Άρθρο 2 Αντικείμενο

Αντικείμενο του παρόντος είναι η εξειδίκευση των απαραίτητων αλλαγών στο σύστημα προμηθειών υγείας λόγω της μετατροπής του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου (ν.π.δ.δ.), με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ» (Ε.Κ.Α.Π.Υ.), σε νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου (ν.π.ι.δ.), μέσω της στελέχωσης και του καθορισμού των αρμοδιοτήτων του νέου νομικού προσώπου, της συγκρότησης επιτροπών με εξειδικευμένο αντικείμενο προς επίτευξη των στόχων της Ε.Κ.Α.Π.Υ., καθώς και μέσω της εισαγωγής ψηφιακών τεχνολογιών στον χώρο των προμηθειών υγείας.

 • 23 Οκτωβρίου 2021, 10:48 | ΚΟΛΟΒΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
  Άρθρο 1 Σκοπός
  Και
  Άρθρο 2 Αντικείμενο
  Η αλλαγή της νομικής μορφής λειτουργίας του ενός οργανισμού θα ήταν το λιγότερο και ίσος η πιο αδιάφορη ενέργεια για την επίτευξη της ευελιξίας, του εκσυγχρονισμού ή της στελέχωσης σε έναν οργανισμό.
  Μια τεχνολογική αλλαγή, η ανάπτυξη μιας φιλοσοφίας αλλαγής, ο τρόπος λήψεων αποφάσεων (συγκεντρωτισμός εξουσίας και διάχυση αυτής σε άτομα που δεν γνωρίζουν ούτε τις βασικές λειτουργίες του οργανισμού), η απομάκρυνση από σπασμωδικές και χαοτικές κινήσεις εντυπωσιασμού είναι προτιμότερες και σίγουρα πιο αποδοτικές από την αλλαγή ενός γράμματος στην επωνυμία του οργανισμού (νπδδ σε νπιδ).
  Ο συγκεντρωτισμός της εξουσίας είναι ένας από τους βασικούς παράγοντες έλλειψης ευελιξίας και πλουραλισμού ιδεών, εκτός από αυτούς που ήδη αναφέρθηκαν, σε ένα οργανισμό σαν την Ε.Κ.Α.Π.Υ. που έχει μεν ένα ευρύτατο πεδίο δράσης αλλά το αντικείμενο εργασίας της είναι τόσο καλά δομημένο που θα το ανέφερα σαν ρουτίνας για τους εργαζόμενους της και φυσικά δεν απαιτεί ιδιαίτερη καθοδήγηση.
  Σκέφτεται ο Υ.Υ. να μην παραχωρούσε αρμοδιότητες στους διοικητές των Υ.Πε. και να περίμενε το Χ νοσοκομείο έγκριση από το Υ.Υ., ή ο γιατρός, η νοσηλεύτρια, ο υπάλληλος του γραφείου προμηθειών να περιμένει εντολές από τη Υ.Πε. ή τον Υ.Υ. για να κάνει το καθήκον του.