Άρθρο 9 Διενέργεια διαγωνισμών και σύναψη συμβάσεων

 

Η Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας (Ε.Κ.Α.Π.Υ.) είναι αρμόδια για τη διενέργεια των διαγωνισμών και τη σύναψη συμβάσεων ως Εθνική Κεντρική Αρχή Αγορών για την κεντρική προμήθεια προϊόντων και υπηρεσιών στο πλαίσιο της στρατηγικής κεντρικών προμηθειών για την κάλυψη των αναγκών των φορέων του άρθρου 7 στα συγκεκριμένα προϊόντα και υπηρεσίες, και ειδικότερα για:
α) την επιλογή των διαδικασιών διενέργειας διαγωνισμών, κατόπιν εκτίμησης παραγόντων, όπως οι ειδικές συνθήκες αγοράς και ο αριθμός των προμηθευτών που δύνανται να συμμετάσχουν σε διαδικασία συγκεντρωτικών αγορών,
β) τη σύνταξη των όρων των διακηρύξεων,
γ) την προκήρυξη και τη διενέργεια της διαγωνιστικής διαδικασίας,
δ) την έγκριση του αποτελέσματος του διαγωνισμού ή τη ματαίωση αυτού,
ε) τη σύναψη των συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών και
στ) την παρακολούθηση της εκτέλεσης των συμβάσεων και την αξιολόγηση της ποιότητας των προϊόντων αυτών.