Άρθρο 23 Μεταβατικές διατάξεις

1. Μέχρι τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου (ν.π.ι.δ.) της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας (Ε.Κ.Α.Π.Υ.)., οι αρμοδιότητές του ασκούνται από το Δ.Σ. του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου (ν.π.δ.δ.) Ε.Κ.Α.Π.Υ. Μέχρι τη δημοσίευση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του άρθρου 15 εξακολουθεί να εφαρμόζεται ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας του ν.π.δ.δ. Ε.Κ.Α.Π.Υ. Στην ως άνω περίπτωση, το Δ.Σ. δύναται να αναθέτει καθήκοντα προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης, Διεύθυνσης ή Τμήματος σε ήδη υπηρετούντες υπαλλήλους.
2. Προγραμματικές συμβάσεις που έχουν συναφθεί μεταξύ του ν.π.δ.δ. Ε.Κ.Α.Π.Υ. και φορέων του άρθρου 7 ή λοιπών φορέων του Δημοσίου, διατηρούνται σε ισχύ και μεταβιβάζονται αυτοδικαίως στο ν.π.ι.δ. Ε.Κ.Α.Π.Υ. Στον ενδιάμεσο χρόνο, αυτές δύνανται να ανανεώνονται, μέχρι την έκδοση της σχετικής απόφασης του Υπουργού Υγείας.