Άρθρο 9 Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας στις Διοικήσεις των Υγειονομικών Περιφερειών

1. Στις Διοικήσεις των Υγειονομικών Περιφερειών συστήνεται Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας. Η Διεύθυνση αυτή έχει αρμοδιότητα την εξειδίκευση και παρακολούθηση της εφαρμογής των πολιτικών και των προγραμμάτων του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τη Δημόσια Υγεία στο επίπεδο της Υγειονομικής Περιφέρειας (Υπε). Στη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας των ΥΠε συστήνονται τα ακόλουθα τρία Τμήματα, μεταξύ των οποίων κατανέμονται οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης ως ακολούθως:
α) Τμήμα Προγραμματισμού Δράσεων Δημόσιας Υγείας, το οποίο εισηγείται για κάθε θέμα σχετικό με τον τρόπο ανάπτυξης προγραμμάτων και δράσεων δημόσιας υγείας στην περιοχή ευθύνης της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τη Δημόσια Υγεία.
Στο πλαίσιο λειτουργίας του παρόντος Τμήματος εξετάζονται επιπλέον τα αιτήματα διεξαγωγής δράσεων από τα εγγεγραμμένα Μέλη στο Μητρώο Εθελοντικών Οργανώσεων Δράσεων Δημόσιας Υγείας του άρθρου 8 του παρόντος, λαμβάνοντας υπ’ όψιν την κατανομή των εν λόγω υπηρεσιών στις διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές της Χώρας, με κριτήριο την αποφυγή επανάληψης δράσεων από διαφορετικές Οργανώσεις στις ίδιες περιοχές και διαβιβάζονται με εισήγηση προς το Τμήμα Κινητοποίησης Κοινωνικού Κεφαλαίου προς ένταξη ή μη στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τη Δημόσια Υγεία. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, το περιεχόμενο, οι διαδικασίες, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα για την υποβολή αιτήματος συμμετοχής και διεξαγωγής δράσεων από οργανώσεις του Μητρώου Εθελοντικών Οργανώσεων Δράσεων Δημόσιας Υγείας. Στην ίδια απόφαση προβλέπονται οι προϋποθέσεις για την έγκριση των προαναφερόμενων δράσεων ως δράσεων στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου για τη Δημόσια Υγεία, για την από κοινού παρακολούθηση εφαρμογής των δράσεων από το Υπουργείο Υγείας, τους οικείους ΟΤΑ και κάθε συναρμόδιο φορέα, καθώς και για τη σύναψη μνημονίων συνεργασίας μεταξύ των οργανώσεων του Μητρώου και λοιπών φορέων δημόσιας υγείας, νπδδ ή νπιδ εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας, για την καλύτερη και αποτελεσματικότερη επίτευξη της στοχοθεσίας του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τη Δημόσια Υγεία, την κατανομή και την κάλυψη της αναγκαίας δαπάνης μεταξύ τυχόν συνεργαζόμενων φορέων και κάθε συναφές προς τα ανωτέρω θέμα.
β) Τμήμα Εφαρμογής Δράσεων Δημόσιας Υγείας, το οποίο διασυνδέει φορείς, υπηρεσίες, εθελοντικές οργανώσεις και οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών στο επίπεδο περιφερειών, περιφερειακών ενοτήτων και δήμων, συντονίζει τις δραστηριότητες δημόσιας υγείας, που αυτοί αναπτύσσουν στο πλαίσιο της εφαρμογής του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τη Δημόσια Υγεία και παρακολουθεί την εφαρμογή τους. Τα «Δίκτυα Αγωγής Υγείας και Πρόληψης» της παραγράφου 2 του άρθρου 13 του ν.4486/2017 (Α΄ 115) καθώς και τα «Δίκτυα Πρωτοβάθμιων Υπηρεσιών Υγείας Μαιών – Μαιευτών» της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του ιδίου νόμου. 4486/2017 ( εντάσσονται στις αρμοδιότητες του παρόντος Τμήματος.
γ) Το Τμήμα Υγιεινής και Ασφάλειας των Εργαζομένων της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, το οποίο μεριμνά για την Υγεία και Ασφάλεια των Εργαζομένων της Διοίκησης Υγειονομικής Περιφέρειας (ΔΥΠΕ) και των Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΦΠΥΥ) της Περιφέρειας, μεταφέρεται στη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της αντίστοιχης ΔΥΠΕ.
2. Οι Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας των ΔΥΠΕ και οι υπηρεσίες δημόσιας υγείας των φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθμού δύνανται μετά από αίτησή τους και μετά από κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Εσωτερικών να συγκροτούν συνεργαζόμενα δίκτυα δημόσιας υγείας για την υλοποίηση προγραμμάτων και παρεμβάσεων στην κοινότητα.
3. Στις Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας των ΔΥΠΕ συνιστώνται οι ακόλουθες θέσεις μονίμων υπαλλήλων και ιατρών ΕΣΥ ως ακολούθως:
α) Κλάδος Ιατρών Δημόσιας Υγείας ΕΣΥ, θέσεις δύο (2).
β) Κλάδος Ιατρών Εργασίας ΕΣΥ, θέσεις δύο (2).
γ) Κλάδος ΠΕ με προσόντα Τεχνικών Ασφαλείας σύμφωνα με το ν. 3850/2010 (Α΄ 84), θέσεις δύο (2).
δ) Κλάδος ΠΕ Νοσηλευτικής με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στο αντικείμενο της Δημόσιας Υγείας ή Κοινοτικής Νοσηλευτικής ή/και ειδικότητα στη Νοσηλευτική Δημόσιας Υγείας/Κοινοτική Νοσηλευτική, θέσεις δύο (2).
ε) Κλάδος ΠΕ και ελλείψει αυτού ΤΕ Εποπτών Δημόσιας Υγείας, θέσεις δύο(2).
στ) Κλάδος ΠΕ και ελλείψει αυτού ΤΕ Επισκεπτών Υγείας, θέσεις δύο (2).
ζ) Κλάδος ΠΕ και ελλείψει αυτού ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού, θέσεις δύο (2).
4. Οι θέσεις της παραγράφου 3 δύναται να καλύπτονται με διετή απόσπαση προσωπικού, που υπηρετεί σε άλλους φορείς του Υπουργείου Υγείας ή και άλλων Υπουργείων. Η απόσπαση διενεργείται με κοινή απόφαση του Υπουργού Υγείας και των συναρμόδιων Υπουργών μετά από αίτηση του υπαλλήλου ή του ιατρού ΕΣΥ, κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων.

 • 17 Φεβρουαρίου 2020, 18:24 | ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ

  ΘΕΣΗ ΕΝΩΣΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ ΔΑΙΤΡΟΦΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ:

  Στο άρθρο 3 γίνεται αναφορά των ειδικοτήτων που θα στελεχώσουν τις Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας των ΔΥΠΕ . Δυστυχώς δεν υπάρχει σε αυτές αναφορά στους Διαιτολόγους Διατροφολόγους.

  Ζητάμε τη προσθήκη
  Κλάδος ΠΕ ή ΤΕ Διαιτολόγου με μεταπτυχιακό στη Δημόσια Υγεία ή Κοινοτική Διατροφή ή Διατροφή και Διαιτολογία ή Κλινική Διατροφή (θέσεις 2)

 • 17 Φεβρουαρίου 2020, 18:15 | Κατερίνα

  ΘΕΣΗ ΕΝΩΣΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ ΔΑΙΤΡΟΦΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ:

  Στο άρθρο 3 γίνεται αναφορά των ειδικοτήτων που θα στελεχώσουν τις Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας των ΔΥΠΕ . Δυστυχώς δεν υπάρχει σε αυτές αναφορά στους Διαιτολόγους Διατροφολόγους.

  Ζητάμε τη προσθήκη
  Κλάδος ΠΕ ή ΤΕ Διαιτολόγου με μεταπτυχιακό στη Δημόσια Υγεία ή Κοινοτική Διατροφή ή Διατροφή και Διαιτολογία ή Κλινική Διατροφή (θέσεις 2)

 • 17 Φεβρουαρίου 2020, 18:54 | ΚΟΛΙΟΝΙΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

  ΘΕΣΗ ΕΝΩΣΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ ΔΑΙΤΡΟΦΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ:

  Στο άρθρο 3 γίνεται αναφορά των ειδικοτήτων που θα στελεχώσουν τις Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας των ΔΥΠΕ . Δυστυχώς δεν υπάρχει σε αυτές αναφορά στους Διαιτολόγους Διατροφολόγους.

  Ζητάμε τη προσθήκη
  Κλάδος ΠΕ ή ΤΕ Διαιτολόγου με μεταπτυχιακό στη Δημόσια Υγεία ή Κοινοτική Διατροφή ή Διατροφή και Διαιτολογία ή Κλινική Διατροφή (θέσεις 2)

 • 17 Φεβρουαρίου 2020, 18:55 | ΚΟΡΕΛΗ ΣΙΛΙΑ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟΣ-ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΣ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

  ΘΕΣΗ ΕΝΩΣΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ ΔΑΙΤΡΟΦΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ:

  Στο άρθρο 3 γίνεται αναφορά των ειδικοτήτων που θα στελεχώσουν τις Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας των ΔΥΠΕ . Δυστυχώς δεν υπάρχει σε αυτές αναφορά στους Διαιτολόγους Διατροφολόγους.

  Ζητάμε τη προσθήκη
  Κλάδος ΠΕ ή ΤΕ Διαιτολόγου με μεταπτυχιακό στη Δημόσια Υγεία ή Κοινοτική Διατροφή ή Διατροφή και Διαιτολογία ή Κλινική Διατροφή (θέσεις 2)

 • 17 Φεβρουαρίου 2020, 18:05 | ΠΟΥΡΛΙΩΤΗ ΑΘΗΝΑ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

  ΘΕΣΗ ΕΝΩΣΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ ΔΑΙΤΡΟΦΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ:

  Στο άρθρο 3 γίνεται αναφορά των ειδικοτήτων που θα στελεχώσουν τις Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας των ΔΥΠΕ . Δυστυχώς δεν υπάρχει σε αυτές αναφορά στους Διαιτολόγους Διατροφολόγους.

  Ζητάμε τη προσθήκη
  Κλάδος ΠΕ ή ΤΕ Διαιτολόγου με μεταπτυχιακό στη Δημόσια Υγεία ή Κοινοτική Διατροφή ή Διατροφή και Διαιτολογία ή Κλινική Διατροφή (θέσεις 2)

 • 17 Φεβρουαρίου 2020, 18:48 | Νικος Ζαβος Μελος Ενωσης Διαιτολογων-Διατροφολόγων Ελλαδος

  ΘΕΣΗ ΕΝΩΣΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ ΔΑΙΤΡΟΦΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ:

  Στο άρθρο 3 γίνεται αναφορά των ειδικοτήτων που θα στελεχώσουν τις Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας των ΔΥΠΕ . Δυστυχώς δεν υπάρχει σε αυτές αναφορά στους Διαιτολόγους Διατροφολόγους.

  Ζητάμε τη προσθήκη
  Κλάδος ΠΕ ή ΤΕ Διαιτολόγου με μεταπτυχιακό στη Δημόσια Υγεία ή Κοινοτική Διατροφή ή Διατροφή και Διαιτολογία ή Κλινική Διατροφή (θέσεις 2)

 • 17 Φεβρουαρίου 2020, 18:14 | Αθανασιάδης Ελευθέριος, Γραμματέας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Ένωσης Διαιτολόγων Διατροφολόγων Ελλάδος

  ΘΕΣΗ ΕΝΩΣΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ ΔΑΙΤΡΟΦΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ:

  Στο άρθρο 3 γίνεται αναφορά των ειδικοτήτων που θα στελεχώσουν τις Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας των ΔΥΠΕ . Δυστυχώς δεν υπάρχει σε αυτές αναφορά στους Διαιτολόγους Διατροφολόγους.

  Ζητάμε τη προσθήκη
  Κλάδος ΠΕ ή ΤΕ Διαιτολόγου με μεταπτυχιακό στη Δημόσια Υγεία ή Κοινοτική Διατροφή ή Διατροφή και Διαιτολογία ή Κλινική Διατροφή (θέσεις 2)

 • 17 Φεβρουαρίου 2020, 18:15 | Σωτηρία Μποζίνη

  ΘΕΣΗ ΕΝΩΣΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ ΔΑΙΤΡΟΦΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ:

  Στο άρθρο 3 γίνεται αναφορά των ειδικοτήτων που θα στελεχώσουν τις Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας των ΔΥΠΕ . Δυστυχώς δεν υπάρχει σε αυτές αναφορά στους Διαιτολόγους Διατροφολόγους.

  Ζητάμε τη προσθήκη
  Κλάδος ΠΕ ή ΤΕ Διαιτολόγου με μεταπτυχιακό στη Δημόσια Υγεία ή Κοινοτική Διατροφή ή Διατροφή και Διαιτολογία ή Κλινική Διατροφή (θέσεις 2)

 • ΘΕΣΗ ΕΝΩΣΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ ΔΑΙΤΡΟΦΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ:

  Στο άρθρο 3 γίνεται αναφορά των ειδικοτήτων που θα στελεχώσουν τις Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας των ΔΥΠΕ . Δυστυχώς δεν υπάρχει σε αυτές αναφορά στους Διαιτολόγους Διατροφολόγους.

  Ζητάμε τη προσθήκη
  Κλάδος ΠΕ ή ΤΕ Διαιτολόγου με μεταπτυχιακό στη Δημόσια Υγεία ή Κοινοτική Διατροφή ή Διατροφή και Διαιτολογία ή Κλινική Διατροφή (θέσεις 2)

 • 17 Φεβρουαρίου 2020, 17:51 | Βασίλης Λασκαράκης Διαιτολόγος/Διατροφολόγος μέλος της ένωσης Διαιτολόγων/Διατροφολόγων Ελλάδος

  ΘΕΣΗ ΕΝΩΣΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ ΔΑΙΤΡΟΦΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ:

  Στο άρθρο 3 γίνεται αναφορά των ειδικοτήτων που θα στελεχώσουν τις Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας των ΔΥΠΕ . Δυστυχώς δεν υπάρχει σε αυτές αναφορά στους Διαιτολόγους Διατροφολόγους.

  Ζητάμε τη προσθήκη
  Κλάδος ΠΕ ή ΤΕ Διαιτολόγου με μεταπτυχιακό στη Δημόσια Υγεία ή Κοινοτική Διατροφή ή Διατροφή και Διαιτολογία ή Κλινική Διατροφή (θέσεις 2)

 • 17 Φεβρουαρίου 2020, 17:39 | ΔΑΛΙΑΝΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟΣ-ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΣ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

  ΘΕΣΗ ΕΝΩΣΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ ΔΑΙΤΡΟΦΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ:

  Στο άρθρο 3 γίνεται αναφορά των ειδικοτήτων που θα στελεχώσουν τις Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας των ΔΥΠΕ . Δυστυχώς δεν υπάρχει σε αυτές αναφορά στους Διαιτολόγους Διατροφολόγους.

  Ζητάμε τη προσθήκη
  Κλάδος ΠΕ ή ΤΕ Διαιτολόγου με μεταπτυχιακό στη Δημόσια Υγεία ή Κοινοτική Διατροφή ή Διατροφή και Διαιτολογία ή Κλινική Διατροφή (θέσεις 2)

 • 17 Φεβρουαρίου 2020, 16:58 | Κυριάκος Μαντης Φοιτητής τμ. Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας ΔΙ. ΠΑ. Ε

  ΘΕΣΗ ΕΝΩΣΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ ΔΑΙΤΡΟΦΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ:

  Διαχρονικά πιστεύουμε ότι η τοποθέτηση σε στρατηγικές θέσεις θα πρέπει να έχει και θεσμικά χαρακτηριστικά (εκπρόσωποι φορέων). Αποτελεί όμως μια αρνητική έκπληξη η παντελής απουσία Διαιτολόγου Διατροφολόγου με άδεια άσκησης επαγγέλματος. Ζητάμε την τροποποίηση της σύνθεσης με την ακόλουθη προσθήκη

  Κβ) έναν επιστήμονα Διαιτολόγο Διατροφολόγο με άδεια άσκησης επαγγέλματος

 • 17 Φεβρουαρίου 2020, 16:33 | Φαλιερος Ευαγορας Πρόεδρος συλλόγου σπουδαστών τμήματος Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας ΔΙ.ΠΑ.Ε

  ΘΕΣΗ ΕΝΩΣΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ ΔΑΙΤΡΟΦΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ:

  Διαχρονικά πιστεύουμε ότι η τοποθέτηση σε στρατηγικές θέσεις θα πρέπει να έχει και θεσμικά χαρακτηριστικά (εκπρόσωποι φορέων). Αποτελεί όμως μια αρνητική έκπληξη η παντελής απουσία Διαιτολόγου Διατροφολόγου με άδεια άσκησης επαγγέλματος. Ζητάμε την τροποποίηση της σύνθεσης με την ακόλουθη προσθήκη

  Κβ) έναν επιστήμονα Διαιτολόγο Διατροφολόγο με άδεια άσκησης επαγγέλματος

 • 17 Φεβρουαρίου 2020, 16:12 | ΛΕΜΠΕΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΕΡ. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΕΝΩΣΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ-ΔΑΙΤΡΟΦΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

  ΘΕΣΗ ΕΝΩΣΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ ΔΑΙΤΡΟΦΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ:

  Διαχρονικά πιστεύουμε ότι η τοποθέτηση σε στρατηγικές θέσεις θα πρέπει να έχει και θεσμικά χαρακτηριστικά (εκπρόσωποι φορέων). Αποτελεί όμως μια αρνητική έκπληξη η παντελής απουσία Διαιτολόγου Διατροφολόγου με άδεια άσκησης επαγγέλματος. Ζητάμε την τροποποίηση της σύνθεσης με την ακόλουθη προσθήκη

  Κβ) έναν επιστήμονα Διαιτολόγο Διατροφολόγο με άδεια άσκησης επαγγέλματος

 • 17 Φεβρουαρίου 2020, 16:37 | Κυριακος Μάντης Φοιτητης τμ. Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας ΔΙ. ΠΑ. Ε

  ΘΕΣΗ ΕΝΩΣΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ ΔΑΙΤΡΟΦΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ:

  Στο άρθρο 3 γίνεται αναφορά των ειδικοτήτων που θα στελεχώσουν τις Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας των ΔΥΠΕ . Δυστυχώς δεν υπάρχει σε αυτές αναφορά στους Διαιτολόγους Διατροφολόγους.

  Ζητάμε τη προσθήκη
  Κλάδος ΠΕ ή ΤΕ Διαιτολόγου με μεταπτυχιακό στη Δημόσια Υγεία ή Κοινοτική Διατροφή ή Διατροφή και Διαιτολογία ή Κλινική Διατροφή (θέσεις 2)

 • 17 Φεβρουαρίου 2020, 16:10 | Φαλιερος Ευαγορας Πρόεδρος συλλόγου σπουδαστών τμήματος Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας ΔΙ.ΠΑ.Ε

  ΘΕΣΗ ΕΝΩΣΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ ΔΑΙΤΡΟΦΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ:

  Στο άρθρο 3 γίνεται αναφορά των ειδικοτήτων που θα στελεχώσουν τις Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας των ΔΥΠΕ . Δυστυχώς δεν υπάρχει σε αυτές αναφορά στους Διαιτολόγους Διατροφολόγους.

  Ζητάμε τη προσθήκη
  Κλάδος ΠΕ ή ΤΕ Διαιτολόγου με μεταπτυχιακό στη Δημόσια Υγεία ή Κοινοτική Διατροφή ή Διατροφή και Διαιτολογία ή Κλινική Διατροφή (θέσεις 2)

 • 17 Φεβρουαρίου 2020, 16:04 | ΛΕΜΠΕΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΕΡ. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

  ΘΕΣΗ ΕΝΩΣΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ ΔΑΙΤΡΟΦΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ:

  Στο άρθρο 3 γίνεται αναφορά των ειδικοτήτων που θα στελεχώσουν τις Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας των ΔΥΠΕ . Δυστυχώς δεν υπάρχει σε αυτές αναφορά στους Διαιτολόγους Διατροφολόγους.

  Ζητάμε τη προσθήκη
  Κλάδος ΠΕ ή ΤΕ Διαιτολόγου με μεταπτυχιακό στη Δημόσια Υγεία ή Κοινοτική Διατροφή ή Διατροφή και Διαιτολογία ή Κλινική Διατροφή (θέσεις 2)

 • 17 Φεβρουαρίου 2020, 15:31 | Σοφία Κωσταράκου

  Στην αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει το σχέδιο νόμο, αναφέρεται ορθώς ως επιτακτική η ανάγκη δημιουργίας ενός νέου συστήματος «για την αναδιοργάνωση της δημόσιας υγείας με έμφαση στην πρόληψη συστημικών κινδύνων» ακολουθώντας μάλιστα τις διεθνείς τάσεις στον τομέα της δημόσιας υγείας και εξασφαλίζοντας τη καλύτερη δυνατή διάθεση των πόρων και την κατανομή των δράσεων μεταξύ των πλέον αποτελεσματικών επιχειρησιακά φορέων.
  Παρόλα αυτά εκκωφαντική είναι η απουσία του επαγγελματία Διαιτολόγου –Διατροφολόγου, όπως και σε πολλές περιπτώσεις στο παρελθόν. Προτείνετε τη σύσταση Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας σε κάθε ΥΠΕ χωρίς να προβλέπεται ούτε μία θέση για πτυχιούχο Διαιτολόγο –Διατροφολόγο. Θεωρώ περιττό να επιχειρηματολογήσω για την ουσιαστική αναγκαιότητα της συμβολής του Διαιτολόγου στα πεδία της πρωτογενούς, δευτερογενούς και τριτογενούς πρόληψης που θέλετε να καλύψετε, άλλωστε το έχουν κάνει ήδη άλλοι συνάδελφοι πριν από εμένα.
  Αναρωτιέμαι όμως
  – Ποιος ο λόγος ύπαρξης 4 (πλέον) Πανεπιστημιακών Τμημάτων Διαιτολογίας – Διατροφής και άλλα τόσα τμήματα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής καθώς και ιδιωτικά κολέγια στα οποία προτίθεστε να δώσετε εξίσωση επαγγελματικών δικαιωμάτων;
  – Γιατί επενδύονται τόσα χρήματα σε κρατικά Πανεπιστήμια για την επιστημονική κατάρτιση, ανωτέρου επιπέδου, επαγγελματιών των οποίων τις γνώσεις, τις δεξιότητες και την πιθανή εμπειρία δεν προτίθεται να εξαργυρώσει Ελληνικό Κράτος;

 • Άρθρο 9 Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας στις Διοικήσεις των Υγειονομικών Περιφερειών
  Στο άρθρο 3 γίνεται αναφορά των ειδικοτήτων που θα στελεχώσουν τις Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας των ΔΥΠΕ . Δυστυχώς δεν υπάρχει σε αυτές αναφορά στους Διαιτολόγους Διατροφολόγους.

  Ζητάμε τη προσθήκη
  Κλάδος ΠΕ ή ΤΕ Διαιτολόγου με μεταπτυχιακό στη Δημόσια Υγεία ή Κοινοτική Διατροφή ή Διατροφή και Διαιτολογία ή Κλινική Διατροφή (θέσεις 2)

 • Οι Επιστήμονες Διαιτολόγοι-Διατροφολόγοι κατέχουν εξέχοντα ρόλο στην προαγωγή ενός υγιεινού τρόπου ζωής. Εκπαιδεύονται στη διατροφή, την υγεία, τη συμβουλευτική και τις στρατηγικές τροποποίησης συμπεριφοράς, και εμπλέκονται ενεργά στη δημόσια υγεία, την προαγωγή της υγείας και την πρόληψη νοσημάτων, την κλινική θεραπεία, τη διαχείριση νοσημάτων και την έρευνα. Ως εκ τούτου, θα έπρεπε όχι μόνο να θεωρείται δεδομένη η συμμετοχή τους αλλά και να αποτυπώνεται ευκρινώς σε ένα νομοσχέδιο, του Υπουργείου Υγείας, του οποίου οι δράσεις δημόσιας υγείας υπέρ των πολιτών, βασίζονται στην υγιεινή διατροφή και τη σωματική δραστηριότητα.

  Αιτούμεθα να προβλεφθεί στο νομοσχέδιο ο ρόλος των Διαιτολόγων – Διατροφολόγων με άδεια άσκησης επαγγέλματος και να συμπεριληφθούν στο άρθρο 9 του παρόντος σχεδίου νόμου θέσεις ΠΕ Διαιτολόγων – Διατροφολόγων στις Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας των ΔΥΠΕ, ώστε να διασφαλίσουν το σωστό συντονισμό και οργάνωση προγραμμάτων που θα αφορούν την προώθηση της υγιεινής διατροφής και σωματικής δραστηριότητας. Ο επιστήμονας Διαιοτολόγος Διατροφολόγος δύναται να ενταχθεί και στο Τμήμα Προγραμματισμού Δράσεων Δημόσιας Υγείας,αλλά και στο Τμήμα Εφαρμογής Δράσεων Δημόσιας Υγείας.

  Επιπλέον, στο άρθρο 11 (παρ.3), η Εθνική Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων Δημόσιας Υγείας, οφείλει να συμπεριλαμβάνει και έναν Επιστήμονα με ειδίκευση στην Διαιτολογία-Διατροφή, καθώς επίσης στο άρθρο 13 (παρ. 7) η Επιστημονική Γραμματεία της ΕΕΔΥ, θα πρέπει να περιλαμβάνει έναν (1) υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Διαιτολογίας Διατροφής.

  Η επένδυση στην υγεία, στην ισορροπημένη διατροφή και στους διαιτολόγους διατροφολόγους αποτελεί μια δια βίου επένδυση στην στρατηγική δημόσιας υγείας, η οποία εκτός από αποτελεσματική είναι και οικονομικά αποδοτική (δείτε κι εδώ http://www.efad.org/en-us/reports-and-papers/efad-reports/efad-white-paper/).
  Η συμβουλευτική από τον διαιτολόγο έχει διάφορα κοινωνικά οφέλη. Η υγεία του ασθενούς (και της οικογένειάς του) βελτιώνεται, το κόστος της υγειονομικής περίθαλψης και της φαρμακευτικής αγωγής μπορεί να αποφευχθεί ή να μειωθεί, ενώ η παραγωγικότητα στην εργασία αυξάνεται κ.α. Η θεραπεία για παράδειγμα των ασθενών με παχυσαρκία και των συνοδών αυτής παθήσεων δημιουργούν κοινωνικά οφέλη από 0,4 έως 1,9 δισ. ευρώ σε περίοδο 5 ετών. Μάλιστα, για κάθε €1 που δαπανάται για τη διατροφική συμβουλευτική των ασθενών αυτών, η κοινωνία εισπράττει καθαρό ποσό €14 έως €63 σε αντάλλαγμα.

  Ωστόσο, αν και το παρόν Σχέδιο Νόμου ευστόχως προβλέπει δράσεις προαγωγής της υγιεινής διατροφής σε επίπεδο πρωτογενούς πρόληψης, δεν περιλαμβάνει ούτε προβλέπει πουθενά το ρόλο του επιστήμονα Διαιτολόγου – Διατροφολόγου. Θεωρούμε ότι αυτή η παράλειψη μπορεί να επιφέρει τα αντίθετα αποτελέσματα από τους στόχους του προγράμματος, αφήνοντας το κομμάτι της διατροφικής εκπαίδευσης σε μη ειδικούς, ή σε άλλες ειδικότητες ιατρικών και παραϊατρικών επαγγελμάτων με ελλιπείς γνώσεις πάνω στον τομέα της διαιτολογίας-διατροφής. Κάτι τέτοιο θα ήταν δυνητικά επικίνδυνο για τη Δημόσια Υγεία.

  Στα πλαίσια αυτά η ενεργή συμμετοχή και στελέχωση με επιστήμονες Διαιτολόγους-Διατροφολόγους ΠΕ, κατόχων άδειας άσκησης επαγγέλματος Διαιτολόγου-Διατροφολόγου, θα πρέπει να θεωρείται αναγκαία και αυτονόητη, για την εκπλήρωση των παραπάνω σκοπών του νομοσχεδίου.

  Οι επιστήμονες Διαιτολόγοι-Διατροφολόγοι ΠΕ, έχουν εκπαιδευτεί (θεωρητικά και πρακτικά/ Κλινική πρακτική άσκηση) να εφαρμόζουν την Επιστήμη της Διαιτολογίας και της Διατροφής για τη βελτίωση των διατροφικών συνηθειών και της διατροφικής κατάστασης τόσο μεμονωμένων ατόμων, όσο και ομάδων του πληθυσμού, υγιών ή ασθενών, π.χ. νεογνών, βρεφών, παιδιών, και εφήβων, αθλουμένων καθώς και ατόμων με ειδικές ανάγκες. Το αντικείμενο δε, των σπουδών τους, καλλιεργεί επίσης έρευνα υψηλού επιπέδου συμβάλλοντας στην προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και της δημόσιας υγεία.

  Ρόλος του διαιτολόγου σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα:
  Οι διαιτολόγοι διαθέτουν τις δεξιότητες και ικανότητες να μεταφράζουν και να μεταδίδουν τη θεωρητική γνώση διευκολύνοντας τους ανθρώπους να κάνουν τις κατάλληλες επιλογές σε σχέση με την τροφή και τον τρόπο ζωής, διδάσκοντας τους παράλληλα πώς μπορούν να διατηρήσουν τις υγιείς αυτές συνήθειες και συμπεριφορές. Οι διαιτολόγοι εκπληρώνουν το ρόλο τους στην πρόληψη, τη θεραπεία, την παροχή τροφής και την έρευνα σε ποικίλους διαφορετικούς χώρους:
  • Υγειονομική περίθαλψη πρωτογενής πρόληψη, οξεία, κατ’ οίκον και ιδιωτική πρακτική
  • Εκπαίδευση, στο προσχολικό περιβάλλον, σχολεία, ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα
  • Εργασιακός χώρος
  • Βιομηχανία τροφίμων
  • Πολυμέσα (πληροφορική, τηλεδιασκέψεις, επικοινωνία)
  • Ευρωπαϊκή Ένωση, εθνικές και περιφερειακές κυβερνήσεις

  Σύμφωνα, μάλιστα, με την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Συλλόγων Διαιτολόγων (EFAD), οι Διαιτολόγοι-Διατροφολόγοι στη Δημόσια Υγεία παρουσιάζουν τις εξής δεξιότητες:
  • Ενσωματώνουν, συνθέτουν και επικοινωνούν την επιστημονική γνώση σχετικά με τις δομές της δημόσιας υγείας και των κοινωνικών υπηρεσιών σε τοπικό, εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, προκειμένου να αιτιολογήσουν τις στρατηγικές που θα υιοθετηθούν για την πρόληψη των ανισοτήτων στον τομέα της υγείας.
  • Έχουν τη δυνατότητα να ανταπεξέλθουν σε ένα απρόβλεπτο και σύνθετο περιβάλλον προκειμένου να προωθήσουν και να εφαρμόσουν την ατζέντα της τοπικής Διακυβέρνησης σε διαιτολογική πρακτική.
  • Έχουν την απόλυτη κατανόηση της αξίας των επιδημιολογικών πληροφοριών, ιδιαιτέρως όσων βασίζονται σε δεδομένα τοπικού επιπέδου, και αφορούν τον σχεδιασμό της πρωτοβάθμιας περίθαλψης.
  http://www.efad.org/media/1356/briefing_paper_on_role_of_european_ph_dietitian.pdf

  Με εκτίμηση,
  Δρ. Ντορίνα Σιαλβέρα, Πρόεδρος Πανελληνίου Συλλόγου Διαιτολόγων- Διαιτροφολόγων
  Παναγιώτης Βαραγιάννης, Γεν. Γραμματέας Πανελληνίου Συλλόγου Διαιτολόγων-Διαιτροφολόγων

 • Σε αυτό το άρθρο δημιουργείται το ερώτημα αν η δράση των εθελοντικών οργανώσεων δράσεων δημόσιας υγείας θα γίνεται χωρίς αντάλλαγμα. Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να εφαρμόζεται ο κανονισμός προμηθειών. Ποια είναι η ωφέλεια των νέων Διευθύνσεων Δημόσιας Υγείας για τους ασθενείς?

 • 17 Φεβρουαρίου 2020, 11:25 | Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία

  Άρθρο 9
  1 . α) Τμήμα Προγραμματισμού Δράσεων … , για την από κοινού παρακολούθηση εφαρμογής των δράσεων από το Υπουργείο Υγείας,

  Να προστεθεί: για τη Δημόσια Υγεία σε συνεργασία με τα εποπτευόμενα από το Υπουργείο Υγείας ΝΠΔΔ (συλλόγους υγειονομικών)

  3. α) Κλάδος Ιατρών-Οδοντιάτρων Εργασίας ΕΣΥ, θέσεις

  Να προστεθεί δηλαδή «-Οδοντιάτρων»

  Και να προστεθεί: 3. γ) Κλάδος Οδοντιάτρων ΕΣΥ, θέσεις 2

  Επομένως, αλλάζει και η αρίθμηση στη συνέχεια του κειμένου.

 • 17 Φεβρουαρίου 2020, 10:30 | Χρήστος Δερδεμέζης

  H απουσία πρόβλεψης για τη συμμετοχή Διαιτολόγου – Διατροφολόγου (ΠΕ/ΤΕ) από τα προβλεπόμενα τμήματα «Προγραμματισμού και Εφαρμογής Δράσεων Δημόσιας Υγείας» ως του κατεξοχήν επιστήμονα που είναι εκπαιδευμένος και καταρτισμένος για την προαγωγή της δημόσιας υγείας μέσω της διατροφής αυτομάτως καθιστά τη σύσταση των τμημάτων αυτών ελλειμματική.
  Ακόμα και με γνώμονα οικονομικούς όρους, η συνδρομή του του Διαιτολόγου για την προαγωγή της υγείας του πληθυσμού μέσα από το σχεδιασμό και την εφαρμογή στοχευμένων δράσεων, είναι καίρια και τεκμηριωμένα επιφέρει θετικά αποτελέσματα τόσο για την δημόσια υγεία όσο και στα οικονομικά της υγείας.
  Συνεπώς, η παράλειψη συμμετοχής του Διαιτολόγου – Διατροφολογου από μια τέτοια δράση πρόληψης, προστασίας και προαγωγής της υγείας κρίνεται ως σοβαρότατη, άκαιρη και μη ανταποκρινόμενη στη σύγχρονη πραγματικότητα και δεν αφορά η συγκεκριμένη παράλειψη την προστασία ενός κλάδου, αλλά την προστασία της δημόσιας υγείας.
  Καθίσταται, λοιπόν, επιτακτική η διόρθωση αυτής της ατυχούς παράλειψης.

  Με εκτίμηση,

  Χρήστος Δερδεμέζης
  Διαιτολόγος – Διατροφολόγος, PhD

 • 17 Φεβρουαρίου 2020, 09:14 | Μαριυα Θ.

  Θα ήταν καλό να επανεξεταστεί το άρθρο 9 περ.2(δ) . Άνιση μεταχείριση σε σχέση με τους άλλους επαγγελματίες υγείας που ζητούνται για την στελέχωση του εν λόγω τμήματος . Αναφέρεται συγκεκριμένο μεταπτυχιακό ενώ θα πρέπει να συμπεριλάβετε και το μεταπτυχιακό της ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ως άμεσης συνάφειας και απαραίτητο προσόν .

 • 16 Φεβρουαρίου 2020, 21:04 | Κοσμητεία ΣΕΦΑΑΔ πανεπιστημίου Θεσσαλίας

  Αποφάσεις της Κοσμητείας της Σχολής Επιστημών Φυσικής Αγωγής, Αθλητισμού και Διαιτολογίας
  Και Γενικών Συνελεύσεων τμημάτων ΤΕΦΑΑ και Διαιτολογίας και Διατροφολογίας
  του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

  Με βάση το Άρθρο 9, στις Διοικήσεις των Υγειονομικών Περιφερειών (ΔΥΠΕ) συστήνεται Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας με τμήματα προγραμματισμού και εφαρμογής Δράσεων Δημόσιας Υγείας, που μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν πάνω από δεκαπέντε άξονες δράσεων για προαγωγή της υγιεινής διατροφής και της σωματικής άσκησης όπως περιγράφονται στο Άρθρο 5, Παρ. 3. Οι επιστήμονες που καταρτίζουν τον προγραμματισμό, συντονίζουν και ελέγχουν την εφαρμογή αυτών των δράσεων είναι απολύτως απαραίτητο να έχουν ικανότητες που αναπτύσσονται από εξιδεικευμένη πανεπιστημιακή εκπαίδευση στους τομείς της σωματικής άσκησης και διαιτολογίας-διατροφολογίας. Για το λόγο αυτό κάθε ΔΥΠΕ χρειάζεται να στελεχωθεί με μόνιμο προσωπικό πτυχιούχων ΤΕΦΑΑ και πτυχιούχων Τμημάτων Διαιτολογίας-Διατροφολογίας (προσθήκη στο Άρθρο 9).

 • Παρότι αφορά τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας, προτείνουμε η στελέχωσή του να μην γίνεται κατ’ αποκλειστικότητα από Ιατρούς ΕΣΥ, καθώς έτσι αποκλείεται από τη συμμετοχή σε θέματα δημόσιας υγείας ένα μεγάλο μέρος των ιατρών που δεν υπηρετούν μεν στο ΕΣΥ, αλλά παρέχουν υπηρεσίες υγείας σε έλληνες πολίτες ή εν γένει πολίτες που απολαμβάνουν τις παροχές της δημόσιας υγείας. Με τον περιορισμό αυτό αποκλείονται τόσο οι ιδιώτες, αλλά και οι πανεπιστημιακοί ιατροί, παρότι οι ίδιοι αναφέρονται στις Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας για διάφορα θέματα που αφορούν την άσκηση της ιατρικής, ενώ παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε πολίτες όλων των κατηγοριών. Ο Ν. 3418/2005, αρθ. 5 (Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας, ΚΙΔ) κατοχυρώνει την ισότητα μεταξύ ιατρών, ενώ η υποστελέχωση των δημόσιων δομών θα επιβαρύνονταν επιπλέον με την απόσπαση ιατρών προκειμένου να υπηρετήσουν στις ανωτέρω υπηρεσίες. Τέλος, όπως αναφέρεται στο ΑΡΘΡΟ 3 του Σ/Ν «Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τη Δημόσια Υγεία καθορίζει τις επιμέρους δράσεις και τα προγράμματα για την προαγωγή της υγείας των πολιτών, η εφαρμογή των οποίων καθίσταται υποχρεωτική για όλους τους δημόσιους φορείς παροχής υπηρεσιών δημόσιας υγείας από τη δημοσίευση της κοινής υπουργικής απόφασης της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, πρωτοβάθμιους και δευτεροβάθμιους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς και για κάθε νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου εποπτευόμενο από το δημόσιο, που αναπτύσσει δράσεις και προγράμματα δημόσιας υγείας σε επιμέρους τομείς του πενταετούς Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τη Δημόσια Υγεία», συνεπώς θεωρούμε ότι το δικαίωμα συμμετοχής στις ανωτέρω υπηρεσίες πρέπει να επεκταθεί σε όλους τους ιατρούς που κατέχουν άδεια άσκησης επαγγέλματος στην ελληνική επικράτεια.

 • Παρότι αφορά τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας, προτείνουμε η στελέχωσή του να μην γίνεται κατ’ αποκλειστικότητα από Ιατρούς ΕΣΥ, καθώς έτσι αποκλείεται από τη συμμετοχή σε θέματα δημόσιας υγείας ένα μεγάλο μέρος των ιατρών που δεν υπηρετούν μεν στο ΕΣΥ, αλλά παρέχουν υπηρεσίες υγείας σε έλληνες πολίτες ή εν γένει πολίτες που απολαμβάνουν τις παροχές της δημόσιας υγείας. Με τον περιορισμό αυτό αποκλείονται τόσο οι ιδιώτες, αλλά και οι πανεπιστημιακοί ιατροί, παρότι οι ίδιοι αναφέρονται στις Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας για διάφορα θέματα που αφορούν την άσκηση της ιατρικής, ενώ παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε πολίτες όλων των κατηγοριών. Ο Ν. 3418/2005, αρθ. 5 (Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας) κατοχυρώνει την ισότητα μεταξύ ιατρών, ενώ η υποστελέχωση των δημόσιων δομών θα επιβαρύνονταν επιπλέον με την απόσπαση ιατρών προκειμένου να υπηρετήσουν στις ανωτέρω υπηρεσίες. Τέλος, όπως αναφέρεται στο ΑΡΘΡΟ 3 του Σ/Ν «Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τη Δημόσια Υγεία καθορίζει τις επιμέρους δράσεις και τα προγράμματα για την προαγωγή της υγείας των πολιτών, η εφαρμογή των οποίων καθίσταται υποχρεωτική για όλους τους δημόσιους φορείς παροχής υπηρεσιών δημόσιας υγείας από τη δημοσίευση της κοινής υπουργικής απόφασης της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, πρωτοβάθμιους και δευτεροβάθμιους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς και για κάθε νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου εποπτευόμενο από το δημόσιο, που αναπτύσσει δράσεις και προγράμματα δημόσιας υγείας σε επιμέρους τομείς του πενταετούς Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τη Δημόσια Υγεία», συνεπώς θεωρούμε ότι το δικαίωμα συμμετοχής στις ανωτέρω υπηρεσίες πρέπει να επεκταθεί σε όλους τους ιατρούς που κατέχουν άδεια άσκησης επαγγέλματος στην ελληνική επικράτεια.

 • 15 Φεβρουαρίου 2020, 01:33 | Γρηγόρης Ρίσβας

  Η επένδυση στους διαιτολόγους διατροφολόγους πανευρωπαϊκά είναι μία ενδεδειγμένη αποτελεσματική πολιτική δημόσιας υγείας (δείτε κι εδώ http://www.efad.org/en-us/reports-and-papers/efad-reports/efad-white-paper/). Καταρχήν είναι οικονομικά αποδοτική, ενώ εμπεριέχει 2 βασικά χαρακτηριστικά που αποτελούν βασικές επαγγελματικές δεξιότητες των διαιτολόγων:
  1. Η βιωσιμότητα των διατροφικών επιλογών είναι πολύ σημαντική για την αειφορία και την υγεία. Οι διαιτολόγοι είναι κατάλληλα εκπαιδευμένοι για να λαμβάνουν υπόψη το σύνολο των απαραίτητων παραμέτρων και να οδηγούνται στην ορθή λήψη αποφάσεων σχετικά με τις ανάγκες του πληθυσμού.
  2. Η ενδυνάμωση και όχι απλά η πληροφόρηση των ατόμων είναι κομβική για την υιοθέτηση υγεινών διατροφικών συνηθειών.
  Τέλος οι διαιτολόγοι ως εκπαιδευτές και επιστήμονες με δεξιότητες ηγεσίας και έρευνας από το προπτυχιακό επίπεδο είναι έτοιμοι να εκπαιδεύσουν όπου απαιτείται άλλους επαγγελματίες για να καλύψουν μέρος των αναγκών του συστήματος υγείας για την εφαρμογή του νέου νόμου. Συνεπώς δεν μπορούν να λείπουν από αυτές τις επιτελικές δομές.
  Δρ. Γρηγόρης Ρίσβας
  Αντιπρόεδρος Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Συλλόγων Διαιτολόγων

 • 15 Φεβρουαρίου 2020, 01:58 | Αλεξία Κατσαρού

  Ο Διαιτολόγος – Διατροφολογος (ΠΕ/ΤΕ) είναι σήμερα ένας από τους κατεξοχήν επαγγελματίες υγείας που προάγει την υγεία του φαινομενικά υγιούς και του νοσούντος πληθυσμού, καθώς παρεμβαίνει καίρια στην πρόληψη και την αντιμετώπιση χρόνιων νόσων (όπως παχυσαρκία, διαβήτης, νεφρική νόσος, καρδιαγγειακή νόσος, νεοπλασίες), η εκδήλωση των οποίων – μεταξύ άλλων – κοστίζει στο κράτος.

  Συνεπώς, από μια τέτοια δράση πρόληψης, προστασίας και προαγωγής της υγείας κρίνεται ως σοβαρότατη, άκαιρη και μη ανταποκρινόμενη στη σύγχρονη πραγματικότητα η παράλειψη συμμετοχής του Διαιτολόγου – Διατροφολογου.

  Καθίσταται, λοιπόν, επιτακτική η διόρθωση αυτής της ατυχούς παράλειψης που με έκπληξη διαπιστώσαμε ως κλαδος.

  Με εκτίμηση,
  Αλεξία Κατσαρού
  Dr Διαιτολόγος – Διατροφολόγος
  Ειδικη γραμματέας Πανελληνίου Συλλόγου Διαιτολογων – Διατροφολόγων

 • 14 Φεβρουαρίου 2020, 20:45 | Ελλη Α.

  Θεωρώ άδικο μόνο από την ειδικότητα των ΠΕ Νοσηλευτών να ζητούνται συγκεκριμένος τίτλος – τίτλοι μεταπτυχιακών σπουδών .
  Το πρόγραμμα σπουδών των Νοσηλευτών περιλαμβάνει υποχρεωτικά μαθήματα στον τομέα της δημόσιας υγείας όπως επιδημιολογία , κοινοτική νοσηλευτική, βιοστατιστική , μικροβιολογία , κοινωνιολογία της υγείας , υγιεινή της εργασίας , πρόληψη, οργάνωση και ποιότητα υπηρεσιών υγείας , κ.α. όπως και αυτά περιλαμβάνονται στα άλλα πτυχία στα οποία δεν ζητάτε μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών.
  Γιατί ζητούνται μόνο συγκεκριμένοι τίτλοι μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών ; Παρακαλώ να συμπεριληφθεί και ο μεταπτυχιακός τίλος της Προαγωγής Υγείας . Δεν μπορεί ο τίτλος και το κύριο σώμα του Νομοσχεδίου να αναφέρεται στην ΠΡΟΑΓΩΓΉ ΤΗ Σ ΥΓΕΙΑΣ και να μην συμπεριλαμβάνεται το συγκεκριμένο μεταπτυχιακό .

 • 14 Φεβρουαρίου 2020, 20:40 | Λαμπρινού Χριστίνα-Πωλίνα

  Από το παρόν νομοσχέδιο απουσιάζει το επάγγελμα του Διαιτολόγου-Διατροφολόγου. Η παράλειψη αυτή μπορεί να επιφέρει τα αντίθετα αποτελέσματα από τους στόχους του προγράμματος, αφήνοντας το κομμάτι της διατροφικής εκπαίδευσης σε μη ειδικούς, ή σε άλλες ειδικότητες ιατρικών και παραϊατρικών επαγγελμάτων με ελλιπείς γνώσεις πάνω στον τομέα της διαιτολογίας-διατροφής. Κάτι τέτοιο θα ήταν δυνητικά επικίνδυνο για τη Δημόσια Υγεία.

  Ζητούμε να προβλεφθεί στο νομοσχέδιο ο ρόλος των Διαιτολόγων – Διατροφολόγων με άδεια άσκησης επαγγέλματος και να συμπεριληφθούν στο άρθρο 9 του παρόντος σχεδίου νόμου θέσεις ΠΕ Διαιτολόγων – Διατροφολόγων στις Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας των ΔΥΠΕ, ώστε να διασφαλίσουν το σωστό συντονισμό και οργάνωση προγραμμάτων που θα αφορούν την προώθηση της υγιεινής διατροφής και σωματικής δραστηριότητας.

 • 14 Φεβρουαρίου 2020, 19:56 | ΑΣΠΑΣΙΑ ΚΑΛΑΜΑΡΗ

  Στις προτεινόμενες ειδικότητες απουσιάζει η ειδικότητα του Διαιτολόγου.
  Είναι γνωστό πως όλα τα μη μεταδιδόμενα νοσήματα, με πολύ υψηλή επίπτωση στον ελληνικό πληθυσμό, έχουν ως κοινή συνιστώσα τις κακές διατροφικές συνήθειες.
  Κρίνεται λοιπόν απαραίτητη η παρουσία Διαιτολόγων-Διατροφολόγων.

 • 14 Φεβρουαρίου 2020, 15:28 | παναγιωτα Μάρκου

  Αξιότιμοι κυριοι/κυρίες.

  Πριν 25 χρόνια συμμετέχοντας σε επιτροπες του Υπουργειου Υγειας, εγινε αντιληπτό ποσο απαραιτητη ειναι η παρουσία του Επιστημονα Κλινικου Διατροφολόγου στον τομέα της Υγειας. Σημερα ειναι αυτονόητο οτι ο Διατροφολόγος καλυπτει τεράστιο φασμα της πρωτοβάθμιας φροντιδας. Επομένως η θεσμοθέτηση των θεσεων ΠΕ Διαιτολογων- Διατροφολόγων στο υπο διαβούλευση Νομοθετημα ειναι επιτακτική. Επιτέλους να προσληφθουν Διατροφολόγοι υπηρετώντας στις Διευθ. Δημ. Υγειας, ως »ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ»οπως αναφέρονται διεθνως. Η χώρα μας εχει ανάγκη να πάει μπροστά στη Δημοσια Υγεια, οπως φυσικα και σε πολλούς τομεις.
  Με τιμη
  Παναγιωτα Μάρκου
  Rds κλινική Διαιτολόγος-Διατροφολόγος

 • 14 Φεβρουαρίου 2020, 12:17 | Νικόλαος Στριμπάκος

  Στις Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας των ΔΥΠΕ θα πρέπει να εκπροσωπούνται όλοι οι επιμέρους φορείς της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Π.Φ.Υ.) ώστε να υπάρχει ολιστική προσέγγιση της πρόληψης και προαγωγής της Υγείας. Οι Φυσικοθεραπευτές αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της Ομάδας Π.Φ.Υ, είναι οι μοναδικοί επιστήμονες υγείας οι οποίοι ασχολούνται με την άσκηση τόσο για την πρόληψη όσο και για την προαγωγή και αποκατάσταση της υγείας του πληθυσμού και θα πρέπει να εκπροσωπούνται στις Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας των ΔΥΠΕ.

  Με τιμή
  Δρ. Νικόλαος Στριμπάκος
  Καθηγητής Τμήματος Φυσικοθεραπείας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
  Διευθυντής Ερευνητικού Εργαστηρίου Αξιολόγησης της Υγείας και Ποιότητας Ζωής
  Διευθυντής Ερευνητικού Ινστιτούτου Αποκατάστασης και Ευεξίας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

 • 14 Φεβρουαρίου 2020, 03:23 | Καστελιανού Αφροδίτη

  Στις Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας των ΔΥΠΕ συνιστώνται οι ακόλουθες θέσεις μονίμων υπαλλήλων και ιατρών ΕΣΥ ως ακολούθως:

  ΠΕ/ΤΕ Διαιτολόγων-Διατροφολόγων (με άδεια άσκησης επαγγέλματος είναι αυτονόητο καθώς βάση Ν.4486/2017 άρθρο 46 είναι παράνομο να εργάζεσαι χωρίς αυτή) και μεταπτυχιακό τίτλο στη Δημόσια Υγεία τουλάχιστον 2

  ΠΕ/ΤΕ Επισκεπτών Υγείας τουλάχιστον 4 καθώς με βάση Ν.4486/2017 άρθρο 13

  Κύριο έργο του επισκέπτη υγείας είναι η προαγωγή και αγωγή υγείας του ατόμου, καθώς και της οικογένειας, της κοινότητας και του σχολικού πληθυσμού, η ενημέρωση των μελών της κοινότητας με σκοπό τη διευκόλυνση της πρόσβασης στις υπηρεσίες υγείας, η ψυχολογική υποστήριξη ατόμων και οικογενειών, η διασύνδεση των ατόμων με τις δομές παροχής υπηρεσιών υγείας, η πραγματοποίηση δράσεων και παρεμβάσεων στην κοινότητα για θέματα Π.Φ.Υ. και δημόσιας υγείας, με έμφαση στην υλοποίηση του Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμού και η προστασία των ευπαθών και ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού έναντι της άνισης πρόσβασης στις υπηρεσίες υγείας. Οι ανωτέρω υπηρεσίες δύναται να παρέχονται κατ’ οίκον, στην κοινότητα ή στις δημόσιες δομές και μονάδες στις οποίες εργάζονται οι επισκέπτες υγείας. Οι επισκέπτες υγείας παρέχουν τις υπηρεσίες τους μεμονωμένα ή σε συνεργασία με άλλους επαγγελματίες υγείας, στο πλαίσιο λειτουργίας ομάδας παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ.. Τα επαγγελματικά δικαιώματα των επισκεπτών υγείας κατοχυρώνονται με το άρθρο 3 του π.δ. 351/1989 (Α΄ 159).

  Καστελιανού Αφροδίτη
  Επισκέπτρια Υγείας-Διαιτολόγος/Διατροφολόγος με μετ.Δημόσια Υγεία Επιδημιολογία Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου

 • 13 Φεβρουαρίου 2020, 14:53 | ΕΛΣΑ Π.

  Pαρακαλώ να συμπεριληφθεί και ο μεταπτυχιακός τίτλος της Προαγωγής Υγείας ως μεταπτυχιακός τίτλος άμεσης συνάφειας με το αντικείμενο της Δημόσιας Υγείας.

 • 12 Φεβρουαρίου 2020, 13:15 | ΚΟΥΛΙΖΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

  Στις Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας των ΔΥΠΕ συνιστώνται θέσεις μονίμων υπαλλήλων όπως Νοσηλευτών, Εποπτών Δημόσιας Υγείας, Τεχνικών Ασφαλείας, Επισκεπτών Υγείας. Οι Κοινωνικοί Λειτουργοί απουσιάζουν πλήρως. Μάλλον διέλαθε της προσοχής οτι Κοινωνικοί Λειτουργοί ασκούν σήμερα μέσω των δομών Πρωτοβάθμιας φροντίδας Υγείας όπως π.χ. των ΤΟΜΥ, αλλά και των Νοσοκομείων ενεργότατο ρόλο στον τομέα, κατέχοντας θέσεις προσωπικού σε όλο το φάσμα πρόληψης και προαγωγής Υγείας και υλοποιώντας επίσημα σχετικά προγράμματα σε όλη τη χώρα.

 • 12 Φεβρουαρίου 2020, 12:04 | ΒΑΣΙΛΗΣ

  Για το άρθρο 9 παρ.3δ εφόσον ο τίτλος του κατατεθέν νομοσχεδίου αναφέρεται στην προάσπιση και προαγωγή της υγείας γιατί δεν συμπεριλαμβάνεται και το αντίστοιχο μεταπτυχιακό ? ή ακόμα ένα δεύτερο πτυχίο σε αντίστοιχες ειδικότητες? Λίγο φωτογραφικό φαίνεται αυτό. Καλό είναι να διευρυνθεί η ειδικότητα.

 • 11 Φεβρουαρίου 2020, 15:20 | Μάνος Γιακουμάκης

  Στο Άρθρο 9, παρ.3, αναφέρονται διάφορες θέσεις διαφόρων ειδικοτήτων που θα στελεχώσουν τα όποια τμήματα, με εμφανέστατη την απουσία του Διαιτολόγου-Διατροφολόγου, ενώ μιλάμε για «Πρόληψη, προστασία, και προαγωγή Υγείας». Δεν νοείται να μιλάμε για τέτοια προγράμματα (είτε πρόληψης είτε προαγωγής) Υγείας, κ στις ομάδες αυτές να μην υπάρχει Διαιτολόγος.

  Προτείνουμε να προστεθούν και θέσεις για τον Κλάδο Διαιτολόγων-Διατροφολόγων (ΠΕ & ΤΕ), κατόχων Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος.

  Μάνος Γιακουμάκης
  Πρόεδρος Περιφ. Τμήματος ΕΔΔΕ Κρήτης
  Ένωση Διαιτολόγων-Διατροφολόγων Ελλάδας

 • 11 Φεβρουαρίου 2020, 12:21 | ΠΑΡΑ ΠΟΛΥΞΈΝΗ

  Οι Νοσηλευτές και οι Ιατροί θα πρέπει μπορούν να μεταταχθούν OXI MONON προς τις Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας των ΔΥΠΕ ΑΛΛΆ και προς το ΕΚΑΒ διότι το ΕΚΑΒ στελεχώνει το ιατρείο του αεροδρομίου Ε. Βενιζέλος , το οποίο είναι η πύλη εισόδου της χώρας .

  Με εκτίμηση
  Παρά Πολυξένη
  Νοσηλεύτρια ΤΕ , MSc . MCs ,PhDc

 • 10 Φεβρουαρίου 2020, 14:21 | Αναστασία Μαρκάκη

  3. Στις Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας των ΔΥΠΕ συνιστώνται οι ακόλουθες θέσεις μονίμων υπαλλήλων και ιατρών ΕΣΥ ως ακολούθως:

  Στις προτεινόμενες ειδικότητες απουσιάζει η ειδικότητα του Διαιτολόγου, όπως απουσιάζει ήδη και στα ΤΟΜΥ. Είναι γνωστό πλέον ότι οι μάστιγες του αιώνα, όλα τα μη μεταδιδόμενα νοσήματα -διαβήτης, υπέρταση, καρδιαγγειακόα, καρκίνος, νεφρικοί νόσοι- σχετίζονται με την πρωταρχική μάστιγα της παχυσαρκίας, οι οποίες όλες σε επίπεδο πρόληψης αλλά και θεραπείας μπορούν να διαχειριστούν μέσω διατροφής. Ειδικά σε επίπεδο δημόσιας υγείας δηλ σε επίπεδο πρόληψης, η διατροφή είναι υψίστης σημασίας τόσο για την ποιότητα ζωής των ίδιων των ενδιαφερόμενων όσο και για τη μείωση του κόστους στο σύστημα υγείας λόγω μείωσης νοσηλειών, φαρμακευτικών σκευασμάτων, χειρουργικών επεμβάσεων κλπ.

  Προτείνετε λοιπόν και Κλάδος ΠΕ ή ΤΕ Διαιτολόγου με μεταπτυχιακό στη Δημόσια Υγεία ή Κοινοτική Διατροφή ή Διατροφή και Διαιτολογία ή Κλινική Διατροφή (θέσεις 2)

  Αναστασία Μαρκάκη
  Επίκουρη Καθηγήτρια Κλινικής Διατροφής, Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

 • 10 Φεβρουαρίου 2020, 12:17 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΕΡΒΑΣ

  Άρθρο 9, παρ. 3:

  Θα ήταν σκόπιμο να συσταθούν θέσεις Διαιτολόγων, ενδεχομένως με επιπλέον επιθυμητό προσόν την κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στο αντικείμενο της Δημόσιας Υγείας. Αναφορικά με τους κλάδους ΠΕ Διαιτολόγων και ΤΕ Διαιτολόγων, σχετικό το άρθρο 134 του Νόμου 4052/2012 (ΦΕΚ 41/Α/2012), καθώς και η Απόφαση Αν. Υπ. Υγείας υπ’ Αριθμ. Α3α/οικ 6021 (ΦΕΚ 301/Β/2016).

  Περαιτέρω, ο κλάδος ΠΕ Διοικητικού Λογιστικού θα εξυπηρετήσει πληρέστερα τις ανάγκες της εν λόγω Διεύθυνσης από τον κλάδο ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού;

  Περι του άρθρου 9 συνολικότερα: Φρονώ οτι χρήζει αποσαφήνισης το πλαίσιο συνεργασίας της εν λόγω Διεύθυνσης με τις Μονάδες Υγείας της οικείας ΥΠΕ.

 • 7 Φεβρουαρίου 2020, 09:45 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΣΗΣ

  Για τις παρακάτω ειδικότητες ποιος ο λόγος που χρειάζεται μεταπτυχιακό ο κλάδος ΠΕ Νοσηλευτικής; θα παίξει κάποιο ρόλο στην μετέπειτα διοικητική εξέλιξη ή θεωρείτε ότι οι κλάδοι Εποπτών Δ.Υ και Επισκεπτών Υγείας έχουν επαρκείς γνώσεις στη Δ.Υ. βάση πτυχίου οπότε προηγούνται στην εξέλιξη και στην κάλυψη θέσης ευθύνης;
  δ) Κλάδος ΠΕ Νοσηλευτικής με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στο αντικείμενο της Δημόσιας Υγείας ή Κοινοτικής Νοσηλευτικής ή/και ειδικότητα στη Νοσηλευτική Δημόσιας Υγείας/Κοινοτική Νοσηλευτική, θέσεις δύο (2).
  ε) Κλάδος ΠΕ και ελλείψει αυτού ΤΕ Εποπτών Δημόσιας Υγείας, θέσεις δύο(2).
  στ) Κλάδος ΠΕ και ελλείψει αυτού ΤΕ Επισκεπτών Υγείας, θέσεις δύο (2).

 • 7 Φεβρουαρίου 2020, 09:07 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΣΗΣ

  Η Δ.Υ. χρειάζεται την υποστήριξη πολλών επαγγελματιών υγεία και όχι μόνο. Το να θεωρεί κάποιος την ειδικότητα του π.χ. γιατρός ως η αρχή και το τέλος του κόσμου είναι αλαζονικό. Υπάρχουν επαγγελματίες υγείας που κατέχουν μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς τίτλους στην Δ.Υ. οι οποίοι θα πρέπει να προηγούνται άλλων στην ανάληψη θέσεων ευθύνης. Υπάρχουν γιατροί μόνιμοι υπάλληλοι στις ΔΥΠΕ που είναι απλά πτυχιούχοι της ιατρικής και αν θυμάμαι καλά με επταετή θητεία παίρνουν τον τίτλο του γιατρού Δ.Υ., ποιος λοιπόν είναι πιο κατάλληλος για την θέση ευθύνης σύμφωνα και με τον ορισμό της Δ.Υ.; Ας εκμεταλλευτεί λοιπόν το Υπουργείο άτομα με μεταπτυχιακά στην Δ.Υ., εύκολο να εντοπιστούν μιας και υπάρχουν αρχεία, και να τα προωθήσει σε θέσεις ευθύνης. Θα είναι μια απόδειξη ότι η Ελλάδα δεν ΄΄τρώει΄΄ τα παιδιά της και ότι θέλει να πάει μπροστά με άτομα που γνωρίζουν το αντικείμενο και δεν είναι εκεί επειδή π.χ. ο ιατρικός σύλλογος ή ο κάθε σύλλογος έχει μεγαλύτερη επιρροή στο Υπουργείο.

 • 6 Φεβρουαρίου 2020, 23:49 | Ναταλία Τσουμάνη

  Επίσης
  Στις Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας των ΔΥΠΕ συνιστώνται οι ακόλουθες θέσεις μονίμων υπαλλήλων και ιατρών ΕΣΥ ως ακολούθως:
  α) Κλάδος Ιατρών Δημόσιας Υγείας ΕΣΥ, θέσεις δύο (2).
  β) Κλάδος Ιατρών Εργασίας ΕΣΥ, θέσεις δύο (2).
  γ) Κλάδος ΠΕ με προσόντα Τεχνικών Ασφαλείας σύμφωνα με το ν. 3850/2010 (Α΄ 84), θέσεις δύο (2).
  δ) Κλάδος ΠΕ Νοσηλευτικής με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στο αντικείμενο της Δημόσιας Υγείας ή Κοινοτικής Νοσηλευτικής ή/και ειδικότητα στη Νοσηλευτική Δημόσιας Υγείας/Κοινοτική Νοσηλευτική, θέσεις δύο (2).

  Που είναι ο Διαιτολόγος; Σε ένα πρόγραμμα με κύριο άξονα και πρωταρχικό στόχο τη διατροφή και την παχυσαρκία..επιτακτική ανάγκη να προστεθεί ο κλάδος Διατροφής και Διαιτολογίας και ΤΕ και ΠΕ..

  Ευχαριστώ, με εκτίμηση
  Ναταλία Τσουμάνη
  Νοσηλεύτρια- Διαιτολόγος- Διατροφολόγος Κ.Υ Ηρακλείου Κρήτης

 • 6 Φεβρουαρίου 2020, 23:56 | Ναταλία Τσουμάνη

  Στις Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας των ΔΥΠΕ στον Κλάδο ΠΕ Νοσηλευτικής με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στο αντικείμενο της Δημόσιας Υγείας ή Κοινοτικής Νοσηλευτικής ή/και ειδικότητα στη Νοσηλευτική Δημόσιας Υγείας/Κοινοτική Νοσηλευτική να προστεθεί ΤΕ Νοσηλευτικής.Γιατί αποκλείονται πάλι, όπως έγινε με τις ΤΟΜΥ; Παρακαλώ πολύ να προστεθεί..

  Ναταλία Τσουμάνη Κ.Υ Ηρακλείου Κρήτης

 • 6 Φεβρουαρίου 2020, 07:39 | ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ

  Η Δημόσια Υγεία σε αντίθεση με την Υγεία είναι εκείνη που κινείται προς τους ανθρώπους δίχως εκείνοι τις περισσότερες φορές να ζητήσουν την συνδρομή της μιας και δεν αντιλαμβάνονται / κατανοούν εύκολα τους παράγοντες κινδύνου.
  Έτσι, οι δράσεις Δημόσιας Υγείας θα έπρεπε να εκκινούν και να συντονίζονται πρωτίστως σε επίπεδο ΟΤΑ αʹ και βʹ βαθμού κι δίχως να έχει τον πρώτο ρόλο η Κεντρική Διοίκηση.

  Προτείνεται να επανέλθει σε ισχύ η υποπερίπτωση Ια έως και ε της περίπτωσης Ζ του άρθρου 186 του Καλλικράτη (Ν. 3852/10), βάσει της οποίας η άσκηση των αρμοδιοτήτων των Υγειονομικών Περιφερειών θα ασκούνταν πλέον από τις Περιφέρειες (ΟΤΑ βʹ βαθμού).
  Αυτή ήταν ουσιαστική ενίσχυση της Αποκέντρωσης που προβλέπει και το Σύνταγμα, αλλά μάλλον τόσο ο φόβος κάποιων Περιφερειακών Αρχών να αναλάβουν επιτέλους σοβαρά τις ευθύνες του όσο και κάποια παράκεντρα της Κεντρικής Διοίκησης που ήταν αντίθετα στην Περιφερειακή Ανάπτυξη οδήγησαν στην κατάργηση της προαναφερόμενης διάταξης μέσω του άρθρου 137 του Ν. 4052 / 12.

  Μήπως το νομοσχέδιό σας αντιλαμβάνεται την Δημόσια Υγεία και τις δράσεις της σας Soviet ?
  Δώστε μεγαλύτερη δυναμική, αυτονομία κινήσεων / αποφάσεων, προσωπικό και χρηματοδότηση για δράσεις Δημόσιας Υγείας στους Δήμους και τις Περιφέρειες !

 • 5 Φεβρουαρίου 2020, 16:15 | ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ

  Από τον ορισμό της Δημόσιας Υγείας (βλ. άρθρα 1 και 2 του Ν. 3370 / 05) ναι μεν προκύπτει ότι η έννοια της Δημόσιας Υγείας είναι ευρύτερη της Υγείας, αλλά Δημόσια Υγεία δίχως Ιατρούς δεν γίνεται να υπάρξει.Μάλιστα το άρθρο 4 του Ν. 3370 / 05, όπως τροποποιήθηκε κι ισχύει με την παρ. 5 του άρθρου 160 του Ν. 4600 / 19, ορίζει ότι οι παρεμβάσεις της Δημόσιας υγείας πρέπει να ασκούνται βάσει των κανόνων Βιοηθικής κι Ιατρικής Δεοντολογίας.

  Περί Ιατρικής Δεοντολογίας, στην Ελλάδα ως γνωστόν ισχύει ο Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας Ν. 3418 / 05, όπως τροποποιήθηκε κι ισχύει (ο ΚΙΔ αφορά μόνο στους Ιατρούς κι όχι σε λοιπούς επαγγελματίες υγείας ή σε υπαλλήλους των λοιπών κλάδων του Δημοσίου).

  Στην Γενική Γραμματεία Δημόσιας Υγείας του ΥΠΥΓ, στην Γενική Δ/νση Δημόσιας Υγείας του ΥΠΥΓ και στις Δ/νσεις Δημόσιας Υγείας των ΔΥΠΕ να προΐστανται Ιατροί Δημόσιας Υγείας ΕΣΥ ή υπάλληλοι ΠΕ Ιατρών (ειδικοτήτων) ή υπάλληλοι ΠΕ Ιατρών.

  Επίσης, παραπέμπω στα υπ’ αριθ. Γ1α/Γ.Π. 46413 / 6-12-2017 και Δ1α / Γ.Π.οικ. 74322 / 22-10-2019 έγγραφα του Υπουργείου Υγείας προς τον Υπουργό Εσωτερικών με τα οποία αναφέρεται η γνώμη ότι πρέπει να προΐσταται Ιατρός στις Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας των Περιφερειών (ΟΤΑ βʹ βαθμού).Τέλος, σας παραπέμπω στην από 25-9-2019 Εξώδικη Δήωσή μου προς τον ΥΠΥΓ Β. Κικίλια με την οποία ζητώ πλήρως τεκμηριωμένα να προΐσταται της Γενικής Δ/νσης Δημόσιας Υγείας του ΥΠΥΓ μόνο Ιατρός κι όχι Διοικητικός υπάλληλος ή Μηχανικός. Ο προϊστάμενος της Γενικής Δ/νσης Δημόσιας Υγείας του ΥΠΥΓ προΐσταται ex officio και στο Συμβούλιο Επιλογής Ιατρών Δημόσιας Υγείας ΕΣΥ που κρίνει αποκλειστικά Ιατρούς.
  Είναι δυνατόν διοικητικοί υπαλληλι ή μηχανικοί να κρίνουν Ιατρούς ?

 • 5 Φεβρουαρίου 2020, 11:26 | Ευάγγελος Αλεξόπουλος

  Τομές απαιτούνται και ανάπτυξη συνεργιστικών δράσεων, όχι νέες συστάσεις Τμημάτων!!

  1. Ενώστε ή Συνθέστε ή Αξιοποιείστε τις Δ/σεις Δημόσιας Υγείας ΔΥΠΕ και Περιφερειών (..που παραπαίουν)
  2. Τα τμήματα Προγραμματισμού των Δράσεων Δημόσιας Υγείας τι θα εξυπηρετούν? Δεν θα υπάρχει κεντρικός επιστημονικός σχεδιασμός? δεν θα λαμβάνει υπόψη τις εισηγήσεις/ιδιαιτερότητες των Περιφερειών?
  3. Δεν θα ήταν αρκετό το Τμήμα Εφαρμογής Δράσεων Δημόσιας Υγείας? Δεν μπορεί να αξιοποιηθείκαι να αναβιβασθεί το δυναμικό που ήδη υπάρχει στις Περιφέρειες?
  4. Το Τμήμα Υγιεινής και Ασφάλειας των Εργαζομένων και η πρόβλεψη για μόνιμους και μάλιστα δύο ιατρούς δημόσιας και δύο ιατρούς εργασίας
  είναι θνησιγενές. Υπάρχουν λύσεις όπως για παράδειγμα η σύσταση ΕΣΥΠΠ με βάση τη σχετική νομοθετική πρόβλεψη.

 • 5 Φεβρουαρίου 2020, 08:32 | ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ

  Στις εν λόγω Δ/νσεις Δημόσιας Υγείας των ΔΥΠΕ να προΐστανται Ιατροί Δημόσιας Υγείας ΕΣΥ ή υπάλληλοι ΠΕ Ιατρών (ειδικοτήτων) ή υπάλληλοι ΠΕ Ιατρών.

  Από τον ορισμό της Δημόσιας Υγείας (βλ. άρθρα 1 και 2 του Ν. 3370 / 05) ναι μεν προκύπτει ότι η έννοια της Δημόσιας Υγείας είναι ευρύτερη της Υγείας, αλλά Δημόσια Υγεία δίχως Ιατρούς δεν γίνεται να υπάρξει.

  Μάλιστα το άρθρο 4 του Ν. 3370 / 05, όπως τροποποιήθηκε κι ισχύει με την παρ. 5 του άρθρου 160 του Ν. 4600 / 19, ορίζει ότι οι παρεμβάσεις της Δημόσιας υγείας πρέπει να ασκούνται βάσει των κανόνων Βιοηθικής κι Ιατρικής Δεοντολογίας.
  Περί Ιατρικής Δεοντολογίας, στην Ελλάδα ως γνωστόν ισχύει ο Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας Ν. 3418 / 05, όπως τροποποιήθηκε κι ισχύει (ο ΚΙΔ αφορά μόνο στους Ιατρούς κι όχι σε λοιπούς επαγγελματίες υγείας ή σε υπαλλήλους των λοιπών κλάδων του Δημοσίου).

  Επίσης, παραπέμπω στα υπ’ αριθ. Γ1α/Γ.Π. 46413 / 6-12-2017 και Δ1α / Γ.Π.οικ. 74322 / 22-10-2019 έγγραφα του Υπουργείου Υγείας προς τον Υπουργό Εσωτερικών με τα οποία αναφέρεται η γνώμη ότι πρέπει να προΐσταται Ιατρός στις Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας των Περιφερειών (ΟΤΑ βʹ βαθμού).