Άρθρο 03: Δικαιώματα ναυτικών

Οι ένοπλοι ιδιώτες φρουροί του παρόντος νόμου δεν αποτελούν μέλη του πληρώματος του πλοίου. Ο πλοιοκτήτης ή ο διαχειριστής του πλοίου ενημερώνει άμεσα και εγγράφως δια του πλοιάρχου του πλοίου τα μέλη του πληρώματος περί της έκδοσης της άδειας. Ναυτικός, μέλος πληρώματος του πλοίου που μετά την έκδοση της άδειας παροχής υπηρεσιών ενόπλων ιδιωτών φρουρών δεν επιθυμεί να παρέχει εργασία επί του πλοίου, ενημερώνει γραπτώς τον πλοίαρχο δικαιούμενος σε παλιννόστηση με δαπάνες του πλοιοκτήτη ή του διαχειριστή του πλοίου.

 • 5 Ιανουαρίου 2012, 09:10 | Νίκος Πλακάς

  Στην εγκύκλιο 1405 του IMO αναγράφεται : «The use of PCASP should not be considered as an alternative to Best Management Practices (BMP) and other protective measures».
  Η χρήση των ενόπλων ιδιωτών φρουρών δεν πρέπει να θεωρείται εναλλακτέα εκλογή των Βέλτιστων Πρακτικών Διαχείρισης (BMP) και άλλων μέτρων προστασίας.

 • 2 Ιανουαρίου 2012, 18:22 | Ν. Λ.άζαρης

  Η επιβίβαση των ενόπλων ιδιωτικών φρουρών στο πλοίο θα πρέπει να αντιμετωπίζεται με τις προϋποθέσεις που θέτει ο Διεθνής Κώδικας Ασφαλείας πλοίων για την αντίστοιχη επιβίβαση υπεράριθμων επιβατών, με έγκριση του κράτους στο οποίο ανήκει η σημαία του πλοίου.

 • 30 Δεκεμβρίου 2011, 09:30 | Νίκος Πλακάς

  Στις Βέλτιστες Πρακτικές Διαχείρισης (Best Management Practices for protection against Somalia based piracy, version 4 – August 2011, BMP4) αναγράφεται : Οι ένοπλοι φρουροί (armed private maritime security contractors), που μπορούν να επιβαίνουν στα πλοία μετά από έγκριση της χώρας, την σημαία της οποίας φέρουν, αποτελούν ΠΡΟΣΘΕΤΟ μέσον ασφαλείας και ΟΧΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟ του BMP4.
  Επίσης αναγράφεται : Καμμία διάταξη αυτού του εγχειριδίου δεν αναιρεί την υπερισχύουσα εξουσία του Πλοιάρχου να προστατεύσει το πλήρωμά του, το πλοίο και το φορτίο.
  ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΟΝΙΣΘΟΎΝ ΣΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΝΟΜΟ.

 • Εξυπακούεται πως για λόγους ασφαλείας και λειτουργικότητας, τα μέλη της ομάδας security δεν πρέπει να έχουν καμία σχέση με το υπόλοιπο πλήρωμα.
  Προκειμένου οι ναυτικοί-μέλη πληρώματος να αισθάνονται σιγουριά και να μην φοβούνται από ενδεχόμενη χρήση όπλων, προτείνεται η εκπαίδευση και πιστοποίηση των ενόπλων security να αναληφθεί από την ΕΛ.ΑΣ. σύμφωνα με το πρόσφατο προεδρικό διάταγμα των φυλάκων χρηματαποστολών και στόχων.

 • 21 Δεκεμβρίου 2011, 21:49 | capt. Γιάννης Γ

  Να τονιστεί στο σχέδιο νόμου «οτι η οποια εκ των προτέρων στην ατομική σύμβαση εργασίας μεταξύ Πλοιάρχου/εταιρείας/διαχειριστών πλοίου και Ναυτικών, εγγραφή τυπωμένη η χειρόγραφη ειδικού ορου οτι,
  «0 Ναυτικός υποχρεούται σε περίπτωση επιβίβασης ενόπλων και ταξειδίων στις ειδικές αυτές περιοχές, οτι συμφωνεί να μην απαιτήσει παλιννόστηση με δαπάνες του πλοίου».

  Ειναι ενας εκβιαστικός όρος που τίθεται στις προσωπικές συμβάσεις για να βρούνε δουλειά σε πλοία οι ναυτικοί.