Άρθρο 19 Επιτροπές

 

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας (Ε.Κ.Α.Π.Υ.) δύναται να συγκροτεί μετά από εισήγηση του Προέδρου επιτροπές για την υποβοήθηση της επίτευξης των σκοπών και της άσκησης των αρμοδιοτήτων της Ε.Κ.Α.Π.Υ., ως εξής:
α) Επιτροπή Αξιολόγησης Διαγωνισμού,
β) Επιτροπή Παραλαβής,
γ) Επιτροπή Σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών,
δ) Επιτροπή Ένταξης Νέων Υλικών στο Παρατηρητήριο Τιμών και
ε) Επιτροπή Αποδεκτών Τιμών – Παρατηρητηρίου.

2. Οι επιτροπές είναι πενταμελείς και συγκροτούνται από μέλη του ιατρικού προσωπικού όλων των ειδικοτήτων, του νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού που υπηρετούν στους φορείς του άρθρου 7, καθώς και από εργαζόμενους της Ε.Κ.Α.Π.Υ. ή ιδιώτες. Ο ανώτατος αριθμός μελών, τα οποία συμμετέχουν στις ανωτέρω επιτροπές, καθορίζεται σε εκατό (100) ανά έτος. Οι αποφάσεις συγκρότησης των επιτροπών κοινοποιούνται στα μέλη αυτών και στους φορείς από τους οποίους αυτά προέρχονται.

3. Στα μέλη των Επιτροπών Αξιολόγησης Διαγωνισμών και Σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών της παρ. 1, που συνεδριάζουν εκτός κανονικού ωραρίου, δύναται να καταβάλλεται αποζημίωση, υπό την προϋπόθεση της τήρησης των προβλεπόμενων στην απόφαση συγκρότησης προθεσμιών ολοκλήρωσης και παράδοσης του έργου τους. Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή σε πλέον των δύο (2) αμειβόμενων επιτροπών κατ’ έτος.

 • 21 Οκτωβρίου 2021, 14:30 | ΚΟΛΟΒΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

  Ο περιορισμός που θέτει το άρθρο, «Ο ανώτατος αριθμός μελών, τα οποία συμμετέχουν στις ανωτέρω επιτροπές, καθορίζεται σε εκατό (100) ανά έτος», περιορίζει απίστευτα το συνολικό αριθμό των επιτροπών που θα ασχοληθούν με τη σύνταξη νέων ή και την επικαιροποίηση τεχνικών προδιαγραφών, την ένταξη νέων υλικών στο παρατηρητήριο τιμών, νέων τιμών κ.α..
  Θα πρέπει ο όρος να διαγραφεί ή να ανασταλεί για τουλάχιστον μια τριετία ώστε να τεθούν οι βάσεις για το Μητρώου Προϊόντων, Υπηρεσιών και Προμηθευτών και του Μητρώου Κωδικοποίησης Υλικών και Μητρώου Τεχνικών Προδιαγραφών,
  Ενημερωτικά:
  Η επιτροπή κατάταξης νέων υλικών στο παρατηρητήριο τιμών για να ανταπεξέλθει στο έργο της απαριθμεί πάνω από 77 μέλη διαφορετικών ειδικοτήτων.
  Επίσης το 2021 λειτουργήσαν 44 πενταμελής επιτροπές (220 άτομα διαφορετικών ειδικοτήτων πλέον των 77 ατόμων της επιτροπής κατάταξης νέων υλικών) για τη σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών περίπου 4.000 υλικών, 18 από τις οποίες (90 άτομα) θα συνεχίζουν το έργο τους πολύ πιθανόν και το 2022.
  Πρόταση:
  Αναστολή της 2ης παραγράφου του 19ου άρθρου «Επιτροπές» για τουλάχιστον 3 χρόνια και αύξηση του ορίου που απασχολούνται σε αυτές σε τουλάχιστον 200 συνολικά άτομα (περίπου 15 επιτροπές ανά έτος συν την επιτροπή κατάταξης νέων υλικών)