ΘΕΜΑ 4: Απαίτηση χρήσης συγκεκριμένων ηλεκτρονικών μέσων.

Διευκρινίσεις: Σύμφωνα με τις οδηγίες , όσον αφορά τις δημόσιες συμβάσεις έργων και τους διαγωνισμούς μελετών, τα κράτη μέλη μπορούν να απαιτούν τη χρήση συγκεκριμένων ηλεκτρονικών μέσων, όπως ηλεκτρονικών εργαλείων μοντελοποίησης κτηριοδομικών πληροφοριών ή παρόμοιων μέσων. Σε τέτοιες περιπτώσεις και έως ότου τα εν λόγω ηλεκτρονικά εργαλεία γίνουν γενικά διαθέσιμα, οι αναθέτουσες αρχές παρέχουν εναλλακτικά μέσα πρόσβασης, σύμφωνα με την παρ. 5 του ίδιου άρθρου.

Κρίνετε σκόπιμο να απαιτηθεί η χρήση συγκεκριμένων ηλεκτρονικών μέσων, όπως ηλεκτρονικών εργαλείων μοντελοποίησης κτηριοδομικών πληροφοριών ή παρόμοιων μέσων;

Σε περίπτωση που απαντήσετε καταφατικά στην προηγούμενη ερώτηση, ποια είναι τα ηλεκτρονικά μέσα που κατά την άποψή σας θα πρέπει να προβλεφθούν στην εθνική νομοθεσία ως υποχρεωτικά και ποιά τα εναλλακτικά μέσα πρόσβασης, τα οποία σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις των οδηγιών ;