Άρθρο 22 Κατάργηση ΕΚΑΠΥ Ν.Π.Δ.Δ. – Καταργούμενες διατάξεις

 

1. Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου (ν.π.δ.δ) με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ» που ιδρύθηκε με τον ν. 4472/2017 (Α΄ 74), καταργείται και στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του υπεισέρχεται, ως καθολικός διάδοχός του, η Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας (Ε.Κ.Α.Π.Υ.) η οποία συστήνεται με τον παρόντα ως νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου (ν.π.ι.δ.).
2. Η κυριότητα και κάθε άλλο εμπράγματο δικαίωμα επί του συνόλου της κινητής και ακίνητης περιουσίας του ν.π.δ.δ. Ε.Κ.Α.Π.Υ. περιέρχεται αυτοδικαίως, χωρίς την τήρηση οποιουδήποτε τύπου, πράξης ή συμβολαίου και χωρίς αντάλλαγμα, στην Ε.Κ.Α.Π.Υ.. Απόσπασμα της έκθεσης απογραφής που περιγράφει τα ακίνητα που περιέρχονται κατά κυριότητα στην Ε.Κ.Α.Π.Υ., καθώς και τα λοιπά εμπράγματα δικαιώματα επί των ακινήτων, καταχωρείται ατελώς στα οικεία βιβλία, των αρμόδιων κτηματολογικών γραφείων και άλλων αρμόδιων αρχών.
3. Εκκρεμείς δίκες ή δικαστικές υποθέσεις του ν.π.δ.δ. Ε.Κ.Α.Π.Υ., σε οποιοδήποτε δικονομικό στάδιο και αν βρίσκονται, ενώπιον οποιουδήποτε αρμόδιου πολιτικού, ποινικού ή διοικητικού δικαστηρίου και εισαγγελικής ή ανακριτικής αρχής, συνεχίζονται από την Ε.Κ.Α.Π.Υ. χωρίς να επέρχεται βίαιη διακοπή τους και χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε άλλη ειδικότερη διατύπωση ή ενέργεια για τη συνέχισή τους.
4. Όπου στις κείμενες διατάξεις αναφέρεται το ν.π.δ.δ. Ε.Κ.Α.Π.Υ., εφεξής θεωρείται το ν.π.ι.δ. Ε.Κ.Α.Π.Υ..
5. Τα άρθρα 21 έως και 35 του ν. 4472/2017 (Α’ 74), περί της ίδρυσης ως νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου της Εθνικής Κεντρικής Aρχής Προμήθειων Υγείας και της κεντρικοποίησης των προμηθειών των εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας φορέων, καταργούνται.