ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Άρθρο 1 Σκοπός

 

Με τις διατάξεις του παρόντος επιδιώκεται ο εκσυγχρονισμός της διαδικασίας προμηθειών υγείας, μέσω της μετατροπής του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου (ν.π.δ.δ.), με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ» (Ε.Κ.Α.Π.Υ.), το οποίο συστήθηκε με το άρθρο 21 του ν. 4472/2017 (Α΄ 74), σε νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου (ν.π.ι.δ.), με στόχο τη δημιουργία ενός ευέλικτου και αποτελεσματικού συστήματος προμηθειών υγείας.

 • Λαμβάνοντας υπόψη:
  • την παρ. 6 του Άρθρου 21 του Συντάγματος της χώρας, σύμφωνα με την οποία «τα άτομα με αναπηρίες έχουν δικαίωμα να απολαμβάνουν μέτρων που εξασφαλίζουν την αυτονομία, την επαγγελματική ένταξη και τη συμμετοχή τους στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της Χώρας», συνταγματικές επιταγές και απαιτήσεις της εθνικής μας νομοθεσίας, όπως:
  • τον ν.4488/2017, ο οποίος αναφέρει στο άρθρο 68 «Νομοπαραγωγική διαδικασία, ανάλυση συνεπειών ρυθμίσεων και παραγωγή επίσημων στατιστικών για τα ΑμεΑ» τα εξής: «1. Κατά το στάδιο της νομοπαραγωγικής διαδικασίας τα αρμόδια όργανα συνεκτιμούν τα δικαιώματα των ΑμεΑ, όπως αυτά περιγράφονται στη Σύμβαση και κατά τη διάρκεια της κατάρτισης σχεδίων νόμου, συνεργάζονται με το Συντονιστικό Μηχανισμό του άρθρου 69 και με το Κεντρικό Σημείο Αναφοράς του άρθρου 70 και τελούν σε διαβούλευση με αναγνωρισμένες αντιπροσωπευτικές οργανώσεις του αναπηρικού κινήματος, με άτομα και με ομάδες ατόμων που έχουν εύλογο ενδιαφέρον για τα δικαιώματα των ΑμεΑ […]»
  • τον ν.4074/2012 (ΦΕΚ 88 Α΄/11.04.2012), με τον οποίο η χώρα μας κύρωσε τη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία μαζί με το προαιρετικό πρωτόκολλο που τη συνοδεύει, γεγονός που συνεπάγεται την εφαρμογή της σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο,
  θα θέλαμε να επισημάνουμε τα εξής:
  Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) η οποία αποτελεί τον τριτοβάθμιο κοινωνικό και συνδικαλιστικό φορέα των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους στη χώρα, επίσημα αναγνωρισμένο Κοινωνικό Εταίρο της ελληνικής Πολιτείας σε ζητήματα αναπηρίας, θέλει να τονίσει ότι ένα από τα κύρια αιτήματά της είναι η εκπροσώπηση των ανθρώπων με αναπηρίες και χρόνιες παθήσεις στα κέντρα λήψης αποφάσεων, καθώς είναι αυτοί και οι οικογένειές τους που ζουν καθημερινά με την αναπηρία ή χρόνια πάθηση και μπορούν να συμβάλλουν καθοριστικά στη σχεδίαση πολιτικών και νομοθετικών μέτρων, καθώς αφορούν στη δική τους υγεία και ζωή. Στην Ε.Σ.Α.μεΑ. ανήκουν όλες οι Β/βάθμιες οργανώσεις των ατόμων με αναπηρία, με χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους, καθώς επίσης και οι Πανελλήνιοι Σύλλογοι χρονίων παθήσεων.
  Ως εκ τούτου, και λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμμετοχή της Ε.Σ.Α.μεΑ. και των Οργανώσεων Μελών της κρίνεται σημαντική και αναγκαία σε όλους τους Φορείς Σχεδιασμού, Εφαρμογής και Αξιολόγησης πολιτικών για την Υγεία, προτείνουμε να προβλεφθεί η συμμετοχή εκπροσώπου της Ε.Σ.Α.μεΑ. στο Δ.Σ. της Ε.Κ.Α.Π.Υ., όπως αναφέρεται στο άρθρο 11 του παρόντος σχεδίου νόμου, καθώς και στο Συμβούλιο Εμπειρογνωμόνων, όπως αναφέρεται στο άρθρο 14. Επιπρόσθετα θα θέλαμε να εκφράσουμε την πλήρη αντίθεσή μας σε τακτικές κλήρωσης, διότι θεωρούμε ότι η εκπροσώπηση του χώρου μας δεν μπορεί να αφήνεται στην τύχη.

 • 23 Οκτωβρίου 2021, 10:18 | ΚΟΛΟΒΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
  Άρθρο 1 Σκοπός
  Και
  Άρθρο 2 Αντικείμενο
  Η αλλαγή της νομικής μορφής λειτουργίας του ενός οργανισμού θα ήταν το λιγότερο και ίσος η πιο αδιάφορη ενέργεια για την επίτευξη της ευελιξίας, του εκσυγχρονισμού ή της στελέχωσης σε έναν οργανισμό.
  Μια τεχνολογική αλλαγή, η ανάπτυξη μιας φιλοσοφίας αλλαγής, ο τρόπος λήψεων αποφάσεων (συγκεντρωτισμός εξουσίας και διάχυση αυτής σε άτομα που δεν γνωρίζουν ούτε τις βασικές λειτουργίες του οργανισμού), η απομάκρυνση από σπασμωδικές και χαοτικές κινήσεις εντυπωσιασμού είναι προτιμότερες και σίγουρα πιο αποδοτικές από την αλλαγή ενός γράμματος στην επωνυμία του οργανισμού (νπδδ σε νπιδ).
  Ο συγκεντρωτισμός της εξουσίας είναι ένας από τους βασικούς παράγοντες έλλειψης ευελιξίας και πλουραλισμού ιδεών, εκτός από αυτούς που ήδη αναφέρθηκαν, σε ένα οργανισμό σαν την Ε.Κ.Α.Π.Υ. που έχει μεν ένα ευρύτατο πεδίο δράσης αλλά το αντικείμενο εργασίας της είναι τόσο καλά δομημένο που θα το ανέφερα σαν ρουτίνας για τους εργαζόμενους της και φυσικά δεν απαιτεί ιδιαίτερη καθοδήγηση.
  Σκέφτεται ο Υ.Υ. να μην παραχωρούσε αρμοδιότητες στους διοικητές των Υ.Πε. και να περίμενε το Χ νοσοκομείο έγκριση από το Υ.Υ., ή ο γιατρός, η νοσηλεύτρια, ο υπάλληλος του γραφείου προμηθειών να περιμένει εντολές από τη Υ.Πε. ή τον Υ.Υ. για να κάνει το καθήκον του.