ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΩΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Άρθρο 11 Διοικητικό Συμβούλιο

 

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) είναι το ανώτατο διοικητικό όργανο της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας (Ε.Κ.Α.Π.Υ.), διαμορφώνει τη στρατηγική και την πολιτική ανάπτυξης του νομικού προσώπου, εποπτεύει και ελέγχει την καθημερινή διαχείριση των προμηθειών, των συμβάσεων και της αλυσίδας παραλαβής, αποθήκευσης και διανομής της.

2. Το Δ.Σ. είναι εννεαμελές και απαρτίζεται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και επτά (7) μέλη. Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, τα δε λοιπά μέλη, είτε καθίστανται απλά μέλη του οργάνου και αποζημιώνονται για τις συνεδριάσεις του, είτε ορίζονται ως εκτελεστικά μέλη, όχι πλήρους απασχόλησης, και αμείβονται κατά τα οριζόμενα στην κοινή υπουργική απόφαση της παρ. 7 του άρθρου 22.

3. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, σύμφωνα με τα άρθρα 20 και 21 του ν. 4735/2020 (Α΄ 197). Με την ίδια απόφαση ορίζεται και ο Αντιπρόεδρος, ο οποίος είναι και ο νόμιμος αναπληρωτής του Προέδρου. Τα λοιπά επτά (7) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζονται ως εξής:
α) τρία (3) μέλη ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Υγείας,
β) ένα (1) μέλος ορίζεται με απόφαση του Διοικητή του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.),
γ) ένα (1) μέλος ορίζεται από το Κεντρικό Συμβούλιο Υγειονομικών Περιφερειών (ΚΕ.Σ.Υ.ΠΕ.) και είναι Διοικητής μιας εκ των Υγειονομικών Περιφερειών της χώρας,
δ) ένα (1) μέλος ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και
ε) ένα (1) μέλος ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

4. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. πρέπει να είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών σε πεδίο συναφές με τις ανάγκες οργάνωσης και λειτουργίας της Ε.Κ.Α.Π.Υ., να διαθέτει πολύ καλή γνώση μιας ξένης γλώσσας και τουλάχιστον πενταετή εμπειρία στον δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα στο αντικείμενο των προμηθειών. Ο Αντιπρόεδρος πρέπει να έχει τα ίδια προσόντα με τον Πρόεδρο, χωρίς να απαιτείται το πρόσθετο προσόν του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών. Τα μέλη του Δ.Σ. των περ. α), δ) και ε) της παρ. 3 πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.), της ημεδαπής ή ισότιμου της αλλοδαπής, σε πεδίο συναφές με τη λειτουργία και τους σκοπούς της Ε.Κ.Α.Π.Υ., και να διαθέτουν καλή γνώση μίας ξένης γλώσσας. Δεν μπορεί να διορισθεί Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος ή μέλος του Δ.Σ. της Ε.Κ.Α.Π.Υ.: α) γενικός ή ειδικός γραμματέας Υπουργείου ή της Προεδρίας της Κυβέρνησης ή βουλευτής, β) διοικητής, διευθυντής, διαχειριστής, μέλος διοικητικού συμβουλίου ή ασκών διευθυντικά καθήκοντα σε επιχείρηση, οι δραστηριότητες της οποίας συνδέονται με τις δραστηριότητες της Ε.Κ.Α.Π.Υ.

5. Η θητεία των μελών του Δ.Σ. είναι τριετής και δύναται να ανανεωθεί μόνο μία φορά. Τα μέλη του Δ.Σ. εκπίπτουν με απόφαση του Υπουργού Υγείας, εάν αποκτήσουν μία από τις ιδιότητες που συνιστούν κώλυμα διορισμού ή προβούν σε πράξεις ή αποκτήσουν ιδιότητα που δεν συμβιβάζεται με τα καθήκοντα του μέλους.

6. Για τα μέλη του Δ.Σ. της Ε.Κ.Α.Π.Υ., κατά τη διάρκεια της θητείας τους, οι σύζυγοι και οι συγγενείς εξ αίματος αυτών μέχρι πρώτου βαθμού απαγορεύεται να είναι εταίροι, μέτοχοι, μέλη του διοικητικού συμβουλίου, διαχειριστές, υπάλληλοι, τεχνικοί ή άλλοι σύμβουλοι σε επιχείρηση που αναπτύσσει δραστηριότητα στον τομέα των προμηθειών στον κλάδο υγείας ως προμηθευτής των φορέων που εποπτεύει η Ε.Κ.Α.Π.Υ. ή άλλων άμεσα σχετιζόμενων οργανισμών. Όσον αφορά στα μέλη του Δ.Σ. της Ε.Κ.Α.Π.Υ, που είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, δεν δύνανται αυτά, μετά το πέρας της θητείας τους και για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών, να εργασθούν με οποιαδήποτε από τις ανωτέρω ιδιότητες σε εταιρείες προμηθευτών του ιδιωτικού τομέα. Για τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο της Ε.Κ.Α.Π.Υ. εφαρμόζονται τα άρθρα 68 έως 75 του ν. 4622/2019 (Α΄133).

7. Με απόφαση του Δ. Σ. δύναται να παρέχεται στα μέλη του Δ.Σ. νομική προστασία, και μετά από τη λήξη της θητείας τους για οποιονδήποτε λόγο, όταν ενάγονται ή διώκονται ποινικά για πράξεις ή παραλείψεις που έλαβαν χώρα κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Η νομική προστασία συνίσταται στην καταβολή των δικαστικών δαπανών και των δικηγορικών αμοιβών για την υπεράσπισή τους ή σε ό,τι άλλο κρίνεται αναγκαίο για τον σκοπό αυτό, περιλαμβανομένης και της ασφαλιστικής κάλυψης. Σε περίπτωση αμετάκλητης ποινικής καταδίκης, οι καταβληθείσες δικαστικές δαπάνες και οι δικηγορικές αμοιβές αναζητούνται από τον καταδικασθέντα κατά το μέρος που τον αφορούν.

8. Τα μέλη του Δ.Σ. της Ε.Κ.Α.Π.Υ. υποχρεούνται να μην αποκαλύπτουν οποιαδήποτε εμπιστευτική πληροφορία αναφορικά με τις δραστηριότητες του νομικού προσώπου, τα σχέδια δράσης του, τους προμηθευτές ή τις συνεργαζόμενες εταιρείες, καθώς και πληροφορίες που προκύπτουν μετά από έρευνες ή μελέτες που έχουν παραγγελθεί και πληρωθεί από αυτό.

9. Τα μέλη του Δ.Σ. υποχρεούνται να τηρούν απόλυτη εχεμύθεια όσον αφορά στα δεδομένα των υπηρεσιών, εργασιών, στατιστικών στοιχείων ή άλλων δεδομένων που αφορούν στη δραστηριότητα της Ε.Κ.Α.Π.Υ. και να απέχουν από κάθε σκόπιμη ή ακούσια αποκάλυψή τους σε οποιονδήποτε τρίτο. Αν τα μέλη του Δ.Σ. αποδεδειγμένα αποκαλύψουν ή δημοσιοποιήσουν οποιαδήποτε εμπιστευτική πληροφορία, υπέχουν ποινική και αστική ευθύνη πλήρους αποζημίωσης για κάθε θετική και αποθετική ζημία σε βάρος της Ε.Κ.Α.Π.Υ. από την αιτία αυτή. Η υποχρέωση τήρησης εμπιστευτικότητας των μελών του Δ.Σ. ισχύει για δύο (2) έτη από τη λήξη της θητείας τους για οποιονδήποτε λόγο.

 • 24 Οκτωβρίου 2021, 11:51 | ΚΟΛΟΒΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΩΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
  Άρθρο 11 Διοικητικό Συμβούλιο

  3η και 4η παράγραφος του άρθρου 12
  Για διαφάνεια, αξιοκρατία και πιθανά επίτευξη των σκοπών και στόχων της Ε.Κ.Α.Π.Υ.
  Πρόταση:
  Παρ. 3η: Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος και τα τρία μέλη του Διοικητικού συμβουλίου θα ορίζονται από τον Υ.Υ. από μια λίστα των πέντε επικρατέστερων επιτυχόντων έπειτα από δημόσια πρόσκληση στην όποια θα μπορούν να πάρουν μέρος όλοι όσοι θα πληρούν τις ελλείπεις προϋποθέσεις που ορίζονται στην παράγραφο 4 του παρόντος (ανώνυμα) και τα αποτελέσματα θα ιεραρχούνται από ανεξάρτητη αρχή και ή πράξη κατάταξης με όλα τα δικαιολογητικά των επιτυχόντων και απορριφθέντων θα αναρτιούνται επώνυμα πια στο διαύγεια.
  Αντίστοιχα και τα υπόλοιπα μέλη θα πρέπει να έχουν τουλάχιστον βαθμό Α΄ και υποδειγμένα με ευθύνη της υπηρεσίας τους τουλάχιστον συνολική 5ετη εμπειρία σε τμήματα προμηθειών, διαχειρίσεων και λογιστηρίου.
  Παρ. 4η: Η εμπειρία όλων να είναι αποδεδειγμένη και ουσιαστική, παράδειγμα εργάστηκε σε γραφείο προμηθειών και πραγματοποίησε τουλάχιστον ένα διαγωνισμό και όχι θεωρητικά, εξ ακοής και από απόσταση.

  Νομική εξασφάλιση της συνέχειας της ηγεσίας και του έργου της Ε.Κ.Α.Π.Υ. και ανεξαρτησία από πιθανούς υπουργικούς και άλλους ανασχηματισμούς.