ΘΕΜΑ 8: Γνωστοποίηση παρόχου υπηρεσιών επικύρωσης.

Διευκρινίσεις: Σύμφωνα με τις οδηγίες , τα κράτη μέλη κοινοποιούν τις πληροφορίες σχετικά με τον πάροχο των υπηρεσιών επικύρωσης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία διαθέτει στο κοινό δια του διαδικτύου τις πληροφορίες που έχει λάβει από τα κράτη μέλη.

Παρακαλείσθε να προτείνετε τον, κατά την άποψή σας, κατάλληλο/ αρμόδιο φορέα για την τήρηση της υποχρέωσης κοινοποίησης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή πληροφοριών σχετικά με τον πάροχο των υπηρεσιών επικύρωσης.