ΘΕΜΑ 3: Χρήση προφορικής επικοινωνίας για μη βασικά στοιχεία της διαδικασίας της προμήθειας.

Διευκρινίσεις: Σύμφωνα με τις οδηγίες , μπορεί να χρησιμοποιείται προφορική επικοινωνία σε σχέση με άλλες ανακοινώσεις πλην των βασικών στοιχείων της διαδικασίας της προμήθειας, υπό τον όρο ότι το περιεχόμενο της προφορικής επικοινωνίας τεκμηριώνεται επαρκώς. Σημειώνεται ότι στα βασικά στοιχεία της διαδικασίας της προμήθειας περιλαμβάνονται τα έγγραφα της σύμβασης (προκήρυξη – διακήρυξη – λοιπά συμβατικά τεύχη), οι αιτήσεις συμμετοχής, οι επιβεβαιώσεις ενδιαφέροντος και οι προσφορές.

Κρίνετε σκόπιμη τη θέσπιση ειδικών διατάξεων λεπτομερειών σχετικά με τις δυνατότητες χρήσης της προφορικής επικοινωνίας καθώς και τους τρόπους επαρκούς τεκμηρίωσης του περιεχομένου της, προκειμένου να μην εξελιχθεί σε πυλώνα διαφθοράς στις δημόσιες συμβάσεις;

  • 8 Μαΐου 2015, 09:41 | P. Somalis

    Βεβαίως, διότι διαφορετικά θα γίνει κατάχρηση της διάταξης αυτής!