ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ – ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ – ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 21 Εξουσιοδοτικές διατάξεις

1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας, Οικονομικών και Εσωτερικών, δύναται να συσταθεί αυτοτελές γραφείο της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας (Ε.Κ.Α.Π.Υ.) στη Βόρεια Ελλάδα, με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Με την ίδια απόφαση δύναται να εξειδικεύονται η οργάνωση, η λειτουργία, η στελέχωση και η στέγαση του αυτοτελούς γραφείου, καθώς και κάθε ειδικότερο θέμα για την εφαρμογή της παρούσας.
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας, μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Κ.Α.Π.Υ., καθορίζεται το ύψος του ποσοστού επί εκάστης σύμβασης, που υπογράφεται και αφορά σε κεντρικούς διαγωνισμούς που έχουν διενεργηθεί από την Ε.Κ.Α.Π.Υ., το οποίο αποτελεί το ειδικό τέλος της περ. β) του άρθρου 5, καθώς και κάθε ειδικότερο θέμα.
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Οικονομικών και του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού, που εκδίδεται, κατόπιν εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Κ.Α.Π.Υ., δύνανται να εντάσσονται και άλλοι φορείς στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 7 ή να απεντάσσονται από αυτό.
4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας, Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων δύναται να εξειδικεύεται το αντικείμενο των συμβάσεων του άρθρου 8.
5. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας δύναται να καθορίζεται κάθε ειδικότερο θέμα για τον ορισμό των Υγειονομικών Περιφερειών ως Κεντρικών Αρχών Αγορών (Κ.Α.Α.) για την άσκηση κεντρικών δραστηριοτήτων αγορών για τα νοσοκομεία της κατά τόπον αρμοδιότητάς τους, καθώς και κάθε άλλο σχετικό ζήτημα για την εκ μέρους τους άσκηση συγκεντρωτικών δραστηριοτήτων αγορών, αναφορικά με τη διενέργεια διαγωνισμών και τη σύναψη συμβάσεων του άρθρου 9.
6. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας του Υπουργείου Υγείας ορίζεται, μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) της Ε.Κ.Α.Π.Υ., ο Κανονισμός Λειτουργίας κάθε Ηλεκτρονικού Μητρώου Προμηθειών Υγείας του άρθρου 10.
7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας καθορίζονται το ύψος της αποζημίωσης για τα μέλη του Δ.Σ. της Ε.Κ.Α.Π.Υ., που υπηρετούν με πλήρη απασχόληση, καθώς και της ανά συνεδρίασης αποζημίωσης για τα λοιπά μέλη.
8. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, που εκδίδεται μετά από πρόταση του Προέδρου της Ε.Κ.Α.Π.Υ., ορίζονται οι αρμοδιότητες του Αντιπροέδρου. Ο Πρόεδρος της Ε.Κ.Α.Π.Υ. υποβάλλει την πρότασή του προς τον Υπουργό Υγείας εντός δύο (2) μηνών από την ανάληψη των καθηκόντων του Αντιπροέδρου.
9. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας, Οικονομικών και Εσωτερικών, η οποία εκδίδεται μετά από εισήγηση του Δ.Σ. της Ε.Κ.Α.Π.Υ., εγκρίνεται ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του άρθρου 15. Το Δ.Σ. της Ε.Κ.Α.Π.Υ. εισηγείται προς τον Υπουργό Υγείας το σχέδιο του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας εντός ενός (1) μηνός από τη συγκρότησή του σε σώμα.
10. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας, η οποία εκδίδεται κατόπιν εισήγησης του Δ.Σ. και γνώμης του Διευθυντή Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών της Ε.Κ.Α.Π.Υ., ορίζεται το ύψος των αμοιβών των μελών των Επιτροπών της παρ. 3 του άρθρου 19.