Άρθρο 14 Συμβούλιο Εμπειρογνωμόνων

 

1.Το Συμβούλιο Εμπειρογνωμόνων (Σ.Ε.) αποτελεί εισηγητικό όργανο του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας (Ε.Κ.Α.Π.Υ.) και συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Υγείας.

2.Το Σ.Ε. αποτελείται από είκοσι δύο (22) μέλη, ως εξής:
α) ένα (1) μέλος της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας (Π.Ε.Φ.), με τον αναπληρωτή του, που ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της,
β) ένα (1) μέλος του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (Σ.Φ.Ε.Ε.), με τον αναπληρωτή του, που ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του,
γ) ένα (1) μέλος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Ιατρικών και Βιοτεχνολογικών Προϊόντων (Σ.Ε.Ι.Β.), με τον αναπληρωτή του, που ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του,
δ) ένα (1) μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Προμηθευτών Ορθοπεδικού Υλικού (ΠΑ.ΣΥ.Π.Ο.Υ.), με τον αναπληρωτή του, που ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του,
ε) ένα (1) μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Προμηθευτών Ιατρικών Ειδών (ΠΑ.ΣΥ.Π.Ι.Ε.), με τον αναπληρωτή του, που ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του,
στ) ένα (1) μέλος της Ομοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας (Ο.Ε.Ν.Γ.Ε.), με τον αναπληρωτή του, που ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της,
ζ) ένα (1) μέλος της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος (Ε.Ν.Ε.), με τον αναπληρωτή του, που ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της·,
η) ένα (1) μέλος, με τον αναπληρωτή του, που αναδεικνύονται με κλήρωση μεταξύ εκπροσώπων που προτείνονται από τις Πανελλήνιες Ενώσεις Χημικών, Βιοχημικών, Βιολόγων, Ακτινοφυσικών και Τεχνολόγων Εργαστηρίων,
θ) έναν (1) εκπρόσωπο του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.), με τον αναπληρωτή του, που ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του,
ι) έναν (1) εκπρόσωπο του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.), με τον αναπληρωτή του, που ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του,
ια) ένα (1) μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), με τον αναπληρωτή του, που ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του,
ιβ) ένα (1) μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Κέντρου Αξιολόγησης της Ποιότητας και Τεχνολογίας στην Υγεία Α.Ε. (Ε.Κ.Α.Π.Τ.Υ.),
ιγ) ένα (1) μέλος Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού με βαθμό Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή σε θέματα Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας ή Πολιτικής Υγείας ή Δημόσιας Υγείας, που ορίζεται από τον Υπουργό Υγείας,
ιδ) έναν (1) εκπρόσωπο των υγειονομικών υπηρεσιών των ενόπλων δυνάμεων, με τον αναπληρωτή του, που ορίζονται από τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (Γ.Ε.ΕΘ.Α.),
ιε) έναν (1) εκπρόσωπο συλλόγων ή ενώσεων ασθενών, με τον αναπληρωτή του, που αναδεικνύονται με δημόσια κλήρωση, η οποία διενεργείται από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας, μεταξύ των εκπροσώπων που προτείνουν οι σύλλογοι και οι ενώσεις ασθενών,
ιστ) τρεις (3) εκπροσώπους των ιατρικών επιστημονικών εταιρειών, που αφορούν σε μεγάλες νοσολογικές ομάδες ασθενών, με τους αναπληρωτές τους, που αναδεικνύονται με δημόσια κλήρωση, η οποία διενεργείται από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας, μεταξύ των εκπροσώπων που προτείνουν οι εν λόγω επιστημονικές εταιρείες,
ιζ) δύο (2) μέλη από τις Εθνικές Κεντρικές Αρχές Αγορών (Ε.Κ.Α.Α.),
ιη) ένα (1) μέλος από τη Γενική Γραμματεία Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών που ορίζεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Υποδομών και
κ) ένα (1) μέλος από τη Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων που ορίζεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή.

3. Οι εμπειρογνώμονες έχουν τριετή θητεία, η οποία δύναται να ανανεωθεί μόνο μία φορά, και ορίζονται από τους φορείς προέλευσης τους. Οι φορείς της παρ. 2 ορίζουν τους εκπροσώπους τους εντός τριάντα (30) ημερών από την αποστολή σε αυτούς σχετικής πρόσκλησης από το Δ.Σ.. Εάν η ως άνω προθεσμία παρέλθει άπρακτη, ο Υπουργός Υγείας ορίζει αντ’ αυτών πρόσωπο της επιλογής του.

4. Στις συνεδριάσεις του Σ.Ε. παρίσταται μέλος του Δ.Σ., προκειμένου να παρέχει ενημέρωση για τα τρέχοντα ζητήματα και να ζητεί τη συνδρομή των εμπειρογνωμόνων, ως προς τα θέματα που σχετίζονται με το έργο των Επιτροπών του άρθρου 19, όταν αυτό κρίνεται σκόπιμο.

5. Το Σ.Ε. εισηγείται προς το Δ.Σ., με ίδια πρωτοβουλία, τόσο επί θεμάτων που απασχολούν άμεσα το έργο της, όσο και επί ειδικότερων θεμάτων που απασχολούν τους φορείς της παρ. 2. Η γνώμη του Σ.Ε. δεν είναι δεσμευτική για το Δ.Σ. της Ε.Κ.Α.Π.Υ.. Μετά από πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ., επιτρέπεται η συμμετοχή μελών του Σ.Ε. στις συνεδριάσεις του Δ.Σ..

6. Το Σ.Ε. συγκαλείται σε τακτική συνεδρίαση από το Δ.Σ., ανά τέσσερις (4) μήνες και δύναται να συνεδριάζει εκτάκτως, οποτεδήποτε αυτό ζητηθεί από το ένα τρίτο (1/3) του συνόλου των μελών του.

7. Τα μέλη του Σ.Ε. δεν αμείβονται.

8. Χρέη γραμματέα του Σ.Ε. εκτελεί υπάλληλος του Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης της Ε.Κ.Α.Π.Υ., ο οποίος ορίζεται, με τον αναπληρωτή του, στην απόφαση συγκρότησης του Συμβουλίου Εμπειρογνωμόνων.

9. Μεταξύ των μελών του Σ.Ε. ορίζεται ένας (1) συντονιστής και τρεις (3) αναπληρωτές συντονιστές, οι οποίοι προετοιμάζουν την ημερήσια διάταξη της κάθε συνεδρίασης, η οποία καταρτίζεται με βάση προτάσεις που καταθέτουν τα μέλη.