο δημόσιο φορέα , η οποία πολλές φορές ναυαγεί το σχέδιο πριν ξεκινήσει, σας καταθέτω ένα παράδειγμα στον τελευταίο Αναπτυξιακό Νόμο 4399/16 , όπου για υποβολή επενδυτικού σχεδίου στον πρωτογενή τομέα και ειδικά για Υδροπονία μας ζητάνε να καταθέσουμε βεβαίωση ότι δεν απαιτείται Περιβαλλοντολογική Άδεια Επιπτώσεων (ΠΠΕ)για θερμοκήπιο υδροπονίας τεσσάρων στρεμμάτων , την στιγμή που όλες οι υπηρεσίες των Περιφερειών δηλώνουν αναρμόδιες για την χορήγηση σχετικής βεβαίωσης ή ότι δεν υπάρχει σχετική νομοθεσία για την Υδροπονία ( στην χώρα μας επιτέλους θα πρέπει να παράγουμε και τροφή…).
  Μία άλλη κατεύθυνση που θα πρέπει να δίνει ο Νέος Αναπτυξιακός Νόμος στις επιχειρήσεις του πρωτογενούς τομέα είναι η παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από την ύλη που μένει από τα περιττώματα των ζωντανών (όπως είναι οι Πτηνοτροφικές καθώς και άλλες μονάδες του πρωτογενή τομέα της χώρας), ειδικά θα μπορούσε να παράγετε θερμική ενέργεια από την καύση αυτών των περιττωμάτων και στην συνέχεια να μετατρέπετε σε ηλεκτρική ενέργεια για κατανάλωση εντός της μονάδας , τα λειτουργικά κόστη της επιχείρησης σε επίπεδο ενέργειας θα συρρικνωθούν πάρα πολύ και θα υπάρχει αυτάρκεια ενέργειας την στιγμή που όλοι βλέπουμε την αλματώδη άνοδο της κιλοβατώρας με αποτέλεσμα την άμεση άνοδο όλων των εμπορευμάτων.
  Πρέπει να εκμεταλλευτούμε όλες τις ήπιες μορφές παραγωγής ενέργειας ώστε να βοηθήσουμε στην συρρίκνωση του κόστους λειτουργίας των επιχειρήσεων και στο ισοζύγιο ρύπων πράσινης ενέργειας.
  Μια τελευταία σκέψη για τον Νέο Αναπτυξιακό Νόμο είναι και η εκλεξιμότητα ως δαπάνη της αγοράς οικόπεδου για την κατασκευή και εγκατάσταση των επιχειρήσεων , αφού εκ των πραγμάτων δεν μπορεί να υπάρξει επένδυση χωρίς την απαιτούμενη έκταση , καθώς θα μπορούσε να δοθεί ένα μικρότερο ποσοστό επιχορήγησης σε σχέση με τι υπόλοιπες επιλέξιμες κατηγορίες και δαπάνες και ειδικά για τις Μικρέ και πολύ Μικρές Επιχειρήσεις ώστε να υπάρχει μια επιπλέον βοήθεια για την ανάπτυξη αυτού του μεγέθους επιχειρήσεων.
  Καλή Επιτυχία στον Νέο Αναπτυξιακό Νόμο , με την Ελπίδα ότι θα είναι ένα πραγματικό εργαλείο στα χέρια των επιχειρήσεων σε συνάρτηση με τον χαμένο χρόνο ετών που θα πρέπει να κερδίσει η χώρας μας ως μια σύγχρονη Δυτικό Ευρωπαϊκή χώρα.

 • 13 Νοεμβρίου 2021, 15:29 | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΚΑΒΒΑΔΑΣ

  1. Προφανώς έχουν αποκλεισθεί οι ατομικές επιχειρήσεις, καθώς υπάρχει δυνατότητα για μονοπρόσωπες εταιρείες (ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ). Στο σημείο αυτό θα πρέπει να ληφθούν υπ’ όψη οι προς ψήφιση διατάξεις του ν/σ «Κίνητρα για Ανάπτυξη Επιχειρήσεων» όπως αυτές θα διαμορφωθούν.
  2. Για την αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων θα πρέπει άμεσα να επανδρωθούν οι αρμόδιες Υπηρεσίες των Περιφερειών και της ΓΓΙΔ. Οι Περιφέρειες λειτουργούν με 2-3 άτομα κατά μέσο όρο.
  3. Να δημιουργηθεί νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα για υποβολή, αξιολόγηση και υλοποίηση των επενδυτικών έργων.
  4. Να επανέλθει παλαιότερη διάταξη, για υπογραφή οικονομοτεχνικής μελέτης από μέλος του ΟΕΕ και μέλος του ΤΕΕ εφόσον η επένδυση ξεπερνά τις 250.000 ευρώ (σχετική πρόβλεψη υπάρχει από το ΟΕΕ).
  5. Να επανέλθει η δυνατότητα υποβολής μίας αίτησης η οποία θα περιλαμβάνει περισσότερους τους ενός τόπους υλοποίησης. Αρκετές επιχειρήσεις λειτουργούν παραγωγικά σε διάφορους τόπους.
  6. Να μην απαιτείται απαραίτητα η προσκόμιση αποκλειστικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, αλλά να γίνεται δεκτή και η προσκόμιση βεβαίωσης οφειλών εφόσον αυτές έχουν ρυθμισθεί.
  7. Να μειωθεί στο μέγιστο δυνατό ο αριθμός των δικαιολογητικών τα οποία μπορούν να αναζητηθούν εντός των Υπηρεσιών. Το κόστος θα καλύπτεται από το οικείο Παράβολο που συνοδεύει το αίτημα υπαγωγής.
  8. Η υπεύθυνη δήλωση στο στάδιο της αίτησης να προϋπάρχει ως κείμενο στη σχετική πλατφόρμα και να επιλέγεται με ένα «κλικ».
  9. Ο έλεγχος σώρευσης να γίνεται και αυτός υπηρεσιακά.
  10. Να μην είναι απαραίτητη η προσκόμιση δήλωσης Μεγέθους, αλλά να γίνεται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα.
  11. Στις Μεσαίες Επιχειρήσεις να προστεθεί το κίνητρο της επιχορήγησης για προφανείς λόγους.
  12. Η μίσθωση που απαιτεί συμβολαιογραφική πράξη είναι, πολλές φορές, ιδιαίτερα δαπανηρή. Εξάλλου η νομολογία επιτρέπει και μισθώσεις δίχως συμβολαιογραφικές πράξεις.
  13. Πασιφανώς με τις νέες διατάξεις, οι Ορκωτοί διευρύνουν το πεδίο δραστηριότητας τους με επιπλέον κόστος για τις επιχειρήσεις. Αν παραμείνει έτσι, ας συνοδευτεί με κλίμακα αμοιβών σε σχέση με το κόστος της επένδυσης. Οι αμοιβές των Ορκωτών να είναι επιλέξιμες προς ενίσχυση.
  14. Η ποσόστωση των κτιριακών από 45% πρέπει να αυξηθεί στο 60% τουλάχιστον. Πλέον οι τεχνολογικές καινοτομίες προσφέρονται σε χαμηλότερα κόστη από ότι στο παρελθόν, ενώ οι κτιριακές δαπάνες διαρκώς αυξάνονται και διακρίνονται από ανελαστικότητα.

 • Υπό την ιδιότητα του Προέδρου του Ελληνικού Επιμελητηριακού Επιχειρηματικού Συνδέσμου Μεταφορών (Ε.Ε.ΣΥ.Μ) προτείνω στο Άρθρο 13

  Στο Άρθρο 6

  επιλέξιμες δαπάνες,θα χρήσιμο να προστεθούν και αυτές εκπόνησης μελετών σκοπιμότητας βιψσιμότητας ή και τεχνικών μελετών υλοποίησησς των δράσεων που προβλέπει ο παρόν Νόμος

  Στο Άρθρο 13

  στους δικαιούμενους ενίσχυσης του παρόντος Νόμου να προτεθούν Αστικές Μη Κερδοσκοπικές Εταιρείες και φορείς όπως ο Ε.Ε.ΣΥ.Μ (που ενώνει Επιμελητήρια από όλη την Ελλάδα, μαζί με επιχειρήσεις και φορέις του κλάδου των Μεταφορών, Οργανισμούς Λιμένων, Αυτοκινητοπρόμους, και προσωπικότητες των μεταφορών και της εφοδιαστικής) αλλά και οι Αναπτυξιακές Εταιρείες που έχουν συστήσει Επιμελητήρια προκειμένου να αναπτυχθούν και υποστηριχθούν από αυτές αναπτυξιακές δράσεις που σχετίχονται με τις μεταφορές (εκσυγρονισμός μεταφορικών συστημάτων, φηφιοποίηση μεταφορών, συνεδεσιμότητα της ελλάδος με την ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου) αλλά και της εφοδιαστικής, ιδιαίτερα την Ανάπτυξη Αντικών Εμπορευματικών Μεταφορών (City Logistics)

  Στό Άρθρο 16
  στις προυποθέσεις ενισχύσεων περιφερειακού χαρακτήρα θα ήταν χρήσιμο να προστεθούν και συμπράξεις εταιρειών για την δημιουργία εγχειρημάτων, όπως αυτά των Εμπορευματικών Κέντρων Σταθμών και Κόμβων καθώς και Αστικών Κέντρων Ενωποίησης Εμπορευμάτων αλλά και την προόθηση λύσεων για τις Αστικές Εμπορευματικές Μεταφορές (City Logistics) ώστε έτσι να επιτυγχάνεται ευκολότερα ο περιφερεικός χαρακτήρας με την σύμπραξη εταιρειών και του εκάστοτε Δήμου ή Περιφέρειας, όπως αναφέρεται και σι Άρθρο 45 παραγραφος 1 ’’Τα υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια είναι τα οριζόμενα στο άρθρο 5 και σύμφωνα με το Παράρτημα Α και εμπίπτουν στην πρωτογενή παραγωγή, στη μεταποίηση γεωργικών προϊόντων, στην αλιεία, στην έρευνα και εφαρμοσμένη καινοτομία, στον ψηφιακό και τεχνολογικό μετασχηματισμό, στη μεταποίηση και στην εφοδιαστική αλυσίδα.’’ Και σύμφωνα με το Άρθρο 55 παράγραφος β.

 • Υπό την ιδιότητα του Προέδρου του Ελληνικού Επιμελητηριακού Επιχειρηματικού Συνδέσμου Μεταφορών (Ε.Ε.ΣΥ.Μ) προτείνω στο Άρθρο 13 στους δικαιούμενους ενίσχυσης του παρόντος Νόμου να προτεθούν Αστικές Μη Κερδοσκοπικές Εταιρείες και φορείς όπως ο Ε.Ε.ΣΥ.Μ (που ενώνει Επιμελητήρια από όλη την Ελλάδα, μαζί με επιχειρήσεις και φορέις του κλάδου των Μεταφορών, Οργανισμούς Λιμένων, Αυτοκινητοπρόμους, και προσωπικότητες των μεταφορών και της εφοδιαστικής) αλλά και οι Αναπτυξιακές Εταιρείες που έχουν συστήσει Επιμελητήρια προκειμένου να αναπτυχθούν και υποστηριχθούν από αυτές αναπτυξιακές δράσεις που σχετίχονται με τις μεταφορές (εκσυγρονισμός μεταφορικών συστημάτων, φηφιοποίηση μεταφορών, συνεδεσιμότητα της ελλάδος με την ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου) αλλά και της εφοδιαστικής, ιδιαίτερα την Ανάπτυξη Αντικών Εμπορευματικών Μεταφορών (City Logistics)

 • 13 Νοεμβρίου 2021, 13:04 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ

  Η παρατήρηση που έχω να κάνω αφορά τον αγροτικό τομέα. Για ποιον λόγω εξαιρούνται τα φυσικά πρόσωπα δηλαδή οι μεμονωμένοι αγρότες που είναι κατά κύριο επάγγελμα αγροτες; Σε πολλούς ορεινούς δήμους δεν είναι εύκολο να κάνουν οι αγρότες ομάδες παραγωγών, επιχειρήσεις κτλ. Στερούνται έτσι τα ευεργετικά αποτελέσματα του αναπτυξιακού όπως να εξιγχρονισουν τα μηχανήματα και τις εγκαταστάσεις τους , πράγμα που θα προσφέρει τόσο περιβαλλοντικά όσο και αναπτυξιακά.

 • 13 Νοεμβρίου 2021, 03:41 | Αθανασιάδης

  1. Πρέπει το ποσοστό του 45% για το μέγιστο ύψος επένδυσης των κτιριακών για τις επενδύσεις στην μεταποίηση και αγροδιατροφή, να αυξηθεί στο 60%, καθώς πολλές επιχειρήσεις επιθυμούν να επενδύσουν σε κτιριακές εγκαταστάσεις
  2. Για ποιό λόγο εξαιρούνται οι ατομικές επιχειρήσεις?

 • 13 Νοεμβρίου 2021, 02:34 | Κωνσταντινος Α.

  Η κατάργηση του ΕΜΠΑ πέραν της αδικίας απέναντι σε ανθρώπους που έχουν να λαμβάνουν δεδουλευμενες αμοιβές ακόμα και από το 2018, είναι σχεδόν σίγουρο ότι θα δημιουργησει προβλήματα και καθυστερήσεις στην ροή της αξιολόγησης και υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων. Το μεγαλύτερο μέρος των ενεργων μελών του ΕΜΠΑ πλέον διαθέτει υψηλή εμπειρια στη χρήση του ΠΣΚΕ και των οδηγών αξιολόγησης και αν γινουν και κάποιες μικρές εκπαιδεύσεις μπορεί να γίνει ένα πολύτιμο εργαλείο με χαμηλό σχετικά κόστος που θα επιταχύνει την διαδικασία της αξιολόγησης και υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων. Αντ’ αυτού όμως, ενδεχομενως και για συντεχνιακους λόγους, προκρίνεται μια άλλη νέα διαδικασια που κανεις δεν γνωρίζει αν και πότε θα αρχίσει να λειτουργεί αποτελεσματικά και σαφως θα έχει υψηλότερο κοστους. Δυστυχώς τέτοιες αποφάσεις που στερούνται λογικης, όπως είναι η κατάργηση του ΕΜΠΑ, απλά δείχνουν ότι οι παθογένειες της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης συνεχίζουν να υπάρχουν πίσω από δήθεν μεταρρυθμιστικες προσπάθειες.

 • 12 Νοεμβρίου 2021, 18:16 | Σωτήριος Σαρδελής

  1) Το ελάχιστο ποσό για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις θα εξαιρέσει πολλούς υποψήφιους επενδυτές. Το ποσό των 100000 ευρώ που υπήρχε στην προηγούμενη εφαρμογή αποτελεί μια ικανοποιητική βάση
  2) Θα πρέπει να γίνει συγκεκριμενοποίηση των επιλέξιμων δαπανών στον πρωτογενή τομέα. Υπάρχουν περιπτώσεις που υπάρχει συζήτηση για απόρριψη δαπάνης γεωργικού ελκυστήρα, ο οποίος τεκμηριώνεται ως όχημα και απορρίπτεται
  3) Τα θερμοκήπια που δεν διαθέτουν έγκριση τύπου εξαιρούν γεωγραφικά τμήματα της χώρας στα οποία η αγροτική οικονομία στηρίζεται σε αυτά. Πρέπει να υπάρξει μέριμνα για να ενταχθούν με συγκεκριμένες διαδικασίες, που εφαρμόζονται σε άλλα προγράμματα, π.χ. σχέδια βελτίωσης
  4) Παρατηρούνται σοβαρά προβλήματα με το πρόγραμμα περιήγησης κατά την εισαγωγή δεδομένων στο ΠΣΚΕ. Χρειάζεται άμεσα εκσυγχρονισμός για να μην έχουμε περιττές καθυστερήσεις σε εργασίες ρουτίνας.

 • 12 Νοεμβρίου 2021, 17:00 | Κωνσταντίνος

  Η ενίσχυση των τουριστικών επενδύσεων είναι αυτονόητο ότι θα πρέπει να συμπεριλάβει και την αναβίωση των ΞΕΝΙΑ που παραμένουν κλειστά (Καστοριά, Άνδρου, Χαλκιδικής, κτλ). Πέρα από την ουσιαστική διατήρηση των ιστορικών κτιρίων, είναι και σημαντική η αναβάθμιση των περιοχών που βρίσκονται (συνήθως σε προνομιακά οικόπεδα).

 • Λαμβάνοντας υπόψη:
  • την παρ. 6 του Άρθρου 21 του Συντάγματος της χώρας, σύμφωνα με την οποία «τα άτομα με αναπηρίες έχουν δικαίωμα να απολαμβάνουν μέτρων που εξασφαλίζουν την αυτονομία, την επαγγελματική ένταξη και τη συμμετοχή τους στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της Χώρας», συνταγματικές επιταγές και απαιτήσεις της εθνικής μας νομοθεσίας, όπως:
  • τον ν.4488/2017, ο οποίος αναφέρει στο άρθρο 68 «Νομοπαραγωγική διαδικασία, ανάλυση συνεπειών ρυθμίσεων και παραγωγή επίσημων στατιστικών για τα ΑμεΑ» τα εξής: «1. Κατά το στάδιο της νομοπαραγωγικής διαδικασίας τα αρμόδια όργανα συνεκτιμούν τα δικαιώματα των ΑμεΑ, όπως αυτά περιγράφονται στη Σύμβαση και κατά τη διάρκεια της κατάρτισης σχεδίων νόμου, συνεργάζονται με το Συντονιστικό Μηχανισμό του άρθρου 69 και με το Κεντρικό Σημείο Αναφοράς του άρθρου 70 και τελούν σε διαβούλευση με αναγνωρισμένες αντιπροσωπευτικές οργανώσεις του αναπηρικού κινήματος, με άτομα και με ομάδες ατόμων που έχουν εύλογο ενδιαφέρον για τα δικαιώματα των ΑμεΑ […]»
  • τον ν.4074/2012 (ΦΕΚ 88 Α΄/11.04.2012), με τον οποίο η χώρα μας κύρωσε τη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία μαζί με το προαιρετικό πρωτόκολλο που τη συνοδεύει, γεγονός που συνεπάγεται την εφαρμογή της σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο,
  • Τη νέα ευρωπαϊκή στρατηγική για την αναπηρία «Ένωση ισότητας: στρατηγική για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία 2021-2030» και ιδιαίτερα τις παρακάτω αναφορές σε αυτή:
  o […] τα άτομα να αναπηρία εξακολουθούν αντιμετωπίζουν σημαντικά εμπόδια όσον αφορά την πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη, στην εκπαίδευση, στην απασχόληση και στις ψυχαγωγικές δραστηριότητες, καθώς και όσον αφορά τη συμμετοχή στην πολιτική ζωή. Διατρέχουν δε μεγαλύτερο κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού (28,4 %) σε σύγκριση με τα άτομα χωρίς αναπηρία (18,4 %). Ποσοστό άνω του 50 % των ατόμων με αναπηρία αναφέρουν ότι υπέστησαν διακρίσεις το 20198. Η πανδημία της Covid-19 και οι οικονομικές συνέπειές της καθιστούν ακόμα πιο επιτακτική την αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού, καθώς οξύνουν τα εμπόδια και τις ανισότητες[…]
  o […] η Επιτροπή έχει προτείνει να αρθούν, στο πλαίσιο της ανακαίνισης κτιρίων για τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας, τα εμπόδια στην προσβασιμότητα […]
  o […] Οι κανόνες της ΕΕ καθιστούν τις απαιτήσεις προσβασιμότητας προϋπόθεση για να μπορούν τα κράτη μέλη να επωφελούνται από τα ταμεία επιμερισμένης διαχείρισης, ενώ η αγορά προσβάσιμων αγαθών, υπηρεσιών και υποδομών είναι υποχρεωτική στο πλαίσιο των δημόσιων προμηθειών. Τα κράτη μέλη ενθαρρύνονται επίσης να ενσωματώσουν τη χρηματοδότηση για την προσβασιμότητα στα σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας […]
  o […] Για την επίτευξη μιας Ευρώπης χωρίς εμπόδια, τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενσωματώσουν τη διάσταση της προσβασιμότητας σε όλες τις συναφείς πολιτικές και δράσεις […]
  • Τις απαιτήσεις του Κεφαλαίου Η του ν.4727/2020 ΦΕΚ 184 Α’.

  η ΕΣΑμεΑ προτείνει και αιτείται ανά άρθρο του παρόντος σχεδίου νόμου τις ακόλουθες τροποποιήσεις και προσθήκες

  Άρθρο 6 -Επιλέξιμες δαπάνες περιφερειακών ενισχύσεων
  Να συμπληρωθεί ως ακολούθως:
  […]β. Επενδυτικές δαπάνες σε άυλα στοιχεία ενεργητικού, και συγκεκριμένα δαπάνες για:
  βα. Τη μεταφορά τεχνολογίας, μέσω της αγοράς δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, αδειών εκμετάλλευσης, ευρεσιτεχνιών, τεχνογνωσίας και μη κατοχυρωμένων τεχνικών γνώσεων,
  ββ. συστήματα διασφάλισης και ελέγχου ποιότητας, πιστοποιήσεων, προμήθειας και εγκατάστασης λογισμικού και συστημάτων οργάνωσης της επιχείρησης […]
  Για τις μεγάλες επιχειρήσεις, οι ενισχυόμενες δαπάνες για άυλα στοιχεία ενεργητικού δεν μπορούν να υπερβούν το πενήντα τοις εκατό (50%) του συνόλου των ενισχυόμενων δαπανών περιφερειακών ενισχύσεων, ενώ για τις ΜμΕ το ανώτατο ποσοστό διαμορφώνεται στο εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%).
  Ειδικά δαπάνες για την κτήση του Ελληνικού Σήματος Προσβασιμότητας που απονέμεται βάσει του Κανονισμού Απονομής και Χρήσης του Ελληνικού Σήματος Προσβασιμότητας και του ελληνικού προτύπου ΕΛΟΤ 1439 «Οργανισμός φιλικός σε πολίτες με αναπηρία – Απαιτήσεις και συστάσεις» καλύπτονται σε ποσοστό 100%.

  Άρθρο 8- Μη επιλέξιμες δαπάνες
  Να συμπληρωθεί ως ακολούθως:
  Οι κατωτέρω δαπάνες θεωρούνται μη επιλέξιμες και εξαιρούνται από την παροχή ενισχύσεων:
  α. Τα λειτουργικά έξοδα της επένδυσης, εκτός εάν αποτελούν τμήμα των δαπανών εκκίνησης του καθεστώτος «Νέο Επιχειρείν» του Κεφαλαίου Θ, […]
  γ. η αγορά επιβατικών αυτοκινήτων έως έξι (6) θέσεων, με εξαίρεση οχήματα προσβάσιμα στα άτομα με αναπηρία που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά τους […]

  Άρθρο 18 -Περιεχόμενο αξιολόγησης
  Να συμπληρωθεί ως ακολούθως:
  Για την υπαγωγή στα καθεστώτα του Μέρους Β απαιτείται η διενέργεια αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων, η οποία περιλαμβάνει τον έλεγχο νομιμότητας, καθώς και την αξιολόγηση εύλογου κόστους και τον έλεγχο δεικτών βαθμολογίας:
  α. Ως προς τον έλεγχο νομιμότητας, για κάθε επενδυτικό σχέδιο πρέπει, με ποινή αποκλεισμού, να συντρέχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
  αα. Πλήρης συμμόρφωση της αίτησης υπαγωγής και του υπό έγκριση επενδυτικού σχεδίου με τον παρόντα,[…]
  αδ. διασφάλιση προσβασιμότητας υποδομών και συμβατικών και ψηφιακών υπηρεσιών σε άτομα με αναπηρία
  β. Ως προς […]

  Άρθρο 23 -Ολοκλήρωση επενδυτικών σχεδίων και έναρξη παραγωγικής λειτουργίας
  Να συμπληρωθεί ως ακολούθως:
  1. O επενδυτής υποβάλλει αίτηση […]
  2. Το επενδυτικό σχέδιο ολοκληρώνεται με την υλοποίηση του φυσικού και οικονομικού
  αντικειμένου και με την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης, […]. Η ολοκλήρωση και έναρξη παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης πιστοποιείται με την έκδοση σχετικής απόφασης, από τα αρμόδια όργανα της παρ. 3 του άρθρου 17, εντός αποκλειστικής προθεσμίας σαράντα (40) ημερών από την υποβολή της έκθεσης τελικού ελέγχου της επένδυσης ή της ημερομηνίας υποβολής τυχόν συμπληρωματικών στοιχείων. Η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία -όπου αυτή επιβάλλεται από το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο ή από αιρεσιμότητες ή/και αναγκαίους όρους χρηματοδοτικών εργαλείων, εθνικών ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης- πιστοποείται κατά την ολοκλήρωση της επένδυσης με την κατοχή του Ελληνικού Σήματος Προσβασιμότητας που απονέμεται βάσει του Κανονισμού Απονομής και Χρήσης του Ελληνικού Σήματος Προσβασιμότητας και του ελληνικού προτύπου ΕΛΟΤ 1439 «Οργανισμός φιλικός σε πολίτες με αναπηρία – Απαιτήσεις και συστάσεις».

 • 12 Νοεμβρίου 2021, 13:59 | Α.Φ.

  Το ελάχιστο ύψος επενδυτικού σχεδίου για την κατηγορία ΝΕΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ θα μπορούσε να είναι 100.000 αντί για 150.000 καθώς είναι εξαιρετικά δύσκολο για μία νέα καινοτόμο εταιρεία να βρει κεφάλαια τέτοιου ύψος.

 • 12 Νοεμβρίου 2021, 11:49 | Φα.Μα.

  Καλημέρα σας,
  Η πρώτη παρατήρηση που έχω αφορά το ελάχιστο ύψος των επενδυτικών σχεδίων (Άρθρο 15). Θεωρώ ότι το ελάχιστο ύψος των 150.000€ για τις πολύ μικρές και των 250.000€ για τις μικρές επιχειρήσεις είναι εξαιρετικά υψηλό, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να επωφεληθούν από τον Αναπτυξιακό Νόμο μικρότερες επιχειρήσεις με πιο μικρά αλλά αποτελεσματικά επενδυτικά σχέδια. Το ελάχιστο ύψος των 100.000€ που είχε ο προηγούμενος νόμος θεωρώ ότι ταίριαζε καλύτερα στο μέγεθος των πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων της χώρας.

  Η δεύτερη παρατήρηση που έχω αφορά τον τόπο υλοποίησης της επένδυσης. Δεν έχω καταφέρει να βρω κάπου μέσα στο σχέδιο νόμου αν θα υπάρχει η δυνατότητα για περισσότερους του ενός τόπου υλοποίησης. Στον τελευταίο Αναπτυξιακό νόμο δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα (εκτός από κάποιες εξαιρέσεις) και έχει δημιουργήσει αρκετά προβλήματα στην χρηματοδότηση και στην έγκριση των επενδυτικών σχεδίων κάποιων επιχειρήσεων.
  Παράδειγμα αυτού αποτελούν οι γεωργικές επιχειρήσεις, οι οποίες στην πλειονότητά τους έχουν διάσπαρτα αγροτεμάχια. Συνολικά τα παραπάνω αγροτεμάχια τους δίνουν ικανή έκταση για να έχουν την απαραίτητη οικονομική βιωσιμότητα. Αν η απαίτηση για έναν τόπο υλοποίησης εφαρμοστεί στην αυστηρότερη εκδοχή της, οι γεωργικές επιχειρήσεις στην πλειονότητα τους δεν μπορούν να χρηματοδοτηθούν από τον Αναπτυξιακό Νόμο. Αυτό αποτελεί άνιση αντιμετώπιση των γεωργικών επιχειρήσεων στην ολότητά τους και ιδίως των μικρότερων γεωργών, οι οποίοι δεν μπορούν να εμφανίσουν αρκετά μεγάλες ενιαίες εκτάσεις, ώστε να δικαιολογείται μια επένδυση στον Αναπτυξιακό.
  Έτσι προτείνω τα παρακάτω:
  – Στο Άρθρο 17, παράγραφος 1, στοιχείο γ: Αντικατάσταση της φράσης «τον τόπο εκτέλεσης του έργου» με «τον/τους τόπο/ους εκτέλεσης του έργου»
  – Στο Άρθρο 22, παράγραφος 2, στοιχείο γ: Αντικατάσταση της φράσης «αλλαγή του τόπου εγκατάστασης» με «αλλαγή του/των τόπου/τόπων εγκατάστασης»
  – Στο Άρθρο 22, παράγραφος 2: προσθήκη νέου στοιχείου: Προσθήκη τόπου εγκατάστασης
  Επίσης, να τονίσω ότι στο Άρθρο 17 αναφέρει τόπο εκτέλεσης του έργου ενώ στο Άρθρο 22 τόπου εγκατάστασης.

  Τέλος, προτείνω στο Άρθρο 4 να προστεθούν οι παρακάτω ορισμοί:
  1. Ολοκληρωμένος χαρακτήρας επενδυτικού σχεδίου
  2. Τόπος εκτέλεσης του έργου – Τόπος εγκατάστασης

 • 12 Νοεμβρίου 2021, 08:00 | ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ-Γενικός Γραμματέας Δήμου Κορινθίων

  ==> ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ: Να συμπεριλαμβάνει και τους Αναπτυξιακούς Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, οι οποίοι ως ευέλικτοι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης με μορφή ανώνυμης εταιρείας (συστάθηκαν με τον Ν. 4674/2020) να μπορούν να συμμετέχουν στις διαδικασίες του Αναπτυξιακού Νόμου (υποβολή, αξιολόγηση, συμμετοχή, κτλ.)

  Πιο συγκεκριμένα:

  Άρθρο 13:
  Δικαιούχοι και εξαιρούμενοι ενισχύσεων

  στ. δημόσιες και δημοτικές επιχειρήσεις και θυγατρικές τους, εφόσον:
  στα. δεν τους έχει ανατεθεί η εξυπηρέτηση δημόσιου σκοπού,
  στβ. δεν έχει ανατεθεί από το κράτος αποκλειστικά σε αυτούς η προσφορά υπηρεσιών,
  στγ. δεν επιχορηγείται η λειτουργία τους με δημόσιους πόρους για το διάστημα τήρησης των μακροχρόνιων υποχρεώσεων του

  ==> Να προστεθούν και οι Αναπτυξιακοί Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αναφερόμενοι ονομαστικά και όχι διασταλτικά ως δημοτικές επιχειρήσεις με την ευρεία έννοια

  Άρθρο 17:
  Υποβολή αίτησης

  3. Οι αιτήσεις για την υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων υποβάλλονται ως εξής, με την επιφύλαξη των οριζομένων στα οικεία καθεστώτα:
  α. Επενδυτικά σχέδια επιλέξιμου ύψους έως και ενός εκατομμυρίου (1.000.000) ευρώ, τα οποία υλοποιούνται μέσα στα όρια της εκάστοτε περιφέρειας, υποβάλλονται στις Διευθύνσεις Αναπτυξιακού Προγραμματισμού των περιφερειών της χώρας,

  ==> Να προστεθούν και οι Αναπτυξιακοί Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης με έδρα εντός της κάθε Περιφέρειας

  Άρθρο 118:
  Επιτροπή Αξιολόγησης Επενδυτικών Σχεδίων

  => Να προστεθούν και οι Αναπτυξιακοί Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης και να έχουν την δυνατότητα Αξιολόγησης (σε συνδυασμό με την προτεινόμενη τροποποίηση στο Άρθρο 17)

 • 12 Νοεμβρίου 2021, 08:03 | ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ

  ==> ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ: Να συμπεριλαμβάνει και τους Αναπτυξιακούς Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (συστάθηκαν με τον Ν. 4674/2020), οι οποίοι ως ευέλικτοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης με εταιρική μορφή Ανώνυμης Εταιρείας θα μπορούν να συμμετέχουν στις διαδικασίες του Αναπτυξιακού Νόμου (υποβολή, αξιολόγηση, συμμετοχή, κτλ.)

  Πιο συγκεκριμένα:

  Άρθρο 13:
  Δικαιούχοι και εξαιρούμενοι ενισχύσεων
  στ. δημόσιες και δημοτικές επιχειρήσεις και θυγατρικές τους, εφόσον:
  στα. δεν τους έχει ανατεθεί η εξυπηρέτηση δημόσιου σκοπού,
  στβ. δεν έχει ανατεθεί από το κράτος αποκλειστικά σε αυτούς η προσφορά υπηρεσιών,
  στγ. δεν επιχορηγείται η λειτουργία τους με δημόσιους πόρους για το διάστημα τήρησης των μακροχρόνιων υποχρεώσεων του

  ==> Να προστεθούν και οι Αναπτυξιακοί Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αναφερόμενοι ονομαστικά και όχι διασταλτικά ως δημοτικές επιχειρήσεις με την ευρεία έννοια

  Άρθρο 17:
  Υποβολή αίτησης

  3. Οι αιτήσεις για την υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων υποβάλλονται ως εξής, με την επιφύλαξη των οριζομένων στα οικεία καθεστώτα:
  α. Επενδυτικά σχέδια επιλέξιμου ύψους έως και ενός εκατομμυρίου (1.000.000) ευρώ, τα οποία υλοποιούνται μέσα στα όρια της εκάστοτε περιφέρειας, υποβάλλονται στις Διευθύνσεις Αναπτυξιακού Προγραμματισμού των περιφερειών της χώρας.

  ==> Να προστεθούν και οι Αναπτυξιακοί Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης με έδρα εντός της κάθε Περιφέρειας

  Άρθρο 118:
  Επιτροπή Αξιολόγησης Επενδυτικών Σχεδίων

  => Να προστεθούν και οι Αναπτυξιακοί Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης και να έχουν την δυνατότητα Αξιολόγησης (σε συνδυασμό με την προτεινόμενη τροποποίηση στο Άρθρο 17)

 • 11 Νοεμβρίου 2021, 15:02 | Ιωάννης Στειακακης

  Κύριοι
  Στο αρθρο 17 του υπο συζήτηση αναπτυξιακού νόμου, προβλέπεται η μείωση του ορίου υποβολής των προτάσεων σε περιφερειακό επιπεδο, σε επενδυσεις συνολικού προυπολογισμού εως ενός εκκατομυρίου.
  Η πρόβλεψη αυτή θέτει ουσιαστικά σε αδράνεια τίς περιφερειακές υπηρεσίες, περιορίζοντας τους επενδυτές, για επενδύσεις μεγαλύτερες του προβλεπόμενου ορίου, με αποτέλεσμα την δημιουργία επιπροσθετου κόστους στους επενδυτές και δυσκολία παρακολούθησης της επένδυσης
  Το προτεινόμενο ύψος της επένδυσης αποτρέπει επενδυτές από την υποβολή πρότασης
  Στην περίπτωση της Κρήτης, που γνωρίζω καλύτερα, καλό θα ήταν να υποβάλονται επενδύσεις σε περιφερεικό επίπεδο μέχρι προυπολογισμού τριών εκατομυρίων λόγω και τουριστικών επενδύσεων.

 • 11 Νοεμβρίου 2021, 13:55 | ΑΝΝΑ

  Πιστεύω πως το μητρώο αξιολογητών (ΕΜΠΑ) δεν θα πρέπει να απαξιωθεί αλλά απεναντίας να αξιοποιηθεί δεδομένου ότι τα μέλη του έχουν ήδη αποκτήσει ουσιαστική εμπειρία επί των αξιολογήσεων.

 • 11 Νοεμβρίου 2021, 13:14 | Β. Κινδήρογλου

  Άρθρο 27
  Παράβολα

  1. Κατά την υποβολή των επενδυτικών σχεδίων απαιτείται η καταβολή παραβόλου, το οποίο ορίζεται στο 0,0005 (πέντε τοις χιλίοις) ….

  Είναι λάθος: Το σωστό είναι «0,005»

  2. …. ορίζεται στο 0,0005 (πέντε τοις χιλίοις) του

  Είναι λάθος: Το σωστό είναι «0,005»

 • 11 Νοεμβρίου 2021, 12:50 | γιαννης μπαλτζακης

  αρθρο 17 Υποβολή Αιτησης
  Εδω γινεται μια μεγαλη αδικια στην αντιστοιχη υπηρεσια του πρωην ΥΜΑΘ (νυν Υπουργειο Εσωτερικων, τομεας Μακεδονιας Θρακης).
  Η Δνση με σημαντικη πλειοψηφια των στελεχων της να διαθετουν πολυ μεγαλη εμπειρια και ορθολογικη κριση, διαχειριζοταν εναν πολυ μεγαλο αριθμο επενδυτικων σχεδιων. Τωρα αυτα θα καταλήξουν στην Αθηνα. Ομως να επισημανθει ποσες μεγαλες βιομηχανιες ειναι στην περιοχη με συνεχεις επενδυσεις, ποσα νεα ξενοδοχεια δημιουργουνται-περισσοτερα απο την Αττικη- ποσες αγροτικες επιχειρησεις εκμεταλλευσης μεγαλων παραγωγικων πορων εχουν δημιουργηθει και συγκρινετε τις με αλλες περιοχές.
  Η μη διαχειριση των μεγαλων επενδυτικων σχεδιων απο την συγκεκριμενη Υπηρεσια μονο αναστολες στις αποφασεις επενδυσεων μπορει να επιφερει

  Άρθρο 6
  Επιλέξιμες δαπάνες περιφερειακών ενισχύσεων
  ………… Οι δαπάνες αυτές αθροιστικά δεν μπορούν να υπερβαίνουν το σαράντα πέντε τοις εκατό (45%) του συνόλου των ενισχυόμενων δαπανών περιφερειακού χαρακτήρα.

  ΑΝΕΦΙΚΤΟ ΣΧΕΔΟΝ, μια ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ επιχειρηση θελει επεκταση και σε κτιριακα. Ηδη εχει μηχανολογικο εξοπλισμο και μπορει να τον χρησιμοποιησει για την παραγωγη νεου προϊοντος, ή απλως θελει να συμπληρωσει τον εξοπλισμο της αλλα οχι σε τετοιο υψος. Επισης μια νεα επιχειρηση που θα κανει και κτιριακα πρεπει να επενδυσει σε εξοπλισμο που δεν τον εχει αναγκη τοσο προκειμενου να επιτυχει την πληρη ενταξη της επενδυσης.
  Πρεπει να παει 60%-40%

  Ο συντελεστής αυτός διαμορφώνεται στο εξήντα τοις εκατό 60%) για τις αντίστοιχες δαπάνες των επενδυτικών σχεδίων της περ. γ΄ της παρ. 4 του Παραρτήματος
  ΔΕΝ ΜΟΥ ΕΧΕΙ ΤΥΧΕΙ ΠΟΤΕ, μα ΠΟΤΕ νεο ξενοδοχειο που να μπορει να επιτυχει αυτη την ποσοστωση. Τουλαχιστον 70-30

 • 11 Νοεμβρίου 2021, 10:26 | ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΜΑΝΤΙΝΙΩΤΗΣ -ΜΕΛΟΣ ΕΜΠΑ

  Άρθρο 21, παρ 3: Η απαίτηση για έκθεση ορκωτού ελεγκτή θεωρώ πως θα αυξήσει σημαντικά τα έξοδα ειδικά για τις μικρές και τις πολύ μικρές επιχειρήσεις.

  Άρθρο 26, παρ 1: η υποβολή έκθεσης ορκωτού ελεγκτή και για τις μακροχρόνιες υποχρεώσεις, επίσης αυξάνει σημαντικά τα έξοδα.

  Εν ολίγοις, με το προτεινόμενο νομοσχέδιο, θα έχουμε συκεντροποίηση εξουσιών ελέγχου στην ΓΔΙΕ (η αλήθεια είναι πως οι Υπηρεσίες των Περιφερειών δεν έχουν ως τώρα σταθεί συνεπείς στις προθεσμίες) και υπερβολικά πολλές αναθέσεις σε ορκωτούς ελεγκτές οι οποίες αυξάνουν δραματικά το κόστος για τις επιχειρήσεις.

  Προς το παρόν, δεν προβλέπονται συγκεκριμένα ύψη αμοιβών για τις εταιρείες ορκωτών, κάτι που θεωρώ απαραίτητο.

  Με εκτίμηση

 • 11 Νοεμβρίου 2021, 10:41 | Αριστείδης Τουτουντζής

  Άρθρο 21
  Θεωρώ ότι η υποχρεωτικότητα στον έλεγχο επενδύσεων άνω των €700.000 δεν συνάδει με την φιλελεύθερη προσέγγιση της παρούσας κυβέρνησης, δημιουργεί συνθήκες μονοπωλίου, αδιαφάνειας και σχέσεις εξάρτησης μεταξύ επενδυτών και ελεγκτικών εταιρειών, που ως γνωστόν ασκούν και δραστηριότητες συμβουλευτικών υπηρεσιών.
  Παράλληλα, αποτελεί ταφόπλακα σε ένα σημαντικό εργαλείο της ελληνικής δημόσιας διοίκησης, το Εθνικό Μητρώο Πιστοποιημένων Ελεγκτών, που αποτελείται από πιστοποιημένα στελέχη της αγοράς, με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο επενδύσεων. Αντί να εμπλουτιστεί και να αναβαθμιστεί αυτό το πολύτιμο εργαλείο, απλά καταργείται στην ουσία.
  Για ποιο λόγο αφαιρείτε το δικαίωμα της επιλογής από τον επενδυτή και δεν αφήνετε την ίδια την αγορά να αποφασίσει;

 • 11 Νοεμβρίου 2021, 09:58 | ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

  Υπαγωγή Ατομικών Επιχειρήσεων στους Δικαιούχους
  Στο άρθρο 13 πρέπει να προστεθούν στους δικαιούχους και οι ατομικές επιχειρήσεις

 • 11 Νοεμβρίου 2021, 08:09 | ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

  1. Ποσοστό παραβόλου (αρθρο 27)
  Αναφέρεται : 0,0005 (πέντε τοις χιλίοις) του επιλέξιμου κόστους του επενδυτικού σχεδίου
  Να διορθωθει το αριθμητικό 5 τοις χιλίοις σε 0,005 (δυο μηδενικά μετά την υποδιαστολή)

  2. Ελεγχος πληρότητας: Αναφέρεται απλά (αρθρο 17 παρ 4) ότι «Με την υποβολή της αίτησης πραγματοποιείται ο έλεγχος της πληρότητας της αίτησης και των συνημμένων δικαιολογητικών με βάση τυποποιημένο σύστημα ελέγχου πληρότητας.»
  -Θα ακολουθηθεί ο εφαρμοζόμενος στον Ν.4399/16 έλεγχος πληρότητας από μέλος ΕΜΠΑ ή ο έλεγχος θα διενεργείται από την Υπηρεσία;
  -Δεν τίθεται χρονικός περιορισμός για έλεγχο πληρότητας
  -Εφόσον εντοπισθούν ελλείψεις, αυτές δεν αναζητούνται κατά αναλογία με την παρ. 1 του άρθρου 19;

  3. Στη διαδικασία αξιολόγησης που περιγράφει το άρθρο 19 αναφέρει «Η αξιολόγηση πραγματοποιείται από την Επιτροπή Αξιολόγησης του άρθρου 118 ή από μέλος του Μητρώου Ορκωτών Ελεγκτών».
  Καταργείται στο στάδιο ελέγχου από μεμονωμένο αξιολογητή ΕΜΠΑ πριν την επιτροπή Αξιολόγησης;
  4. Υποχρεωτικός ελεγχος από Ορκωτό Ελεγκτη (αρθρο 21, παρ.3 )
  Ο έλεγχος των επενδυτικών σχεδίων ύψους άνω του ποσού των επτακοσίων χιλιάδων (700.000) ευρώ διενεργείται υποχρεωτικά από το όργανο ελέγχου της περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 120.
  Προβλέπεται ότι η επιλογή θα γίνεται από την επιχείρηση. Το κόστος του ελέγχου θα το πληρώνει η επιχείρηση; Αν ναι, γιατί δεν προβλέπεται εξαίρεση στην καταβολή παραβόλου στο εδάφιο β της παρ 6 του αρθρο 21 ή στο άρθρο 27.
  5. Αρθρο 25 Υποχρεώσεις – Κυρώσεις
  Στο εδάφιο ια της παρ.3 αναφέρεται ότι οι επιχειρήσεις πρέπει «να αναρτούν στο τόπο εγκατάστασης της επένδυσης πινακίδα που θα περιέχει την αναφορά της ένταξης της επένδυσης στο Ειδικό Καθεστώς του Αναπτυξιακού Νόμου»
  Δε γίνεται αναφορά ότι οι προδιαγραφές των πινακίδων θα καθοριστούν με ΥΑ

 • 10 Νοεμβρίου 2021, 17:14 | Ιωάννης

  Άρθρο 13: Δικαιούχοι ενισχύσεων
  Για πιο λόγο εξαιρούνται οι ατομικές επιχειρήσεις? Αφού υπήρχε πρόβλεψη για μετατροπή τους σε νομική μορφή πάνω από επενδυτικά σχέδια ποσού 500.000€.
  Θα μπορούσε αυτό το όριο να διαμορφωθεί στις 300.000€, όσο και το όριο για μετατροπή των βιβλίων από Β΄κατηγορίας σε Γ΄κατηγορίας βιβλία)και να μην αποκλειστούν οι ατομικές. Το κυριότερο θέμα που αντιμετωπίζεται με τις ατομικές κατά τη γνώμη μου είναι η καταβολή της ίδιας συμμετοχής εφόσον προβλέπεται, που όμως και σε αυτό το σημείο θα μπορούσε να βρεθεί λύση (π.χ. να κατατίθεται αναγκαστικά το 50% και μετά το άλλο 50% της ίδιας συμμετοχής στον όψεως από τον οποίο πραγματοποιούνται οι πληρωμές).

  Άρθρο 18 Περιεχόμενο Αξιολόγησης.
  Μήπως θα ήταν σκόπιμο να τεθεί ποσοστό βαρύτητας στα κριτήρια αξιολόγησης?

  Άρθρο 25 (παράγραφος 4)
  Αναφέρομαι κυρίως στην περίπτωση Θ, μήπως να επανεξετασθεί το περιθώριο ενημέρωσης αντί 2μήνου στο εξάμηνο ή στο έτος.
  Επίσης, μήπως αλλαγές που συντελούνται αλλά δεν επηρεάζουν την επένδυση όπως π.χ αλλαγή ποσοστών συμμετοχής μεταξύ των ίδιων μετόχων να μην επιφέρουν πρόστιμο?
  Ευχαριστώ

 • 10 Νοεμβρίου 2021, 15:56 | Ιωάννης

  Έλεγχος επενδυτικών σχεδίων άνω των 700.000 € από ορκωτούς λογιστές(άρθρο 21 παρ. 3).
  Γιατί ο φορέας του επενδυτικού σχεδίου να μην έχει τη δυνατότητα να επιλέξει να ελεγχθεί είτε από το μητρώο ελεγκτών (ΕΜΠΕ) είτε από τους ορκωτούς λογιστές?
  Γιατί οι πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις να πρέπει να πληρώσουν τα σημαντικά ποσά αμοιβών που ζητούν οι ορκωτοί ελεγκτές πλέον τα ποσά των μηχανικών που πρέπει να δώσουν την έκθεσή τους στους ορκωτούς ελεγκτές?
  Εναλλακτικά μπορείτε να κάνετε την πρόβλεψη για μεσαίες ή ακόμη καλύτερα για τις μεγάλες επιχειρήσεις.
  Επίσης, δεν κατανοώ τη σκοπιμότητα του άρθρου 26 παρ. 1 για την υποχρεωτική πιστοποίηση των μακροχρόνιων υποχρεώσεων για έργα άνω των 700.000 € από τους ορκωτούς λογιστές.
  Αντί να βοηθήσατε και να εκπαιδεύσετε τα μητρώα ΕΜΠΑ -ΕΜΠΕ και μάλιστα εάν θέλετε με τη βοήθεια των ορκωτών λογιστών τα απαξιώνετε. Γιατί εμπλουτίζεται τα μητρώα ΕΜΠΑ -ΕΜΠΕ αφού όπως φαίνεται δεν θα αποτελούν σημαντικό εργαλείο υποβοήθησης του έργου των επιτροπών?
  Θα συμφωνήσω με τον κο Τζανάκη ότι δημιουργείται στρέβλωση της αγοράς και δημιουργία μονοπωλίου.

 • 10 Νοεμβρίου 2021, 14:35 | Τζανακης

  Θεωρώ ότι πρέπει να επανεξετάσετε και να αυξήσετε το όριο του 1 εκ ευρώ (άρθρο 17 παρ. 3) αναφορικά με τον τόπο υποβολής των έργων. Με το όριο αυτό, απαξιώνεται ο ρόλος και το έργο των περιφερειών και συγκεντρώνεται όλος ο όγκος των επενδυτικών σχεδίων στο κεντρικό υπουργείο. Εκτιμώ ότι η πρακτική αυτή θα δημιουργήσει συμφόρηση στο κεντρικό υπουργείο και σημαντικά προβλήματα στην έγκριση και υλοποίηση των επενδυτικών σχεδίων.

  Θεωρώ ότι πρέπει να επανεξετάσετε το Άρθρο 17 παρ. 5. καθώς δεν είναι λογικό να αποκλείονται τα μέλη του ΤΕΕ τα οποία είναι ενταγμένα στο μητρώο των αξιολογητών.

  Δεν κατανοώ τη σκοπιμότητα της αποκλειστικότητας των ορκωτών λογιστών για τους ελέγχους των επενδυτικών σχεδίων ύψους άνω των 700.000 € (άρθρο 21 παρ. 3) . Γιατί ο φορέας του επενδυτικού σχεδίου να μην έχει τη δυνατότητα να επιλέξει να ελεγχθεί είτε από το μητρώο ελεγκτών (ΕΜΠΕ) είτε από τους ορκωτούς λογιστές? Θεωρώ ότι το συγκεκριμένο εδάφιο δημιουργεί στρέβλωση της αγοράς και δημιουργία μονοπωλίου.

  Δεν κατανοώ τη σκοπιμότητα του άρθρου 26 παρ. 1 για την υποχρεωτική πιστοποίηση των μακροχρόνιων υποχρεώσεων για έργα άνω των 700.000 € από τους ορκωτούς λογιστές. Με ποιο σκεπτικό ο νέος νόμος απαξιώνει τα μητρώα ΕΜΠΕ και ΕΜΠΑ τα οποία μάλιστα πρόσφατα (06/2021) εμπλουτίστηκαν με τις αποφάσεις του υπουργείου ανάπτυξης Αριθ. Πρωτ. : 62136 – 03-06-2021 – ΕΜΠΕ, Αριθ. Πρωτ. : 62134 – 03-06-2021- ΕΜΠΑ?

  Συνολική παρατήρηση θα ήταν καλό να επανεξεταστεί ο ρόλος και οι αρμοδιότητες που εκχωρούνται στους ορκωτούς λογιστές εις βάρος τόσο των υφιστάμενων μητρώων ΕΜΠΑ και ΕΜΠΕ αλλά και εις βάρος των πολυπληθών γραφείων συμβούλων που δραστηριοποιούνται στο συγκεκριμένο χώρο.

 • 10 Νοεμβρίου 2021, 13:19 | Ιωάννης

  Άρθρο 17
  Η έκθεση πιστοποίησης των επενδυτικών σχεδίων άνω του 1.000.000 € υπογράφεται από οικονομολόγους μέλη του ΕΜΠΑ.

  Παρότι είμαι οικονομολόγος μέλος του ΕΜΠΑ δεν καταλαβαίνω τη διάκρισή αυτή. Οι συνάδελφοι από τις υπόλοιπες ειδικότητες των μελών του μητρώου γιατί αποκλείονται?

  Εφόσον ισχύσει η διαδικασία της έκθεσης πιστοποίησης θα πρέπει η επιλογή να είναι από το μητρώο του ΕΜΠΑ ανεξαρτήτου ειδικότητας (συμφωνώ με τη κα Ευγενία Οικονομίδη.

 • 9 Νοεμβρίου 2021, 18:30 | Αθανασιάδης

  Οι Μεσαίες επιχειρήσεις γιατί δεν μπορούν να απολαύσουν το προνόμιο της ενίσχυσης σε χρήματα, παρά μόνο να έχουν φοροαπαλλαγές?

  Γιατί μία επιχείρηση να μην έχει το δικαίωμα υποβολής σε περισσότερα από ένα καθεστώτα, εφόσον επιθυμεί να υλοποιήσει 2 διαφορετικά επενδυτικά σχέδια? πχ μία μεταποιητική επιχείρηση δεν μπορεί να υποβάλει ένα σχέδιο επέκτασης δυναμικότητας στη βασική της δραστηριότητα και παράλληλα μία επένδυση τουριστική ή ΣΥΘΗΑ?

 • 9 Νοεμβρίου 2021, 15:52 | Ευγενια οικονομιδη

  Άρθρο 17
  Η έκθεση πιστοποίησης των επενδυτικών σχεδίων άνω του 1.000.000 € υπογράφεται από οικονομολόγους μέλη του ΕΜΠΑ.Οι υπόλοιπες ειδικότητες των μελών του μητρώου γιατί αποκλείονται?

 • 9 Νοεμβρίου 2021, 13:31 | Ιωάννης

  Άρθρο 19: Διαδικασίες αξιολόγησης

  Φτιάξατε το ΕΜΠΑ, αφήνατε απλήρωτους για μεγάλο χρονικό διάστημα του αξιολογητές, χωρίς καμία υποστήριξη και έρχεστε τώρα να το απαξιώσετε τελείως.
  Αντί να το ενισχύσετε και να τα υποστηρίξετε ώστε να βοηθά τις επιτροπές αξιολόγησης θεωρείτε ότι η επιτροπή αξιολόγησης θα αξιολογεί το πλήθος των επενδυτικών σχεδίων που θα υποβάλλονται.
  Μάλιστα, με τον περιορισμό του ύψους ενός επενδυτικού σχεδίου που υποβάλλεται στην περιφέρεια από 3.000.000€ στο 1.000.000€ ήτοι στη ΓΔΙΕ θα υποβάλλεται σημαντικός αριθμός επενδυτικών σχεδίων εκτιμάται ότι η επιτροπή αξιολόγησης θα ολοκληρώνει μέσω σε 45 μέρες την αξιολόγησή τους.
  Μήπως τελικά οι ορκωτοί ελεγκτές έπαιξαν και κέρδισαν?
  Χρησιμοποιήσατε το ΕΜΠΑ μέχρι εκεί που θέλατε, βασικά όπως σας βόλευε για να το απαξιώσετε.

  Θεωρώ ότι θα ήταν σκόπιμο να ξαναδείτε το θεσμό του ΕΜΠΑ και να τον ενισχύσετε παρά τον απαξιώσετε.

  Παρακαλώ τα μέλη του ΕΜΠΑ να σχολιάσουν και να μην μείνουν αμέτοχα.

 • 9 Νοεμβρίου 2021, 13:45 | Ιωάννης

  Άρθρο 8
  στο πεδίο στ αναφέρεται ότι επιτρέπεται η 15ετής μίσθωση οικοπέδου που ανήκει στο ΔΗΜΟΣΙΟ προς φυσικά ή νομικά πρόσωπα και στη συνέχεια να γίνεται μεταγραφή της σύμφωνα με το άρθρο 618.

  Σύμφωνα με το άρθρο 618 ΑΚ «Η μίσθωση ακινήτου για χρονικό διάστημα
  μακρότερο από εννέα έτη ισχύει απέναντι στο νέο κτήτορα μόνο αν
  καταρτιστεί με συμβολαιογραφικό έγγραφο και το έγγραφο αυτό
  μεταγραφεί.». Από την εν λόγω διάταξη προκύπτει ότι μεταγράφεται μόνο
  συμβολαιογραφικά καταρτισμένη μίσθωση. Η εν λόγω ρύθμιση αφορά την προστασία του μισθωτή απέναντι στον νέο κτήτορα που αποκτά την κυριότητα
  του ακινήτου, δεν αφορά όμως την εγκυρότητα της μίσθωσης η οποία μπορεί
  απόλυτα νόμιμα να συναφθεί με ιδιωτικό έγγραφο ανεξαρτήτως διάρκειας.

  Επιπρόσθετα, Σύμφωνα με τα άρθρα 1192-1208 ΑΚ του ένατου κεφαλαίου του ΑΚ που αφορούν στη μεταγραφή, στα Υποθηκοφυλάκεια και Κτηματολογικά γραφεία μεταγράφονται και καταχωρούνται αντιστοίχως συγκεκριμένες πράξεις που αναφέρονται περιοριστικά, δεν μεταγράφονται όμως ιδιωτικά συμφωνητικά και ειδικότερα ιδιωτικά συμφωνητικά μίσθωσης.

  Εκτιμώ ότι θα πρέπει η αρμόδια υπηρεσία να ξαναδεί την συγκεκριμένη πρόβλεψη για τα ακίνητα του ΔΗΜΟΣΙΟΥ.

  Η αλλαγή κυριότητας σε ακίνητα που ανήκουν στο Ελληνικό Δημόσιο ή σε φορέα της Γενικής Κυβέρνησης είναι εν τοις πράγμασι αδύνατη, κατά συνέπεια η συγκεκριμένη πρόβλεψη περί μεταγεγραμμένου συμφωνητικού μίσθωσης ώστε αυτό να έχει ισχύ έναντι τρίτων νέων κτητόρων, είναι ουσιαστικά άνευ αντικειμένου αφού τα ακίνητα που ανήκουν κατά κυριότητα στο Ελληνικό Δημόσιο ή σε φορέα της Γενικής Κυβέρνησης ουσιαστικά δεν αλλάξουν κυριότητα.

 • 8 Νοεμβρίου 2021, 07:14 | Βασιλης

  Αρθρο 17: Υποβολή αίτησης
  Τα επενδυτικά σχέδια άνω του 1.000.000 € συνοδεύονται ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ από έκθεση πιστοποίησης η οποία υπογράφεται από πιστοποιημένους αξιολογητές.
  Μήπως έτσι αποκλείονται δεκάδες σύμβουλοι επιχειρήσεων και μικρές αντίστοιχες επιχειρήσεις συμβούλων?Γιατί αυτός ο περιορισμός?

 • 7 Νοεμβρίου 2021, 19:13 | Κοτσυφός

  Γιατί αφαιρούνται οι Ατομικές Επιχειρήσεις?

 • 7 Νοεμβρίου 2021, 13:06 | ΓΕΝΙΑΣ

  1.Οσες επιχειρήσεις δεν τηρούν τα τραπεζικά κριτήρια να μπορούν να έχουν την βοήθεια της γραμματείας ΣΔΙΤ στην σύνταξη ενός επενδυτικού σχεδίου και χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και την Ευρωπαϊκή ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ.
  2.Οι ενστάσεις να εξετάζονται ενός 2 μηνων από την δημοσιοποίηση του αποτελέσματος ελέγχου του επενδυτικού σχεδίου!! 3.Τα ΝΠΙΔ των ΟΤΑ να μπορούν να συμμετέχουν με την δημιουργία Αναπτυξιακών Σχεδιων. 4.Η Γραμματεία ΣΔΙΤ να φτιαξει μια ενότητα που θα λέγεται ΙΔΕΕΣ ωστε οι πέντε καλύτερες προτάσεις που θα καταθέσουν ιδιώτες να πάρουν χρηματοδότηση!

 • Άρθρο 19 Διαδικασίες αξιολόγησης

  Η προθεσμία για την υποβολή συμπληρωματικών δικαιολογητικών ή δικαιολογητικών που δεν υποβλήθηκαν, από τον φορέα του επενδυτικού σχεδίου, ορίζεται σε επτά (7) εργάσιμες ημέρες. Προτείνουμε να διευρυνθεί σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες.
  Επίσης η προθεσμία υποβολής ενστάσεων ορίζεται σε δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες η οποία θεωρούμε ότι είναι πολύ μικρή για τη σωστή στοιχειοθέτηση και τεκμηρίωση μιας ένστασης. Προτείνουμε να διευρυνθεί σε είκοσι (20) ημερολογιακές ημέρες.

  Άρθρο 20 Έκδοση αποφάσεων

  Προτείνουμε να τεθεί προθεσμία για την έκδοση της ατομικής απόφασης υπαγωγής από τα αρμόδια όργανα της παρ. 3 του άρθρου 17 η οποία θα μπορούσε να είναι 60 ημέρες για τις περιπτώσεις άμεσης αξιολόγησης και 90 ημέρες για τις περιπτώσεις συγκριτικής αξιολόγησης.

 • 6 Νοεμβρίου 2021, 12:24 | Art Survey

  Κύριοι / Κυρίες,
  Είναι εξαιρετικά παράδοξο να παραμυθιάζετε τους Πολίτες αυτής της χώρας τόσο ανεύθυνα και ανερυθρίαστα. Είναι ντροπή.

  Ο αναπτυξιακός δεν λειτουργεί.

  Απαιτεί απίστευτα γραφειοκρατικές διαδικασίες, λεπτομέρειες που ελάχιστες επιχειρήσεις μπορούν κα καλύψουν και σε καμία περίπτωση οι μικρές ή πολύ μικρές επιχειρήσεις με βιβλία Β΄ κατηγορίας, πιεστικότατες προθεσμίες, άπειρες και συνεχείς τροπολογίες των προκηρύξεων και άλλα πολλά.

  Λειτουργεί με προϊστορικά προγράμματα (απαρχαιωμένα internet explorer!) τα οποία δεν χρησιμοποιούνται πουθενά αλλού στον κόσμο και φυσικότατα «κρεμάνε» διαρκώς (αρνητική καινοτομία!), σύνθετα – ημιαυτόματα – ημιτελή – διαφορετικά και εν πολλοίς λανθασμένα (ή με σφάλματα στην καλύτερη των περιπτώσεων), υποδείγματα που γεννούν αρνητικότατες σκέψεις για τους συντάκτες τους και άπειρα άλλα τέτοια παραδείγματα.

  Το χειρότερο όλων είναι ότι καλλιεργείτε προσδοκίες στους επενδυτές ενώ στην πράξη ουσιαστικά τους δημιουργείτε τεράστια προβλήματα ρευστότητας αφού, κατά παράβαση των προβλέψεων των εκάστοτε προκηρύξεων, δεν εγκρίνετε τις προτάσεις εγκαίρως ή δεν πληρώνετε βεβαιωμένες δαπάνες στην ώρα τους. Ούτε φυσικά ποτέ αναλαμβάνετε τις ευθύνες σας και το κόστος που προκύπτει. Γαία πυρί μιχθήτω μετά την υποβολή των αιτήσεων!

  Για παράδειγμα κάντε ένα κόπο και ρωτήστε την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας πόσο έχει καθυστερήσει στις εγκρίσεις προγραμμάτων. Ξεπερνούν τουλάχιστον το ένα έτος στην καλύτερη των περιπτώσεων.

  Κάποιο εγκαταλείπουν απηυδισμένοι την προσπάθεια ενώ κάποιοι άλλοι κοντεύουν να τελειώσουν τα έργα και ακόμη η Περιφέρεια δεν έχει ανοίξει τους φακέλους για να τους εγκρίνει ή απορρίψει. Πως θα επιβιώσουν οι επιχειρήσεις με τέτοιες συμπεριφορές;

  Πως είναι δυνατό να γίνουν επενδύσεις σε ένα τέτοιο περιβάλλον; Αν ο κρατικός μηχανισμός παρανομεί ή δεν λειτουργεί ουσιαστικά σπρώχνει τις επιχειρήσεις στην χρεωκοπία.

  Στα λόγια είσαστε υπέροχοι αλλά στην πράξη αποδεικνύεται ότι «ο βασιλιάς είναι θεόγυμνος».

  Εάν δεν σπάσεις αυγά δεν κάνεις ομελέτα σύμφωνα με τη γνωστή παροιμία.
  Εάν δεν μπορείς να οργανώσεις αποτελεσματικά τους αναγκαίους μηχανισμούς, εάν είσαι ανεύθυνος, αδιάφορος και κυνικός, εάν δεν είσαι προσαρμόζεσαι στην πραγματικότητα της εποχής σου δεν είναι δυνατό να περιμένεις ότι θα ασκήσεις πολιτική ή ότι θα επιβιώσεις.

  Αναλάβετε λοιπόν τις σοβαρές σας ευθύνες γιατί το σύστημα αναπτυξιακός έχει καταρρεύσει.
  Είναι πιο τίμιο να μην υπάρχει παρά να λειτουργεί σε ένα εικονικό περιβάλλον ασυνέπειας και ανευθυνότητας.

  Δώστε τώρα λύση στα σοβαρότατα και χρονίζοντα προβλήματα,
  εγκρίνετε άμεσα τις εκκρεμείς αιτήσεις,
  πληρώστε τις βεβαιωμένες δαπάνες που καθυστερούν πάνω από 8 και πλέον μήνες να εξοφληθούν,
  προσαρμόστε τα προγράμματα στην εποχή των Windows 10,
  προβλέψτε επιτέλους στα προγράμματα σοβαρές και αξιοπρεπείς αμοιβές για τους οικονομολόγους μελετητές (αυτοί σχεδιάζουν ουσιαστικά τις επενδύσεις αλλά φαίνεται ότι για εσάς υπάρχουν μόνον οι μηχανικοί και οι γιατροί!) και
  πάψτε επιτέλους να κινείστε στη χώρα του φαντασιακού και της επικοινωνίας.

 • 5 Νοεμβρίου 2021, 20:08 | Χαραλαμπος Τ.

  Πιστεύω πως θα πρέπει να είναι δικαιούχοι και οι ατομικές επιχειρήσεις όπως και στην Έβδομη (7η) προκύρηξη καθεστώτος ενισχύσεων <> του αναπτυξιακού ν. 4399/2016 διότι θα πρέπει να επωφεληθούν και αγρότες οι οποίοι δεν ανήκουν σε κάποιο συνεργατικό σχήμα και στην πλειοψηφία τους είναι αρκετοί.

 • 5 Νοεμβρίου 2021, 16:49 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ

  Αγροδιατροφή – πρωτογενής παραγωγή και μεταποίηση γεωργικών προϊόντων – αλιεία

  Τα πλέον πετυχημένα επενδυτικά σχέδια στο εξωτερικό(ΗΠΑ-ΜΕΓ.ΒΡΕΤΑΝΙΑ-ΓΑΛΛΙΑ-ΚΥΠΡΟΣ) είναι αυτά που συνδέουν τη παραγωγή γεωργικών προϊόντων με τη κτηνοτροφία και τη μεταποίηση και γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων.
  Νομίζω ότι πρέπει να αλλάξει το «γεωργικά» με το ευρύτερο «αγροτικά» ,έτσι ώστε να περιλαμβάνονται και τα κτηνοτροφικά προϊόντα.(τόσο στη πρωτογενή παραγωγή ,όσο και στη μεταποίηση)

 • 5 Νοεμβρίου 2021, 14:38 | κωνσταντινοσ

  Γιατί δεν αναφέρονται ρητά ως δικαιούχοι και οι Ενεργειακές Κοινότητες;

 • 4 Νοεμβρίου 2021, 11:17 | Μ.Α.

  Αρθρο 18: Περιεχόμενο αξιολόγησης

  Θα πρέπει να προσδιοριστεί με σαφήνεια ποιά θα είναι η βαρύτητα στην αξιολόγηση των α (έλεγχος νομιμότητας δλδ τυπικά/αντικειμενικά κριτήρια) και β (αξιολόγηση δλδ υποκειμενικά κριτήρια). Έχει μεγάλη σημασία αν θα είναι 80%-20% ή 50-50%. Υπενθυμίζω ότι η, παράλογη, βαρύτητα της υποκειμενικής αξιολόγησης στον προηγούμενο νόμο είχε αποτέλεσμα να κοπούν καλές επενδυτικές προτάσεις, απλά βάση της άποψης του αξιολογητή.
  Επίσης, η διαδικασία ενστάσεων θα πρέπει να είναι άμεση και τεκμηριωμένη, γιατί αν κάποιος νοιώθει ότι έχει αδικηθεί στην αξιολόγηση δεν έχει ιδιαίτερο νόημα να εκδικαστεί η ένσταση μετά απο 6 μήνες.