Άρθρο 8 Αντικειμενικό πεδίο εφαρμογής

 

Η Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας (Ε.Κ.Α.Π.Υ.), στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, υποστηρίζει τους φορείς του άρθρου 7 για την κάλυψη των αναγκών τους σε πάσης φύσεως ιατροτεχνολογικά προϊόντα και γενόσημα φάρμακα, καθώς και υπηρεσίες, όπως υπηρεσίες μελετών, ελέγχου και διαχείρισης αποθεμάτων, τεχνικής βοήθειας και εμπειρογνωμοσύνης, μέσω σύναψης συμβάσεων με το αντίστοιχο αντικείμενο.