ΘΕΜΑ 10: E-sender – ΚΗΜΔΗΣ.

Σύμφωνα με το νομικό του πλαίσιο , το ΚΗΜΔΗΣ από 08.08.2015 αποτελεί το επίσημο εθνικό πληροφοριακό σύστημα για την απευθείας ηλεκτρονική υποβολή προκηρύξεων δημοσίων συμβάσεων στο TED.
Εξ’ όσων είστε σε θέση να γνωρίζετε στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων σας, παρακαλείσθε να καταγράψετε τις ενέργειες που έχουν πραγματοποιηθεί στην κατεύθυνση αυτή, ενόψει και των νέων τυποποιημένων εντύπων που θα εκδοθούν από την ΕΕ.