Άρθρο 10 – Μεταβατικές διατάξεις

1. Εταιρίες περιορισμένης ευθύνης, οι οποίες έχουν ορίσει, προ της δημοσίευσης του παρόντος, τη διάρκεια της εταιρίας ως αόριστη έχουν ημερομηνία λήξης την 31 Δεκεμβρίου 2021.

  • 26 Δεκεμβρίου 2017, 19:47 | Αθανάσιος Δημητρακάς

    Να τεθεί ρητά διάταξη ότι μετά τη λήξη της οριζόμενης προθεσμίας στο άρθρο 12 και εφόσον δεν έχει γίνει σχετική τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας, τότε αυτή λύεται και τίθεται σε εκκαθάριση.