Άρθρο 10 Ηλεκτρονικά Μητρώα Προμηθειών Υγείας

 

Η Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας (Ε.Κ.Α.Π.Υ.) δημιουργεί, συντηρεί και επικαιροποιεί τέσσερα (4) Μητρώα τα οποία λειτουργούν σε αλληλεπίδραση και διασυνδεσιμότητα, ως εξής:
α) το Μητρώο Προϊόντων, Υπηρεσιών και Προμηθευτών, στο οποίο περιλαμβάνονται τα εξής δύο (2) αρχεία:
αα) το Αρχείο Κωδικοποίησης Προϊόντων, Υπηρεσιών και Προμηθευτών, στο οποίο αναρτώνται: i) όλοι οι προμηθευτές των προϊόντων και υπηρεσιών, που συναλλάσσονται με το δίκτυο της δημόσιας υγείας, υπό συγκεκριμένη κατηγοριοποίηση και κωδικοποίηση, και ii) όλα τα προϊόντα και οι υπηρεσίες, που πωλούν οι προμηθευτές, που συναλλάσσονται με το δίκτυο της δημόσιας υγείας, υπό συγκεκριμένη κατηγοριοποίηση και κωδικοποίηση και
αβ) το Αρχείο Ανώτατων Αποδεκτών Τιμών, το οποίο αντικαθιστά το Παρατηρητήριο Τιμών της περ. ιζ΄ του άρθρου 3 του ν. 3580/2007 (Α΄134) στο οποίο καταχωρούνται τα περιθώρια των τιμών, προϊόντων και υπηρεσιών, που καταγράφονται μετά από την ολοκλήρωση των διαγωνιστικών διαδικασιών. Για τη λειτουργία και τον έλεγχο του Αρχείου Ανώτατων Αποδεκτών Τιμών συγκροτείται στην Ε.Κ.Α.Π.Υ. τριμελής Επιτροπή Παρατηρητηρίου, η οποία εξετάζει τα αιτήματα αλλαγής τιμών, εισηγείται προς το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) της Ε.Κ.Α.Π.Υ. το εύρος αποδεκτών τιμών ανά είδος και υγειονομική περιφέρεια, όπου απαιτείται, θέτοντας ως κριτήρια, το είδος της διαδικασίας των διαγωνισμών, την ποσότητα των ειδών, την απόσταση μεταξύ του προμηθευτή και του νοσοκομείου ή του φορέα που ζητεί την προμήθεια και την ημερομηνία λήξης του είδους, όπου απαιτείται· η Επιτροπή Παρατηρητηρίου αποτελείται από τον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. της Ε.Κ.Α.Π.Υ., έναν (1) Διευθυντή της Ε.Κ.Α.Π.Υ. και ένα (1) μέλος του Δ.Σ. της Ε.Κ.Α.Π.Υ., το οποίο ορίζει το Δ.Σ.· αρχική βάση δεδομένων τιμών του ως άνω αρχείου αποτελούν οι τιμές του Παρατηρητηρίου Τιμών της Ε.Κ.Α.Π.Υ.· η Ε.Κ.Α.Π.Υ. συλλέγει και καταχωρεί τιμές για όλα τα φάρμακα για τα οποία έχει αρμοδιότητα να διενεργήσει διαγωνισμό, σε τακτική βάση και από την έναρξη λειτουργίας του αρχείου· τα περιθώρια τιμών χρησιμοποιούνται ως συμβουλευτική εργαλειοθήκη για την Ε.Κ.Α.Π.Υ., τόσο στο πλαίσιο του σχεδιασμού των διαγωνιστικών διαδικασιών όσο και στις εργασίες της τριμελούς Επιτροπής Παρατηρητηρίου,
β) το Μητρώο Κεντρικών Προμηθειών, στο οποίο περιλαμβάνονται τα εξής δύο (2) αρχεία:
βα) το Αρχείο Ετήσιου Προγραμματισμού, στο οποίο αναρτώνται οι ανάγκες που έχουν δηλωθεί από τους φορείς του άρθρου 7, σύμφωνα με το άρθρο 6 και
ββ) το Αρχείο Υποβολής Προγραμματισμού Προμηθειών ανά Υ.ΠΕ.· σε κάθε Υ.ΠΕ. ανατίθεται, μέσω προστατευμένης πρόσβασης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., ο έλεγχος, η αξιολόγηση, η επεξεργασία και η οριστικοποίηση των αναγκών, η ομογενοποίηση των ζητούμενων προϊόντων και υπηρεσιών και η καταχώρηση αυτών στο Αρχείο Υποβολής Προγραμματισμού,
γ) το Μητρώο Κόστους και Αναλώσεων, στο οποίο περιλαμβάνονται τα εξής δύο (2) αρχεία:
γα) το Αρχείο Κόστους και Αναλώσεων, στο οποίο αναρτώνται το κόστος, ο ρυθμός ανάλωσης προϊόντων από τους φορείς του άρθρου 7, εκφρασμένος ποσοτικά και αξιακά σε καθορισμένη ημερολογιακή βάση και
γβ) το Αρχείο Προτύπων Αναλώσεων, στο οποίο αναρτώνται οι στατιστικώς επεξεργασμένοι δείκτες ποσοτικής και χρονικής ανάλωσης προϊόντων, προκειμένου να συγκρίνονται με αντίστοιχους διεθνώς καθιερωμένους δείκτες, με στόχο την επικαιροποιημένη απεικόνιση του προφίλ των απαιτούμενων αναγκών, για την απρόσκοπτη λειτουργία των φορέων του άρθρου 7 και τον συνακόλουθο έλεγχο στη διαχείριση, τόσο των αποθεμάτων τους όσο και των ρυθμών ανάλωσης και
δ) το Μητρώο Τεχνικών Προδιαγραφών, στο οποίο περιλαμβάνονται τα εξής δύο (2) αρχεία:
δα) το Αρχείο Αξιολόγησης Τεχνικών Προδιαγραφών, στο οποίο αναρτώνται και παρακολουθούνται οι αξιολογήσεις τεχνικών προδιαγραφών των φορέων του άρθρου 7 για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που απαιτούνται για τη λειτουργία τους και
δβ) το Αρχείο Ενιαίων Εθνικών Τεχνικών Προδιαγραφών για κεντρικές προμήθειες προϊόντων και υπηρεσιών· οι Ενιαίες Εθνικές Τεχνικές Προδιαγραφές προκύπτουν από την αξιολόγηση των τεχνικών προδιαγραφών από εξειδικευμένες επιτροπές ανά είδος προμήθειας· οι επιτροπές αποτελούνται από ιατρούς και χρήστες των υλικών· η σύνταξη των τεχνικών προδιαγραφών γίνεται από ιατρούς του Εθνικού Συστήματος Υγείας και από ιδιώτες ιατρούς, με τη συνδρομή των ιατρικών ενώσεων και ιατρικών εταιρειών ανά είδος προμήθειας.

  • 23 Οκτωβρίου 2021, 12:31 | ΚΟΛΟΒΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

    Άρθρο 10
    Ηλεκτρονικά Μητρώα Προμηθειών Υγείας
    Για να τα Μητρώα της Ε.Κ.Α.Π.Υ., είναι απαραίτητη η ενιαία κωδικοποίηση υλικών, προϊόντων και υπηρεσιών των φορέων υγείας και η υιοθέτηση ενός σύγχρονου και φιλικού πληροφοριακού συστήματος υγείας, και ιδανικά μια διασύνδεση όλων των επιμέρους πληροφοριακών συστημάτων των νοσοκομείων με την Ε.Κ.Α.Π.Υ.
    Επίσης καλό θα ήταν να μπορούσαν να συνεργαστούν ή να υποχρεωθούν με νόμο να συνεργαστούν κάποιοι φορείς που έχουν ολόκληρα ή τμήματα αρχείων από τα Μητρώα που καλείται να υλοποιήσει η Ε.Κ.Α.Π.Υ.