ΘΕΜΑ 2: Πρόβλεψη εξαιρέσεων από την υποχρεωτική χρήση ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας κατά τη διαδικασία της υποβολής προσφορών.

Διευκρινίσεις: Σύμφωνα με τις οδηγίες , οι αναθέτουσες αρχές δεν υποχρεούνται να απαιτούν τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας κατά τη διαδικασία υποβολής σε συγκεκριμένες περιπτώσεις που σχετίζονται με εργαλεία, συσκευές, μορφότυπους αρχείων που δεν διατίθενται γενικά ή δεν μπορούν να υποστούν επεξεργασία από οποιονδήποτε ή υπόκεινται σε σύστημα αποκλειστικών αδειών ή γραφειακό εξοπλισμό που δεν διατίθεται γενικά στις αναθέτουσες αρχές ή υλικά και υπό κλίμακα προπλάσματα που δεν είναι δυνατόν να διαβιβασθούν με ηλεκτρονικά μέσα. Επίσης, οι αναθέτουσες αρχές δεν υποχρεούνται να απαιτούν τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας πλην των ηλεκτρονικών, είτε λόγω παραβίασης της ασφάλειας των εν λόγω ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας, είτε για την προστασία του ιδιαιτέρως ευαίσθητου χαρακτήρα των πληροφοριών που απαιτεί ένα τόσο υψηλό επίπεδο προστασίας το οποίο δεν μπορεί να εξασφαλισθεί κατάλληλα με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων και συσκευών.
Δεδομένου ότι οι οδηγίες προβλέπουν τη δυνατότητα των αναθετουσών αρχών να αποκλίνουν από την υποχρεωτική χρήση ηλεκτρονικών μέσων για περισσότερους λόγους από όσους προβλέπονται στο ισχύον πλαίσιο λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, παρακαλείσθε να αναφέρετε τυχόν παρατηρήσεις ή σχόλιά σας.