Άρθρο 17 Θέματα προσωπικού

 

1. Στην Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας (Ε.Κ.Α.Π.Υ.) συστήνεται μία (1) θέση Γενικού Διευθυντή, με τριετή θητεία. Για την πλήρωση της θέσης του Γενικού Διευθυντή δημοσιεύεται προκήρυξη με τα απαραίτητα προσόντα σε δύο (2) εφημερίδες πανελλαδικής εμβέλειας, στη Διαύγεια και στην ιστοσελίδα της Ε.Κ.Α.Π.Υ.. Η προκήρυξη εκδίδεται με απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Κ.Α.Π.Υ.. Η επιλογή του καταλληλότερου υποψηφίου γίνεται με αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ.. Ο Γενικός Διευθυντής είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και προΐσταται όλων των Διευθύνσεων της Ε.Κ.Α.Π.Υ..

2. Στην Ε.Κ.Α.Π.Υ. συστήνονται πέντε (5) θέσεις Προϊσταμένων Διευθύνσεων, με τριετή θητεία. Για την πλήρωση της θέσης των Προϊσταμένων Διευθύνσεων δημοσιεύεται προκήρυξη με τα απαραίτητα προσόντα για την κάλυψη κάθε θέσης σε δύο (2) εφημερίδες πανελλαδικής εμβέλειας, στη Διαύγεια και στην ιστοσελίδα της Ε.Κ.Α.Π.Υ.. Η προκήρυξη εκδίδεται με απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Κ.Α.Π.Υ.. Η επιλογή του καταλληλότερου υποψηφίου γίνεται με αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ.. Οι Προϊστάμενοι Διευθύνσεων είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και προΐστανται όλων των υπηρεσιών των Διευθύνσεών τους.

3. Οι θέσεις των παρ. 1 και 2 μπορούν να καταλαμβάνονται από προσωπικό της Ε.Κ.Α.Π.Υ., από πρόσωπα που έχουν αποσπασθεί ή μεταταχθεί σε αυτή προς πλήρωση της θέσης ή από πρόσωπα επί θητεία.

4. Στην Ε.Κ.Α.Π.Υ. συνιστώνται σαράντα (40) θέσεις προσωπικού με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.) και σαράντα (40) θέσεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.), τριετούς διάρκειας.

5. Με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Υγείας δύναται να αποσπάται ή να μεταφέρεται στην Ε.Κ.Α.Π.Υ. προσωπικό που υπηρετεί στην κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας ή σε φορείς του άρθρου 7 που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας, για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών, με δυνατότητα ανανέωσης για άλλα τρία (3) έτη.

6. Με κοινή απόφαση των αρμοδίων οργάνων του Υπουργείου Υγείας και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργείου δύνανται κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων, μόνιμοι υπάλληλοι των φορέων του άρθρου 7, να μετατάσσονται στην Ε.Κ.Α.Π.Υ., ύστερα από αίτησή τους που υποβάλλεται εντός δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος.