Άρθρο 05

1. Ο τίτλος «Κεφάλαιο Δ΄- Δικαιώματα και υποχρεώσεις των εταίρων» αντικαθίσταται ως εξής:
«Κεφάλαιο Ε΄- Δικαιώματα και υποχρεώσεις των εταίρων»
2. Η παρ. 3 του άρθρου 28 του ν.3190/1955 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Η μεταβίβαση του εταιρικού μεριδίου γίνεται μόνο με συμβολαιογραφικό έγγραφο στο οποίο περιλαμβάνονται το όνομα, το επώνυμο, το πατρώνυμο, ο αριθμός φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.), το επάγγελμα, τη διεύθυνση κατοικίας, την ηλεκτρονική διεύθυνση, τον αριθμό δελτίου ταυτότητας (Α.Δ.Τ.) ή διαβατηρίου αυτού στον οποίο γίνεται η μεταβίβαση. Η μεταβίβαση παράγει αποτελέσματα από την εγγραφή της στο βιβλίο των εταίρων του άρθρου 25. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του καταστατικού και του νόμου, η εγγραφή γίνεται με αίτηση του μεταβιβάζοντος ή του προς ον η μεταβίβαση με την προσκόμιση αντιγράφου της πράξης.»
3. Ο τίτλος του άρθρου 29 του ν.3190/1955 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 29 – Μεταβίβαση εταιρικού μεριδίου αιτία θανάτου»
4. Η παρ.1 του άρθρου 29 του ν.3190/1955 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Δεν μπορεί να προβλέπεται στο καταστατικό απαγόρευση μεταβίβασης εταιρικού μεριδίου αιτία θανάτου. Μπορεί να ορίζεται ότι το εταιρικό μερίδιο εξαγοράζεται στις περιπτώσεις αυτές από πρόσωπο το οποίο υποδεικνύεται από την εταιρία είτε στην αξία που συμφωνείται μεταξύ των κληρονόμων και της εταιρίας είτε στο ύψος της πραγματικής του αξίας, η οποία προσδιορίζεται με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρίας σύμφωνα με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.»
5. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 29 του ν.3190/1955 η φράση «ή λόγω προικός» διαγράφεται.
6. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 29 του ν.3190/1955 η φράση «ή τον προικολήπτην» διαγράφεται.
7. Στην παρ. 4 του άρθρου 29 του ν.3190/1955 η φράση «του Προέδρου των Πρωτοδικών» αντικαθίσταται από τη φράση «του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρίας» και η φράση «Προέδρου των Εφετών» αντικαθίσταται με τη λέξη «Εφετείου».
8. Στην παρ. 1 του άρθρου 30 του ν.3190/1955 η φράση «αδεία του Προέδρου των Πρωτοδικών» αντικαθίσταται με τη φράση «με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρίας».
9. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 31 του ν.3190/1955 προστίθεται η φράση «εντός μηνός από τη δημοσίευση στο βιβλίο των εταίρων του άρθρου 25.»
10. Η παρ. 1 του άρθρου 33 του ν.3190/1955 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Κάθε εταίρος δύναται να εξέλθει από την εταιρία με δήλωσή του προς το διαχειριστή εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στο καταστατικό. Στο καταστατικό μπορεί να ορίζεται επίσης ότι το εταιρικό μερίδιο θα εξαγοράζεται στην περίπτωση αυτή από πρόσωπο που υποδεικνύει η εταιρία είτε στην αξία που συμφωνείται μεταξύ του αποχωρούντος εταίρου και της εταιρίας είτε στην πραγματική του αξία όπως αυτή προσδιορίζεται με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.»
11. Στην παρ. 2 του άρθρου 33 του ν.3190/1955 η φράση «του Προέδρου των Πρωτοδικών» αντικαθίσταται με τη φράση «του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρίας».
12. Στην παρ. 1 του άρθρου 37 η φράση «ο Πρόεδρος των Πρωτοδικών» αντικαθίσταται από τη φράση «το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας» και η φράση «του άρθρου 634 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας» αντικαθίσταται με τη φράση «ασφαλιστικών μέτρων».