Άρθρο 07

1. Ο τίτλος «Κεφάλαιο ΣΤ’ – Διάλυσις και εκκαθάρισις» αντικαθίσταται ως εξής: «Κεφάλαιο Ζ’ – Λύση και εκκαθάριση»
2. Η περιπτ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 44 του ν.3190/1955 αντικαθίσταται ως εξής:
«β) με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνολικού αριθμού των εταίρων οι οποίοι εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του εταιρικού κεφαλαίου, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στο καταστατικό.»
3. Μετά την περιπτ. δ του άρθρου 44 του ν.3190/1955 προστίθεται περιπτ. ε ως εξής:
«ε. Όταν παρέλθει ο ορισμένος χρόνος διάρκειας, εκτός αν ο χρόνος αυτός παραταθεί πριν λήξει με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων.»
4. Μετά την παρ. 3 του άρθρου 44 του ν.3190/1955 προστίθεται παρ. 4 ως εξής:
«4. Με εξαίρεση την πτώχευση, εντός μηνός από τη θέση της εταιρείας σε καθεστώς λύσης, ο διαχειριστής υποχρεούται να καταρτίσει οικονομικές καταστάσεις τέλους χρήσης, οι οποίες εγκρίνονται από τη συνέλευση των εταίρων και υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8.»
5. Ο τίτλος του άρθρου 45 αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 45 – Απώλεια ιδίων κεφαλαίων».
6. Η παρ. 1 του άρθρου 45 του ν.3190/1955 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας καταστεί κατώτερο από το ένα δεύτερο (1/2) του εταιρικού κεφαλαίου, οι διαχειριστές υποχρεούνται να συγκαλέσουν τη συνέλευση των εταίρων για να αποφασίσει για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων.»
7. Η παρ 2. του άρθρου 47 του ν.3190/1955 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Για την ανάκληση των εκκαθαριστών που διορίζονται από το καταστατικό εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 19.»
8. Το άρθρο 48 του ν.3190/1955 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 48 – Οικονομικές καταστάσεις εκκαθάρισης
1. Με την έναρξη εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές υποχρεούνται να συντάξουν ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, ο οποίος υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8. Εφόσον η εκκαθάριση εξακολουθεί, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να καταρτίζει στο τέλος κάθε χρήσης οικονομικές καταστάσεις εκκαθάρισης, οι οποίες εγκρίνονται από τη συνέλευση των εταίρων και υποβάλλονται στις διατυπώσεις του άρθρου 8.
2. Εάν το στάδιο εκκαθάρισης υπερβεί τα τρία (3) έτη, εφαρμόζεται ανάλογα η παρ. 6 του άρθρου 49 του κ.ν. 2190/1920. Το σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης εγκρίνεται με απόφαση των εταίρων σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 38. Η αίτηση στο δικαστήριο υποβάλλεται και από τους εταίρους που κατέχουν τουλάχιστον το ένα δέκατο (1/10) του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων και εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) των εταίρων.»
9. Το άρθρο 50 του ν.3190/1955 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 50 – Τέλος εκκαθάρισης
1. Μετά την περάτωση της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις εκκαθάρισης, οι οποίες εγκρίνονται από τη συνέλευση των εταίρων και υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8. Στη συνέχεια διανέμουν το προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους εταίρους, ανάλογα με τη μερίδα συμμετοχής τους.»
10. Μετά το άρθρο 50 του ν.3190/1955 προστίθεται άρθρο 50α ως εξής και το επόμενο άρθρο αναριθμείται σε άρθρο 50β:
«Άρθρο 50α – Αναβίωση
Εάν η εταιρεία λύθηκε λόγω παρόδου του χρόνου διάρκειάς της ή με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων ή εάν, μετά την κήρυξή της σε πτώχευση, επήλθε συμβιβασμός ή αποκατάσταση σύμφωνα με τις διατάξεις του Πτωχευτικού Κώδικα, δύναται να αναβιώσει με ομόφωνη απόφαση της συνέλευσης των εταίρων, η οποία υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 μαζί με τη νέα εταιρική σύμβαση. Τέτοια απόφαση αποκλείεται εάν έχει αρχίσει η διανομή της εταιρικής περιουσίας.»

 • 5 Ιανουαρίου 2018, 14:22 | ypoian 201217

  Τα σχόλια που γίνονται στη διαβούλευση λαμβάνονται υπόψη και ενσωματώνονται στο σχέδιο νόμου πριν αυτό κατατεθεί στη Βουλή.

 • 4 Ιανουαρίου 2018, 20:40 | Αθανάσιος Δημητρακάς

  Σε συνέχεια του από 29.12.2017 σχολίου σας επί των προτάσεών μου στο υπό διαβούλευση Σχέδιο Νόμου, θεωρώ ως ορθότερη λύση να καθυστερήσει η κατάθεση του εν λόγω νομοσχεδίου προς ψήφιση στη Βουλή, ώστε να εξεταστούν και να συμπεριληφθούν στο εν λόγω Σχέδιο Νόμου όλες οι προτάσεις όσων συμμετείχαν στη διαβούλευση, οι οποίες έχουν νομική βάση και επιφέρουν βελτιώσεις στο Ν. 3190/55, παρά να περιληφθούν αργότερα σε άλλο νομοσχέδιο. Οι συνεχείς μερικές τροποποιήσεις νόμων δεν βοηθούν την ομαλή λειτουργία των επιχειρήσεων κλπ. Εάν σε υπό διαβούλευση νομοσχέδιο, δεν επιτρέπεται η προσθήκη νέων διατάξεων, τότε πιστεύω ότι αυτό μπορεί να παρακαμφθεί με κατάθεση κάποιας τροπολογίας στο παρόν νομοσχέδιο, παρά να παραμείνει σε εκκρεμότητα.

 • 29 Δεκεμβρίου 2017, 12:43 | ypoian 201217

  Ευχαριστούμε για τη συμμετοχή και τις εύστοχες παρατηρήσεις. Κάποια από τα αναφερόμενα στην παρούσα παρατήρηση αλλά και στις επόμενες παρατηρήσεις σας άρθρα θα τροποποιηθούν με επόμενο νομοθέτημα, εντός του 2018.

 • 26 Δεκεμβρίου 2017, 20:54 | Αθανάσιος Δημητρακάς

  Χρήζουν τροποποίησης και τα άρθρα 51,53, 54 και 55 του Ν. 3190/55.
  Συγκεκριμένα: Α) Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 51 γίνεται αναφορά στα άρθρα 29 παρ. 3 και 4, 31 παρ. 2 και 9, τα οποία αφορούν διατάξεις του Κ.Ν. 2190/20 περί ΑΕ. Επομένως το εδάφιο αυτό χρήζει κατάλληλης αναδιατύπωσης. Β) Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 51 χρήζει αναδιατύπωσης καθόσον δεν υφίσταται πλέον ελάχιστο όριο κεφαλαίου στις ΕΠΕ κατά το άρθρο 4 του 3190/55. Γ) Η παράγραφος 2 του άρθρου 51 χρήζει αναδιατύπωσης καθόσον παραπέμπει στο άρθρο 7β (χωρίς να γίνεται αναφορά ότι αυτό είναι άρθρο του Κ.Ν. 2190/20, το οποίο μάλιστα δεν είναι και σε ισχύ μετά την έναρξη εφαρμογής του ΓΕΜΗ. Δ) Στην παράγραφο 2 του άρθρου 53 γίνεται παραπομπή στις παραγράφους 2, 3 και 4 του άρθρου 51, το οποίο όμως στη σημερινή του μορφή δεν έχει παρ. 3 και 4 και η παρ. 2 θέλει αναδιατύπωση. Ε) Οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 54 χρήζουν αναδιατύπωσης ώστε να συνάδουν με τις ισχύουσες σήμερα διατάξεις περί δημοσιότητας και περί του ΚΠΔ. ΣΤ) Να εξεταστεί η απάλειψη των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 55, καθόσον είναι διατάξεις μεταβατικού χαρακτήρα μη ισχυουσών σήμερα.