Άρθρο 08

1. Ο τίτλος «ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ι’ – Αλλοδαπές εταιρείες κοινοτικής προέλευσης ή Τρίτης χώρας» αντικαθίσταται ως εξής: «Κεφάλαιο ΙΑ’ – Υποκαταστήματα ή πρακτορεία αλλοδαπών εταιριών».
2. Το άρθρο 57 του ν.3190/1955 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 57 – Εγκατάσταση στην Ελλάδα υποκαταστήματος ή πρακτορείου αλλοδαπής εταιρίας με έδρα κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή χώρας του Ευρωπαϊκού Οικονομικού χώρου
1. Η εγκατάσταση υποκαταστήματος ή πρακτορείου αλλοδαπής εταιρείας περιορισμένης ευθύνης κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή χώρας του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου πραγματοποιείται με την εγγραφή του στο Γ.Ε.ΜΗ..
2. Η εγγραφή στο ΓΕΜΗ πραγματοποιείται με αίτηση της ενδιαφερόμενης αλλοδαπής εταιρείας στην αρμόδια Υπηρεσία ΓΕΜΗ με την υποβολή των κατωτέρω πράξεων και στοιχείων: α) Απόφαση της αλλοδαπής εταιρείας για ίδρυση υποκαταστήματος στην Ελλάδα, β) Ισχύον καταστατικό της αλλοδαπής εταιρείας, γ) Πιστοποιητικό καλής λειτουργίας της αρμόδιας αρχής ή του εμπορικού μητρώου της χώρας προέλευσης και δ) Συμβολαιογραφική ή προξενική πράξη διορισμού πληρεξουσίου αντιπρόσωπου και αντικλήτου στην Ελλάδα.
3. O έλεγχος επωνυμίας πραγματοποιείται σύμφωνα το ν.3419/05.
4. Η εγγραφή της παρ. 1 υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8.
5. Αλλοδαπές εταιρείες μπορούν να εγκαταστήσουν περισσότερα του ενός υποκαταστήματα ή πρακτορεία. Τα εν λόγω εμπίπτουν στους κανόνες δημοσιότητας του άρθρου 6 του ν. 3419/05.»
3. Το άρθρο 58 του ν.3190/1955 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 58 – Εγκατάσταση στην Ελλάδα υποκαταστήματος ή πρακτορείου αλλοδαπής εταιρείας Τρίτης χώρας
1. Η εγκατάσταση υποκαταστήματος ή πρακτορείου αλλοδαπής εταιρείας περιορισμένης ευθύνης Τρίτης χώρας πραγματοποιείται με την έκδοση απόφασης από την Δ/νση Εταιρειών της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης ή την Περιφερειακή Ενότητα κατά λόγο αρμοδιότητας για την έγκριση της εγκατάστασης υποκαταστήματος ή πρακτορείου Τρίτης χώρας και με την εγγραφή αυτού στο ΓΕΜΗ.
2. Η απόφαση έγκρισης εγκατάστασης εκδίδεται κατόπιν αίτησης της ενδιαφερόμενης αλλοδαπής εταιρείας στην κατά περίπτωση αρμόδια υπηρεσία με την υποβολή των κατωτέρω πράξεων και στοιχείων: α) Απόφαση της αλλοδαπής εταιρείας για ίδρυση υποκαταστήματος στην Ελλάδα, β) Ισχύον καταστατικό της αλλοδαπής εταιρείας, γ) Πιστοποιητικό καλής λειτουργίας της αρμόδιας αρχής ή του εμπορικού μητρώου της χώρας προέλευσης και δ) Συμβολαιογραφική ή προξενική πράξη διορισμού πληρεξουσίου αντιπρόσωπου και αντικλήτου στην Ελλάδα
3. Απόφαση έγκρισης για την εγκατάσταση υποκαταστήματος ή πρακτορείου εταιρείας περιορισμένης ευθύνης Τρίτης χώρας μπορεί να εκδοθεί μόνο εφόσον ημεδαπές εταιρίες δύνανται να εγκαταστήσουν υποκατάστημα ή πρακτορείο στην επικράτεια της Τρίτης αυτής χώρας.
4. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι παρ. 3 – 5 του άρθρου 57.»

 • 7 Ιανουαρίου 2018, 14:21 | ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ

  Το άρθρο 57 περί εγκατάστασης υποκαταστήματος από χώρα της ευρωπαϊκής ένωσης και του ευρωπαϊκού οικονομικού χώρου είναι προς την σωστή κατεύθυνση αφού με την απευθείας εγγραφή στο ΓΕΜΗ επιταχύνεται σημαντικά ο χρόνος διεκπεραίωσης της υπόθεσης αφού απλουστεύεται σημαντικά η διαδικασία. Δεν συμβαίνει όμως το ίδιο όταν πρόκειται για εγκατάσταση υποκαταστήματος ή πρακτορείου αλλοδαπής ΕΠΕ που έχει την έδρα της σε τρίτη χώρα .Σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 58 η χορήγηση άδειας εγκατάστασης προϋποθέτει ότι και οι ημεδαπές εταιρίες μπορούν να εγκαταστήσουν Υποκατάστημα ή πρακτορείο στην επικράτεια της Τρίτης χώρας. Αυτό όμως όπως έχει αποδειχθεί στην πράξη είναι ανεφάρμοστο αφού η σχετική πληροφορία από τον καθ’ ύλη αρμόδιο φορέα δεν είναι διαθέσιμη. Το γεγονός αυτό δημιουργεί σοβαρά προβλήματα καθυστερήσεων στην καθημερινή λειτουργία των Υπηρεσιών ΓΕΜΗ αλλά και μας εκθέτει έναντι του ξένου επενδυτή αφού εγκαταλείπει την προσπάθεια ίδρυσης υποκαταστήματος όταν διαπιστωθεί ότι δεν μπορεί να ιδρύσει υποκατάστημα στη χώρα μας.
  Για την εφαρμογή αυτής της διάταξης ως έχει προτείνονται τα ακόλουθα.
  Να ενταχθεί η διαδικασία ίδρυσης υποκαταστήματος στην πλατφόρμα του http://www.businessportal.gr/ ώστε η διαδικασία της υποβολής να διενεργείται και να ολοκληρώνεται ηλεκτρονικά .Στην ηλεκτρονική αίτηση που θα αναπτυχθεί θα πρέπει να προβλεφθεί ειδικό πεδίο (drop down menu) με τις χώρες που η Ελλάδα έχει συνάψει διμερείς συμφωνίες και έχουν εντάξει μεταξύ άλλων και την ίδρυση υποκαταστημάτων για την αμοιβαία προώθηση των επενδύσεων. Εξυπακούεται ότι την ευθύνη της κατάρτισης και της επικαιροποίησης θα την έχει η αρμόδια για το θέμα διεύθυνση του Υπουργείου Εξωτερικών. http://www.businessportal.gr/ .Το γεγονός αυτό θα επιτρέψει να γνωρίζει εξαρχής αν μπορεί να ιδρύσει υποκατάστημα ώστε να ετοιμάσει τα σχετικά έγγραφα. Θα λειτουργήσει και ως ένα εργαλείο αναβάθμισης του ΓΕΜΗ(μείωση του χρόνου διεκπεραίωσης) αλλά και βελτίωσης της αξιοπιστίας άλλων φορέων που σχετίζονται με την προσέλκυση επενδύσεων.(Enterprise Greece).

 • 26 Δεκεμβρίου 2017, 19:35 | Αθανάσιος Δημητρακάς

  – Ο τίτλος «ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ΄ – Μετατροπή εταιρειών εις εταιρίας περιορισμένης ευθύνης» να αντικατασταθεί ως εξής: «ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄ – Μετατροπή εταιρειών σε εταιρείες περιορισμένης ευθύνης»
  – Ο Τίτλος »ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η΄ – Συγχώνευσις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης» να αντικατασταθεί ως εξής: «ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄ – Συγχώνευση εταιρειών περιορισμένης ευθύνης»
  – Ο τίτλος »ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Θ΄-Φορολογικαί διατάξεις΄΄ και το άρθρο 56 να καταργηθούν.
  – Αν καταργηθεί το »ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Θ΄ – Φορολογικαί διατάξεις΄΄, τότε το ‘’ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ι΄ – Αλλοδαπαί εταιρείαι’’, αντικαθίσταται ως εξής: «ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄ – Υποκαταστήματα ή πρακτορεία αλλοδαπών εταιριών»., δηλαδή δεν γίνεται αναρίθμηση σε ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ΄
  – Να εξεταστεί αν η παραπομπή του άρθρου 60 του Νόμου, στο άρθρο 458 του Ποινικού Κώδικα είναι σε ισχύ ή έχει τροποποιηθεί ο Ποινικός Κώδικας στο άρθρο αυτό.
  – Αν αναριθμηθεί το Κεφάλαιο Ι’ σε ΙΑ΄, τότε να αντικατασταθεί αναλόγως το ‘’ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ΄-Ποινικαί διατάξεις’’, σε «ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ΄ – Ποινικές διατάξεις»

 • 20 Δεκεμβρίου 2017, 15:44 | ΑΧΙΛΛΕΟΠΟΥΛΟΣ

  οσον αφορα τις αποφασεις να γινεται απολυτως σεβαστη η καταστατικη αναφορα και οχι 2/3 κ.λ.π. αυτο να ισχυει μονο για την λυση τα 2/3. Αναβιωση εκκαθαριστες ανακληση και λοιπες αποφασεις οτι αναφερει το καταστατικο εδω πρεπει να ισχυει η συμφωνια καταπατα τον νομο (καποιοι απο τους εταιρους ασκουν παραπλευρη δραστηριοτητα) δεν τους συμφερει η αναβιωση,γιατι να δεσμευονται και οι λοιποι
  να εφαρμοζεται η καταστατικη συμφωνια η οποια σε πολες περιπτωσεις γινεται με πλειοψηφια εταιρων και μεριδιων