Άρθρο 02: Όροι και προϋποθέσεις έκδοσης άδειας

1. Η άδεια του άρθρου 1 εκδίδεται:
α) κατόπιν αίτησης του πλοιοκτήτη ή διαχειριστή του πλοίου η οποία περιλαμβάνει στοιχεία για την εξατομίκευση του πλοίου καθώς και ανάλυση του εκτιμώμενου κινδύνου σε σχέση με τον φερόμενο οπλισμό και την κατηγορία και τα χαρακτηριστικά του πλοίου, που διαμορφώνεται αφού ληφθούν υπόψη οι απόψεις του πλοίαρχου αυτού.
β) εντός δεκαπέντε ημερών από την υποβολή πλήρους φακέλου, στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα για συγκεκριμένο πλοίο και φέρεται επί αυτού σε πρωτότυπο.
2. Η ισχύς της άδειας δύναται να είναι έξι ή δώδεκα μηνών, σύμφωνα με την αίτηση και παρατείνεται αυτοδίκαια στην περίπτωση που αυτή λήξει ενώ το πλοίο βρίσκεται σε πλου και μέχρι τον κατάπλου του σε λιμένα που επιτρέπεται η αποβίβαση των ιδιωτών φρουρών και του εξοπλισμού τους.
Η άδεια δύναται να ανανεώνεται κατόπιν αιτήσεως του πλοιοκτήτη ή του διαχειριστή του πλοίου πριν τη λήξη της, εφόσον εξακολουθούν να ισχύουν οι όροι και οι προϋποθέσεις έκδοσής της.
3. Για την έκδοση ή την ανανέωση της άδειας καταβάλλεται από τον αιτούντα τέλος:
α) δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ, εφόσον η ισχύς της είναι έξι μηνών,
β) τριών χιλιάδων πεντακοσίων (3.500) ευρώ, εφόσον η ισχύς της είναι δώδεκα μηνών.
Τα παραπάνω ποσά περιέρχονται ως έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού και εγγράφονται στον οικείο ΚΑΕ του ειδικού φορέα της Ελληνικής Υπηρεσίας Διερεύνησης Ναυτικών Ατυχημάτων.
4. Η άδεια ανακαλείται από τον Αρχηγό του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής αν εκλείψει έστω και μία από τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για την έκδοσή της. Με κοινή Απόφαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη και Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, η οποία εκδίδεται αφού ληφθούν υπόψη η εν γένει διαμορφούμενη κατάσταση στο φαινόμενο της πειρατείας και το αντίστοιχο επίπεδο ασφαλείας όπως διαμορφώνεται για την αντιμετώπισή της διεθνώς, δύνανται να ανακληθεί ή να ανασταλεί αιτιολογημένα η ισχύς άδειας που έχει ήδη εκδοθεί.
5. Οι ένοπλοι ιδιώτες φρουροί δεν μπορεί να είναι ηλικίας μικρότερης των εικoσιενός ετών, δεν μπορεί να έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα σε στερητική της ελευθερίας ποινή μεγαλύτερη των έξι μηνών για οποιοδήποτε αδίκημα που τελέσθηκε με δόλο και πρέπει να αποτελούν προσωπικό εταιρείας με την οποία ο ενδιαφερόμενος πλοιοκτήτης ή διαχειριστής πλοίου υποχρεούται να συνάπτει σύμβαση και η οποία είναι εγκαταστημένη και λειτουργεί νομίμως στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή και διαθέτει αναγνωρισμένη πιστοποίηση ποιότητας (ISO) για την παροχή υπηρεσιών που προβλέπονται στον παρόντα νόμο. Με κοινή Απόφαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Εξωτερικών και Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, δύναται να αποκλείεται η έκδοση άδειας του άρθρου 1 για εταιρείες που είναι εγκαταστημένες και λειτουργούν σε συγκεκριμένα κράτη.
6. Με κοινή Απόφαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Εξωτερικών, Εθνικής Άμυνας, Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, για την έκδοση της οποίας λαμβάνονται υπόψη οι εκάστοτε ισχύουσες σχετικές οδηγίες και εκθέσεις του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού καθορίζονται ο τύπος της άδειας, τα στοιχεία που πρέπει να περιέχει ο φάκελος με την αίτηση του πλοιοκτήτη ή του διαχειριστή πλοίου και ειδικότερες απαιτήσεις όπως, η εξασφάλιση της ασφάλειας του πλοίου και των επιβαινόντων σε σχέση με τον εξοπλισμό και τα διατιθέμενα μέσα του πλοίου, τα περί εξασφάλισης επαρκούς ασφαλιστικής κάλυψης των ιδιωτών φρουρών, οι περιοχές υψηλού κινδύνου για πειρατική επίθεση, ο τύπος και η ποσότητα των όπλων και των πυρομαχικών, στοιχεία προς διαμόρφωση του Σχεδίου Ασφαλείας του πλοίου που αφορούν το χρόνο ανάληψης των όπλων, τη χρήση αυτών και τα αποτελέσματα της χρήσης αυτών, τις υποχρεώσεις του πλοιάρχου ιδιαίτερα όσον αφορά στην εξοικείωση των ιδιωτών φρουρών επί του πλοίου και την καταγραφή της δραστηριότητάς τους επί αυτού, οι διοικητικές κυρώσεις που επιβάλλονται σε περίπτωση παράβασης των όρων χορήγησης της άδειας και κάθε άλλη αναγκαία σχετική λεπτομέρεια. Η συνδρομή κάθε όρου και προϋπόθεσης που αφορά τους ένοπλους ιδιώτες φρουρούς βεβαιώνεται από την εταιρεία και εξασφαλίζεται στο πλαίσιο της σύμβασης με τον πλοιοκτήτη ή τον διαχειριστή του πλοίου.
7. Με κοινή Απόφαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Οικονομικών, Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, ρυθμίζονται τα περί εισόδου/εξόδου στη/από τη χώρα και μεταφοράς στο/από το πλοίο όπλων και πυρομαχικών, που σχετίζονται με την παροχή υπηρεσιών του παρόντος νόμου από ένοπλους ιδιώτες φρουρούς σε πλοίο οποιασδήποτε σημαίας που βρίσκεται σε ελληνικό λιμένα ή αγκυροβόλιο. Με όμοια Απόφαση δύναται να επανακαθορίζεται ο μέγιστος χρόνος ισχύος άδειας και το ποσό του καταβαλλόμενου τέλους.
8. Με κοινή Απόφαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας και Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας καθορίζονται τα προσόντα, η πιστοποίηση και λοιπές λεπτομέρειες που αφορούν προσωπικό ιδιωτών ενόπλων φρουρών που διατίθενται σε πλοία από εταιρείες που λειτουργούν στην Ελλάδα.

 • 8 Ιανουαρίου 2012, 08:17 | Νίκος Πλακάς

  UN News Centre
  Somalia : Security Council urges comprehensive global response to maritime piracy.
  ….States should also criminalize piracy under their domestic law and consider the prosecution of suspects, the imprisonment of convicted pirates or facilitators snd financiers of acts of piracy, the Council stated in its resolution….
  http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=40478&Cr=somali&Cr1

  Hellenic Navy Special Forces arrest Somali pirates,
  http://www.youtube.com/watch?v=DlfhJ4MGHhs

  Germany Somalia piracy shipping,
  http://www.asianage.com/international/germany-somalia-piracy-shipping-565

  ΕΡΩΤΗΜΑ : Στην περίπτωση σύλληψης πειρατών που επιτέθηκαν σε πλοίο υπό Ελληνική σημαία, θα μεταφερθούν στην Ελλάδα για να δικαστούν ;

  Συνελήφθησαν οι πειρατές, που επιτέθηκαν στο Ελληνικό πλοίο «ΑΝΤΩΝΗΣ»,
  http://peiratikoreportaz.blogspot.com/2009/05/27-2009-526-capt.html

 • 4 Ιανουαρίου 2012, 01:15 | Απόστολος Β

  Πολύ σωστές οι επισημάνσεις του Κου ΛΑΖΑΡΗ. Συμφωνώ ιδιαίτερα απολύτως και στις προτάσεις του όσον αφορά το SSA, το SSP που άλλωστε είναι προαπαιτούμενα και προβλεπόμενα από τον International Ship and Port Facility Security Code.
  Για την προτεινόμενη από τον ίδιο συντόμευση του χρόνου έκδοσης της αδείας, που είναι και ζητούμενο από την «αγορά», και προκειμένου να μην έχουμε «διαρροές», προτείνω οι ιδιωτικές εταιρείες υπηρεσιών ασφαλείας παροχής ένοπλης φρουράς που θα θέλουν να συνεργαστούν με Ελληνικής Σημαίας πλοίο, να υποβάλλουν φάκελλο και να παίρνουν υπό τύπου έγκριση καταλληλότητας – αναγνώριση όταν θα σχηματισθούν τα κριτήρια που πρέπει να πληρούν. Εκεί όποιος θέλει να επενδύσει ας πληρώνει και ένα παράβολο.
  Για το προτεινόμενο ενιαίο κανονισμό- κώδικα δεν νομίζω ότι είναι οι συνθήκες ώριμες. Νομίζω ότι θα υπάρξουν και σε διεθνές επίπεδο πολλές συζητήσεις. Ας μορφώσουμε τώρα το γενικό πλαίσιο που δεν θα μπορεί να δεχθεί εύκολα αλλαγές (Νόμος) και ας περιμένουμε τις Υπουργικές Αποφάσεις. Δεν νομίζω να δημιουργήσουν σύγχυση. Η καθυστέρηση όμως έκδοσής τους θα δημιουργήσει πολλά προβλήματα. Το χρονικό αυτό διάστημα πλήρους προσαρμογής κάποιοι θα είναι τελείως παράνομοι χωρίς την θέλησή τους, μόνο και μόνο επειδή θα επιμένουν- και τους είμαστε ευγνώμονες γιαυτό- στην ελληνική σημαία. Το πλοίο δεν μπορεί να περιμένει πότε θα συμφωνήσουν οι υπηρεσίες και τα Υπουργεία μεταξύ τους. Ας δώσουμε ένα χρονικό διάστημα προσαρμογής προκειμένου να δοθεί χρόνος για την έκδοση των Υπ. Αποφάσεων, αλλά και να αναπτυχθεί και υγιής ανταγωνισμός. Ίσως με αναφορά στο άρθρο για τον χρόνο ισχύος.

 • 3 Ιανουαρίου 2012, 08:58 | Νίκος Πλακάς

  Η ΡΙΖΑ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΙΡΑΤΕΙΑΣ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΞΗΡΑ ΚΑΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΕΠΙΛΥΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

  UNITED NATIONS Secretary-General commends Somali leadership’s commitment to ending transition,
  http://www.un.org/News/Press/docs/2011/sgsm14041.doc.htm

  GERMANY debates battling Somali pirates on land,
  http://www.euronews.net/2011/12/29/germany-debates-battling-somali-pirates-on-land/

  EUROPEAN UNION to expand range of ‘Operation Atalanta’ activities,
  http://worldmaritimenews.com/archives/42970

 • 2 Ιανουαρίου 2012, 18:00 | Νίκος Λάζαρης

  Οι προϋποθέσεις για την χορήγηση της άδειας επιβίβασης ενόπλου τμήματος σε πλοίο είναι πολύπλοκες και γραφειοκρατικές. Ειδικά η υποβολή φακέλου από τον πλοιοκτήτη με εκτίμηση επικινδυνότητας, που θα δικαιολογεί την ύπαρξη ένοπλης προστασίας. Αυτό ούτως η άλλως θα πρέπει να γίνεται μέσα από την Εκτίμηση Ασφαλείας του πλοίου,(Ship Security Assessment,SSA)που προβλέπεται από τον Διεθνή Κώδικα Ασφαλείας Πλοίων και Λιμένων( International Ship and Port Security Code) ώστε να εκπονηθεί το σχέδιο Ασφαλείας του Πλοίου,
  (Ship Security Plan).

  Το σύστημα παροχής αδειών ένοπλης προστασίας πλοίων πρέπει να απλουστευθεί και να συντομευθεί, με απλή προσκόμιση αντιγράφου του κυρωμένου Σχέδιου Ασφαλείας Πλοίου, στο οποίο σαφώς θα πρέπει να φαίνεται η εκτίμηση επικινδυνότητας και η αναγκαιότητα ένοπλης συνοδείας. Έτσι επιβεβαιώνεται η ύπαρξη και επικαιροποίηση του Σχεδίου Ασφαλείας Πλοίου, ενώ τεκμηριώνεται η ανάγκη ένοπλης προστασίας για την διέλευση από την επικίνδυνη περιοχή.

  Ο χρόνος των 15 ημερών που τίθεται σαν περιθώριο απόκτησης άδειας είναι πολύ μεγάλος για τα δεδομένα της εμπορικής ναυτιλίας.Δεν πρέπει να ξεπερνά τις 1 με 2 ημέρες.

  Το κόστος απόκτησης άδειας επιβίβασης ενόπλων φρουρών επί πλοίων είναι απωθητικό. Θα οδηγήσει σε οικονομικότερες «εναλλακτικές» λύσεις. Απαιτείται καλύτερη προσέγγιση με πιο ευνοϊκούς όρους για την ελληνική ναυτιλία.

  Τα προσόντα ένοπλων φρουρών, η χορήγηση άδειας ένοπλης προστασίας και η είσοδος και έξοδος οπλισμού και μεταφοράς του σε πλοία, προβλέπονται να είναι αντικείμενα ξεχωριστών κοινών υπουργικών αποφάσεων και αυτό εγκυμονεί κινδύνους σύγχυσης.Πρέπει όλα να περιλαμβάνονται σ΄ένα ενιαίο κείμενο, εν είδει κανονισμού.

  Το θέμα της επιλογής εταιρειών παροχής ένοπλης ασφάλειας, αφήνεται ασαφές, με μόνη αναφορά στην προϋπόθεση να διαθέτει αναγνωρισμένη πιστοποίηση ποιότητας ISO, για την παροχή υπηρεσιών. Βασικά θα πρέπει να τονίζονται τα όσα αναφέρονται στην εγκύκλιο υπ’αριθμ 1405 του ΙΜΟ.

  Οι εταιρείες παροχής ασφάλειας πρέπει να έχουν συγκεκριμένες προδιαγραφές, όπως το να διαθέτουν ασφάλιση γενικής αστικής και επαγγελματικής ευθύνης, να είναι μέλη διεθνώς αναγνωρισμένων ομοσπονδιών, να υιοθετούν και να εφαρμόζουν συγκεκριμένους κανόνες συμπεριφοράς πχ τον Διεθνή Κώδικα Συμπεριφοράς (International Code of Conduct, ICoC), το Κείμενο του Montreux περί ιδιωτικών εταιρειών ασφάλειας κλπ.

 • 2 Ιανουαρίου 2012, 02:12 | Απόστολος Β

  Από την διατύπωση της παραγράφου 8 του άρθρου 2 φαίνεται καθαρά ότι η πολιτεία πολύ σωστά θέλει να βάλει κριτήρια στην επιλογή – πιστοποίηση των ιδιωτών ενόπλων φρουρών. Θεωρώ πολύ σωστή και προνοητική τη διάταξη. Είμαι σίγουρος ότι θα αυτοί που θα τα πληρούν θα εμπνεύσουν με την εκπαίδευσή τους , τα προσόντα τους, την συμπεριφορά τους και την αποτελεσματικότητά τους τα πληρώματα και τους υπευθύνους ασφαλείας των εταιρειών (DPAs) και δεν θα διαταράξουν την ομαλή ζωή στο πλοίο, ούτε θα θέσουν σε κίνδυνο το πλοίο ή την εταιρεία ή τη σημαία. Όταν θα διαμορφωθούν τα κριτήρια, θα επιθυμούσα μάλιστα και την έκδοση ατομικής αδείας για κάθε ένοπλο φρουρό (με μητρώο, γνώση όλων των εκπαιδεύσεων – πιστοποιήσεων του,για τον οποίο θα μπορούσε να υπάρξει αναφορά ή και συσχέτιση με γεγονός για επαναξιολόγηση, ενδεχόμενη παρακολούθηση των οικείων του εάν επιδείξει ύποπτη συμπεριφορά διαρροής πληροφοριών κλπ) από την Αρχή για να εμπνεύσει έτσι εμπιστοσύνη στο πλήρωμα αλλά και να το σέβεται και η οποία θα ισχύει για όλα τα υπό Ελληνική σημαία πλοία. Υπάρχει όμως ένα μεγάλο ερωτηματικό. Πως όλα τα παραπάνω θα εξασφαλίζονται για το προσωπικό εταιρείας που θα έχει εγκατασταθεί και θα λειτουργεί μόνιμα στην αλλοδαπή; Από το ISO της εταιρείας και τις Αρχές ασφαλείας της ξένης χώρας; Δεν πρέπει να είμαστε αφελείς. Θέλει προσοχή. Θα πρέπει να υπάρξει φίλτρο της πολιτείας και μάλιστα εξονυχιστικό. Γιατί; Απλούστατα φανταστείτε έναν Έλληνα ή και αλλοδαπό που δεν θα πληρεί τις προαναφερόμενες προυποθέσεις για πιστοποίηση στην Ελλάδα. Θα προβεί στη σύσταση εταιρείας με έδρα άλλη χώρα για να ξεκινήσει τις δραστηριότητές του και να αναλάβει δουλειές σε ελληνικής σημαίας πλοία. Θα οδηγηθούμε έτσι σε υποβάθμιση της ποιότητας των παρεχομένων από τις ιδιωτικές εταιρείες υπηρεσιών ασφαλείας ενόπλων φρουρών και τη διαφυγή εμπορικών δραστηριοτήτων από τη χώρα ως και… οικονομικών πόρων,εάν δεν υποχρεωθούν και αυτές οι εταιρείες να πληρούν τα ίδια κριτήρια. Συμπέρασμα: θα πρότεινα την συμπλήρωση της παραγράφου 8 ότι δηλ. τα εν λόγω κριτήρια θα πρέπει να έχουν διαμορφωθεί εντός π.χ. ενός χρονικού διαστήματος, μετά το οποίο θα πρέπει να τα πληρούν όλες οι εταιρείες και όλοι οι ένοπλοι φρουροί και να το αποδείξουν εντός π.χ. ενός ή δύο μηνών μετά την παρέλευση άκαρπα του οποίου θα ανακαλούνται αυτοδίκαια οι άδειές τους. Για τις εταιρείες που λειτουργούν στην αλλοδαπή ίσως θα πρέπει να είμαστε φειδωλοί και να εξασφαλισθεί το δημόσιο με κάποιον αντιπρόσωπό τους στην Ελλάδα, εάν αυτό δεν αντίκειται στο κοινοτικό δίκαιο, και νομίζω ότι δεν αντίκειται κατά το ανάλογο των Αναγνωρισμένων Οργανισμών που εξουσιοδοτούνται από την Ελλάδα να παρέχουν υπηρεσίες επιθεωρήσεων ασφαλείας σε πλοία και ναυτιλιακές εταιρείες.

 • 29 Δεκεμβρίου 2011, 10:35 | Νίκος Πλακάς

  Παράγραφος 6. Αναφορικά με την πρόταση «η εξασφάλιση της ασφάλειας του πλοίου και των επιβαινόντων σε σχέση με τον εξοπλισμό και τα διατιθέμενα μέσα του πλοίου» θα πρέπει να τονισθεί «και συγκεκριμένα εφόσον επιτρέπεται από το Πιστοποιητικό Ασφαλείας Εξαρτισμού του πλοίου (Cargo Ship Safety Equipment Certificate) και ειδικότερα από καταγραφή του εξαρτισμού, που είναι μόνιμα επισυναπτόμενη λίστα στο πιστοποιητικό (Record of Equipment for the Cargo Ship Safety Equipment Certificate, Form E)».
  ΔΗΛΑΔΗ Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΤΑΞΙΔΕΥΕΙ ΜΕ ΤΟ ΠΛΟΙΟ.

 • 28 Δεκεμβρίου 2011, 12:32 | Χρήστος Κ

  Όταν διαβάζεις κάποιος την φράση «κοινή υπουργική απόφαση» σημαίνει πως θα γίνει μετά από 2-3-4-5-6-7-8 χρόνια. Βγάλτε αυτήν την φράση!

 • 25 Δεκεμβρίου 2011, 10:33 | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΜΑΡΓΑΡΗΣ

  Άρθρο 2 παράγραφος 3 προτείνω τροποποίηση: το παράβολο για 6 μήνες 500 ευρώ ανα άτομο και το παράβολο για 1 χρόνο 1000 ευρώ ανα άτομο.

 • 23 Δεκεμβρίου 2011, 16:57 | Μαρίνος Βαβατσικλής

  Δυστυχώς δεν αναφέρεται καθόλου η εκπαίδευση που πρέπει να έχουν οι ιδιώτες φρουροί. Θα πρέπει να έχουν εκπληρώσει απαραίτητα τη στρατιωτική τους υποχρέωση και να έχουν περάσει από τα εκπαιδευτικά τμήματα αντιπειρατίας που έχουν δημιουργηθεί (βλ. ενδεικτικά APPDS MARITIME SECURITY). Επίσης δεν αναφέρεται πουθενά το μέχρι πότε θα μπορούν να είναι ιδιώτες φρουροί, π.χ. μέχρι τα 70;

 • Εφόσον οι φύλακες τηρούν τις προϋποθέσεις του Ν.2518/97 είναι εξασφαλισμένη η νομιμότητά τους έτσι παρέλκουν τα ανφερόμενα στο άρθρο 2-5. Η σύμβαση θα πρέπει να συνάπτεται στην Ελλάδα,να θεωρείται στην Δ.Ο.Υ (ώστε να εξασφαλίζονται τα έσοδα), να αφορά σε εταιρείες security που δραστηριοποιούνταοι νόμιμα στην Ελλάδα.
  Η ποσότητα και ο τύπος των όπλων εξαρτάται από την ομάδα των ανδρών που θα επανδρώνει το πλοίο ανά πάσα στιγμή. Το ίδιο ισχύει και για τα πυρομαχικά. Σε οποιαδήποτε περίπτωση εάν εφαρμοστεί ο νόμος περί προμήθειας-μεταφοράς-φύλαξης-χρέσωης-αποχρέωσης που ισχύει σήμερα στην φύλαξη κτηρίων είναι εξασφαλισμένη η ορθή χρήση τους δίχως ρίσκο. Σε περίπτωση δε εμπλοκής, είναι πανεύκολη η αναζήτηση και ορισμός ευθυνών.

 • 22 Δεκεμβρίου 2011, 06:36 | ΔΟΓΙΒΑΝΗς ΓΕΩΡΓΙΟς

  Στην παραγραφο 6 του ανωτερω αρθρου διαβαζουμε μεταξυ αλλων:
  <>.
  Αυτη η παραμετρος ερχεται σε ευθεια αντιθεση με την παραγραφο 1 του αρθρου ενα του υπο διαβουλευση νομοσχεδιου.
  Το αρθρο 1, παραγραφος 1 οριζει σαφως οτι :
  <>
  Οπως ειναι γνωστο η επιβιβαση μιας ομαδος ασφαλειας σε ενα εμπορικο πλοιο δεν οριοθετει αδρανεια της ομαδος μεχρι την τυχον επαφη και εμπλοκη με πειρατικο στοιχειο.
  Τουναντιων , σειρα εργασιων λαμβανουν χωρα προς ενισχυση του πλοιου, ενω πολλες φορες οι εργασιες αυτες λαμβανουν χωρα εντος υψηλου κινδυνου περιοχης.
  Επομενως η λεγομενη προσαρμογη με το πλοιο την οποια οι διεθνεις κανονες ασφαλειας καθοριζουν μεχρι και το υψος της μιας εβδομαδος , δεν ειναι δυνατον να ειναι ευθυνη πλοιαρχου , απο την στιγμη που η ομαδα ασφαλειας δεν αποτελει πληρωμα του πλοιου και ειναι επιφορτισμενη με ενα διαφορετικο αντικειμενο.
  Δεν ειναι λοιπον τυχαια η απαιτηση διεθνων οργανισμων να εκπαιδευονται στον κωδικα STCW95 και οι παρεχοντες υπηρεσιες ασφαλειας, αφου ετσι θα εχουν πιστοποιηθει για την χρηση των μονιμων και μη υλικων και μεσων του πλοιου που υφιστανται για την ασφαλεια του και την ομαλη πλευση του, εκπαιδευση η οποια θα αμβλυνει τις <> πλοιαρχου.
  Οπως γινεται λοιπον αντιληπτο δεν ειναι δυνατον να επιφορτισθει ο πλοιαρχος ισως και με ποινικες ευθυνες επειδη καποιος απο την ομαδα ασφαλειας, ΛΟΓΩ ΚΑΙ ΜΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩς στο STCW95, δεν γνωριζει τα βασικα δεδομενα λειτουργειας και ασφαλειας ενος πλοιου οπως καθοριζουν διεθνεις συμβασεις, κανονισμοι και οργανωσεις.
  Το πλοιο δεν κινδυνευει μονο απο πειρατεια, αλλα και απο τυχον φυσικες και μηχανικες αιτιες που μπορουν να θεσουν τοσο το ιδιο οσο και τους επιβαινοντες σε αυτο σε μερικο ή ολικο κινδυνο, παραμετρους απο τις οποιες δεν εξαιρειται και η ομαδα ασφαλειας ως αλλοτρια.
  Προς την κατευθυνση αυτη καλο θα ηταν αυτα τα παραβολα για την εκδοση ΑΔΕΙΑς απο τους πλοιοκτητες για την χρηση ομαδος ασφαλειας, τουλαχιστον να υπαρχει μια προβλεψη εστω ενα μερος απο αυτα να πηγαινει στα τμηματα σωστικων και πυροσβεστικων μεσων των σχολων εμπορικου ναυτικου ασπροπυργου-μηχανιωνας προς βελτιωση της παρεχομενης εκπαιδευσεως.
  Σε οτι αφορα την καταγραφη της δραστηριοτητος.
  Αυτη η καταγραφη τι εννοια μπορει να εχει και σε ποιες συνηθειες των μελων της ομαδος ασφαλειας μπορει να αναφερεται?

 • 21 Δεκεμβρίου 2011, 21:54 | Ιωάννης Παρδάλης

  Εκτιμώ ότι, η δύο προϋποθέσεις:
  α. Οι ένοπλοι ιδιώτες φρουροί δεν μπορεί να είναι ηλικίας μικρότερης των εικoσιενός ετών και
  β. δεν μπορεί να έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα σε στερητική της ελευθερίας ποινή μεγαλύτερη των έξι μηνών για οποιοδήποτε αδίκημα που τελέσθηκε με δόλο και πρέπει να αποτελούν προσωπικό εταιρείας με την οποία ο ενδιαφερόμενος πλοιοκτήτης ή διαχειριστής πλοίου υποχρεούται να συνάπτει σύμβαση και η οποία είναι εγκαταστημένη και λειτουργεί νομίμως στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή και διαθέτει αναγνωρισμένη πιστοποίηση ποιότητας (ISO) για την παροχή υπηρεσιών που προβλέπονται στον παρόντα νόμο

  είναι πολύ λίγες και άκρως επικίνδυνες (ως μοναδικές) για την έκδοση άδειας στο προσωπικό να συμμετάσχει στις εν λόγω δραστηριότητες.

  Πιστεύω ότι, θα πρέπει τουλάχιστον:
  α. Να είναι εγγεγραμμένοι σε σκοπευτικό σύλλογο, ώστε να διατηρούν σε ικανοποιητικό επίπεδο τη σκοπευτική τους ικανότητα.
  β. Να έχουν υπηρετήσει στις Ένοπλες Δυνάμεις της χώρας, ώστε να γνωρίζουν την ατομική τακτική και να δύνανται να εκτελούν πυρά αυτομάτων όπλων και πιστολίων, μειώνοντας τον κίνδυνο να αλληλοτραυματιστούν.
  γ. Να είναι απόφοιτοι τουλάχιστον γυμνασίου, ώστε να έχουν αναπτύξει μία στοιχειώδη κρίση για την αντιμετώπιση ακραίων καταστάσεων.

  Περιλαμβάνοντας τις παραπάνω προτάσεις, ως προϋποθέσεις για την συμμετοχή προσωπικού στη συγκεκριμένη δραστηριότητα, εξασφαλίζεται η ελάχιστη ασφάλεια του συμμετέχοντος προσωπικού όπως και η ασφάλεια των πληρωμάτων των πλοίων, οι οποίοι θα γνωρίζουν ότι, αυτοί που ασχολούνται με την ασφάλειά τους έχουν ένα επίπεδο δεξιοτήτων.

 • 21 Δεκεμβρίου 2011, 19:00 | ΛΑΜ. ΚΡΙΤΣΟΒΑΣ

  Σαν σχ.νομου πολυ καλο. Να προστεθει στο αρθρο 2 οι ενοπλοι ιδιωτες
  να προερχονται κατα προτιμηση απο τις ειδικες δυναμεις Στρατου-Ναυτικου-Λιμενικο λογω της ειδικης εκπαιδευσης των.

 • 21 Δεκεμβρίου 2011, 17:18 | Στεφανος Κατσαρας

  Νομίζω ότι οι ένοπλοι φρουροί θα πρέπει να έχουν περάσει από ψυχολόγους με «ψυχοτεχνικές δοκιμασίες» και ψυχολογικά tests παρόμοια με αυτά που περνάνε τα στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας και των Ενόπλων Δυνάμεων πριν αναλάβουν τα καθηκοντά τους. Οι άνθρωποι αυτοί θα κληθούν να εκτελέσουν τα καθηκοντά τους σε ένα στρεσογόνο περιβάλλον και άρα θα πρέπει να έχουν ελεγθεί και πιστοποιηθεί ότι δύνανται να εκτελέσουν σωστά τα καθηκοντά τους αυτά. Το ψυχομετρικό εργαλείο (MMPI-2) που χρησιμοποιεί τόσο η ΕΛ.ΑΣ όσο και τα τρία σώματα των ενόπλων δυνάμεων θα ήταν μάλλον η καλύτερη επιλογή. Η χορήγηση και αξιολόγηση των τεστ θα πρέπει να γίνεται από κατάλληλα εκπαιδευμένους ιδιώτες ψυχολόγους που θα πληρώνονται από τον πλοιοκτήτη ή διαχειριστή του πλοίου ή από τις εταιρείες παροχής των ένοπλων ιδιωτών φρουρών.

 • 21 Δεκεμβρίου 2011, 14:22 | Stathis

  Προβλεψη να υπαρξει στα τυπικα προσοντα για:Πτυχιο ιδιωτικης σχολης αναγνωρισμενης απο το κρατος σε καποια αναγνωρισμενη αυτοαμυνα,απαγορευση συμμετοχης πρωην γενικως στρατιωτικων (επαγγελματιων),αστυνομικων,λιμενικων κλπ ,καταρτιση-εκπονηση ειδικου σχεδιου ασφαλειας απο εμπειρογνωμονες για καθε σκαφος ξεχωριστα το οποιο θα πρεπει στη συνεχεια να αποτελεσει αντικειμενο μελετης και εκπαιδευσης (ειδικα προβλεπομενης σε διαρκεια και περιεχομενο) των στελεχων που θα προσλαμβανονται,προυπηρεσια ως εφεδροι υποχρεωτικα σε ειδικες δυναμεις ολων των σωματων (αλλωστε που αλλου θα λαβουν την ειδικη εκπαιδευση που απαιτειται στα οπλα και τους κανονες ασφαλειας που τα διεπουν),μεριμνα για παρουσια ειδικου στις εκρηκτικες υλες σε καθε πλοιο,απαγορευση εξοδου των οπλικων συστημματων απο τα πλοια και υποχρεωση ασφαλισης τους οταν αυτα ειναι εν πλω ανευ οχλησης γενικως.Υποχρεωτικη εξεταση απο ειδικη επιτροπη αποτελουμενη απο δημοσιο ψυχιατρο,ψυχολογο καθως ανωτερο στελεχος της αστυνομιας -του λιμενικου του στρατου ειδικου σε θεματα επιλογης προσωπικου για ειδικες ομαδες.Καλο ειναι στην επιτροπη να συμμετεχει με δικαιωμα ενστασης και εκπροσωπος των εφοπλιστων ειδικα ορισμενος για το σκοπο αυτο.Στους προσλαμβανομενους να δινεται βιβλιο οδηγος με ολες τις νομικες συμβουλες για τα καθηκοντα και τις υποχρεωσεις τους και να εκπονηθει ειδικο καθηκοντολογιο.

 • 21 Δεκεμβρίου 2011, 12:59 | Ιωάννης Χάψος

  Σε περίπτωση που η παροχή υπηρεσιών αποδειχτεί αναποτελεσματική, και το πλοίο καταληφθεί από πειρατές, ποιός θα είναι αρμόδιος διαμεσολαβητής για να διαπραγματευτεί την απελευθέρωση των ενόπλων φρουρών?
  Για την περίπτωση ομηρίας δηλ. των Ναυτικών, αναλαμβάνει η πλοιοκτήτρια εταιρεία, ασφαλιστική, κτλ. Αν για αυτούς είναι ο κρατικός φορέας που λαμβάνει το αντίτιμο έκδοσης της άδειας, θα ααλάβει και τη διαπραγμάτευση με μη κυβερνητικούς δρώντες, και δή πειρατική ομάδα (εν μέρει τρομοκρατική) για την απελευθέρωσή τους μέσω καταβολής λύτρων? Και ποιός θα είναι ο υπεύθυνος/ αρμόδιος για την καταβολή λύτρων?

 • 21 Δεκεμβρίου 2011, 12:11 | Π.Κοτσικος

  Νομιζω οτι αυτη η διαβουλευση ειναι λαθος.
  Υπαρχουν αρκετες ξενες εταιρειες που παρεχουν την ενοπλη προστασια
  των πλοιων / πληρωματων ( απο Suez εως Fujairah)
  Δεν νομιζω οτι καποια δικη μας εταιρεια θα δωση τοσα χρηματα για εκδοση
  αδειας αφ’ενος αλλα και που θα βρη τους «ραμπο» να τους στειλη.
  Πως θα μεταφερουν τον οπλισμο τους και τα πυρομαχικα??
  Οι τοπικες αρχες θα τους αφισουν???

 • 21 Δεκεμβρίου 2011, 09:32 | ανώνυμος

  Οι κοινές κοινές υπουργικές αποφάσεις των παραγράφων 6,7 και 8, καλώς εχόντων των πραγμάτων, θα βγούν το 2013, και εάν όλα πάνε καλά. Δεν γίνεται να οριστούν τώρα Προεδρικά Διατάγματα για τα κριτήρια, προσωρινά και μετά τις διαβουλεύσεις των Υπουργείων να βγούν οι αποφάσεις; Όλα τα τηλεοπτικά κανάλια δουλεύουν με προσωρινές άδειες, εδώ και 10 χρόνια!
  4.000 Ευρώ/ημέρα είναι οι αμοιβή των φρουρών – 3.500/έτος δεν είναι πολλά.

 • 21 Δεκεμβρίου 2011, 00:09 | Μάνος

  Αν η άδεια είναι για περισσότερους φρουρούς τότε είναι μάλλον λίγα τα χρήματα. Αν σκεφτείτε τι αξίας είναι αυτό που μεταφέρει το καράβι τότε αναλογικά δεν είναι και τίποτα σπουδαίο για τον εφοπλιστή. Πάντως είναι λογικά τα πλαίσια που έχετε βάλει.

 • 20 Δεκεμβρίου 2011, 22:19 | Ν.Νικολιάς.

  1α)…..( καθώς και ανάλυση του εκτιμώμενου κινδύνου σε σχέση με τον φερόμενο οπλισμό…) Η διατύπωση είναι ασαφής και δημιουργεί σύγχυση, το δε περιεχόμενο ουσιαστικά καθίσταται ανέφικτο αφού η «ανάλυση του εκτιμώμενου κινδύνου…σε σχέση με τον φερόμενο οπλισμό…» απαιτεί μεγάλη εμπειρία και εξειδίκευση προσωπικού στον συγκεκριμένο τομέα. Εκτιμώ, ότι αν δεν επαναδιατυπωθεί η διάταξη θα αποτελέσει …τροχοπέδη.
  1β) (… εντός δεκαπέντε ημερών ) το χρονικό διάστημα θα μπορούσε να ήταν μεγαλύτερο π.χ. είκοσι ημερών , λόγω της σοβαρότητας και της ιδιαίτερης προσοχής που απαιτεί ο χειρισμός.
  2….( και του εξοπλισμού τους.) Να διαγραφεί…διότι μπορεί ο εξοπλισμός να αποτελεί περιουσία του πλοίου και όχι της ένοπλης ομάδας. Επίσης πρέπει να προστεθεί διάταξη με την οποία να καθορίζεται η τύχη του οπλισμού, πυρομαχικών και εξοπλισμού της ομάδας Ασφαλείας, μετά την λήξη της άδειας…
  3β)(Τα παραπάνω ποσά περιέρχονται ως έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού και εγγράφονται στον οικείο ΚΑΕ του ειδικού φορέα της Ελληνικής Υπηρεσίας Διερεύνησης Ναυτικών Ατυχημάτων.) Προτείνω, τα παραπάνω εισπραττόμενα τέλη να περιέρχονται… ένα τρίτο στο Δ.Π.,ένα τρίτο υπέρ ΝΑΤ και ένα τρίτο υπέρ ΜΤΝ/ΕΚΟΕΜΝ/Λ.Σ.
  4….(. Με κοινή Απόφαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη και Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, )… ΔΕΝ γίνεται κατανοητό γιατί απαιτείται κοινή απόφαση δύο συναρμοδίων υπουργών για την ανάκληση… δεν μπορεί αυτή την ανάκληση να την πραγματοποιεί ο Αρχηγός Λ.Σ.;;;;;
  5….( ηλικίας μικρότερης των εικoσιενός ετών,) να έχουν εκπληρώσει κανονικά, τις Στρατιωτικές τους υποχρεώσεις…και να μην έχουν απαλλαγεί με οποιοδήποτε τρόπο από αυτές.
  …( και διαθέτει αναγνωρισμένη πιστοποίηση ποιότητας (ISO) για την παροχή υπηρεσιών ) Προτείνω να διαγραφεί η συγκεκριμένη διάταξη καθόσον ΔΕΝ γνωρίζω τον αρμόδιο φορέα που χορηγεί στην Ελλάδα ISO για θέματα Security ή μήπως είναι ένας ακόμη έμμεσος τρόπος να παρεμποδιστεί η επιχειρηματική δραστηριότητα στον τομέα «SECURITY»
  6…( οι διοικητικές κυρώσεις ) να προστεθεί… και τυχόν πειθαρχικές σύμφωνα με τον Κ.Δ.Ν.Δ.
  7….( μεταφοράς στο/από το πλοίο όπλων και πυρομαχικών,) να προστεθεί και κάθε είδους, εξοπλισμού Ασφαλείας…
  ….( που βρίσκεται σε ελληνικό λιμένα ή αγκυροβόλιο.) Να διαγραφεί τελείως η διάταξη ως απολύτως περιοριστική και λανθασμένη, δεδομένου του πολύ μικρού αριθμού πλοίων, που βρίσκονται σε Ελληνικά λιμάνια και αγκυροβόλια…
  8…(που αφορούν προσωπικό ιδιωτών ενόπλων φρουρών) προτείνεται η λέξη «φρουρών» να αντικατασταθεί σε όλο το σχέδιο Νόμου με την λέξη «συνοδών», ως πλέον δόκιμος όρος.

 • 20 Δεκεμβρίου 2011, 14:46 | κτιστακης γιωργος

  νομιζω οτι δεν χρειαζεται η αιτηση να κοστολογειται τοσο ακριβα
  ποιος ο λογος να κοστολογειται η γραφειοκρατια και οχι η υπηρεσιες που προσφερονται στο ιδιο το πλοιο
  μια αρκετα μικρη τιμη θα βοηθουσε το μετρο να συμπεριλειφθει σε περισσοτερα πλοια
  σκοπος ειναι μεσα απο αυτο το μετρο να υπαρξουν και θεσεις εργασιας
  ας μην διωχνουμε την ναυτιλια απο την χωρα μας