ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Άρθρο 3 Σύσταση – Επωνυμία – Έδρα

 

1. Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου (ν.π.δ.δ.), με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ», το οποίο συστήθηκε με το άρθρο 21 του ν. 4472/2017 (Α΄ 74), μετατρέπεται σε νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου (ν.π.ι.δ.), με την επωνυμία «Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας» και τον διακριτικό τίτλο «Ε.Κ.Α.Π.Υ.», το οποίο εποπτεύεται από το Υπουργείο Υγείας και εδρεύει στην Αθήνα. Η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος αποδίδονται για τις διεθνείς σχέσεις, στην αγγλική γλώσσα, ως «National Centralized Health Procurement Authority» και «N.C.H.P.A.», αντίστοιχα.
2. Η Ε.Κ.Α.Π.Υ. ανήκει κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) στο Ελληνικό Δημόσιο, λειτουργεί για την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος και αποκτά νομική προσωπικότητα με τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.