ΘΕΜΑ 7: Μέτρα για τη δυνατότητα επεξεργασίας μορφοτύπων ηλεκτρονικών υπογραφών.

Διευκρινίσεις: Σύμφωνα με τις οδηγίες , οι αναθέτουσες αρχές πρέπει να καθορίζουν τον απαιτούμενο μορφότυπο προηγμένων υπογραφών […] και να θέτουν σε εφαρμογή τα αναγκαία μέτρα ώστε να είναι σε θέση να επεξεργαστούν τεχνικά τους εν λόγω μορφότυπους. Όταν χρησιμοποιείται διαφορετικός μορφότυπος ηλεκτρονικής υπογραφής, τότε η ηλεκτρονική υπογραφή ή ο φορέας του ηλεκτρονικού εγγράφου περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά τις ισχύουσες δυνατότητες επικύρωσης, υπό την ευθύνη του κράτους μέλους.

α) Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων σας και εξ όσων είστε σε θέση να γνωρίζετε, παρακαλούμε να αναφέρετε τους αρμόδιους φορείς και τις προβλεπόμενες διαδικασίες για την επεξεργασία ή/και επικύρωση μορφοτύπων ηλεκτρονικών υπογραφών.
β) Παρακαλούμε να αναφέρετε τα κατά την άποψή σας αναγκαία μέτρα, προκειμένου να μπορούν οι αναθέτουσες αρχές να επεξεργαστούν του μορφότυπους προηγμένων ηλεκτρονικών υπογραφών.