ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Άρθρο 6 Στρατηγική Κεντρικών Προμηθειών Προϊόντων και Υπηρεσιών Υγείας

 

1. Για τον προγραμματισμό, τον συντονισμό και την εποπτεία των κεντρικών προμηθειών προϊόντων και υπηρεσιών υγείας, που διενεργούνται από την Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας (Ε.Κ.Α.Π.Υ.), στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, συντάσσεται από την Ε.Κ.Α.Π.Υ. κάθε τρία (3) χρόνια και ανανεώνεται, όταν κρίνεται σκόπιμο, η Στρατηγική των Κεντρικών Προμηθειών (Σ.Κ.Π.) Προϊόντων και Υπηρεσιών Υγείας. Η Σ.Κ.Π. αναφέρεται οπωσδήποτε:
α) στο όραμα, το οποίο έχει ως επίκεντρο τον ασθενή, τους επαγγελματίες υγείας, τη βελτίωση των διαδικασιών και την αύξηση της αποδοτικότητας των πόρων,
β) στην πολιτική και στα συστήματα προμηθειών, στην ιεράρχηση και στις δαπάνες των προμηθειών και στους προμηθευτές,
γ) στον έλεγχο και στην παρακολούθηση της υλοποίησης της πολιτικής προμηθειών, στα εργαλεία προμηθειών και στον μηχανισμό αναφορών και ετήσιων εκθέσεων προόδου και
δ) στις συνεργασίες των κυβερνητικών φορέων με πανεπιστήμια, ενώσεις προμηθευτών και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς.

2. Η Ε.Κ.Α.Π.Υ. εξειδικεύει τη Σ.Κ.Π προϊόντων και υπηρεσιών υγείας και για τον σκοπό αυτό καταρτίζει και κοινοποιεί στον Υπουργό Υγείας Επιχειρησιακό Σχέδιο Κεντρικών Προμηθειών (Ε.Σ.Κ.Π.), στο οποίο ορίζονται τα προϊόντα και οι υπηρεσίες για τα οποία πραγματοποιείται κεντρική προμήθεια, καθώς και οι φορείς που την υλοποιούν. Από το Ε.Σ.Κ.Π. προκύπτει ο ετήσιος προγραμματισμός των κεντρικών προμηθειών προϊόντων και υπηρεσιών υγείας.

3. Για την κατάρτιση του Ε.Σ.Κ.Π., η Ε.Κ.Α.Π.Υ. λαμβάνει, ιδίως, υπόψη ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία προϊόντων και υπηρεσιών των τελευταίων ετών, τις τάσεις ζήτησης και προσφοράς, παραμέτρους και αναδυόμενες τεχνολογίες που ενδέχεται να επηρεάσουν τη στρατηγική κεντρικών προμηθειών τα επόμενα έτη, τον απαιτούμενο χρόνο για την ολοκλήρωση των διαδικασιών ανάθεσης, τα αποθέματα και τους ρυθμούς απορρόφησής τους εκ μέρους των φορέων του άρθρου 7, τα αιτήματα των φορέων του άρθρου 7, καθώς και το ύψος της προεκτιμώμενης δαπάνης, των αιτημάτων αυτών. Ο προσδιορισμός των αναγκών γίνεται μέσω των καταχωρήσεων στο Μητρώο Κεντρικών Προμηθειών συνδυαστικά με το Αρχείο Αναλώσεων στο πλαίσιο των αποδεκτών ορίων των προτύπων αναλώσεων του Αρχείου Προτύπων Αναλώσεων.

4. Οι ανάγκες των φορέων του άρθρου 7, όπως προκύπτουν από την ανωτέρω διαδικασία, αποτελούν το οριστικό σχέδιο κεντρικών προμηθειών για τη χρονική περίοδο που ορίζεται στο Ε.Σ.Κ.Π., το οποίο εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και αναρτάται στο Μητρώο Κεντρικών Προμηθειών.