Άρθρο 03

1. Οι παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 10 του ν.3190/1955 αντικαθίστανται ως εξής:
«2. Η συνέλευση συγκαλείται υποχρεωτικά τουλάχιστον μια φορά κάθε έτος το αργότερο έως τη δεκάτη (10) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης. Εάν η συνέλευση δεν συγκληθεί από τους διαχειριστές εντός της ανωτέρω προθεσμίας, η σύγκληση γίνεται από οποιονδήποτε εταίρο σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 11.
3. Η σύγκληση της συνέλευσης γίνεται από το διαχειριστή, σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού, σε κάθε περίπτωση πριν από οκτώ (8) τουλάχιστον μέρες. Η ημέρα της σύγκλησης και η ημέρα της συνέλευσης δεν υπολογίζονται στην προθεσμία αυτή. Η πρόσκληση των εταίρων είναι υποχρεωτικά προσωπική και γίνεται με κάθε κατάλληλο μέσο, περιλαμβανομένου του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). Στην πρόσκληση αναγράφεται η ημέρα, η ώρα, ο τόπος, οι προϋποθέσεις για την συμμετοχή των εταίρων και λεπτομερής ημερήσια διάταξη.
4. Εάν όλοι οι εταίροι συμφωνούν, είναι δυνατή η σύγκληση συνέλευσης χωρίς την τήρηση των διατυπώσεων της παρ. 3. Εφόσον όλοι οι εταίροι είναι παρόντες και δεν υπάρχει αντίρρηση, λαμβάνονται έγκυρες αποφάσεις για κάθε θέμα αρμοδιότητας της συνέλευσης.»
2. Μετά την παρ. 4 του άρθρου 10 του ν.3190/1955 προστίθενται παρ. 5 και 6 ως εξής:
«5. Η συνέλευση μπορεί να συνέρχεται οπουδήποτε αναφέρεται στο καταστατικό, στο εσωτερικό ή το εξωτερικό. Αν δεν αναφέρεται ο τόπος αυτός, η συνέλευση μπορεί να συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας ή και οπουδήποτε αλλού, αν συναινούν όλοι οι εταίροι.
6. Το καταστατικό μπορεί να προβλέπει ότι η συνέλευση των εταίρων διεξάγεται με τηλεδιάσκεψη. Κάθε εταίρος μπορεί να αξιώσει να διεξαχθεί η συνέλευση με τηλεδιάσκεψη, ως προς αυτόν, αν κατοικεί σε άλλη χώρα από εκείνη όπου διεξάγεται η συνέλευση ή αν υπάρχει άλλος σπουδαίος λόγος, ιδίως ασθένεια ή αναπηρία.»
3. Στην παρ. 2 του άρθρου 11 του ν.3190/1955 η φράση «Προέδρου του Πρωτοδικών» αντικαθίσταται από τη φράση του «Μονομελούς Πρωτοδικείου» και η φράση «του άρθρου 634 της Πολιτικής Δικονομίας» αντικαθίσταται από τη φράση «των ασφαλιστικών μέτρων».
4. Οι περιπτ. ε και στ της παρ. 2 του άρθρου 14 του ν.3190/1955 αντικαθίστανται ως εξής:
«ε) περί παρατάσεως της διαρκείας της εταιρείας περί συγχωνεύσεως αυτής περί λύσεως και διορισμού ή ανακλήσεως των εκκαθαριστών και περί αναβίωσης, στ) για κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στον παρόντα.»

5. Στην παρ. 3 του άρθρου 15 η φράση «ο Πρόεδρος των Πρωτοδικών» αντικαθίσταται από τη φράση «το Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας».
6. Η παρ. 4 του άρθρου 17 του ν.3190/1955 αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Απαγορεύσεις που αφορούν σε συμμετοχή δημοσίων υπαλλήλων ή μελών ΔΕΠ ή άλλων επαγγελματιών στη σύσταση ή τη διαχείριση εταιρίας περιορισμένης ευθύνης ισχύουν όπως κάθε φορά ορίζεται σε ειδικότερες διατάξεις.»
7. Η παρ. 2 του άρθρου 18 του ν.3190/1955 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Οι επιδόσεις των εγγράφων γίνονται νομίμως εάν δεν βρεθεί στο εταιρικό κατάστημα πρόσωπο του άρθρου 129 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας με ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 127 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.»
8. Το άρθρο 19 του ν.3190/1955 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 19 – Ανάκληση διαχειριστών
1. Ο διαχειριστής που είτε ασκεί καταστατική διαχείριση είτε έχει οριστεί με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων ανακαλείται με απόφαση των εταίρων που λαμβάνεται με την πλειοψηφία του άρθρου 13, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στο καταστατικό. Αν η διαχείριση έχει ανατεθεί για ορισμένο χρόνο, το καταστατικό μπορεί να ορίζει και τους λόγους ανάκλησης. Στην περίπτωση αυτή η ανάκληση γίνεται με την επιφύλαξη τυχόν αξίωσης για αποζημίωση.
2. Ο εταίρος που ασκεί τη νόμιμη διαχείριση του άρθρου 16 δύναται να ανακληθεί με δικαστική απόφαση εφόσον υπάρχει σπουδαίος λόγος και απόφαση της συνέλευσης των εταίρων.
3. Εάν οι εταίροι είναι δύο σε περίπτωση διαφωνίας η διαχείριση μπορεί να ανακληθεί από το δικαστήριο μόνο για σπουδαίο λόγο, χωρίς να απαιτείται απόφαση της συνέλευσης των εταίρων.
4. Μετά από αίτηση των εταίρων που κατέχουν το ένα δέκατο (1/10) του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων και συγχρόνως εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του συνολικού αριθμού των εταίρων και εφόσον υπάρχει σπουδαίος λόγος, το δικαστήριο μπορεί να ανακαλεί το διαχειριστή. Ως σπουδαίος λόγος θεωρείται ιδίως η σοβαρή παράβαση καθηκόντων ή η ανικανότητα προς τακτική διαχείριση. Συμφωνία για μη ανάκληση από το δικαστήριο για σπουδαίο λόγο είναι άκυρη. Σε περίπτωση επείγοντος αποφασίζει προσωρινά το Μονομελές Πρωτοδικείο κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.
5. Σε περίπτωση ανάκλησης του διαχειριστή, καθώς και σε περίπτωση θανάτου, παραίτησης ή έκπτωσης αυτού για άλλο λόγο, ο νέος διαχειριστής διορίζεται με τη διαδικασία που προβλέπεται στο καταστατικό. Το καταστατικό μπορεί να προβλέπει τη συνέχιση της διαχείρισης από τους λοιπούς διαχειριστές χωρίς αντικατάσταση. Εάν οι εταίροι δεν προβούν σε εκλογή διαχειριστή και το καταστατικό δεν περιέχει σχετικές προβλέψεις, ισχύει η διαχείριση του άρθρου 16.»

  • 21 Δεκεμβρίου 2017, 14:58 | Στάθης Μίχος

    Το δεύτερο εδάφιο της παρ.6 του άρθρου 10 του ν.3190/1955 περί τηλεδιάσκεψης όταν το ζητεί εταίρος, θα ισχύει μόνο αν έχει γίνει πρόβλεψη στο Καταστατικό κατά το πρώτο εδάφιο της ίδιας παραγράφου ή σε κάθε περίπτωση; Η διατύπωση είναι ασαφής.