ΘΕΜΑ 5: Προσδιορισμός επιπέδου ασφαλείας που απαιτείται για τα ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνίας.

Διευκρινίσεις: Σύμφωνα με τις οδηγίες , τα κράτη μέλη ή οι αναθέτουσες αρχές, ενεργώντας εντός του συνολικού πλαισίου που έχει θέσει το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος, προσδιορίζουν το επίπεδο ασφαλείας που απαιτείται για τα ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνίας στα διάφορα στάδια της συγκεκριμένης διαδικασίας προμήθειας, το οποίο είναι ανάλογο προς τους κινδύνους. Εκτός από την αναλογικότητα προς τους κινδύνους θα πρέπει να ληφθούν υπόψη κριτήρια όπως, η κρυπτογράφηση, χρονοσήμανση, το απόρρητο των προσφορών εφόσον θεμελιώνονται ειδικά δικαιώματα, η ακεραιότητα των δεδομένων, η δυνατότητα ανίχνευσης των παραβιάσεων καθώς και όλες οι προϋποθέσεις των οδηγιών . Στην Ελλάδα η πολιτική ασφαλείας του ΕΣΗΔΗΣ έχει ήδη προσδιοριστεί .

α) Κατά την άποψή σας το επίπεδο ασφαλείας του ΕΣΗΔΗΣ είναι ανάλογο προς τους κινδύνους; Παρακαλούμε να αιτιολογήσετε την άποψή σας.
β) Κατά την άποψή σας, διαπιστώνονται ή ενδέχεται να διαπιστωθούν προβλήματα λόγω της ακολουθούμενης, βάσει του ισχύοντος πλαισίου λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, πολιτικής ασφαλείας; Ενδέχεται τα προβλήματα αυτά να θέτουν εν κινδύνω τις απαιτήσεις των οδηγιών και ιδίως την κρυπτογράφηση, τη χρονοσήμανση, το απόρρητο των προσφορών εφόσον θεμελιώνονται ειδικά δικαιώματα, την ακεραιότητα των δεδομένων, ή τη δυνατότητα ανίχνευσης των παραβιάσεων; Προτείνετε τρόπους βελτίωσης / εξορθολογισμού της πολιτικής ασφαλείας.
γ) Κρίνετε σκόπιμο να προσδιορίζεται η πολιτική ασφαλείας σε επίπεδο αναθέτουσας αρχής για όλα ή ορισμένα στάδια της διαδικασίας; Προσδιορίστε συγκεκριμένα.