ΘΕΜΑ 9: Υποχρεωτική χρήση ηλεκτρονικών καταλόγων.

Διευκρινίσεις: Σύμφωνα με τις οδηγίες , τα κράτη μέλη μπορούν να καταστήσουν υποχρεωτική τη χρήση ηλεκτρονικών καταλόγων για ορισμένα είδη δημοσίων συμβάσεων.

Κρίνετε σκόπιμη την υποχρεωτική χρήση ηλεκτρονικών καταλόγων για ορισμένα είδη δημοσίων συμβάσεων; Σε καταφατική περίπτωση, παρακαλείσθε να προσδιορίσετε τα είδη των δημοσίων συμβάσεων για τα οποία θα ήταν θεμιτή η ενεργοποίηση της εν λόγω δυνατότητας.