Άρθρο 06

1. Ο τίτλος «Κεφάλαιο Ε΄- Τροποποίησις της εταιρικής συμβάσεως» αντικαθίσταται ως εξής:
«Κεφάλαιο ΣΤ΄- Τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης»
2. Η παρ. 1 του άρθρου 38 του ν.3190/1955 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Η τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης γίνεται μόνο με απόφαση της συνέλευσης η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνολικού αριθμού των εταίρων οι οποίοι εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του εταιρικού κεφαλαίου.»
3. Μετά την παρ. 4 του άρθρου 38 του ν.3190/1955 προστίθεται παρ. 5 ως εξής:
«5. Ειδικά στις περιπτώσεις των άρθρων 19, 28 , 29 και 33, το κωδικοποιημένο κείμενο της εταιρικής σύμβασης καταρτίζεται με συμβολαιογραφικό έγγραφο με ευθύνη του διαχειριστή και υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 χωρίς να απαιτείται η διαδικασία της παρ. 1 και χωρίς να εφαρμόζεται το άρθρο 15 του ν.3419/2005 (Α’ 297).»
4. Η παρ. 1 του άρθρου 42 του ν.3190/1955 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Η τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης λόγω μείωσης του εταιρικού κεφαλαίου μπορεί να γίνει μόνο μετά την πάροδο ενός (1) μηνός από τη δημοσίευση σύμφωνα με το άρθρο 8 της απόφασης της συνέλευσης σχετικά με τη μείωση του κεφαλαίου, η οποία πραγματοποιείται με μέριμνα των διαχειριστών και μόνο εάν εντός της ανωτέρω προθεσμίας κανένας δανειστής δε διατυπώσει εγγράφως αντίρρηση που απευθύνεται στην εταιρία.»
5. Στην παρ. 2 του άρθρου 42 του ν.3190/1955 η φράση «του άρθρου 634» αντικαθίσταται από τη φράση «ασφαλιστικών μέτρων».
6. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 43 προστίθεται φράση ως εξής: «ή δύναται να μεταβιβάσει το μερίδιό του ελεύθερα και ανεξάρτητα από τυχόν διαφορετική πρόβλεψη.».
7. Η παρ. 1 του άρθρου 43α του ν.3190/1955 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Μονοπρόσωπη εταιρία περιορισμένης ευθύνης είναι η εταιρία που συστήνεται από ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή καθίσταται μονοπρόσωπη κατά τη λειτουργία της.»
8. Στην παρ. 3 του άρθρου 43α του ν.3419/1955 διαγράφεται η φράση «της έδρας της εταιρίας».

  • 26 Δεκεμβρίου 2017, 20:10 | Αθανάσιος Δημητρακάς

    – Χρήζει κατάργησης η παρ. 3 του άρθρου 41 καθόσον δεν υφίσταται ελάχιστο όριο κεφαλαίου στην ΕΠΕ